Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

MÜƏYYƏNLƏŞMƏ (ID - 29899)

“Müəyyənləşmək” dən f.is.

MÜƏYYƏNLƏŞMƏK (ID - 29900)

f Müəyyən olmaq, dürüstləşmək, dəqiqləşmək, aydınlaşmaq, qəti şəkil almaq, konkretləşmək. Payızdır, lakin əsilpayız havası müəyyənləşməmişdir. Mir Cəlal.

MÜƏYYƏNLİK (ID - 29901)

is. Müəyyən olma; aydınlıq, qətilik. Işin müəyyənliyi.

MÜƏZZƏM (ID - 29902)

sif [ər.] 1. tənt. Əzəmətli, böyük, cəsamətli, möhtəşəm. Müəzzəm heykəl. Müəzzəm saray. - Inqilab .. müəzzəm bir bina üçün zəmin hazırlarkən yeni quruluşu anlamayan, ona uya bilməyən Məhəmməd bəy kədər içində boğulub...

MÜƏZZİN (ID - 29903)

is. [ər.] Azançı. Badamlı qəsəbəsinin müəzzini çox həzin səs ilə oxuyurdu. Məmmədquluzadə. Müəzzinin səsinin hər pərdəsi Həsənin sevdiyi sənətindən bir xatirat idi. B.Talıblı.

MÜƏZZİNLİK (ID - 29904)

is. Azançılıq.

MÜFƏSSƏL (ID - 29905)

sif. və zərf [ər.] Ətraflı, təfsilatlı, geniş (müxtəsər ziddi). Müfəssəl məktub. Müfəssəl danışmaq. - [Ələsgər:] Əhvalatın hamısını mən yaxşı bilirəm. Tamam müfəssəl mənə nağıl ediblər. Ə.Haqverdiyev. [Müəllim:]...

MÜFƏSSƏLLİK (ID - 29906)

is. Müfəssəl olma; ətraflılıq, təfsilatlılıq, hərtərəflilik, genişlik. Məlumatın müfəssəlliyi.

MÜFƏTTİŞ (ID - 29907)

is. [ər.] Təftiş aparan vəzifəli şəxs; təftişçi. Maliyyə müfəttişi. Avtomobil müfəttişi. - [Oğlan:] Bilirəm, siz də müfəttişin tərəfini tutacaqsınız! - dedi. A.Şaiq.

MÜFƏTTİŞLİK (ID - 29908)

MÜFLİS (ID - 29909)

sif [ər.] 1. İflasa uğramış, iflas etmiş, sınıq çıxmış (b a x iflas 1 -ci mənada). Müflis olmaq- bax müflisləşmək 1-ci mənada. [Dilara:] Cavanşir bəy müflis olmuş Qarabağ bəylərindən birinin oğlu idi. Ə.Məmmədxanlı.
2....

MÜFLİSLƏŞDİRMƏ (ID - 29910)

“Müflisləşdirmək” dən f.is.

MÜFLİSLƏŞDİRMƏK (ID - 29911)

f Var-yoxunu əlindən çıxartmaq, müflis olmağına səbəb olmaq, iflasa uğratmaq.

MÜFLİSLƏŞMƏ (ID - 29912)

"Müflisləşmək” dən fis.

MÜFLİSLƏŞMƏK (ID - 29913)

f 1. İflasa uğramaq, iflas etmək.
2. Var-dövlətini itirmək, var-dövləti əlindən çıxmaq, müflis olmaq.

MÜFLİSLİK (ID - 29914)

is. Müflis olma, var-yoxu, pulu, malı əlindən çıxma, iflasa uğrama.

MÜFRƏD (ID - 29915)

is. [ər.] Qrammatikada: “tək” in köhnə adı (cəm qarşılığı).

MÜFSİD (ID - 29916)

sif [ər.] köhn. Araqarışdıran, fəsad törədən, fitnəkar. Bir növ ilə öz fikrinizi soxduz arayə; Ta çatdı xəbər bir para müfsid üləmayə... M.Ə.Sabir.

MÜFTƏ (ID - 29917)

sif. [fars.] Pulsuz, havayı, əvəzinə heç bir şey verilməyən; məccani. Müftə sirkə baldan şirindir. (Ata. sözü). [Heydər bəy:] Məyər Təbrizdə müftə mal tökülübdür, gedib yığışdırıb gətirək gələk? M.F.Axundzadə. //...

MÜFTƏCƏ (ID - 29918)

zərf və sif 1. Müftə olaraq, havayı, pulsuz-parasız, məccani. Müftəcə işləmək. - [Pristav qorodovoylara:] Müftəcə məvacib alıb, il uzunu bircə qəpikliksə də iş görmək istəmirsiniz. Çəmənzəminli.
2. məc. Boş yerə, əbəs...

MÜFTƏXOR (ID - 29919)

is. [fars.] Özü zəhmət çəkməyib başqalarının hesabına yaşayan adam; tüfeyli, parazit. [Fərhad:] Özgənin zəhməti ilə çörək yeyənlərə müftəxor deyirlər. Ə.Haqverdiyev. // Sif. mənasında. [Cəlaləddin:] Kənar edin hökumət...

MÜFTƏXORLUQ (ID - 29920)

is. Özü işləməyib başqalarının hesabına yaşama; tüfeylilik, parazitlik. [Laçın bəy:] Cəminin hərəkətləri olub yalan, büxl, şivə, müftəxorluq. N.Vəzirov.

MÜFTİ (ID - 29921)

is. [ər.] 1. Sünnilərin dini işlərinə rəhbərlik edən baş ruhani. Müftinin hörmətin tutub mənzur; Ora göndərdilər böyük bir zat. Ə.Qəmküsar. [İkinci qulam:] Gəlmək istər hüzurə bir müfti. H.Cavid.
2. Hüquq məsələlərində...

MÜFTİLİK (ID - 29922)

is. Müfti vəzifəsi. ..Orenburq müftiliyinə senator .. təyin olunur və Orenburq müftisi cənab Sultanov jandarm qulluğuna keçir. C.Məmmədquluzadə.

MÜGAYİR (ID - 29923)

sif [ər.] Uyğun olmayan, düz gəlməyən, müvafiq olmayan; zidd, əks, müxalif. [Rza bəy Məşədi İbada:] O cür şey məsləkimə müğayirdir. Ü.Hacıbəyov. ..Uşaqları özləri ilə bir otaqda yatırmaq tərbiyəyə müğayir bir hərəkət...

MÜĞƏNNİ (ID - 29924)

is. [ər.] Oxuyan, xanəndə. Müğənni yeni mahnı oxudu. Müğənnini alqışlamaq. - Bir nəğmə çalın ki, heyrətdə qalsın; Bütün dövrlərin müğənniləri. M.Müşfiq. Əlindən iş gəlməyən; Söz ilə basıb-kəsən quru bəyə bənzərik;...

MÜĞƏNNİLİK (ID - 29925)

is. Müğənni sənəti, xanəndəlik.

MÜHACİR (ID - 29926)

is. [ər.] 1. Siyasi, iqtisadi və ya dini səbəb üzündən vətənini tərk edib başqa ölkəyə köçən və orada yaşayan adam. Siyasi mühacir.
2. Yeni yerə, yeni torpaqlara köçən və ya köçürülən adam. Vətənçin burnunun ucu göynəyən;...

MÜHACİRƏT (ID - 29927)

is. [ər.] 1. Siyasi, iqtisadi və ya dini səbəbdən məcburi və ya könüllü olaraq öz vətənini tərk edib başqa ölkəyə köçmə. □ Mühacirət etmək - öz vətənini tərk edərək başqa ölkəyə köçmək. Doktor hələ çar zamanı...

MÜHACİRLİKbax (ID - 29928)

mühacirət 1 və 2-ci mənalarda.

MÜHAFİZ (ID - 29929)

is. [ər.] Mühafizə edən, qoruyan; mühafizəçi, keşikçi. [Ələmdar] bir küncə çəkilib özünü başqa rəislərin mühafizləri arasına saldı. S.Rəhimov. [Yusif:] Məhsəti xanımı mühafizlər dövrəyə alıblar. M.Hüseyn.

MÜHAFİZƏ (ID - 29930)

is. [ər.] Hücumdan, təhlükədən, zərbədən, qəsddən və s.-dən qoruma, saxlama. [Qadın] sol əlini başının qarşısına tutmaqla özünü üzərinə enməkdə olan ağacdan mühafizəyə çalışırdı. S.Hüseyn. ..Mərcan nənə nə fikirləşdisə...

MÜHAFİZƏÇİ (ID - 29931)

is. 1. Qoruyan, mühafizə edən, qoruyucu.
2. Keşik çəkən; keşikçi, qoruqçu. ..Hücrənin ətrafında yüz nəfərə qədər sivil paltarında mühafizəçilər gəzirdi. M.S.Ordubadi.

MÜHAFİZƏEDİCİ (ID - 29932)

sif. Mühafizə edən, qoruyan; qoruyucu. Mühafizəedici qurğu.

MÜHAFİZƏKAR (ID - 29933)

is. [ər. mühafizə və fars. ...kar] 1. Vaxtı keçmiş, köhnə qaydaları, adət və ənənələri sevən, onlara riayət edən adam, köhnəlik tərəfdarı; köhnəpərəst. [Yaşlı kişi:] [Tacir] dinçi və mühafizəkar idi, “sübhanallah”...

MÜHAFİZƏKARLIQ (ID - 29934)

is. Köhnəlik tərəfdarı olma; köhnəpərəstlik. [Hidayət Sənubərə:] Bu qədər mühafizəkarlıq, etinasızlıq olmaz! B.Bayramov.

MÜHAFİZƏT (ID - 29935)

[ər.] köhn. bax mühafizə. ..Nə qədər ki millət, dil və vətənyolundafiəda olmağa biz qadirik, .. dilimizi və vətənimizi mühafizət edə biləcəyik. C.Məmmədquluzadə.

MÜHAKİMƏ (ID - 29936)

is. [ər. ] 1. Bir şey haqqında fikir, mülahizə, nöqteyi-nəzər. Camaat, şükür Allaha, öz fikriniz, mühakiməniz var. Məmmədquluzadə. □ Mühakimə yürütmək - müəyyən fikir yeritmək, fikir söyləmək, mülahizə yürütmək. [Surxay]...

MÜHARİBƏ (ID - 29937)

is. [ər.] Dövlətlər arasında mütəşəkkil silahlı mübarizə; hərb, dava. Birinci dünya müharibəsi. Müharibə vəziyyətində olmaq. - Atabəy məmləkətləri müharibə ərəfəsində idi. M.S.Ordubadi. Qanlı müharibələrin şahidi olan...

MÜHASİB (ID - 29938)

is. [ər.] bax buxalter. Mühasib əlindəki haqq-hesabı başa çatdırmağa çalışırdı. S.Rəhimov. Mən on iki il baş mühasib olmuşam. İ.Əfəndiyev.

MÜHASİBAT (ID - 29939)

is. [ər. “mühasib” söz. cəmi] bax buxalteriya. Mühasibatı yoxlayaq. // Mühasiblik. Sonra Qələndərovu şəhər mühasibat kurslarına göndərdilər. Mir Cəlal.

MÜHASİBLİK (ID - 29940)

b ax buxalterlik 2-ci mənada. Mühasiblik kursu.

MÜHASİRƏ (ID - 29941)

is. [ər.] Hər tərəfdən əhatə olunma, araya alınma; dövrələmə. Düşmənin mühasirəsini yarmaq. Mühasirədən çıxmaq. Mühasirə etmək - hər tərəfdən əhatə etmək, dövrələmək, araya alıb başqaları ilə əlaqəsini kəsmək....

MÜHAZİRƏ (ID - 29942)

is. [ər.] Ali məktəbdə hər hansı bir fənnin professor və ya müəllim tərəfindən şifahi şərhi; leksiya. Mühazirəyə qulaq asmaq. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixindən mühazirə. // Hər hansı bir mövzuya dair açıq leksiya. [Musanın...

MÜHAZİRƏÇİ (ID - 29943)

is. Mühazirə oxuyan adam; lektor. Mühazirəçiyə sual vermək.

MÜHƏQQƏQ (ID - 29944)

sif. [ər.] köhn. Təhqiq olunmuş, doğruluğu və gerçəkliyi məlum olmuş: doğru, gerçək, həqiqi, yəqin, səhih. Bu nəzəriyyə arvadlar məclislərində çox danışıldıqdan sonra mühəqqəq bir surət aldı. Ə.Haqverdiyev. [Şəmsiyyə...

MÜHƏNDİS (ID - 29945)

is. [ər.] Texnikanın hər hansı sahəsində ali təhsil almış mütəxəssis. Nefit mühəndisi. Hərbi mühəndis. Mühəndis-mexanik. Mühəndis-energetik.

MÜHƏNDİSLİK (ID - 29946)

is. 1. Mühəndis sənəti, ixtisası. [Haqverdizadənin] hər bir yoldaşı özünə ixtisas seçən zaman, o da yol mühəndisliyini bəyənmişdi. S.Rəhimov.
2. Mühəndis sənəti ilə bağlı olan. Mühəndislik fiakültəsi. - Fərhaddan kağız...

MÜHƏRRİK (ID - 29947)

[ər.] Hər hansı enerjini mexaniki enerjiyə çevirən maşın, bir şeyi hərəkətə gətirən maşın, motor. Buxar mühərriki. Daxili yanacaq mühərriki.

MÜHƏRRİR (ID - 29948)

is. [ər.] 1. Jumalist. [Şərif:] Müxbir olsun, mühərrir olsun, şeir yaza bilməsin! C.Cabbarlı. “Əkinçi” nin mühərrirləri mövhumat və cəhalət əleyhinə mübarizəni çox düşünülmüş və ağıllı şəkildə aparırdılar. M.İbrahimov....

Bu səhifə 112 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla