Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

MESSA (ID - 28199)

is. [fr.] 1. Xristianlarda sübh və günorta ibadəti.
2. Dini məzmunda xor musiqisi.

MESSO (ID - 28200)

is. [ital.] Musiqidə səs dinamikası.

MEŞƏ (ID - 28201)

is. Çoxlu ağac bitmiş geniş sahə. Palıd meşəsi. 0am meşəsi. - Meşə çaqqalsız olmaz. (Məsəl). Mən də meşə cığırı ilə boyumdan uca otların arası ilə evə hərəkət edirdim. A.Divanbəyoğlu. Kürün nəriltisi meşədə uğuldayırdı....

MEŞƏARASI (ID - 28202)

sif. Meşənin içində və ya meşələrin arasında olan. Meşəarası yol. Onların ikisinin beş parçadan ibarət meşəarası zəmi yeri var. S.Rəhimov.

MEŞƏBƏYİ (ID - 28203)

is. Meşələrə nəzarət edən işçi. Qəhrəman görmüşdü ki, meşəbəyi Rüstəm üçün nə qədər akt bağlamışdı. S.Rəhimov. [Yusif:] Mümkün eləsə, Daşdəmir meşəbəyindən bilet alsın, sovxoz üçün meşədən odun qırdırsın,...

MEŞƏBƏYİLİK (ID - 28204)

is. Təsərrüfat vahidi olan meşə sahəsi, habelə bu sahəyə nəzarət edən idarə. Meşəbəyilikdə işləmək. // Meşə təsərrüfatı idarəsinin yerləşdiyi təsərrüfat tikintiləri. Meşəbəyiliyə getmək.

MEŞƏCİK (ID - 28205)

is. Balaca meşə, kiçik meşə. Meşəciyi gəzmək.

MEŞƏCÜLLÜTÜ (ID - 28206)

is. zool. Təxminən göyərçin boyda nazik, uzun dimdik, gödəkayaq, bozumtul, zolaqlı lələkləri olan quş; çilikburun.

MEŞƏÇİ (ID - 28207)

is. 1. Meşəçilik mütəxəssisi; meşəşünas.
2. Meşə qarovulçusu, meşə qoruqçusu.

MEŞƏÇİLİK (ID - 28208)

is. 1. Meşə salmaq, becərmək və yetişdirmək haqqında elm; meşəşünaslıq. Meşəçilik ədəbiyyatı. - [Vəzirov] ..elmi-bioloji əsərləri isə Azərbaycan meşəçilik elminin yeni bir mərhələsinin əsasını qoyur. Y.Qarayev.
Kənd...

MEŞƏ-ÇÖL (ID - 28209)

is. Meşə ilə çöl arasında keçid sahəsi.

MEŞƏDOĞRAYAN (ID - 28210)

b a x meşəqıran 1-ci mənada.

MEŞƏQIRAN (ID - 28211)

1. is. Meşədə ağac kəsməklə məşğul olan fəhlə; meşədoğrayan. Şəhərdə bir qədər yaşadıqdan sonra, o, əhalisi meşəqıranlardan ibarət olan bir kəndə keçdi.
H.Seyidbəyli.
sif. Meşə qırmaq üçün olan, meşə qırmağa...

MEŞƏQIRMA (ID - 28212)

is. Meşədə ağac kəsmə işi. Meşəqırma briqadası.

MEŞƏLƏNDİRMƏ (ID - 28213)

"Meşələndirmək” dən f.is.

MEŞƏLƏNDİRMƏK (ID - 28214)

f. Meşə salmaq, bir sahədə ağaclar əkib meşə halına salmaq.

MEŞƏLİ (ID - 28215)

sif. Meşə ilə örtülmüş, meşəsi olan. Meşəli yaylaq. - Ehtiyat xala .. sıralanmış meşəli dağlar qoynunda, səfalı yaylaq şəhərində yaşayırdı. Mir Cəlal.

MEŞƏLİK (ID - 28216)

1. is. Meşə olan yer, meşə ilə örtülmüş sahə. Obamızın şimal tərəfi qərbdən-şərqə doğru uzanmış çılpaq qayalıq, daha sonra qalın bir meşəlikdi. A.Şaiq. Çıxır meşəlikdən talaya əlik; Səkir daşdan daşa xınalı kəklik....

MEŞƏSALMA (ID - 28217)

is. Ağac əkib süni meşə becərmə. Meşəsalma təsərrüfatı. Meşəsalma aylığı.

MEŞƏSİZ (ID - 28218)

sif Meşəsi olmayan, ağacsız. Meşəsiz sahə. Meşəsiz dağ yamacları. - Qovdular ceyranı meşəsiz dağa; Qoyun sürüləri doldu otlağa. H.K.Sanılı.

MEŞƏSİZLƏŞDİRİLMƏ (ID - 28219)

“Meşəsizləşdirilmək” dən f.is.

MEŞƏSİZLƏŞDİRİLMƏK (ID - 28220)

məch. Meşələri qırılıb düzən hala salınmaq, meşəsiz hala salınmaq; ağacsızlaşdırılmaq.

MEŞƏSİZLƏŞDİRMƏ (ID - 28221)

“Meşəsizləşdirmək” dən f.is.

MEŞƏSİZLƏŞDİRMƏK (ID - 28222)

f Meşələri qırıb düzən hala salmaq, meşələri qırmaq, meşəsiz hala salmaq; ağacsızlaşdırmaq.

MEŞƏŞÜNAS (ID - 28223)

b a x meşəçi 1 -ci mənada. Vəzirov .. bütün ömrü boyu həm yazıçıdramaturq, həm də meşəşünas alim kimi öz ehtiras və enerjisini xalqın mənəvi və təbii sərvətlərinin mühafizəsinə həsr edir. Y.Qarayev.

MEŞƏŞÜNASLIQ (ID - 28224)

bax meşəçilik 1-ci mənada.

MEŞİN (ID - 28225)

is. Aşılama yolu ilə hazırlanan ən sadə yumşaq qoyun və s. dərisi. // Həmin dəridən tikilmiş, hazırlanmış. [Ağasəfərin] ayağında isə qara meşin çust vardı. Ə.Əbülhəsən. Siz ey meşin qapılar; Sizin üzünüz soyuq; Sizdən...

MEŞİNLİ (ID - 28226)

sif. Meşinlə örtülmüş, üzərinə meşin çəkilmiş. Meşinli qapı.

MEŞMEŞİ (ID - 28227)

is. məh. Ərik.

MEŞOK (ID - 28228)

[rus.] Kisə, torba. ..İndi məlum olur ki, siz biçarə avam camaatı yığırsınız başınıza, sonra ortalığa bir meşokpul qoyursunuz. “Mol. Nəsr.” Qaraltı - dalında ağır bir meşok aparan gödək adam idi. Mir Cəlal. Həmzənin Hacı...

MEŞŞAN (ID - 28229)

[rus. мешанин] 1. 1917-ci il inqilabından qabaqkı Rusiyada: xırda şəhər alverçilərindən, sənətkarlarından, aşağı vəzifəli qulluqçulardan və s. ibarət silk, təbəqə. // Həmin təbəqəyə mənsub olan adam. [Yakov] kəndlilərin...

MEŞŞANCASINA (ID - 28230)

zərfMeşşan kimi, meşşana yaraşan bir tərzdə. Meşşancasına yaşamaq.

MEŞŞANLAŞMA (ID - 28231)

“Meşşanlaşmaq” dan f.is.

MEŞŞANLAŞMAQ (ID - 28232)

f Meşşan xasiyyəti almaq, meşşan fikirli olmaq.

MEŞŞANLIQ (ID - 28233)

is. Meşşanın psixologiyası və hal-hərəkəti. Meşşanlıq etmək.

METAL (ID - 28234)

[lat. metallum, əsli yun. metallonmədən] İstiliyi və elektriki yaxşı keçirmə qabiliyyətinə malik olan, döyülüb yastılana bilən, spesifik parıltısı olan bəsit kimyəvi maddə (yaxud ərinti). Əlvan metallar (mis, nikel və b.). Qara...

METALAOXŞAR (ID - 28235)

sif Zahirən metala bənzəyən, metal kimi olan.

METALÇI (ID - 28236)

is. Metal sənayesi işçisi. Şənlik və sevinc səslərini .. inşaatçılar, metalçılar şəhərində də eşitmək olardı. Mir Cəlal. Yarışır hər şaxtaçı, metalçı, neftçifəhlə. Ə.Cəmil.

METALDOĞRAYAN (ID - 28237)

b ax metalkəsən.

METAFİZİK1 (ID - 28238)

is. [yun.] 1. Metafizik fəlsəfə tərəfdarı, metafizik üsul tətbiq edən (dialektik əksi).
2. Mücərrəd, anlaşılmaz, dumanlı fikirlər yürüdən adam haqqında.

METAFİZİK2 (ID - 28239)

sif [yun.] 1. fəls. Metafizikaya əsaslanan, metafizikaya aid olan, dialektikaya zidd olan. Metafizik fəlsəfə. Metafizik üsul.
2. məc. Mücərrəd, anlaşılmaz, dumanlı. Metafizik fıkir.

METAFIZİKA (ID - 28240)

[yun.] 1. Dialektikanın əksinə olaraq, hadisələri, onların qarşılıqlı əlaqələri, ziddiyyətləri və inkişafı xaricində götürən idealist dünyagörüşü və dərketmə metodu.
2. Hər hansı bir mücərrəd, buna görə də aydın...

METAFORA (ID - 28241)

[yun. metaphora - məcaz] ədəb. Bənzərliyə, oxşarlığa, analogiyaya əsasən söz və ya ifadənin məcazi mənada işlənməsi; məcaz.

METAFORİK (ID - 28242)

[yun.] bax məcazi.

METALƏRİDƏN (ID - 28243)

sif 1. Metal əritməklə məşğul olan. Metaləridən zavod.
2. is. Metaləridən fəhlə. Bəzən Lətif işini qurtarıb qəlibçilər şöbəsinə gəlir, gözlük taxmış gənc metaləridənlərə .. sataşırdı. H.Seyidbəyli.

METALKƏSƏN (ID - 28244)

sif. Metalı kəsən, metalı kəsmək üçün olan. Metalkəsən dəzgah.

METALLAŞDIRILMA (ID - 28245)

“Metallaşdırılmaq” dan fis.

METALLAŞDIRILMAQ (ID - 28246)

məch. Metaldan üz çəkilmək, metal təbəqəsi ilə örtülmək.

METALLAŞDIRMA (ID - 28247)

“Metallaşdırmaq” dan f.is.

METALLAŞDIRMAQ (ID - 28248)

f Metaldan üz çəkmək, metal təbəqəsi ilə əritmək (bir şeyi).

Bu səhifə 127 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla