Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

MONİSTİK (ID - 29499)

sif [yun.] Monizmə aid olan, monizmlə əlaqədar olan. Monistik fəlsəfə.

MONİTOR1 (ID - 29500)

is. [ing.] Orta və ali məktəblərdə sinif başçısı, sinif nümayəndəsi, qrup başçısı.

MONİTOR2 (ID - 29501)

is. [ing.] Zirehli döyüş gəmilərinin ilk tiplərindən biri.

MONİTOR3 (ID - 29502)

is. [ing.] Video nəzarət qurğusu.

MONİTORİNQ (ID - 29503)

is. [ing.] Nəzarət, nəzarət etmək.

MONİZM (ID - 29504)

[yun. monos - bir] Bütün varlığın əsasını yalnız bir şey - ya materiya və yaxud da ruh təşkil etdiyini qəbul edən fəlsəfi nəzəriyyə (dualizm ziddi).

MONQOLLAR (ID - 29505)

is. Monqolustan Xalq Respublikasının və Çin Xalq Respublikasında
Daxili Monqoliya Muxtar Vilayətinin əsas əhalisini təşkil edən xalq və həmin xalqa mənsub adam. Köhnə monqol əlifbası. XVI əsr - XVII əsrin əvvəllərində monqollar...

MONQOLCA (ID - 29506)

sif. və zərf Monqol dilində. Monqolca-rusca lüğət. Monqolca yazmaq.

MONQOLŞÜNAS (ID - 29507)

is. Monqolşünaslıq mütəxəssisi.

MONQOLŞÜNASLIQ (ID - 29508)

is. Monqolların dil, yazı, mədəniyyət və tarixini öyrənən elmlərin məcmusu.

MONOKL (ID - 29509)

[fr. əsli yun. monos - tək və lat. oculus - göz] Eynək və ya pensne əvəzinə göz çuxuruna qoyulan bir göz üçün dairəvi optik şüşə - tək gözlük.

MONOQRAM (ID - 29510)

[yun. monos - tək və gramma - hərf] Bir neçə hərfin bir-birinə keçirilməsindən ibarət hərf hörgüsü. Portfel üzərində monoqram.

MONOQRAFİK (ID - 29511)

sif [yun.] Monoqrafıya mahiyyəti daşıyan, monoqrafıya şəklində yazılmış. Monoqrafik tədqiqat.

MONOQRAFİYA (ID - 29512)

[yun. monos - tək və grapho - yazı] Bir mövzunun, bir məsələnin öyrənilməsinə həsr olunmuş tədqiqat əsəri. M.F.Axundzadə haqqında monoqrafiya.

MONOLİT (ID - 29513)

[yun. monos - tək və lithos daş] 1. Bütöv və böyük daş qaya, bütöv daş. // Bütün daşdan yonulmuş hər hansı bir şey.
2. Sif mənasında. məc. Sarsılmaz, bütöv, möhkəm, yekparə. Xalqın monolit birliyi.

MONOLİTLİK (ID - 29514)

is. Sarsılmazlıq, möhkəmlik, bütövlük, yekparəlik.

MONOLOQ (ID - 29515)

[yun. monos - tək və logos nitq] Başlıca olaraq dramada aktyorun özünə, yaxud tamaşaçılara xitabən söylədiyi sözlər nitq. “Olülər” əsərində İskəndərin monoloqu.
Salon səssiz bir hal aldı, hərəkətdən əsər yox; Səhnədəki...

MONOPLAN (ID - 29516)

[fr. əsli yun. monos - tək və lat. planum - səth] Bir cüt qanadı olan təyyarə.

MONOTEİST (ID - 29517)

[yun.] Monoteizm tərəfdarı.

MONOTEİZM (ID - 29518)

[yun. monos - bir və theos Allah] Dünyanın bir Allah tərəfindən yarandığını qəbul edən din; təkallahlılıq.

MONOTİP (ID - 29519)

[yun. monos - bir və typos çap] köhn. Naboru ayrı-ayrı literlərdən ibarət sətirlər şəklində töküb yığan mətbəə maşını.

MONOTİPÇİ (ID - 29520)

is. köhn. Monotipdə işləyən mürəttib.

MONPASI (ID - 29521)

[fr.] Müxtəlif rəngli və formalı xırda, bərk konfet (nabat) növü. Bir qutu monpası.

MONTAJ (ID - 29522)

[fr.] 1. Maşınların, binaların, sənaye müəssisələrinin və s.-nin müəyyən plan və çertyojlar əsasında quraşdırılıb qurulması. Mingəçevirlilər illik montaj və inşaat işləri planlarını qurtarmaq üzrə idilər. Ə.Sadıq.
2....

MONTAJÇI (ID - 29523)

is. Montaj mütəxəssisi; quraşdırıcı. Montajçılar briqadası. - ..Atalar deyib ki, ehtiyat igidin yaraşığıdır. Bu söz, bizə, biz montajçılara daha çox aiddir. Mir Cəlal.

MONTYOR (ID - 29524)

[fr. monteur] Elektrik avadanlığı işləri mütəxəssisi; montajçı. Elektrik montyoru. Maşın montyoru. - [Oğlanın] sənətinə həvəsi var idi. O, montyor idi. Mir Cəlal. Qız Astarada montyor işləyirdi. Ə.Sadıq.

MONTYORLUQ (ID - 29525)

is. Montyorun sənəti, peşəsi. ..Dursun montyorluğa da qızlardan şagird qoydu. Ə.Əbülhəsən.

MONUMENT (ID - 29526)

[lat.] bax abidə 1-ci mənada.

MONUMENTAL (ID - 29527)

sif [lat.] 1. Əzəmətli, möhtəşəm. Monumental bina. Monumental abidə.
2. məc. Məzmunca dərin, əsaslı, sanballı. Monumental əsər. Monumental opera. - Oratoriya - simfonik orkestr, xor və solistlər üçün bəstələnən çoxhissəli...

MONUMENTALLIQ (ID - 29528)

is. Əzəmətlilik, möhtəşəmlik. Binanın monumentallığı.

MOPED (ID - 29529)

is. Motorlu velosiped.

MOR1 (ID - 29530)

sif. Bənövşəyi rəng. Mor parça.
Aşiqəm bu mor dağların; Baharına, yazına mən. S.Rüstəm. Onun mor rəngli gözəl gözlərinin gülüşündə nə isə sirayətedici dərin və xoş bir ifadə var idi. İ.Əfəndiyev. Gündoğan tərəfdəki...

MOR2 (ID - 29531)

is. köhn. Xışın bir hissəsi.

MOR3 (ID - 29532)

sif Kül ilə kömürün qarışığından alınan tünd boz rəng.

MORATORİUM (ID - 29533)

[lat. moratorius - yubadan] iqt. Hər hansı fövqəladə vəziyyət (müharibə, böhran, təbii fəlakət və s.) ilə əlaqədar olaraq hökumətin göstərişi ilə borcları ödənilməsinin təxirə salınması.

MORDVA (ID - 29534)

Mordoviya Respublikasının əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsub olan adam. Mordvaların adları ilk dəfə VI əsr mənbəyində çəkilir.

MORDVACA (ID - 29535)

sif və zərf Mordva dili, mordva dilində. Mordvaca kitab. Mordvaca danışmaq.

MORFEM (ID - 29536)

[yun. morphe - forma] dilç. Sözün leksik və ya qrammatik mənası olan hissəsi (kök, şəkilçi, yaxud önşəkilçi).

MORFİ (ID - 29537)

[yunan əsatirində yuxu allahı Morpheios-un adından] Xaşxaş şirəsindən hazırlanan ağrıkəsən və yuxugətirən narkotik maddə (dozadan artıq qəbul etdikdə zəhər kimi təsir edir). Xan xüsusi otağından çıxdı, .. xəstə olduğunu,...

MORFİNİST (ID - 29538)

[yun.] Morfi düşkünü, morfinizmə mübtəla olmuş adam.

MORFİNIZM (ID - 29539)

[yun.[ Morfi düşkünlüyü, morfi mübtəlalılığı (narkomaniya növlərindən biri).

MORFOLOGİYA (ID - 29540)

[yun. morphe - forma və logos - təlim] 1. Orqanizmlərin, mineral maddələrin, torpaqların quruluşu haqqında elm.
2. dilç. Hər hansı bir dildə söz formalarının dəyişməsi sistemi, habelə qrammatikanın sözlərin formalarını öyrənən...

MORFOLOJİ (ID - 29541)

sif [yun.] Morfologiyaya aid olan. Morfoloji təhlil. Sözün morfoloji quruluşu.

MORFOLOQ (ID - 29542)

[yun.] Morfologiya mütəxəssisi.

MORFONOLOGİYA (ID - 29543)

[yun. morphe - forma, phone - səs və logos - təlim] dilç. Dilçiliyin fonologiya ilə morfologiyanın əlaqəsini, morfemlərin fonem tərkibini, onların sıralanma qanunlarını öyrənən bəhsi. Morfonologiyanın obyekti və təhlil metodu. Türk...

MORFONOLOJİ (ID - 29544)

sif [yun.] dilç. Morfonologiyaya aid olan. Sözün morfonologiya tərkibi. Morfonologiya prinsipə görə yazılan sözlər. - Azərbaycan dilinin morfonologiya ölçüləri çox güclüdür və bu güc qarşısında qondarma qaydalar tab gətirə bilmir....

MOROJNA (ID - 29545)

[rus. мороженное] bax dondurma.

MORS (ID - 29546)

[rus.] Meyvə və giləmeyvə şirəsindən hazırlanan sərinlədici içki. Alma morsu.

MORTIRA (ID - 29547)

[holl.] Gödəklüləli top. Sahil mortirası.

MORUQ (ID - 29548)

is. bot. Giləmeyvəli kol-bitki və onun ətirli, şirin, ağ və ya qırmızı meyvəsi. Oğul-uşaq zoğal, fındıq, moruq dərməyə gedərkən, Kərim baba da sıradan qalmazdı. Şaiq. Mənə, qızıl söyüd çubuğundan hörülmüş səbətdə;...

Bu səhifə 98 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla