Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

MEYİL (ID - 28299)

is. [ər.] 1. Bir tərəfə əyilmə. Divarın meyli bayıradır. □ Meyil etmək (eləmək) - 1) əyilmək; 2) istiqamət almaq, yönəlmək. Məşədibəy isə adamları yarıb arvadını görməyə meyil etdiyi halda birdən dayandı. M.Hüseyn. Səfər...

MEYİLLƏNMƏ (ID - 28300)

“Meyillənmək” dən f.is. Temperatur əqrəbinin meyillənməsi.

MEYİLLƏNMƏK (ID - 28301)

f 1. Bir tərəfə meyil etmək, yana doğru əyilmək. Sütun getdikcə sol tərəfə meyillənir. - Qoşqar bir uşaq səmimiyyətilə irəli meyilləndi. İ.Hüseynov.
2. Meyil göstərmək, həvəs göstərmək.

MEYİLLİ (ID - 28302)

sif 1. Bir tərəfə, bir yana meyil edən, əyilən.
2. Bir şeyə meyli, həvəsi olan, meyil göstərən; mayil.

MEYİLSİZ (ID - 28303)

sif və zərf Meyli, həvəsi olmayan; meyil, həvəs göstərməyən; meyilsiz, həvəssiz, istəksiz. Işə meyilsiz yanaşmaq.

MEYİLSİZCƏ (ID - 28304)

zərf Meyli olmadan, istəməyərək; həvəssiz. Uzun dağ yolunu meyilsizcə addımlayan acmış at sanki bir cənazə sürüyürdü. Mir Cəlal.

MEYİLSİZLİK (ID - 28305)

is. Meyil, həvəs olmama; həvəssizlik.

MEYİT (ID - 28306)

is. [ər.] Ölmüş adam; cənazə, nəş. Meyiti basdırmaq. - Bir azdan sonra [Hacı Nəsirin] meyitini evə gətirdilər. S.S.Axundov.

MEYİTXANA (ID - 28307)

is. [ər. meyyit və fars. ...xanə] Xəstəxanada meyit saxlanılan yer.

MEYİTSİFƏT (ID - 28308)

sif [ər.] Sifətinin rəngi solğun, saralmış olan. Ata tərəfdən qohumu olan bu meyitsifət, solğun adamdan Qadirin zəhləsi gedirdi. Ə.Əbülhəsən.

MEYMUN (ID - 28309)

is. 1. zool. Bədən quruluşuna görə insana yaxın olan məməli heyvan.
məc. Çox çirkin adam haqqında. Lap meymundur.
məc. Başqalarını yamsılayan, təqlidini çıxardan adam haqqında.

MEYMUNABƏNZƏR, MEYMUNAOXŞAR (ID - 28310)

sif. Zahiri görünüş və bədən quruluşu cəhətdən meymuna bənzəyən.

MEYMUNLUQ (ID - 28311)

is. dan. Təqlidçilik, yamsılama, başqalarının təqlidini çıxarma. □ Meymunluq etmək - təqlid etmək, yamsılamaq, oyun çıxarmaq. Nə meymunluq edirsən?

MEYMUNOYNADAN (ID - 28312)

is. 1. Keçmişdə meymun gəzdirib tamaşa göstərən adam. Səhnənin sağ tərəfindən meymunoynadanın səsi eşidilir. Ə.Haqverdiyev.
2. məc. Masqaraçı, adamdolayan, adamoynadan.

MEYNƏ (ID - 28313)

is. məc. Üzüm tənəyi. Meynə əkmək. Meynələrin başını vurmaq. - Meynələrində qora; Ilişdim, düşdüm tora. (Bayatı). Illər keçər, bu meynə qumların üzərində; Günəşdən qüvvət alıb artar, qol-budaq atar. S.Rüstəm.

MEYNƏQURDU (ID - 28314)

is. zool. Meynələrə ziyan verən cücü, qurd.

MEYNƏLİK (ID - 28315)

is. Meynə əkilmiş sahə, üzüm bağı; üzümlük. Meynəliyi becərmək. - [Xədicə] üzüm dərmək üçün meynəliyə doğru getdi. S.Hüseyn.

MEYOZ (ID - 28316)

is. [yun.] Reduksion bölünmə, yetişkənlik bölünməsi.

MEYRULU (ID - 28317)

is. bot. Salxımı normal tozlanmamış, xırda, toxumsuz üzüm giləsi və salxımın özü. Ağ şanının meyrulusu. - Bir çox hallarda üzüm salxımlarında normal inkişaf etmiş və içərisində çəyirdəyi olan iri meyvələrdən başqa, xırda...

MEYVƏ (ID - 28318)

is. [fars.] 1. Bəzi ağacların, kolların yeməli, şirəli məhsulu. Cır meyvə. Kol meyvəsi.
2. məc. Məhsul, bəhər, nəticə. Əməyinin meyvəsini görmək. - Eşqin meyvəsidir hər yeni dastan. S.Vurğun. Elə bil oynayan adi bir Azərbaycan...

MEYVƏCAT (ID - 28319)

top. [fars. meyvə və ər. ...at] Müxtəlif meyvələr. Meyvəcat dükanı. - [Murad] hər axşam evə qayıdarkən [Nigarı] küçədə, səki üstündə yaş meyvəcat satmaqla məşğul olan atası Ağabalanın yanında görərdi. S.Hüseyn. ..Tərəvəz,...

MEYVƏÇİ (ID - 28320)

is. Meyvə ağacları əkibbecərməklə məşğul olan adam; meyvəçilik mütəxəssisi; bağban.

MEYVƏÇİLİK (ID - 28321)

is. Meyvə ağacları, meyvə bitkiləri əkib becərmə işi; bağçılıq. Meyvəçilik briqadası. - [Almaz:] Mən deyirəm: bağ meyvəçilik üçün alınsın. C.Cabbarlı.

MEYVƏQURUDAN (ID - 28322)

is. xüs. Meyvə qurutmağa məxsus maşın və s. // Sif. mənasında. Meyvəqurudan sex.

MEYVƏLƏNMƏ (ID - 28323)

"Meyvələnmək” dən f.is.

MEYVƏLƏNMƏK (ID - 28324)

f. Bar gətirmək, barlanmaq, məhsul gətirmək. Ağaclar meyvələndi.

MEYVƏLİ (ID - 28325)

MEYVƏLİK (ID - 28326)

is. Meyvə ağacları olan yer, meyvə bağı. Meyvəliyi becərmək. - ..Çiçəyini təzə tökmüş yaşıl ipəkyarpaqlı meyvəliklərdə dizinəcən çirməkli dirrikçilər lək düzəldirdilər. Mir Cəlal.

MEYVƏSİZ (ID - 28327)

sif. Meyvəsi olmayan, meyvə gətirməyən; məhsulsuz, bəhrəsiz, meyvə verməyən, bar verməyən. Meyvəsiz ağac.
Bir meyvəsiz cır ağaca! Bar gətirən calaq vurur. N.Rəfibəyli.

MEYVƏSİZLİK (ID - 28328)

is. Meyvə verməyən ağacın, kolun halı; barsızlıq.

MEYVƏYETİRİCİ (ID - 28329)

sif. Münbit, bərəkətli, məhsuldar. ..Bu sayaq barverici və meyvəyetirici torpağın əhalisi əgər elmli və bilikli olsa idi, əlbəttə, ehtiyacdan xəbərləri olmazdı. F.Köçərli.

MEZON (ID - 28330)

is. [yun.] Sükunət kütləsi.

MƏAL (ID - 28331)

is. [ər.] klas. Bir yazı və ya söz ilə anladılmaq istənilən fikir, məna. Beytin məalı.

MƏBADA (ID - 28332)

əd. [fars.] Birini bir işdən, hərəkətdən saqındırmaq, çəkindirmək üçün işlədilən söz (bəzən qoşa işlənir); olmaya, olmaya-olmaya, etmə, saqın. Məbada onunla yoldaşlıq edəsən! Məbada gedəsən. - Fəqanə gəlmə, könül,...

MƏBƏD (ID - 28333)

is. [ər.] 1. İbadətgah, ibadət yeri (hansı dində olursa olsun). Misir məbədləri. Məbəddə ibadət etmək.
2. məc. Dərin hörmət bəslənilən yer. Elm məbədi. Incəsənət məbədi. - [Oqtay:] Teatra bir məktəb bəlkə də demək...

MƏBƏDGAH (ID - 28334)

[ər. məbəd və fars. ...gah] bax məbəd. Bizdən yuxarı dağın şəhərə enən tərəfində müqəddəs Davudun məbədgahı da vardır. C.Məmmədquluzadə.

MƏBHUT (ID - 28335)

zərf [ər.] Heyran-heyran, çaşmış halda, heyrət içində. ..Qataryola düşdü və mən də məbhut onun gözdən itənədək dalınca baxdım. Ə.Haqverdiyev. □ Məbhut qalmaq - heyran qalmaq, təəccüblənmək, çaşıb qalmaq. [Dərviş:]...

MƏBLƏĞ (ID - 28336)

is. [ər.] Miqdar (pul haqqında). Pulun məbləği. - [Allahqulu:] Bu gündən həmin məbləğə on iki saat işləyəcəksiniz. S.S.Axundov. // Pul. [Hakimi-şər:] Onu xəbərdar elə ki, iki saatdan sonra Hacı Qafurdan qalan məbləği mən özüm...

MƏBUD (ID - 28337)

is. [ər.] İbadət, sitayiş edilən şey (Allah, büt, ay, gün, ulduz və s.). Məbudinə ərz qıldı razın; Bildirdi könüldəki niyazın. Füzuli. Düşüb səcdəyə qıldı əvvəl namaz;
O, məbudinə etdi razü niyaz. M.Ə.Sabir.

MƏCAZ (ID - 28338)

is. [ər.] ədəb. Həqiqi mənasında işlənməyib, oxşarlığı və münasibəti olan başqa bir mənaya oxşadılaraq işlənən söz və ya ifadə; metafora. Şeirdə işlədilən məcazlar. Yazıçı məcazları çox işlədir.

MƏCAZİ (ID - 28339)

sif. [ər.] ədəb. Həqiqi, hərfi mənada deyil, metaforik mənada işlənən; metaforik. Məcazi məna.

MƏCAZİLİK (ID - 28340)

is. Məcazi mənada işlənmə, məcazi olma. Mənanın məcaziliyi.

MƏCBUR (ID - 28341)

sif. [ər.] Zorla bir işə sövq olunan, zorla bir işi görməli olan; naçar. [Yusif Sərrac:] ..Mən məcburəm ki, səltənətdən əl çəkib təxtü tacı bir kimsənəyə vagüzar edim. M.F.Axundzadə. Tərk etməyə amalını aləm hamı məcbur....

MƏCBURƏN (ID - 28342)

MƏCBURİ (ID - 28343)

sif [ər.] Şərtsiz olaraq yerinə yetirilməli, qanunən tələb olunan. Məcburi şərtlər. Qərar hamı üçün məcburidir. Məcburi surətdə.

MƏCBURİYYƏT (ID - 28344)

is. [ər.] Məcburluq, məcbur olma, zor, güc. Evlənmək istəyən bir qədərpeşkəş özü ilə gətirib, bəyin qulluğuna gedib ondan izin almaq məcburiyyətində idi. Ə.Haqverdiyev. Camalı tanıya bilmədiklərini etiraf etmək məcburiyyətində...

MƏCBURLUQ (ID - 28345)

bax məcburiyyət.

MƏCCANƏN (ID - 28346)

zərf Məccani olaraq; pulsuz, müftə (olaraq).

MƏCCANİ (ID - 28347)

sif. və zərf [ər.] Müftə, pulsuz, havayı. Məccani bilet. Məccani tamaşa.
..Füqəraları məccani müalicə edir. N.Vəzirov. Uşaqlarının məccani oxuduğunu da Hüseynə Mirmahmudxəbər vermişdi. S.Rəhman.

MƏCƏLLƏ (ID - 28348)

is. [ər.] 1. Hüququn hər hansı bir sahəsinə aid sistemə salınmış qanunlar toplusu. Mülki məcəllə. Cinayət məcəlləsi. Səhiyyə qanunları məcəlləsi.
2. köhn. Məcmuə, kitab, risalə. [Səttarxan:] Mən bir ruznamə və ya məcəllə...

Bu səhifə 106 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla