Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

MƏZKUR (ID - 29049)

sif. [ər.] kit. Zikr olunmuş, adı çəkilmiş, haqqında danışılmış; yuxarıdakı. Məzkur şəxs. Məzkur əhvalat. - Şəxsi-məzkur Qəzvinin qəryələrindən Kərbəlayı Səlim adlı bir dehqanın oğlu idi. M.F.Axundzadə. Bahadır bir...

MƏZLUM (ID - 29050)

sif və is. [ər.] 1. Zülm çəkmiş, zülm olunmuş, zülmə məruz qalmış, zülm altında olan (zalım əksi). Məzlum xalq. Məzlum adam. - Məzlumların göz yaşı dərya olacaqmış; Dəryaları, ümmanları neylərdin, ilahi?! M.Ə.Sabir. Ölümlərin...

MƏZLUMANƏ (ID - 29051)

MƏZLUMCASINA (ID - 29052)

bax məzlum-məzlum.

MƏZLUMLUQ (ID - 29053)

is. Məzlum adamın halı; fağırlıq, yazıqlıq. Məzlumluq edib başlama fəryadə, əkinçi! Qoyma özünü tülkülüyə, adə əkinçi! M.Ə.Sabir. [Kor Seyid] məzlumluğu sevən, miskinlikdən ruhani bir zövq alan adam idi. S.Hüseyn.

MƏZMUN (ID - 29054)

is. [ər.] 1. Əsərdə, kitabda, məqalədə, şəkildə və s.-də şərh olunan, haqqında danışılan, əks etdirilən şeyin mövzusu, əsas şərhi. Romanın məzmunu. Operanın məzmunu. // Kitabın və ya başqa bir əsərin fəsillərinin və...

MƏZMUNCA (ID - 29055)

sif Məzmuna görə, məzmun etibarilə, mənaca. Məzmunca yaxşı poema.

MƏZMUNLU (ID - 29056)

sif. və zərfi Məzmunu zəngin, dolğun olan, ciddi, dərin mənalı. Məzmunlu pyes. Məzmunlu (z.) danışmaq. - “Millətdən ötür ağlıyan axırda olur kor” ; Məzmunlu məsəldir bu ibarət, uçitellər! M.Ə.Sabir.

MƏZMUNLULUQ (ID - 29057)

is. Məzmunca dolğunluq, zənginlik, dərinlik; mənalılıq, ciddilik. Əsərin məzmunluluğu.

MƏZMUNSUZ (ID - 29058)

sif. və zərfi Məzmunca sönük, kasıb, çox maraqsız; boş, mənasız. Məzmunsuz əsər.

MƏZMUNSUZLAŞDIRMA (ID - 29059)

“Məzmunsuzlaşdırmaq” dan f.is.

MƏZMUNSUZLAŞDIRMAQ (ID - 29060)

f Məzmundan məhrum etmək; mənasızlaşdırmaq, bayağılaşdırmaq.

MƏZMUNSUZLUQ (ID - 29061)

is. Məzmunca sönüklük, kasıblıq, boşluq, maraqsızlıq, mənasızlıq. Oçerkin məzmunsuzluğu.

MƏZUN (ID - 29062)

MƏZUNİYYƏT (ID - 29063)

is. [ər.] İşləyən adama istirahət, müalicə və s. üçün verilən müəyyən vaxt. [Muxtar] bir aylıq məzuniyyətini böyük şəhərdə keçirmək niyyətində idi. Çəmənzəminli. □ Məzuniyyətə çıxmaq - istirahət və b. məqsəd...

MƏZUNİYYƏTÇİ (ID - 29064)

is. Məzuniyyətdə olan adam.

MƏZUR (ID - 29065)

sif. [ər.] Üzrü olan, üzürlü, səbəbli. Həm o babətdə də biz məzuruq; Çünkü biz tərbiyəyə məmuruq. A.Səhhət. [Şeyx Sənan:] Məni, şeyxim, bağışla, məzurəm. H.Cavid. □ Məzur görmək (saymaq, tutmaq) üzürlü hesab etmək,...

MƏZYƏDİ (ID - 29066)

is. [ər.] IX-X əsrlərdə Şirvanşahlar sülaləsi.

MICIR (ID - 29067)

is. məh. Keçi balası, çəpiş, oğlaq.

MIĞILDAMAQ (ID - 29068)

f. Öz-özünə gülümsəmək. Uşaq mığıldayır.

MIĞILTI (ID - 29069)

is. Öz-özünə gülümsəmə. Uşağın mığıltısı eşidilirdi.

MIĞMIĞ, MIĞMIĞA, MIĞMIĞI (ID - 29070)

is. Ağcaqanad. Palıdlı meşənin qaranlığında; Yay günü mığmığa olur əjdaha. H.K.Sanılı. Mığmığı sancır insanı; Dönüb zəhərlənir insanın qanı. S.Vurğun.

MIX (ID - 29071)

is. [fars.] 1. Mismar. Iri mıx. Ayaqqabı mıxı. Divara mıx vurmaq.
Yerə, divara çalınan ucuşiş ağac parçası. Qatır mıxın qopardar, biri yerə dəyər, ikisi özünə. (Ata. sözü). [Dərviş:] Dana-buzovları mıxlarından açıb o...

MIXABƏNZƏR, MIXVARİ (ID - 29072)

sif Mıx kimi, mıx şəklində.

MIXÇA (ID - 29073)

is. 1. Kiçik mıx, kiçik mismar. Ayaqqabı mıxçası. Paltar və s. asmaq üçün divara vurulmuş mıx. Paltarı mıxçadan asmaq. - [Nəriman] .. papağını mıxçadan götürdü. Mir Cəlal. [Niyaz] əynindəki köhnə pencəyini çıxarıb orta...

MIXÇALAMA (ID - 29074)

“Mıxçalamaq” dan f.is.

MIXÇALAMAQ (ID - 29075)

f. Mıxça çalmaq, mıxça vurmaq, mıxlamaq.

MIXÇALANMA (ID - 29076)

"Mıxçalanmaq” dan f.is.

MIXÇALANMAQ (ID - 29077)

məch. Mıxça vurulmaq, mıxça çalınmaq; mıxlanmaq.

MIXÇALI (ID - 29078)

sif. Mıxçalanmış, mıxça vurulmuş, mıxçası olan. Sabah tezdən kərbəlayı başı mıxçalı çomağı götürüb, məşədinin həyətinə baxıb öskürür. Çəmənzəminli.

MIXLAMA1 (ID - 29079)

məch. Xüsusi qaydada bişirilmiş qayğanaq.

MIXLAMA2 (ID - 29080)

“Mıxlamaq” dan f.is.

MIXLAMAQ (ID - 29081)

f 1. Mıx çalmaq, mismarlamaq, mıx vurmaq, mıx vurub bərkitmək. Qapını mıxlamaq. Taxtanı mıxlamaq. - İki nəflər uşaq əldə çəkic hazır yeşiklərin qapağını mıxlayırdı. Mir Cəlal.
2. məc. Möhkəm vurmaq, vurub bərkitmək....

MIXLANMA (ID - 29082)

“Mıxlanmaq” dan f.is.

MIXLANMAQ (ID - 29083)

məch. 1. Mıx vurulmaq, mıx vurulub bərkidilmək; mismarlanmaq. Limon yeşiyi pəncərəyə qoyulmuşdu, hələ ağzı mıxlanmamışdı. Mir Cəlal. Mıxdan asılmaq, mıxla bərkidilmək, mıxla vurulmaq. Nəcəf artırmanın dirəyinə mıxlanmış...

MIXLATMA (ID - 29084)

“Mıxlatmaq” dan f.is.

MIXLATMAQ (ID - 29085)

icb. Mıx vurdurmaq, mıxla bərkidilmək; mismarlatmaq. Qutunu mıxlatmaq.

MIXLI (ID - 29086)

sif Mıx çalınmış, mıx vurulmuş, mıxla bərkidilmiş; mismarlı.

MIQQILDAMA (ID - 29087)

“Mıqqıldamaq” dan f.is.

MIQQILDAMAQ (ID - 29088)

bax nıqqıldamaq.
..Uşaq gözlərini bərəldir və mıqqıldayıb istəyir qaça. C.Məmmədquluzadə. Tapdıq yenə də mıqqıldadı. Ə.Vəliyev.

MIQQILDANMA (ID - 29089)

“Mıqqıldanmaq” dan f.is.

MIQQILDANMAQ (ID - 29090)

b a x nıqqıldanmaq.

MIQQILTI (ID - 29091)

is. İnilti, zarıltı. Tapdıq, elə bil, eşitmir, mıqqıltısını artırırdı. Ə.Vəliyev.

MIRIQ (ID - 29092)

sif. 1. Qabaq dişləri çürümüş kötük halında olan, yaxud düşmüş. Tapdığın bütün dişləri gəmirik və mırıqdı. Ə.Vəliyev. Qarakişi.. qapı-pəncərəyə baxıb mırıq dişləri arasından pıçıldadı. B.Bayramov. // İs. mənasında....

MIRILDAMA (ID - 29093)

“Mırıldamaq” dan f.is.

MIRILDAMAQ (ID - 29094)

f 1. Mır-mır etmək, mırıltı səsi çıxarmaq. İt mırıldayır. - Piri kişi bir yeni şəxs ilə tanış olanda Qara köpək .. o adama dişlərini ağardıb mırıldasaydı, [Piri kişi] onu özünə düşmən bilərdi. S.S.Axundov.
2. dan....

MIRILDANMA (ID - 29095)

“Mırıldanmaq” dan f.is.

MIRILDANMAQ (ID - 29096)

qayıd. 1. Dodaqaltı söylənmək, deyinmək, donquldanmaq. Xan öz-özünə mırıldanıb başladı hirsindən saqqalının tüklərini yolmağa. Çəmənzəminli. Kəblə Novruzqulu səsdən təngə gəlib mırıldanırdı. H.Sarabski.
2. Mırıltı...

MIRILTI (ID - 29097)

is. 1. İtlərin bir şeydən xoşlanmadıqları zaman çıxardıqları yavaş alçaq səs. [Dərviş:] Malların göyşəyi, atların nəriltisi, gah-gah da itlərin mırıltısı qulağıma gəlirdi.
Divanbəyoğlu. Gecələr töyləyə dolmuş sahibsiz...

MIR-MIR (ID - 29098)

təql. Mırıltı səsi, mırıltı. Mır-mır səsi eşidilir. □ Mır-mır mırıldamaq dan. dodaqaltı deyinmək, donquldanmaq, söylənmək. Bundan yana dönüb isə mır-mır mırıldayır; Qoymur olam evimdə də rahət gavur qızı. M.Ə.Sabir....

Bu səhifə 25 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri

İzahlı video testlərə keç

.....