Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

YENİLƏNMƏK (ID - 43475)

məch. 1. Yeni şəkil almaq, təzə kimi olmaq, təzələnmək. Palto çevirtdirildikdən sonra tamamilə yeniləndi.
2. Bax yeniləşdirilmək.

YENİLƏŞDİRİLMƏ (ID - 43476)

“Yeniləşdirilmək”dən f.is.

YENİLƏŞDİRİLMƏK (ID - 43477)

məch. Yeni hala salınmaq, yeni şəkil verilmək, təzələndirilmək, bərpa edilmək.

YENİLƏŞDİRMƏ (ID - 43478)

“Yeniləşdirmək”dən f.is.

YENİLƏŞDİRMƏK (ID - 43479)

bax yeniləndirmək.

YENİLƏŞMƏ (ID - 43480)

“Yeniləşmək”dən f.is. Hər yerdə yeniləşmə, dəyişmə hərəkəti duyulurdu. Mir Cəlal.

YENİLƏŞMƏK (ID - 43481)

f . Tədricən yenilənmək, təzələnmək. Yazda ağacların yarpaqları yeniləşir.

YENİLİK (ID - 43482)

is. 1. İstifadədə olmamış, hələ işlənməmiş şeyin hal və keyfiyyəti; təzəlik. Paltarın yeniliyi. Maşınların yeniliyi. // Yeni şeyin hal və keyfiyyəti. Fikrin yeniliyi. Mövzunun yeniliyi. Yeni xəbər və əhvalat; dəyişiklik....

YENİLİKÇİ (ID - 43483)

is. Hər hansı bir sahədə yeni, mütərəqqi prinsiplər, ideyalar, üsullar və s. irəli sürən və həyata keçirən adam; novator.

YENİLİKÇİLİK (ID - 43484)

is. Hər hansı bir sahədə yeni, mütərəqqi prinsiplər, ideyalar, üsullar və s. irəli sürmə və həyata keçirmə; novatorçuluq.

YENİLMƏ (ID - 43485)

“Yenilmək”dən f.is.

YENİLMƏK (ID - 43486)

məch. Basılmaq, məğlub edilmək, sarsıdılmaq. Qarşıda dayanmaz dağlar, qayalar; Səndə yenilməyən div qüvvəti var. R.Rza.

YENİLMƏZ (ID - 43487)

sif Basılmaz, məğlubedilməz, yıxılmaz, dağıdılmaz, çox möhkəm. Yenilməz Sovet Ordusu. Yenilməz mübariz. Yenilməz qala. - idarə etdiyimiz məmləkətin xalqı yenilməz və məğlubedilməz bir xalqdır! M.S.Ordubadi. Bu qarlı dağlara...

YENİLMƏZLİK (ID - 43488)

is. Basılmazlıq, məğlubedilməzlik, sarsılmazlıq, çox möhkəmlik.

YENİŞ (ID - 43489)

YENİŞ-YOXUŞ (ID - 43490)

bax eniş-yoxuş. [Əbdürrəhman bəy:] ..Qara dağdan ala dağayenişyoxuş, dərə-təpə, axırda nədi, nədi? Kömür qaradı, qatıq ağdı. N.Vəzirov.

YENİ-YENİ (ID - 43491)

1. sif. Təzə-təzə. Yeni-yeni evlər. Yeni-yeni adamlar. Yeni-yeni qüvvələr.
[Mirpaşa:] Amma çox sağ ol, usta, mən səndən yeni-yeni şeylər öyrəndim. Z.Xəlil.
2. zərf Yenicə, təzəcə, bir az əvvəl, indicə. Uşaq yeni-yeni...

YENİYETMƏ (ID - 43492)

is. Çox gənc, gənclik yaşma ayaq qoymuş oğlan və ya qız; ümumiyyətlə, gənc, cavan. Uzunboylu, yeniyetmə, növcavan; Məni bu dərdlərə salan oynasın. M.P.Vaqif. Çox yaşlı kişilərin “matəm” hadisəsindən xəbərləri vardısa...

YENMƏ (ID - 43493)

“Yenmək”dən f.is.

YENMƏK (ID - 43494)

f 1. Basmaq, məğlub etmək, qalib gəlmək. Onu yenməkdə əlbir olsaq biz; Çox gözəl bar verər diləklərimiz. A.Şaiq. Nağını, Xaçoyu yendi cavanlar; Vuruşmasaq olmaz! - dedilər onlar. H.K.Sanılı.
2. Bax enmək. indi dünyada qayda...

YENMƏZ (ID - 43495)

bax yenilməz. [El:] Var olsun yeni dünyanın yenməz mübarizi Elxan, urra! Cabbarlı.

YENMƏZLİK (ID - 43496)

bax yenilməzlik.

YENOT (ID - 43497)

[lat. geneta] 1. zool. Tünd-sarı rəngli qiymətli xəzi olan yırtıcı heyvan.
2. Bu heyvanın dərisi.

YEPƏLƏK (ID - 43498)

is. 1. Təzə tutulmuş alıcı quşu ələ öyrədərkən onun qabağına tutulan quş.
2. məc. Qapazaltı. [Mahmud:] ..Mənim acığım Adəmə tutur. Axı, o niyə arvada yepələk olurduv Ə.Haqverdiyev.

YEPİSKOP (ID - 43499)

[yun. episkopos] Xristian dinində yüksək ruhani rütbə və bu rütbəni tutan şəxs.

YEPYEKƏ (ID - 43500)

sif. Çox yekə, lap yekə. Yepyekə daş.

YEPYENİ (ID - 43501)

sif. 1. Çox yeni, lap yeni, tamamilə yeni. Yepyenipaltar. - [Səlma:] iştə gümüş kəmər! Həm də yepyeni; Sonra yenə məmnun eylərəm səni. H.Cavid.

YER (ID - 43502)

is. 1. Üzərində sakin olduğumuz planet: Yer kürəsi (bu mənada böyük hərflə). Ay Yerin peykidir. Yerlə Günəş arasında 150 milyon kilometr məsafə var. Yer Günəş ətrafında fırlanır.
Quru (su səthi müqabili). Dənizdən yer görünmürdü....

YERALMASI (ID - 43503)

is. Kartofa oxşayan, yeməli kökü olan tərəvəz bitkisi. // məh. Kartof.

YERALTI (ID - 43504)

sif Yerin içində, yer səthinin altında olan. Yeraltı sərvətlər. Yeraltı sular. Yeraltı yol. Yeraltı mədən. Yeraltı istehkam. Yeraltı sığınacaq. - Gecədən xeyli keçmiş, yeraltı qazmada qırıq bir şam işığında Ulduz anasına...

YERBƏYER (ID - 43505)

zərf 1. Hər biri öz yerində; qaydada, müntəzəm. Məclis əhli yerbəyer əyləşdilər. “Aşıq Ələsgər” . [İlyas:] ..O kişilərdən gələn kağızları yerbəyer saxlasın. S.Rəhimov. □ Yerbəyer etmək (eləmək) - 1) hər şeyi...

YERBƏYERLƏŞDİRMƏ (ID - 43506)

“Yerbəyerləşdirmək”dən f.is.

YERBƏYERLƏŞDİRMƏK (ID - 43507)

f Hər birini öz yerinə qoymaq, yerbəyer etmək. Şeyləri yerbəyerləşdirmək.

YERBƏYERLİ (ID - 43508)

zərf və sif Lazımi qaydada, lazımi surətdə, dəqiq surətdə. Qadir .. yastı daş döşənmiş həyətə çıxaraq əzazil Əminənin əmrini yerbəyerli icra etməyə başladı. Ə.Əbülhəsən.

YERDƏNÇIXMA (ID - 43509)

sif. Torpağın altından, yerin içindən çıxan.

YERDƏYİŞDİRMƏ (ID - 43510)

1. Bax yerdəyişmə
1 -ci mənada.
2. Bir şeyi bir yerdən götürüb başqa yerə qoyma.

YERDƏYİŞMƏ (ID - 43511)

is. 1. Olduğu və ya oturduğu yerdən başqa yerə keçmə, bir yeri buraxıb o birinə getmə.
2. dilç. Sözdə iki qonşu səsin qeyri-iradi olaraq yerini dəyişməsi hadisəsi; metateza; məs.: vağzal-vağzal; yarpaq-yarpaq.

YERDOMBALANI (ID - 43512)

is. bot. Göbələklər qrupuna daxil olan kartofaoxşar kökümeyvəli tərəvəz bitkisi.

YEREŞƏN (ID - 43513)

is. zool. Həşəratyeyənlər dəstəsindən kiçik məməli heyvan.

YERƏBAXAN (ID - 43514)

is. və sif. Zahirən sakit, dinməz, zərərsiz görünən, əslində isə hiyləgər, fitnəkar, xəbis adam haqqında. Suyun lal axanı, adamın yerəbaxanı. (Məsəl). Qaraqabaq, yerəbaxan, gözü gömgöy, rəngi kürən; O fitnələr övladının...

YERƏNCİRİ (ID - 43515)

is. Vaxtından əvvəl yetişən əncir, tezyetişən əncir. Bu il yerənciri yoxdur.

YERFINDIĞI (ID - 43516)

is. bot. Fındıq kimi meyvələri olan kol bitkisi və onun meyvəsi; araxis.

YERFISDIĞI (ID - 43517)

bax yerfındığı.

YER-GÖY (ID - 43518)

is. Dünya, kainat. [Molla özözünə:] Ay Hacı Molla Cəlil ağa, sən olasan yeri-göyü yox yerdən xəlq edən Allaha, içmə bu kafirlərin dərmanını. C.Məmmədquluzadə. Yeri-göyü titrədən partlayış nərəsilə; Çıxarırlar yer altdan...

YERİDİLMƏ (ID - 43519)

“Yeridilmək”dən f.is.

YERİDİLMƏK (ID - 43520)

“Yeritmək”dən məch.

YERİK (ID - 43521)

is. Hamilə qadınlarda ağız dadının azması halı. // Tamah mənasında.

YERİKLƏMƏ (ID - 43522)

1. “Yerikləmək”dən f.is.
2. is. Hamiləlik dövründə ağız dadının azması nəticəsində hamilə qadının turşu və ya başqa şeylər istəməsi.

YERİKLƏMƏK (ID - 43523)

f . 1. Hamiləlik dövründə ağız dadının azması nəticəsində turşu və ya başqa şeylərə ehtiyac hiss etmək. Onun anası yerikləyəndə aslan ətinin kababını yemiş imiş. M.İbrahimov.
2. məc. Bir şeyin həsrətində olmaq, bərk...

YERİMƏ (ID - 43524)

“Yerimək”dən f.is.

Bu səhifə 118 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla