Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

MƏHARƏTLİ (ID - 28449)

sif Məharəti olan; bacarıqlı, qabiliyyətli, mahir. Məharətli usta. - ..Onun qonşuluğunda usta Cəfər adlı məharətli bənna və səliqəli gəc çəkən var. C.Məmmədquluzadə. [Qəhrəman] məharətli və peşəkar bir natiq kimi sözə...

MƏHARƏTLİLİK (ID - 28450)

is. Bacarıqlılıq, qabillik, qabiliyyətlilik, mahirlik.

MƏHARƏTSİZ (ID - 28451)

sif Məharəti olmayan, bacarıqsız, qabiliyyətsiz.

MƏHARƏTSİZLİK (ID - 28452)

is. Məharətsiz olma; qabiliyyətsizlik, bacarıqsızlıq.

MƏHBƏS (ID - 28453)

is. [ər.] Həbsxana. Məhbəsə salmaq. - [Aydəmir:] ..Mənim üçün ən qaranlıq bir məhbəsin yaşıl, azad bir çəməndən fərqi yoxdur.. C.Cabbarlı. Diqqətlə saxlanılır Əjdər məhbəsdə; Sağalmış yarası, deyildir xəstə. H.K.Sanılı....

MƏHBƏSXANA (ID - 28454)

[ər. məhbəs və fars. ...xanə] bax məhbəs.

MƏHBUB (ID - 28455)

is. [ər.] klas. Sevgili, məşuq, istəkli (kişi). Zatında çü var idi məhəbbət; Məhbubu görüncə tutdu ülfiət. Füzuli. Könlümün sevgili məhbubu mənim; Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. A.Səhhət.

MƏHBUBƏ (ID - 28456)

is. [ər.] Sevgili, məşuqə, istəkli (qadın - qız). Şah Abbas günortadan üç saat keçmiş qəsrdə öz məhbubəsi Səlmi xatunla oturub söhbətə məşğul idi. M.F.Axundzadə. Işi bəhanə edib, həyətdə o yan-bu yana getdi, məhbubəsini...

MƏHBUS (ID - 28457)

is. [ər.] Həbs olunmuş; dustaq. Bu halda məhbuslar yerə yıxılıb şahın ayağına sürünürlər. Ü.Hacıbəyov. Sanki küçədən böyük bir məhbus dəstəsini Sibirə aparırlar. S.Rəhman.

MƏHBUSLUQ (ID - 28458)

is. Həbsdə olma, dustaqda olma; dustaqlıq.

MƏHCUB (ID - 28459)

sif. [ər.] klas. Utanmış, utanan, utancaq. [Günəş] məhcub və tutqun bir halda yatağına çəkildi. A.Şaiq. Səhərlər üfüqlər məhcub qız yanaqları kimi qızarırdı. Ə.Məmmədxanlı. □ Məhcub etmək - utandırmaq. [Qızın] yanaqları...

MƏHCUBLUQ (ID - 28460)

is. klas. Utanma, utancaqlıq, həya. Ən gözəl və sevimli xüsusiyyətlərindən birisi, zahiri görünüşündə olan məhcubluğu, həyalılığı və utancaqlığı idi. M.S.Ordubadi.

MƏHDUD (ID - 28461)

sif [ər.] 1. Əhatə olunmuş, dövrələnmiş, hüdudlanmış. Hasarla məhdud bir ev. □ Məhdud etmək - hədd qoymaq, hüdud qoymaq, məhdudlaşdırmaq.
Kiçik, əhəmiyyətsiz, az, cüzi. Imkanlarımız məhduddur. Məhdud miqdarda. Vəsait...

MƏHDUDİYYƏT (ID - 28462)

[ər.] bax məhdudluq.

MƏHDUDLANDIRILMA (ID - 28463)

“Məhdudlandırılmaq” dan f.is.

MƏHDUDLANDIRILMAQ (ID - 28464)

bax məhdudlaşdırılmaq.

MƏHDUDLANDIRMA (ID - 28465)

“Məhdudlandırmaq” dan f.is.

MƏHDUDLANDIRMAQ (ID - 28466)

bax məhdudlaşdırmaq. Imkanı məhdudlandırmaq.

MƏHDUDLANMA (ID - 28467)

“Məhdudlanmaq” dan f.is.

MƏHDUDLANMAQ (ID - 28468)

f. Öz işi və hərəkətində müəyyən bir hədlə kifayətlənmək, ondan kənara çıxmamaq.

MƏHDUDLAŞDIRILMA (ID - 28469)

“Məhdudlaşdırılmaq” dan f.is.

MƏHDUDLAŞDIRILMAQ (ID - 28470)

məch. Müəyyən bir hüdud, çərçivə içinə alınmaq, müəyyən bir dairədə saxlanılmaq.

MƏHDUDLAŞDIRICI (ID - 28471)

bax məhdudlayıcı.

MƏHDUDLAŞDIRMA (ID - 28472)

“Məhdudlaşdırmaq” dan f.is.

MƏHDUDLAŞDIRMAQ (ID - 28473)

f Müəyyən bir hüdud içinə almaq, məhdud etmək, hədd qoymaq, müəyyən həddə, çərçivədə saxlamaq. İmkanı məhdudlaşdırmaq. - Bizim dövrümüz sənətkarı heç bir cəhətdən məhdudlaşdırmır. M.Hüseyn.

MƏHDUDLAŞMA (ID - 28474)

“Məhdudlaşmaq” dan f.is.

MƏHDUDLAŞMAQ (ID - 28475)

f Məhdud olmaq, müəyyən hədd-hüdud içərisində olmaq, kifayətlənmək. [Müəllimlərin] ikiilliklə əlaqədar olaraq gördükləri işlər yalnız bununla məhdudlaşmır. (Qəzetlərdən).

MƏHDUDLAYICI (ID - 28476)

sif. Məhdud edən, məhdudlaşdıran, müəyyən ölçüdən, hüduddan kənara çıxmağa qoymayan; məhdudedici.

MƏHDUDLUQ (ID - 28477)

is. Məhdud olma, müəyyən hədd-hüdud içərisində olma; məhdudiyyət. // Azlıq, kifayətsizlik, darlıq. İmkanların məhdudluğu. Dünyagörüşünün məhdudluğu.

MƏHƏBBƏT (ID - 28478)

is. [ər.] 1. Eşq, sevgi, sevmə, sevişmə. Aralarında məhəbbət var. □ Məhəbbət bağlamaq (salmaq) - sevmək, vurulmaq, eşq yetirmək. İlk zamanlar körpə ilə
o qədər də maraqlanmayan ata yavaş-yavaş balasına məhəbbət saldı....

MƏHƏBBƏTANƏ (ID - 28479)

zərf [ər. məhəbbət və fars. ...anə] Dərin məhəbbətlə, sevgi hissi ilə. Məhəbbətanə süzmək. - [Molla Fərəc:] Məhəbbətanə qızlara baxır. M.Əliyev.

MƏHƏBBƏTLİ (ID - 28480)

sif. Məhəbbət bəsləyən, məhəbbəti olan, məhəbbət ifadə edən. Bu qədər adamın içində Məryəm Nadirin gözünə görünər-görünməz yenə də Zeynəbin məhəbbətli çöhrəsiniyaradırdı. B.Talıblı. // İs. mənasında. Bir çox...

MƏHƏBBƏTNAMƏ (ID - 28481)

is. [ər. məhəbbət və fars. ...namə] 1. Dostyana məktub. [Vaqif:] Mirzə Camal, Rum soltanına yazılmış məhəbbətnaməni ver görüm. Çəmənzəminli.
2. Məhəbbət ifadə edən məktub, sevgi məktubu, eşqnamə. Ümidim var məhəbbətnamədən...

MƏHƏBBƏTSİZ (ID - 28482)

sif. Məhəbbəti, sevgisi olmayan. // zərf Məhəbbət olmadan; sevgisiz, istəksiz. Məhəbbətsiz evlənmək.

MƏHƏCCƏR (ID - 28483)

is. [ər.] Balkonun, eyvanın, pilləkənin, körpünün kənarına çəkilən şəbəkə; barmaqlıq, sürahi. Dəmir məhəccər. Taxta məhəccər. - Məşədibəy göyərtədə dəmir məhəccərə söykənib nəhayətsiz boşluqlara baxırdı. M.Hüseyn....

MƏHƏCCƏRLİ (ID - 28484)

sif. Məhəccəri olan; sürahili, barmaqlıqlı. Məhəccərli balkon. - Yaşıl məhəccərli dördkünc bağçada .. Nizaminin tuncdan tökülmüş miniatür heykəli qoyulmuşdu. M.Hüseyn. Səkilərin birində, bir tərəfdə taxtadan hamamçı üçün...

MƏHƏK (ID - 28485)

is. [ər.] Qızıl və gümüşün əyarını təyin edən bir cins daş. □ Məhək daşı 1) məhək; 2) məc. bir şeyin keyfiyyəti, dəyərini göstərən şey. Dil eyni zamanda şəxsiyyətin qabiliyyət və qanacaq dərəcəsini bildirən bir...

MƏHƏL1 (ID - 28486)

[ər.]: məhəl qoymamaq - etina etməmək, maraqlanmamaq; saymamaq. Mən xotkar qızıyam, Nigardır adım; Şahlara, xanlara məhəl qoymadım. “Koroğlu” . [Birisi:] Bəy, qonşunun qızına gözüm düşüb, hərçi çalışıram, zalım qızı...

MƏHƏL2 (ID - 28487)

is. [ər.] Yer. Necə surət bağlasın könlüm xilasi-eşqdən; Eşqdir bir hal kim,
ol halə könlümdür məhəl. Füzuli.

MƏHƏLÇİLİK (ID - 28488)

is. 1. Bax yerliçilik.
2. Öz yazılarında, əsərlərində yerli sözlər işlətmə meyli. Bədii əsərlərdə məhəlçiliyə yol verməməli.

MƏHƏLLƏ (ID - 28489)

is. [ər.] 1. Bir şəhər və ya qəsəbənin bölündüyü hissələrdən hər biri. Hər məhəllədən iki-üç nəfər adam uşaqları ilə bir yerdə arabaya, faytona, ata, eşşəyə minib, [pirə] gedəcək idilər. N.Nərimanov. Şeyx Şəbanın...

MƏHƏLLİ (ID - 28490)

sif Yalnız bir məhəllə, bir yerə məxsus və aid olan, ümumxalq mahiyyəti daşımayan; yerli. Məhəlli sözlər. Məhəlli idarələr. - Belə zamanda məhəlli əsərlər yazmaqla kifayətlənmək olmaz. M.İbrahimov. Məhəlli komitə köhn....

MƏHƏRRƏM (ID - 28491)

is. [ər. mühərrəm] 1. Ərəb qəməri təqviminin birinci ayı (şiələrin imamları bu ayda qətl edildiyi üçün yas ayı hesab olunur). [Məşədi Səttar] hər il məhərrəm ayında yeddi gün imam ehsanı verirdi. Ə.Haqverdiyev. [Qızxanım]...

MƏHƏRRƏMLİK (ID - 28492)

is. din. Məhərrəm ayında imamların qətli münasibətilə şiələrin tutduqları yas, saxladıqları matəm; təziyə, əza. Məhərrəmlikdə kərbəlayı altıaylıq uşaqların başını çərtirdi. Çəmənzəminli. [Qərib:] Məhərrəmlikdə...

MƏHFƏL (ID - 28493)

is. [ər.] köhn. 1. Yığıncaq yeri.
2. Toplantı, dərnək.

MƏHFƏZƏ (ID - 28494)

is. [ər.] köhn. 1. Qab, mücrü, sandıqça.
Qılaf.

MƏHKƏMƏ (ID - 28495)

is. [ər.] 1. Cinayət işlərinə və mülki mübahisələrə baxan ədliyyə orqanı. Xalq məhkəməsi. Ali məhkəmə. // Bu orqanların heyəti. Qalxın, məhkəmə gəlir! Məhkəmə işə baxdı.
Bu orqan tərəfindən işə baxılma. Məhkəmə...

MƏHKƏMƏBAZ (ID - 28496)

is. [ər. məhkəmə və fars. ...baz] Vaxtını məhkəmələrdə keçirməyi, hər bir iş üçün məhkəməyə müraciət etməyi sevən adam.

MƏHKƏMƏBAZLIQ (ID - 28497)

is. Məhkəməbaz adamın xasiyyəti.

MƏHKƏMƏLİK (ID - 28498)

sif. Məhkəməyə aid olan, məhkəmə vasitəsilə həll edilməli olan.

Bu səhifə 30 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...

İzahlı video testlərə keç

.....