ZE+education...

İzahlı lüğət

YASTIVARİ (ID - 42925)

sif. Bir qədər yastı.

YASTIYAPALAQ (ID - 42926)

YASTIYAPALAQLIQ (ID - 42927)

is. Boyca alçaq və şişman olma; potalıq, yöndəmsizlik. Bu gün [Salmanın] paltarı bədəninin yastıyapalaqlığını bir qədər itirirdi. M.İbrahimov.

YASTI-YASTI (ID - 42928)

zərf 1. Aramla, asta-asta, sakit-sakit. □ Yastı-yastı danışmaq - sözləri uzada-uzada və astadan danışmaq.
2. Yastı (çoxluq bildirir). Yastı-yastı təpələr yastığıdır çobanın. (Mahnı).

YAŞ1 (ID - 42929)

is. 1. Doğuluş, dünyaya gəlmə günündən keçən vaxt, il; insanın, heyvanın, bitkinin böyüməsində, inkişafında dövr; ömür. Bir yaşda olan adamlar. Yaşın neçədir? inəyin üç yaşı var. - Ağıl yaşda deyil, başdadır. (Ata....

YAŞ2 (ID - 42930)

1. sif. Canına su, rütubət hopmuş; rütubətli, çox nəm, az islaq, sulu (quru ziddi). Yaş paltar. Yaş yer. Yaş qum. Yaş əlləri ilə tutmaq. // Hələ canında su qalmış, qurumamış. Yaş səbzə. Yaş meyvə. - Yaş ağaca balta vurmazlar....

YAŞAMA (ID - 42931)

“Yaşamaq”danf.is. Yoxsulşərbaf ailələrinin çoxusunun burda yaşaması təəccüblü deyildi. Ə.Əbülhəsən.

YAŞAMAQ (ID - 42932)

f . 1. Həyatda var olmaq, diri olmaq, sağ olmaq. Babası hələ də yaşayır.
[Sərvər:] Çünki mən Gülnazı öldürəndən sonra daha özüm yaşamayacağam. U.Hacıbəyov. // İs. mənasında. Həyat, dirilik. ..Tək bircə nəfərin də...

YAŞAR (ID - 42933)

YAŞARMA (ID - 42934)

“Yaşarmaq”dan f.is.

YAŞARMAQ (ID - 42935)

f . 1. İslanmaq, nəmlənmək, yaş olmaq, yaş görünmək.
2. “Gözləri” sözü ilə - yaşla dolmaq, yaş tökmək, ağlamaq istəmək. Zəhra analarını itirmiş bu üç qızın halını, ürəkparçalayan səmimi göz yaşlarını görərək...

YAŞARTI (ID - 42936)

is. Yaş, gözyaşı, damcı. ..Sübhanverdizadə Rüxsarənin gözündəki yaşartını lampa işığı ilə birləşən parıltısından aydın edə bilirdi. S.Rəhimov.

YAŞARTMA (ID - 42937)

“Yaşartmaq”dan f.is.

YAŞARTMAQ (ID - 42938)

gözlərini yaşartmaq 1) qıcıqlama və ya başqa şeyin təsiri ilə gözlərinin yaşarmasına səbəb olmaq; gözlərini sulandırmaq. Tüstü adamın gözlərini yaşardır. Çay gözümü yaş artdı. - ..[Nurəddinlə qulluqçuları Baharın]...

YAŞATMA (ID - 42939)

“Yaşatmaq”dan f.is.

YAŞATMAQ (ID - 42940)

icb. Yaşamasına səbəb olmaq, yaşamasına imkan vermək, yaşamasına yardım və kömək etmək. [Elxan:] ..Tanrı olsaydım əgər, gerçəkdən; Ya bu insanları xəlq etməz idim; Əgər etsəm, yaşadardım daim şadü məsud.. H.Cavid. Məhəbbət!...

YAŞAYIŞ (ID - 42941)

is. 1. Həyat tərzi, yaşamaq tərzi, həyat şəraiti; dolanacaq, məişət, həyat. Yaşayışı pis keçmir. Yaşayışı yaxşıdır. - [Kərim xan və qız] çiyin-çiyinə verərək həyatın ağır yükünü birlikdə çəkir, öz qarşılıqlı...

YAŞID (ID - 42942)

is. və sif Bir başqası ilə bir yaşda olan (adam); həmyaş. Baxdı, yaşıdları oynayıb-gülür; Üzündən, gözündən sevinc süzülür. M.Rahim. Qoşqar öz yaşıdları ilə birgə günlərini bu çayın sağa-sola ayrılıb yenidən birləşən...

YAŞIDLIQ (ID - 42943)

is. Bir yaşda olma, həmyaş olma; həmyaşlıq.

YAŞIL (ID - 42944)

sif. 1. Yarpaq, ot rəngində olan. Yaşıl yarpaq. Yaşıl mahud. Yaşıl boya. - Axşam vaxtları kəndin kənarında durub yaşıl çəmənlərə tamaşa eləyəndə görürsən ki, naxır üz qoyub kəndə gəlməyə. C.Məmmədquluzadə. [Orxan:]...

YAŞILBAŞ (ID - 42945)

is. 1. Ördəyin erkəyi. Tərlan görüb yaşılbaşı; Sağın, qaynaq çala, Maral! Aşıq Ələsgər. Yaşılbaşlar qanad çırpar suyuna; Gah durular, gah da dönüb bulanar. S.Vurğun.
2. Şeirdə adətən gözəl mənasında işlənir. □...

YAŞILBAŞLI (ID - 42946)

sif. Başı yaşıl olan. Yaşılbaşlı ördək. □ Yaşılbaşlı sona - bax yaşılbaş sona (“yaşılbaş” da). Hərgiz olmaz həq gölünün fənası; Əskik olmaz yaşılbaşlı sonası. M.V.Vidadi. Teli əyri, yaşılbaşlı sonasan; Gəl...

YAŞILGÖZLÜ (ID - 42947)

sif. Gözlərinin rəngi yaşıl olan. Yaşılgöz pişik. Yaşılgöz qız.

YAŞILIMSOV (ID - 42948)

sif. Yaşıla çalar, yaşıla oxşar rəngdə olan.

YAŞILIMTIL (ID - 42949)

bax yaşılımsov.

YAŞILIMTRAQ (ID - 42950)

bax yaşılımsov.

YAŞILLAMA (ID - 42951)

“Yaşıllamaq”dan f.is.

YAŞILLAMAQ (ID - 42952)

f Yaşıl rəngə boyamaq, yaşıl etmək.

YAŞILLANDIRILMA (ID - 42953)

“Yaşıllandırılmaq”dan f.is.

YAŞILLANDIRILMAQ (ID - 42954)

məch. 1. Yaşıl rəngə boyadılmaq.
2. Bax yaşıllaşdırılmaq.

YAŞILLANDIRMA (ID - 42955)

“Yaşıllandırmaq”dan f.is.

YAŞILLANDIRMAQ (ID - 42956)

f . 1. Yaşıl rəngə boyamaq. Divarı yaşıllandırmaq.
2. Bax yaşıllaşdırmaq 2-ci mənada.

YAŞILLANMA (ID - 42957)

“Yaşıllanmaq”dan f.is.

YAŞILLANMAQ (ID - 42958)

f . 1. Yaşıl olmaq, göyərmək, yarpaq açmaq, otla, yarpaqla örtülmək. Ağaclar yaşıllandı. - Elə çöllər yaşıllanan kimi, arvad səhər yerindən durur və ac yatmış uşaqlarını oyadıb deyir.. C.Məmmədquluzadə.
2. Yaşıla...

YAŞILLAŞDIRILMA (ID - 42959)

“Yaşıllaşdırılmaq”dan f.is.

YAŞILLAŞDIRILMAQ (ID - 42960)

məch. Ağac, kol və s. bitki əkdirilərək yaşıllıq yaradılmaq. Məktəbin ətrafı yaşıllaşdırılmışdır.

YAŞILLAŞDIRMA (ID - 42961)

“Yaşıllaşdırmaq”dan f.is. Yaşıllaşdırma işləri. Şəhəri yaşıllaşdırma həftəsi.

YAŞILLAŞDIRMAQ (ID - 42962)

1. Bax yaşıllandırmaq 1 -ci mənada.
2. f Kol və s. göyərti əkməklə yaşıllıq yaratmaq. Şəhərləri yaşıllaşdırmaq üçün tədbirlər. Küçələri yaşıllaşdırmaq.

YAŞILLAŞMA (ID - 42963)

“Yaşıllaşmaq”dan f.is.

YAŞILLAŞMAQ (ID - 42964)

bax yaşıllanmaq.Baharın son ayı idi. Yağışlar yenicə dayanmış, hər yer də yaşıllaşmışdı. Çəmənzəminli. Hüseyn tapşırıldı torpaq altına; Yazda yaşıllaşan budaq altına. M.Rahim. Yaşıllaşır çöllər, oyanır torpaq; Bəzənir...

YAŞILLATMA (ID - 42965)

“Yaşıllatmaq”dan f.is.

YAŞILLATMAQ (ID - 42966)

1. icb. Yaşıl rəngə boyatmaq.
2. Bax yaşıllaşdırmaq 2-ci mənada.

YAŞILLI (ID - 42967)

sif 1. Yaşıl rəngi və ya yaşıl xalları, cizgiləri və ya çiçəkləri olan. Yaşıllı, qırmızılı parça.
2. məc. Bəzəkli, qəşəng, gözəl geyimli. Tərifli gözəllər gəlhagəl oldu; Yaşıllı, zərbaflı, allı sənəm, gəl!...

YAŞILLIQ (ID - 42968)

is. 1. Yaşıl şeyin hal və keyfiyyəti. Rəngin yaşıllığı.
2. Təzə otlarla örtülü yer, çoxlu göyərti olan yer. O, gözəl çiçəklərdən, bulaqlardan, yaşıllıqlardan doymaz, ayrılmazdım. A.Şaiq. Hər tərəfdən yaşıllıqlar...

YAŞILLIQLAŞMA (ID - 42969)

“Yaşıllıqlaşmaq”dan f.is.

YAŞILLIQLAŞMAQ (ID - 42970)

f . Yaşıllığa dönmək; yaşıllıq halına gəlmək.

YAŞIL-MAVİ (ID - 42971)

sif. Yaşıla və maviyə çalan rəngdə olan.

YAŞIMTIL (ID - 42972)

bax yaşılımtıl.

YAŞINDIRMA (ID - 42973)

“Yaşındırmaq”dan f.is.

YAŞINDIRMAQ (ID - 42974)

icb. Yaşınmağa məcbur etmək.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç