Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

MİNALAMAQ (ID - 29249)

f Mina ilə naxışlamaq, bəzəmək, üzərinə mina çəkmək. Gümüş kəməri minalamaq. Xəncər dəstəsini minalamaq.

MİNALAMAQ (ID - 29250)

f Bir şeyi partlatmaq üçün altına mina qoymaq, mina düzmək, mina basdırmaq. Hər iki yoldaş təmkin və səbirlə körpünü minalayıb qurtardıqdan sonra həmin yolla da sürünə-sürünə geri qayıtdılar. M.Hüseyn. Bələdçinin biri xəbər...

MİNALANMA (ID - 29251)

“Minalanmaq” dan f.is.

MİNALANMAQ (ID - 29252)

məch. Mina ilə naxışlanmaq, mina vurulmaq.

MİNALANMAQ (ID - 29253)

məch. Partladılmaq üçün altına mina qoyulmaq, mina düzülmək, mina basdırılmaq. Yol minalanıbdır.

MİNALANMIŞ (ID - 29254)

f.sif Üzərinə mina çəkilmiş, mina ilə naxışlanmış (bəzədilmiş), mina vurulmuş; minalı. Minalanmış kəmər. Minalanmış qolbaq.

MİNALANMIŞ (ID - 29255)

f.sif Mina basdırılmış, mina düzülmüş; minalı. Minalanmış sahə.

MİNALI (ID - 29256)

sif Mina vurulmuş, üzərinə mina çəkilmiş, mina ilə bəzədilmiş, minalanmış. Birinin döşündə sapa düzülmüş kəhrəba danələri və birinin qulağından minalı qızıl sırğalar asılırdı.. C.Məmmədquluzadə. Cüft ilə alınmış...

MİNALI (ID - 29257)

sif Altına mina qoyulmuş, mina düzülmüş; minalanmış. Minalı sahə.

MİNARƏ (ID - 29258)

is. [ər.] Azan vermək üçün məscidlərin yanında və ya üstündə ucalan qüllə. [Molla Kazım:] Azançı Məşədi Səlimə deyin, çıxsın minarədə minacat çəksin. Ə.Haqverdiyev. Sübh açıla-açılmaya məscidlərin minarələrindən...

MİNARƏLİ (ID - 29259)

sif Minarəsi olan. Minarəli məscid.

MİNASAÇAN (ID - 29260)

bax minaatan. Düşmən .. top və minasaçan atəşini əsirgəmirdi. Ə.Əbülhəsən.

MİNASAZ (ID - 29261)

[fars.] bax minaçı.

MİNASAZLIQ (ID - 29262)

is. Mina ilə naxışvurma sənəti. Minasazlıq Azərbaycanda zərgərlik sənətinin mühüm sahələrindən biridir.

MİNBAŞI (ID - 29263)

is. köhn. Türkiyə və İranda yüzbaşıdan sonra gələn zabit rütbəsi. [Ağa Kərim xan:] Sərbazlar gəlin, minbaşılar gəlin, pulum tapılmasa, bu boğazımdan özümü asacağam. N.Vəzirov.

MİNBƏR (ID - 29264)

MİNCƏ (ID - 29265)

sif. Ancaq min, yalnız min. Mincə manat pul. // Bəzən təyin etdiyi sözə böyüdücülük çaları verir. Niyə bəyənmirsən, mincə manat pul vermişəm.

MİNDİLLİ (ID - 29266)

sif Yalançı.

MİNDİRİLMƏ (ID - 29267)

"Mindirilmək” dən fis.

MİNDİRİLMƏK (ID - 29268)

məch. 1. Oturdulmaq, əyləşdirilmək (miniyə). Vaqona mindirilmək. Ata mindirilmək.
2. Yerləşdirilmək, üstünə qoyulmaq. Dəyirmi dəyirman daşı yavaş-yavaş yerindən tərpədildi və sürütmənin üstünə mindirildi. S.Rəhimov.

MİNDİRMƏ (ID - 29269)

“Mindirmək” dən f.is.

MİNDİRMƏK (ID - 29270)

f 1. Oturtmaq, əyləşdirmək (miniyə). Təyyarəyə mindirmək. Arabaya mindirmək. - ..Yusif Sərracı mindirdilər ata.. M.F.Axundzadə. [Telli:] [Gəlini] yaxşıca geyindirirlər, bəzəyirlər, sonra faytona mindirib Allah-Allah ilə aparırlar....

MİNERAL (ID - 29271)

[fr. mineral] 1. Yer qabığının tərkibinə daxil olan və faydalı qazıntı kimi istifadə edilən təbii kimyəvi birləşmə və ya element. Təbiətdə faydalı qazıntılara ya ayrı-ayrı minerallar, ya da bir mineraldan ibarət olan süxurlar...

MİNERALLAŞDIRILMA (ID - 29272)

“Minerallaşdırılmaq” dan f.is.

MİNERALLAŞDIRILMAQ (ID - 29273)

məch. 1. Mineral birləşmələrə çevrilmək (üzvi maddələr haqqında). Mineral duzlarla doydurulmaq.

MİNERALLAŞDIRMA (ID - 29274)

“Minerallaşdırmaq” dan f.is.

MİNERALLAŞDIRMAQ (ID - 29275)

f 1. Üzvi maddələri minerala və ya mineral birləşmələrə çevirmək (üzvi maddələr haqqında).
2. Mineral duzlarla doydurmaq.

MİNERALLAŞMA (ID - 29276)

1. “Minerallaşmaq” dan f.is.
Üzvi maddələrin minerala, mineral birləşmələrə çevrilməsi. Bitkilərin minerallaşması.
Bir şeyin mineral duzlarla doyması. Suyun minerallaşma dərəcəsi. Torpağın minerallaşma prosesi.

MİNERALLAŞMAQ (ID - 29277)

f Minerala, mineral birləşməyə çevrilmək (üzvi maddələr haqqında).

MİNERALOGİYA (ID - 29278)

[fr. mineral və yun. logos] Minerallardan bəhs edən elm.

MİNERALOJİ (ID - 29279)

sif. Mineralogiyaya aid olan, mineralogiya ilə əlaqədar olan. Mineraloji xüsusiyyət. Mineraloji tərkib.

MİNERALOQ (ID - 29280)

[fr. mineral və yun. logos] Mineralogiya mütəxəssisi.

MİNİATÜR (ID - 29281)

[ital. miniatura, əsli lat.] Qədim əlyazmalarında, kitablarda incə, rəngli şəkil və ya bəzəkli iri hərf (yazı). “Xəmsə” nin miniatürləri.
Zərif işlənmiş kiçik rəsm, şəkil. [Ərknaz] Şərq miniatürlərində gördüyümüz...

MİNİATÜRÇÜ (ID - 29282)

is. Miniatür rəssamı.

MİNİATÜRLÜK (ID - 29283)

is. İncəlik, zəriflik, kiçiklik, balacalıq.

MİNİCİ1 (ID - 29284)

is. At minən, ata minib gedən; süvari. At minicisini tanıyar. (Ata. sözü). At naşı minicini üstündə saxlamaq istəmirdi. M.İbrahimov. // Mahir at minən adam, mahir at sürücüsü, yaxşı süvari. Kəndin lap məşhur miniciləri yığışdılar....

MİNİCİ2 (ID - 29285)

MİNİCİLİK (ID - 29286)

is. Mahir at minmə bacarığı. [İlyas:] Tərlan kimi coşqun məzaclı bir köhləni isə yalnız minicilik sənətkarlığının zirvəsində duran tək-tək adamlar minə bilirdi. Ə.Məmmədxanlı.

MİNİK (ID - 29287)

is. 1. Bir yerə getmək üçün nəqliyyat vasitələrinin birinə minmiş adam. Ancaq tək-tük üstüörtülü faytonlar içində miniklər görünür. S.M.Qənizadə. Ikinci zəng vurulduqda miniklər vaqonlara minməyə başladılar. B.Talıblı....

MİNİLLİK (ID - 29288)

1. sif. Min il müddətində olan, min il davam etmiş. Minillik ədəbiyyat.
is. Min ildən ibarət zaman, dövr. Vaxt hesabında hər on il - bir onillikdən, hər yüz il - bir əsrdən, hər min il - bir minillikdən ibarətdir. “Qədim dünya...

MİNİLMƏ (ID - 29289)

“Minilmək” dən f.is.

MİNİLMƏK (ID - 29290)

“Minmək” dən məch. Yaxşı atdır bədöv at; Minilməyə bədöv at; Igidi cavan saxlar; Əsil arvad, bədöv at. (Bayatı).

MİNİMAL (ID - 29291)

sif [lat.] Başqaları sırasında ən kiçik, ən az, ən xırda (maksimal əksi). Minimal miqdar. Minimal dərəcə. Minimal gərginlik.

MİNİ-MİNİ (ID - 29292)

sif. oxş. Kiçicik, xırdaca. Uşağın mini-mini ağzı. - ..Azad və asudəyaşayaraq mini-mini balaları oxudardım. T.Ş.Simurq.

MINİMUM (ID - 29293)

[lat.] 1. Ən kiçik miqdar, ən az miqdar (maksimum əksi). Minimum temperatur.
2. Hər hansı bir sahədə lazım olan bilik və ya tədbirlərin məcmusu. Texniki minimum. Namizədlik minimumu.

MİNİNCİ (ID - 29294)

sıra s. Doqquz yüz doxsan doqquzuncudan sonra gələn say. Mininci səhifə.

MİNİŞ (ID - 29295)

is. Minmə, minmə tərzi.

MİNİŞMƏ (ID - 29296)

“Minişmək” dən f.is.

MİNİŞMƏK (ID - 29297)

qarş. Bir vaxtda, birgə miniyə oturmaq, yaxud bir-birini basaraq, itələyərək minmək. Minişdilər ata, çərkəzlər oldular qıvraq. A.Səhhət. Gəlini molla dualayandan sonra faytona minişərdilər. R.Əfəndiyev.

MİNQRELLƏR (ID - 29298)

cəm Qərbi Gürcüstanda yaşayan, keçmişdə ayrıca etnik qrup təşkil edən gürcülər.

Bu səhifə 151 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla