ZE+education...

İzahlı lüğət

YOVŞAN (ID - 44025)

is. bot. Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsindən kəskin qoxulu ot və yarımkol bitkisi. Yovşan arağı (distillə yolu ilə yovşandan çəkilmiş cövhər). - Muğanda qarağat, yovşan yerinə; Çinarlar boy atdı cərgələnərək. S.Vurğun.

YOVŞANLI (ID - 44026)

sif. Çoxlu yovşan bitmiş, yovşan bitən. Yovşanlı əkin. Yovşanlı yer. - [Tahir] pəncərənin qabağında durub boz və yovşanlı təpələrin ardında batan günəşə baxırdısa da, fikri tamam başqa yerdə idi. M.Hüseyn.

YOVŞANLIQ (ID - 44027)

is. Yovşan bitən yer.
□□ Yovşanlığa çıxmaq - bir işdə, danışıqda və s.-də adi, normal dərəcədən kənara çıxmaq, həddi aşmaq.

YOVŞUTMA (ID - 44028)

“Yovşutmaq”dan f.is.

YOVŞUTMAQ (ID - 44029)

f . Yumşaltmaq, dilə tutaraq özünə yaxınlaşdırmaq.

YOVUQ (ID - 44030)

bax yaxın. [Hacı Murad:] Sinni də mənə yovuqdur. S.S.Axundov.

YOVUQLAŞDIRILMA (ID - 44031)

“Yovuqlaşdırılmaq”dan f.is.

YOVUQLAŞDIRILMAQ (ID - 44032)

bax yaxınlaşdırılmaq.

YOVUQLAŞDIRMA (ID - 44033)

“Yovuqlaşdırmaq”dan f.is.

YOVUQLAŞDIRMAQ (ID - 44034)

bax yaxınlaşdırmaq.

YOVUQLAŞMA (ID - 44035)

“Yovuqlaşmaq”dan f.is.

YOVUQLAŞMAQ (ID - 44036)

bax yaxınlaşmaq.

YOVUQLUQ (ID - 44037)

bax yaxınlıq.

YOVUŞDURMA (ID - 44038)

“Yovuşdurmaq”dan f.is.

YOVUŞDURMAQ (ID - 44039)

icb. Yaxınlaşdırmaq; yaxınlaşmağa, ünsiyyət bağlamağa məcbur etmək və ya vasitə olmaq. // Uyğunlaşdırmaq.

YOVUŞDURULMA (ID - 44040)

“Yovuşdurulmaq”dan f.is.

YOVUŞDURULMAQ (ID - 44041)

məch. Yaxınlaşdırılmaq; yaxınlıq, ünsiyyət yaradılmaq.

YOVUŞMAQ (ID - 44042)

f . Yaxınlaşmaq, ünsiyyət bağlamaq. ..Gülgəz [atasına] az yovuşardı. Mir Cəlal. // Uyuşmaq, uyğunlaşmaq, özünü başqası ilə tay, bərabər tutmaq. Adam adama gərək yovuşsun.

YOVUŞMAZ (ID - 44043)

sif. Yovuşmayan, heç kəslə qaynayıb-qarışmayan (adam). Yovuşmazın biridir.

YOZDURMA (ID - 44044)

“Yozdurmaq”dan f.is.

YOZDURMAQ (ID - 44045)

1. “Yozmaq”dan icb. Yuxusunu yozdurmaq.
2. f. Fikrini başqa şeyə cəlb etmək, azdırmaq, yayındırmaq.

YOZMA (ID - 44046)

“Yozmaq”dan f.is.

YOZMAQ (ID - 44047)

f . Özü istədiyi kimi məna vermək, izah etmək, şərh etmək. Cəhrənin qırılmasını pis yerə yozaraq, ürəyinə gətirmişdi ki, bəlkə də bu saat Tapdığın başında bir xata var! Ə.Əbülhəsən. // Hiss etmək, duymaq. Kələntərli...

YOZULMA (ID - 44048)

“Yozulmaq”dan f.is.

YOZULMAQ (ID - 44049)

məch. İstənilən kimi məna verilmək, izah edilmək, şərh edilmək.

YÖN (ID - 44050)

is. 1. Üz, üz tərəf, ön tərəf. Oturubdurub yönü oyana; Durub-durub yeriməyin nədəndir? M.P.Vaqif. Gah yönümü çevirirəm Şirvana; Gah üz tutub Gürcüstana, ağlaram. Molla Cümə. Gülsənəm arvad yönünü oğluna tərəf çevirmədən...

YÖNDƏM (ID - 44051)

is. 1. Qayda, nizam, səliqə. □ Yöndəmdən çıxmaq - eybəcərləşmək, çirkinləşmək, korlanmaq. Yöndəmə düşmək - qaydaya düşmək, səliqəyə düşmək, müəyyən şəklə düşmək. Yöndəmə düşdükdən sonra universitetə getdim....

YÖNDƏMLİ (ID - 44052)

sif. Səliqəli, qaydalı; görünüşcə yaxşı, abırlı, görkəmli.

YÖNDƏMLİLİK (ID - 44053)

is. 1. Yöndəmli şeyin hal və keyfiyyəti.
Rahat, qolay.
Qolaylıq, rahatlıq.

YÖNDƏMSİZ (ID - 44054)

sif. 1. Qaba, kobud, biçimsiz, səliqəsiz, tənasübsüz. Yöndəmsiz adam. Yöndəmsiz şey. - Hələ kim olduğunu bilməmişdən bu adamın xarici görkəmi bizdə nifrət əmələ gətirmişdi; kobud sifəti, yöndəmsiz bədəni vardı. S.Rəhman.
2....

YÖNDƏMSİZLİK (ID - 44055)

is. 1. Yöndəmsiz şeyin halı.
2. Naqolaylıq, narahatlıq.

YÖNƏLDİCİ (ID - 44056)

sif. 1. Hərəkət və istiqamət verən, istiqamətverici, istiqamətləndirici, istiqaməti nizama salan. Yönəldici göstəriş.
2. tex. Bir şeyi müəyyən istiqamətdə hərəkət etdirən. Yönəldici çarx. Yönəldici rels. - Quyunu qazmağa...

YÖNƏLDİLMƏ (ID - 44057)

“Yönəldilmək”dən f.is.

YÖNƏLDİLMƏK (ID - 44058)

məch. Bir səmtə və ya bir şeyə doğru çevrilmək, sövq etdirilmək; istiqamətləndirilmək. Topların ağzı düşmənə yönəldilmişdir. Tənqid atəşi öz hədəfinə yönəldildi.

YÖNƏLMƏ (ID - 44059)

“Yönəlmək”dən f.is.

YÖNƏLMƏK (ID - 44060)

f . 1. Bir tərəfə istiqamət alıb getmək, üz tutub getmək, istiqamət almaq. Hamımız səs gələn tərəfə yönəldik. Gəmilər adaya doğru yönəldi. - Koroğlu Nigara tərəf yönəldi. “Koroğlu” . [Faytonun] içindən İmamverdi baba...

YÖNƏLTMƏ (ID - 44061)

“Yönəltmək”dən f.is.

YÖNƏLTMƏK (ID - 44062)

f İstiqamət vermək, istiqamətləndirmək, istiqamət göstərmək. Suyu arxa yönəltdik; Bağa, bostana getdik; Evin var olsun, qardaş; Axır xoş günə yetdik. (Bayatı). Balaca Sabir hiss edirdi ki, daha atası onu məktəbə tərəf yönəltmək...

YÖNLƏŞMƏ (ID - 44063)

“Yönləşmək”dən f.is.

YÖNLƏŞMƏK (ID - 44064)

qarş. məh. Razılığa gəlmək; razılaşmaq, düzəlişmək.

YÖNLÜ (ID - 44065)

sif dan. 1. Yararlı, lazımlı, gərəkli, münasib, əlverişli, yaxşı, əməlli-başlı. Yönlü Şey.
2. Yaxşı, üzüyola, sözəbaxan. [Əhməd] ürəyində öz-özü ilə belə bir iftixarla danışırdı: - Ağıllı övlad, yönlü bala...

YÖNLÜK (ID - 44066)

yönlük hal qram. - ismin kimə? nəyə? və haraya? suallarına cavab verən halı.

YÖNSÜZ (ID - 44067)

sif. Yararsız, lazımsız, gərəksiz. // Pis, vecsiz, fərsiz. Hatəm xan oturduğu yerdə bütün vücudu ilə silkələndi: - Yönsüz oğul neylər ata malını, - dedi. S.Rəhimov.

YÖRƏ (ID - 44068)

is. Yan, ətraf, həndəvər (çox vaxt “yan-yörə” şəklində işlənir). Kərəsidi qoyunun, kürəsidi qoyunun; Ağlığımızdan gəzərik yörəsində qoyunun. (Sayaçı sözü).

YÖR-YÖNDƏM (ID - 44069)

is. dan. 1. Xarici görünüş; sir-sifət, qiyafət. Pasının qırmızı üzü daha da qızardı: - Qadam sənin yörünə-yöndəminə, dedi. S.Rəhimov.
2. Səliqə, sahman, qayda.
□□ Yör-yöndəmə salmaq - qaydaya (səliqəyə, sahmana)...

YUBADILMA (ID - 44070)

“Yubadılmaq”dan f.is.

YUBADILMAQ (ID - 44071)

məch. Ləngidilmək, gecikdirilmək, təxirə salınmaq. Xəstəni qorxulu hallardan xilas etmək üçün, ona dərhal zəhərin təsirini zəiflədən maddə verilməlidir. Bu iş bir anlığa belə yubadılmamalıdır. (Qəzetlərdən).

YUBADILMAZ (ID - 44072)

f sif Təxirə salınmasına, gecikdirilməsinə, ləngidilməsinə yol verilməyən; təxirsiz, təcili, gecikməz.

YUBANDIRMA (ID - 44073)

“Yubandırmaq”dan f.is.

YUBANDIRMAQ (ID - 44074)

bax yubatmaq. [Quliyev] heç vaxt smetanın tərtibini yubandırmazdı.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç