Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

MASSİV (ID - 27949)

[fr.] 1. coğr. Geoloji quruluş cəhətdən bir cür olan yastı dağ təpələrindən ibarət sahə. Tyan-şan massivi.
2. Hər hansı əlamətlərinə görə bir cür olan geniş sahə. Meşə massivi. Çöl massivi. - Eldar [atın] üstündə pambıq...

MASTİKA (ID - 27950)

[yun.] 1. Cürbəcür məqsədlər üçün işlədilən müxtəlif tərkibli qəliz maddə.
Döşəməyə sürtmək üçün tərkibində mum və boya olan maddə. Döşəməni mastika ilə silmək.

MASTİT (ID - 27951)

is. [yun.] tib. Döş vəzisinin iltihabı, döşgəlmə.

MAŞ (ID - 27952)

is. bot. Lobya.

MAŞA (ID - 27953)

MAŞALAMA (ID - 27954)

“Maşalamaq” dan f.is.

MAŞALAMAQ (ID - 27955)

f Maşa ilə qurdalamaq. Ocağı maşalamaq.

MAŞALLAH (ID - 27956)

[ər.] “Allah gözdən saxlasın” , “afərin” , “mərhəba” kimi mənalarda bəyənmə və tərif bildirir. [Mirzə:] Dünən oğlunu gördüm, maşallah, yaxşı oğlana oxşayır. Ə.Haqverdiyev. [Anası:] Oğlum axırda oxuyub nəçərnik...

MAŞIN (ID - 27957)

[fr. əsli lat.] 1.Enerjini bir şəkildən başqa şəklə salmaq yolu ilə hər hansı bir faydalı iş görən mexanizm və ya mexanizmlər toplusu. Hesablayıcı maşın. Çap maşını. Tikiş maşını. □ Yazı maşını - mətni çap etmək üçün...

MAŞINÇI (ID - 27958)

is. 1. Bax maşinist.
2. Maşında işləyən fəhlə. Gənc maşınçı, nasosu yağlayan yaşlı bir arvad və Şəfiqə dayanmış nasosu gözdən keçirirdilər. H.Seyidbəyli.

MAŞINÇILIQ (ID - 27959)

is. Maşınçının işi, sənəti; maşinistlik. [Gülüş Atakişiyə:] Mən səni dəmir yolunda maşınçılıq kurslarına yazdıracağam, gedərsinizmi? C.Cabbarlı.

MAŞINXANA (ID - 27960)

is. [lat. machina və fars. ...xanə] Maşınların olduğu bina, maşınlar işləyən yer. Mexaniki zor ilə maşınxanadan kənara çıxartdılar. H.Nəzərli.

MAŞINKA (ID - 27961)

[rus.] 1. Bax pilətə. Rüstəm kişi.. maşınkanı yandırıb qazanı onun üstünə qoydu. M.İbrahimov. Kəramət ətə soğan qatıb, kotletlik hazırlamağa başladıqda, Qafar ayağa qalxdı, neft maşınkasını yandırdı. Ə.Əbülhəsən.
2....

MAŞINQAYIRAN (ID - 27962)

is. 1. Maşınqayırma sənayesi işçisi.
2. Bax maşınqayırma.

MAŞINQAYIRMA (ID - 27963)

is. Maşın emalı, maşın istehsalı. Maşınqayırma zavodu. Maşınqayırma sənayesi.

MAŞINLAMA (ID - 27964)

“Maşınlamaq” dan f.is.

MAŞINLAMAQ (ID - 27965)

f 1. Tikiş maşınında tikmək. Paltarı maşınlamaq.
2. Maşınla qırxmaq. [Qarakişi:] Gəldim ki, bir başımı maşınlayasan, ay Yusif! B.Bayramov.

MAŞINLANMA (ID - 27966)

“Maşınlanmaq” dan f.is.

MAŞINLANMAQ (ID - 27967)

məch. 1. Tikiş maşınında tikilmək. Köynək maşınlanıb.
2. Maşınla qırxılmaq.

MAŞINLAŞDIRILMA (ID - 27968)

“Maşınlaşdırılmaq” dan f.is.

MAŞINLAŞDIRILMAQ (ID - 27969)

məch. İstehsalata maşınlar, mexanizmlər tətbiq edilmək.

MAŞINLAŞDIRMA (ID - 27970)

“Maşınlaşdırmaq” dan f.is.

MAŞINLAŞDIRMAQ (ID - 27971)

f İstehsalata maşınlar, mexanizmlər tətbiq etmək, istehsalatı mexanizmləşdirmək. İstehsal proseslərini maşınlaşdırmaq. - [Yaşar:] Biz təsərrüfatı maşınlaşdırmaqla təbiətin əlində olan bütün sərvəti ancaq sinifsiz cəmiyyətin...

MAŞINLAŞMA (ID - 27972)

“Maşınlaşmaq” dan f.is.

MAŞINLAŞMAQ (ID - 27973)

f Maşınlarla, mexanizmlərlə təchiz olunmaq, istehsalata maşın tətbiq olunmaq. Azərbaycan kəndləri sürətlə maşınlaşır. İ.Əfəndiyev.

MAŞINLATDIRMA (ID - 27974)

“Maşınlatdırmaq” dan f.is.

MAŞINLATDIRMAQ (ID - 27975)

f 1. Tikiş maşınında tikdirmək. Yorğanüzünü maşınlatdırmaq.
2. Maşınla qırxdırmaq. [Adil:] [Atam] saçını dibindən maşınlatdırdığı üçün həmişəkindən arıq görünürdü. B.Bayramov.

MAŞINLI (ID - 27976)

sif Maşmı olan; maşınlar, mexanizmlər tətbiq edilən. Maşınlı təsərrüfat.

MAŞINSÜRƏN (ID - 27977)

is. Maşını idarə edən işçi; sürücü.

MAŞINŞÜNAS (ID - 27978)

is. [lat. machina və fars. ...şünas] Maşınşünaslıq mütəxəssisi.

MAŞINŞÜNASLIQ (ID - 27979)

is. Maşın və mexanizmlərin təsviri və nəzəriyyəsi haqqında fənn. Maşınşünaslıq kursu.

MAŞİNİST (ID - 27980)

[lat.] Maşmı (parovozu, elektrovozu və s.) idarə edən işçi. Baxın cavan maşinistə, nəğmə söyləyir; Hərəkətə gətirərək ilkparovozu. S.Rüstəm. Qatarları sürən maşinistlər hamısı Fərmanla tanışdır. Ə.Sadıq.

MAŞİNİSTKA (ID - 27981)

[rus.] bax makinaçı.

MAŞİNİSTLİK (ID - 27982)

is. Maşını idarəetmə işi, maşinistin işi, peşəsi, sənəti. [Dursun] maşinistliyə, şoferliyə, montyorluğa da qızlardan şagird qoydu. Ə.Əbülhəsən.

MAT (ID - 27983)

is. [fars.] 1. Heyrət içində olan, təəccüblənmiş. Mən bu işə matam. □ Mat etmək - b a x mat qoymaq. Yaşı on səkkizə yenicə yetmiş; Gözəllikdə tamam xəlqi mat etmiş. M.P.Vaqif. Fəqirlərə yüz minlərlə ehsan edib, bütün şəhəri...

MATADOR (ID - 27984)

MATAH (ID - 27985)

is. [ər. “mətə” sözünün canlı dildə işlənən forması] Qiymətli, aztapılan şey, əziz şey (adətən istehza məqamında işlənir). [Qasım kişi:] Qadam onun qulaqlarına da, gözlərinə də, qaşlarına da, çox matah şeydi, hələ...

MATAN (ID - 27986)

sif və is. dan. Kök, ağ, göyçək, koppuş. Matan bala. Matan qız.

MATARA (ID - 27987)

bax mətərə.

MATÇ (ID - 27988)

[ing.] Şahmat və ya idmanın bu və ya başqa növü üzrə iki rəqib, yaxud iki komanda arasında keçirilən yarış. Şahmat matçı. - [Dostum] bu axşam şəhərdə futbol matçı olacağından oraya getməli idi. M.Rzaquluzadə.

MATDIM-MATDIM (ID - 27989)

zərf. matdım-matdım baxmaq - susmuş, sakit dayanmış halda gözlərini bir nöqtəyə zilləyib təəccüblə baxmaq. [Cəbi] çox vaxt matdım-matdım bir nöqtəyə .. baxırdı. N.Nərimanov. Çox ağır nəfləs alıb inləyirdi dərindən; Matdım-matdım...

MATERİAL (ID - 27990)

[lat.] 1. Bir şey qayırmaq, istehsal etmək, qurmaq üçün işlədilən cisim, şey, maddə, ləvazimat, xammal. Tikinti materialı. - [Direktor:] Material var. Taxtaşalban göndəriblər. M.Hüseyn. Qum, çınqıl və başqa materiallar daşıyan...

MATERİALBAZ (ID - 27991)

is. [lat. materialis və fars. ...baz] Başqası haqqında düşmənçilik, qərəzkarlıq məqsədilə material verməyi özünə peşə etmiş adam; donosçu.

MATERİALBAZLIQ (ID - 27992)

is. Başqası haqqında düşmənçilik və qərəzkarlıq məqsədilə material vermə; donosbazlıq. O, materialbazlıq, dedi-qodu, giley-güzar ilə də məşğul olmamışdı. “Kirpi” .

MATERİALİST (ID - 27993)

[fr.] Fəlsəfi materializm tərəfdarı.

MATERİALİSTCƏSİNƏ (ID - 27994)

zərf Materializmə əsaslanaraq, materializm prinsipləri əsasında. Təbiəti materialistcəsinə dərk etmək. Məsələyə materialistcəsinə yanaşmaq.

MATERİALİZM (ID - 27995)

[fr.] İdealizmin əksinə olaraq, şüura, təfəkkürə nisbətən materiyanın, təbiətin, obyektiv varlığın ilkinliyini, şüurdan, təfəkkürdən asılı olmayaraq, dünyanın obyektiv varlığını və onun qanunauyğunluqlarının dərk olunmasının...

MATERİALŞÜNAS (ID - 27996)

is. [lat. material və fars. ...şünas] Materialşünaslıq mütəxəssisi.

MATERİALŞÜNASLIQ (ID - 27997)

is. Istehsalın hər hansı bir sahəsinə aid olan materiallar haqqında elm.

MATERİK (ID - 27998)

[lat. ] coğr. Hər tərəfdən dəniz və okeanlarla əhatə olunmuş ən böyük quru sahəsi; qitə.

Bu səhifə 36 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:

İzahlı video testlərə keç

.....