Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

MİKROBİOLOQ (ID - 29149)

[yun.] Mikrobiologiya mütəxəssisi.

MİKROBSUZLAŞDIRMA (ID - 29150)

“Mikrobsuzlaşdırmaq” dan f.is.

MİKROBSUZLAŞDIRMAQ (ID - 29151)

f Mikroblarını məhv etmək, zərərsizləşdirmək, sterilizə etmək.

MİKROELEMENTLƏR (ID - 29152)

[mikro... və lat. elementum] Bitki və heyvan orqanizmlərində çox az miqdarda (faizin yüzdə, mində biri və daha az) olan kimyəvi elementlər.

MİKROFON (ID - 29153)

[mikro... və yun. phone səs] Səs titrəyişlərini elektrik titrəyişlərinə çevirən cihaz (səsi uzaq məsafələrə vermək, yaxud gücləndirmək üçün tətbiq edilir).

MİKROİQLİM (ID - 29154)

is. [mikro... və ər. iqlim] Kiçik sahənin, yerin xüsusiyyətlərindən (meşə, çöl, bataqlıq və s.-dən) asılı olan iqlimi.

MİKROKLİMAT (ID - 29155)

[mikro... və klimatos] bax mikroiqlim.

MİKROQURULUŞ (ID - 29156)

is. xüs. Bərk maddələrin mikroskop altında görünən quruluşu.

MİKRON (ID - 29157)

[yun. mikron - kiçik] Metrin milyonda bir hissəsi.

MİKROORQANİZM (ID - 29158)

[mikro... və yun. organismus] Adi gözlə görünməyən bitki və ya heyvan orqanizmi.

MİKRORAYON (ID - 29159)

[mikro... və rus. район] Rayonun bölündüyü ən kiçik vahid.
2. Şəhər və iri qəsəbələrin ətrafında salınmış yaşayış məntəqəsi.

MİKROSKOP (ID - 29160)

[mikro... və yun. skopeo baxıram] Adi gözlə görünməyən şeylərə baxmaq üçün çox böyüdücü şüşələr sistemi olan optik cihaz.

MİKROSKOPİYA (ID - 29161)

[mikro... və yun. skopeo - baxıram] Mikroskopun quruluş və tətbiqini, həmçinin mikroskopik preparatların hazırlanma üsullarını öyrənən təcrübi fənn; bir şeyin mikroskop vasitəsilə öyrənilməsi.

MİKROSKOPİK (ID - 29162)

sif. [yun.] 1. Mikroskop vasitəsilə edilən (görülən, aparılan). Mikroskopik tədqiqat.
2. Son dərəcə kiçik, ancaq mikroskopla görünən. Mikroskopik cisimciklər.

MİKROTƏRƏZİ (ID - 29163)

is. [mikro... və fars. tərazu] Ən xırda şeyləri çəkmək üçün tərəzi.

MİKSER (ID - 29164)

is. [ing.] Krem, kokteyl və s. düzəltmək üçün cihaz.

MİQDAR (ID - 29165)

is. [ər.] 1. Say, qədər, kəmiyyət. Hər şeyin miqdarı vardır. □ Bir miqdar - bir qədər, bir az, qeyri-müəyyən qədər. [Molla İbrahimxəlil:] ..Molla Həmidin tərəfindən məlum oldu ki, siz, guya, bir miqdar pul gətirib gümüş almaq...

MİQDARCA (ID - 29166)

zərf Miqdara görə, sayca, kəmiyyətcə.

MİQDARİ (ID - 29167)

sif [ər.] Kəmiyyətə görə, kəmiyyətcə. Miqdari analiz.

MİQDARSIZ (ID - 29168)

sif 1. Saysız, hədsiz, çox, saysız-hesabsız.
Hörməti olmayan, qədir-qiymətsiz, hörmətsiz.

MİQDARSIZLIQ (ID - 29169)

is. Saysızlıq, hesabsızlıq, hədsizlik.

MİQNATİS (ID - 29170)

is. [ər. əsli yun.] köhn. Maqnit. Ey dili-qafil, qız ki var, miqnatis kimi bir şeydir. C.Cabbarlı.

MİQREN (ID - 29171)

[fr.] Adətən başın bir yarısında bərk başağrısı təzahür edən əsəb xəstəliyi; parabaş. ..Demək olar ki, onun başı ağrısız olmazdı. Həkim miqren demişdi. Ə.Əbülhəsən.

MİQYAS (ID - 29172)

is. [ər.] 1. Çertyojda, planda, xəritədə və s.-də çəkilən xətlərin uzunluğunun yerin həqiqi uzunluğuna olan nisbəti.
Ölçü, dərəcə, dairə, bir şeyin qavrama dərəcəsi. Bir nəfər oğlanın işi buraxıb qaçması istehsalata...

MİQYASLI (ID - 29173)

sif. 1. xüs. Müəyyən miqyasda olan (çertyoj, plan və ya xəritə haqqında). Böyük miqyaslı xəritə.
2. məc. Geniş, əhatəli, vüsətli. Geniş miqyaslı əsər.

MİL1 (ID - 29174)

is. [ər.] 1. Bəzi alətlərdə, mexanizmlərdə, maşınlarda ox, qol; ümumiyyətlə, müxtəlif işlərdə istifadə edilən nazik metal çubuq. Çarx mili. Dəyirman mili. - Hesabdar çotka dənələrini tərpətdi, dənələr millərdə firlanaraq...

MİL2 (ID - 29175)

[ing. mile] Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif uzunluğa bərabər məsafə ölçüsü.
Coğrafi mil - 7420 metr uzunluqda məsafə ölçüsü. Dəniz mili - 1852 metr uzunluğunda məsafə ölçüsü.

MİLAD (ID - 29176)

is. [ər.] Xristianlarda: İsanın doğulduğu il. // Həmin ildən başlanan təqvim. Miladın II əsrində. Miladdan əvvəl.
f ,

MİLADİ (ID - 29177)

sif [ər.] İsanm anadan olduğu gündən başlanan, hesablanan. Miladi tarix.
Hicri tarixlə 1324-cü, miladi tarixlə 1906-cı ildə şah konstitusiyanın birinci hissəsini təsdiq etdi. P.Makulu.

MİLÇƏ (ID - 29178)

is. Kiçik mil, balaca mil. Hüseyn əmi.. milçə ilə çubuğun başını qurdalayır və boğazını arıtlayırdı. M.S.Ordubadi.

MİLÇƏK (ID - 29179)

is. Bəzi yoluxucu xəstəlik mikroblarını yayan qoşaqanadlı həşərat, çibin. Milçək bir şey deyil, könül bulandırır. (Məsəl). Dedi divanə: - Ey şəhi-məğrur; Mənə milçəklər eyləyir azar. S.Ə.Şirvani.
□ Milçək vızıltısı...

MİLÇƏKQAPAN (ID - 29180)

is. zool. Ağacdələn dəstəsindən kiçik bir quş.

MİLÇƏKQIRAN (ID - 29181)

is. 1. Milçəkləri qırmaq üçün üstü zəhərli və ya yapışqanlı kağız və s.
Bax milçəkvuran.

MİLÇƏKLƏNMƏ (ID - 29182)

"Milçəklənmək” dən f.is.

MİLÇƏKLƏNMƏK (ID - 29183)

f. 1. Quyruğu ilə və ya bədəninin hər hansı bir hərəkəti ilə üstünə, göz-başma qonan milçəkləri qovmaq (heyvanlar haqqında). Çil at büdrədi, sonra ye rində sakit dayandı və gödək quyruğu ilə milçəkləndi. S.Rəhimov. [Nəcəfalı:]...

MİLÇƏKTUTAN (ID - 29184)

is. 1. bot. Şehçiçəyi fəsiləsindən həşərat yeyən bitki; sinəkqapan.
zool. Sərçə fəsiləsindən həşərat yeyən müxtəlif quşların adı.

MİLÇƏKVURAN (ID - 29185)

is. Milçəkləri vurub öldürmək üçün dəstəkli alət.

MİLÇƏKYEYƏN (ID - 29186)

is. zool. Sürfələrini milçəklə bəsləyən həşərat.

MİLEDİ (ID - 29187)

is. [fr.] Ingiltərədə imtiyazlı sinifdən olan ərli qadına müraciət forması.

MİLENİUM (ID - 29188)

is. [lat.] Min ilə bərabər zaman vahidi. Üçüncü milenium başladı.

MİLƏL (ID - 29189)

is. [ər. “millət” söz. cəmi] Millətlər. Sair miləl övrətlə ədalət edir, etsin. M.Ə.Sabir. Sair miləl və əqvam artıq sürətlə irəli gedib özləri üçün ixtiyarlar və imtiyazlar axtarmaqdadırlar. F.Köçərli.

MİLƏMİL (ID - 29190)

sif. Milləri olan, zol-zol, zolaqzolaq. Miləmil çit. Miləmil parça. - [Tahir] stuldan asılmış miləmil yay kostyumunu geyindi. M.Hüseyn.

MİLİS (ID - 29191)

[lat. militia - ordu] köhn. 1. B a x milisioner. Kapitan iki milislə daxil olur.
Əfəndiyev. □ Milis nəfəri - bax milisioner. Milis nəfərinə müraciət etmək.
B a x milisiya. Qəlbində bir nəcib atalıq hissi; Uğur olsun! - dedi milis...

MİLİSİONER (ID - 29192)

[lat.] köhn. Milis işçisi, milisiyada xidmət edən adam, milis nəfəri. Milisioneri köməyə çağırmaq. - Yoldaş milisioner, axşamınız xeyr! Ən köhnə dostunam bu şəhərdən mən. S.Rüstəm. Abbas on beş ildən artıq milisioner işlədi....

MİLİSİONERLİK (ID - 29193)

is. Milisioner vəzifəsi, işi. Milisionerlik eləmək.

MİLİSİYA (ID - 29194)

[lat. militia - ordu] köhn. 1. Ictimai asayişi və əmniyyəti qoruyan inzibati orqan. // dan. Bu orqanın yerli idarəsi. Milisiyada qeydə alınmaq.
top. Milis işçiləri, milisionerlər. Bütün milisiya yığıldı.

MİLİTARİST (ID - 29195)

[lat. militaris - hərbi] Militarizm siyasəti yeridən; hərbçi.

MİLİTARİZM (ID - 29196)

[lat.] 1. Imperialist dövlətlərin silahlanma və müharibəyə hazırlanmaqdan ibarət mürtəce siyasəti; hərbçilik.
Hərbçilərin siyasi hakimiyyəti.

MİLLƏMƏ (ID - 29197)

1. “Milləmək” dən f is.
zərf Mil kimi, düz, dik. Milləmə qalxmaq.

MİLLƏMƏK (ID - 29198)

f Mil kimi düz, dik qaldırmaq, durğuzmaq.

Bu səhifə 31 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...

İzahlı video testlərə keç

.....