Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

MEXANİSTİK (ID - 28149)

sif Mexanisizmə aid olan, mexanisizm prinsiplərinə əsaslanan. Mexanistik nəzəriyyə.

MEXANİZATOR (ID - 28150)

[yun. mechane-dən] Maşın və mexanizmlərə xidmət edən mütəxəssis (əsasən, kənd təsərrüfatında). Çinarlı .. mexanizatorları payız əkininə vaxtında başlamışlar. Ə.Vəliyev.

MEXANİZATORLUQ (ID - 28151)

is. Mexanizatorun işi, peşəsi. ^

MEXANIZM (ID - 28152)

[yun. mechane - alət] 1. Maşını, aparatı, cihazı və s.-ni hərəkətə gətirən daxili hissəsi. Saatın mexanizmi. // Bir işi görmək üçün maşın, qurğu və s. Qaldırıcı mexanizm. - Cəmil buruqdakı mexanizmlərin adını deyə-deyə...

MEXANİZMLİ (ID - 28153)

sif Mexanizmi olan, mexanizmlə işləyən.

MEKSİKALI(LAR) (ID - 28154)

cəm Meksikada yaşayan xalq.

MEQA (ID - 28155)

is. [yun.] Söz tərkibində böyüklük mənasını bildirən ön hissə. Meqafon.

MELANXOLİYA (ID - 28156)

is. [yun.] 1. Əzablı ovqat, yavaş hərəkət etmə, çətin düşünmə ilə səciyyələnən xəstəhallıq.
Qüssə, kədər, qəmli əhval-ruhiyyə.

MELASSA (ID - 28157)

is. [fr.] Heyvan yemi kimi istifadə olunan şəkər çuğunduru tullantısı, qara patka; mət.

MELXİOR (ID - 28158)

is. [fr.] Misin nikellə ərintisi; xəlitə. s

MELİNİT (ID - 28159)

is. [yun.] Aromatik nitrobirləşmə; partlayıcı maddə.

MELİORASİYA (ID - 28160)

[lat. melioratio - yaxşılaşdırma] Təbii şəraiti pis olan torpaqları kökündən yaxşılaşdırmaq və onların məhsuldarlığını artırmaq üçün görülən tədbirlər sistemi (süni suvarma, bataqlıqları qurutma, sututarlar düzəltmə...

MELİORATİV (ID - 28161)

sif. [lat.] Meliorasiyaya aid olan, meliorasiya ilə əlaqədar olan. Qarayonca əkinlərinin çox mühüm meliorativ əhəmiyyəti vardır. “Pambıqçılıq” .

MELİORATOR (ID - 28162)

[lat.] Meliorasiya mütəxəssisi.

MELİYA (ID - 28163)

is. bot. İkiləpəli bitki fəsiləsindən ağac və ya kol cinsi.

MELODİYA (ID - 28164)

[yun. melodia - nəğmə, hava] Müəyyən musiqi vəhdəti əmələ gətirən səslərin ahəngdar ardıcıllığı; hava, motiv.
2. Ahəngdarlıq, melodiklik.

MELODİK (ID - 28165)

sif. [yun.] 1. Melodiyaya aid olan. Nəğmənin melodik quruluşu.
2. Ahəngdar, qulağa xoş gələn. Melodik səs.

MELODİKA (ID - 28166)

[yun.] mus. 1. Melodiya haqqında elm.
2. Hər hansı bir kompozitorun, xalqın musiqi yaradıcılığına, yaxud musiqi əsərinə (janrına) xas olan melodik vasitələrinin məcmusu.

MELODİKLİK (ID - 28167)

is. Ahəngdarlıq, axıcılıq, gözəllik (səsdə).

MELODRAM (ID - 28168)

[yun. melos - mahnı və drama - hadisə] 1. Mövzusunda mübaliğəli dramatik gərginlik, zahiri effekt və həyəcanlı səhnələr olan dramatik janr, habelə bu janrda əsər. Öz hiss və həyəcanlarını həddindən artıq faciəli və qeyri-təbii...

MELODRAMATİK (ID - 28169)

sif [yun.] 1. Melodrama aid olan, melodrama xas olan. Melodramatik rol.
Həddən artıq gərgin, şişirdilmiş, qeyritəbii, melodramda olduğu kimi.

MELODRAMATİZM (ID - 28170)

[yun.] Bir şeyin melodramda olduğu kimi həddindən artıq həssaslıqla və qeyri-təbii təsvir edilməsi.

MEMAR (ID - 28171)

is. [ər.] Memarlıq mütəxəssisi; arxitektor. [Sənubər Pərşana:] Bu çox ciddi işdir, inanılmış, nə bilim, sınanmış, təcrübəli memara vermək lazımdır. B.Bayramov.

MEMARLIQ (ID - 28172)

is. Binaları layihələndirmə, tikmə və bədii cəhətdən tərtib etmə sənəti; arxitektura. // Tikintinin bədii üslubu, xarakteri. Şərq memarlığı.

MEMBRAN (ID - 28173)

[lat.] tex. Səs dalğalarını tutmaq və təkrarlamaq üçün lazım olan titrəyişlər əmələ gətirən elastik materialdan nazik lövhəcik və ya pərdə. Telefonun membranı.
Veys [Ağasəfərin] sözünü kəsdi və membranı valın üstündən...

MEMORANDUM (ID - 28174)

[lat.] Hər hansı bir məsələ haqqında hökumətin fikirləri izah edilmiş diplomatik sənəd.

MENECMENT (ID - 28175)

is. [ing.] Gəliri artırmaq üçün idarəetmə üsulları və prinsipləri.

MENİNGİT (ID - 28176)

[yun.] tib. Beyin qişalarının iltihabı.

MENNO (ID - 28177)

is. din. Protestant təriqəti.

MENŞEVİK (ID - 28178)

[rus.] Menşevizm tərəfdarı, antimarksist opportunist partiyanın üzvü.

MENŞEVİKLİK (ID - 28179)

is. Menşevizmə mənsubiyyət, menşevizm.

MENŞEVİZM (ID - 28180)

[rus.] tar. Rusiya SosialDemokrat Fəhlə Partiyasında əksinqilabi xırda burjua opportunist cərəyanı; reformizmin bir növü.

MENTALİTET (ID - 28181)

is. [ing.] Xalqın ruhunun və vərdişlərinin təzahürü; xilqət.

MENTOL (ID - 28182)

[lat. mentha - nanə və oleum yağ] Kəskin nanə qoxusu verən şəffaf kristal maddə (təbabətdə, şirniyyat istehsalında və s.-də işlədilir). Nanə .. növünün yağında 38-65% mentol olduğundan mentol almaq üçün əsas xammal sayılır....

MENUET (ID - 28183)

is. [fr.] Fransız rəqsi.

MENYU (ID - 28184)

[fr.] Restoran, aşxana və kafedə yeməklərin adları olan siyahı. Menyuya baxmaq.

MENZULA (ID - 28185)

[lat. mensula - kiçik stol] Bir yerin topoqrafik planını çəkmək üçün geodezik alət.

MENZÜRA (ID - 28186)

is. [lat.] Musiqi alətlərində səs mənbəyi ölçülərini hesablamaq üçün məlumat.

MENZÜRKA (ID - 28187)

[rus. əsli lat. mensura - ölçü] Mayelərin həcmini dəqiq ölçmək üçün bölgülü şüşə və ya stəkan. [Aydın] iynənin menzurkasında əvvəl bir qədər qan gördü. H.Seyidbəyli.

MER (ID - 28188)

is. [fr.] İcra hakimiyyəti başçısı.

MERAC (ID - 28189)

is. [ər.] İslamda Məhəmməd peyğəmbərin Allahla danışmaq üçün göyə qalxması. Namaz möminin meracıdır.

MEREJKA (ID - 28190)

[rus.] Parçadan çıxarılan sapların yerində seyrək deşiklərlə tikilən naxışlı tikmə. Süfrənin kənarını merejka etmək.

MEREJKALI (ID - 28191)

sif Merejka edilmiş, merejka salmmış, merejkası olan. Merejkalı dəsmal.

MERİDİAN (ID - 28192)

[lat. meridianus - günorta] coğr. Yer kürəsinin hər iki qütbündən keçib ekvatoru düzbucaq şəklində kəsən xəyali qapalı əyri xətt. □ Göy meridianı astr. - Yer kürəsinin qütblərindən keçən və müşahidə yerinin zeniti olan...

MERİNOS (ID - 28193)

[isp. merino] 1. Nazik ağyunlu qoyun cinsi, habelə bu cinsdən olan qoyunun özü. Qafqaz merinosu.
Həmin qoyunun yunu, habelə bu yundan toxunan parça. Merinos yunundan hazırlanmış. Merinos parça. Merinos şərf

MERİYA (ID - 28194)

is. [fr.] İcra hakimiyyəti, bələdiyyə şurası.

MERKANTİLİST (ID - 28195)

[fr. əsli ital.] Merkantilizm tərəfdarı.

MERKANTİLIZM (ID - 28196)

[fr. merkantilis, ital. merkante - ticarətdən] 1. XVI-XVIII əsrlərdə Avropada ticarət burjuaziyasının iqtisadi nəzəriyyə və siyasəti (bu nəzəriyyə ölkənin rifah halının istehsalın inkişafmdan deyil, əmtəə idxalının əmtəə...

MESAJ (ID - 28197)

is. [fr.] Məktub, iltimas, xəbərdarlıq.

MESENAT (ID - 28198)

is. [lat.] Himayədarlıq edən, yardım göstərən.

Bu səhifə 105 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla