ZE+education...

İzahlı lüğət

M (ID - 27549)

Azərbaycan əlifbasının on doqquzuncu hərfi. Bax em.

MAAF (ID - 27550)

is. [ər.] köhn. Hər cür vergi və mükəlləfiyyətdən azad olan kəndli.

MAARİF (ID - 27551)

is. [ər.] Əhali arasında savad, bilik, mədəniyyət yaymaq üçün mütəşəkkil surətdə həyata keçirilən tədbirlər sistemi. Xalq maarifi. Maarif xərcləri. Maarif şöbəsi. // Əldə edilən bilik, təhsil, savad. Maarifə meyil və həvəs....

MAARİFÇİ (ID - 27552)

MAARİFÇİLİK (ID - 27553)

is. 1. Maarifi yayma, maarif tərəfdarı olma; maarifpərvərlik. “Bahadır və Sona” kimi lirik bir əsərdə də ədib öz maarifçilikfıkirlərini davam etdirir. M.Arif.
2. tar. XVII-XVIII əsrlərdə Qərbi Avropada və XVIII-XIX əsrlərdə...

MAARİFLƏNDİRİLMƏ (ID - 27554)

“Maarifləndirilmək” dən f.is.

MAARİFLƏNDİRİLMƏK (ID - 27555)

məch. Təlim və təhsil nəticəsində elm, bilik verilmək; mədəniləşdirilmək, savadlandırılmaq.

MAARİFLƏNDİRMƏ (ID - 27556)

“Maarifləndirmək” dən f.is.

MAARİFLƏNDİRMƏK (ID - 27557)

f Maarif, elm, bilik, mədəniyyət vermək; savadlaşdırmaq. Xalqı maarifləndirmək.

MAARİFLƏNMƏ (ID - 27558)

“Maariflənmək” dən f.is.

MAARİFLƏNMƏK (ID - 27559)

qayıd. Elmli olmaq, bilik qazanmaq, mədəniləşmək, savadlanmaq.

MAARİFPƏRƏST (ID - 27560)

[ər. maarif və fars. ...pərəst] bax maarifçi 1-ci mənada.

MAARİFPƏRƏSTLİK (ID - 27561)

bax maarifçilik
-ci mənada.

MAARİFPƏRVƏR (ID - 27562)

[ər. maarif və fars. ...pərvər] bax maarifçi 1-ci mənada. Söz yox, maarifpərvərlərimizdən çoxları tapıla bilər ki, bəzi qəzetləri əvvəlinci nömrəsindən ilin axırınadək yığıb kitab bağlayırlar. Məmmədquluzadə. Qəzetin...

MAARİFPƏRVƏRLİK (ID - 27563)

bax maarifçilik 1-ci mənada. Heyf səd heyf ki, ittifaqı pozan və ittihadın bünövrəsinə rəxnə yetirən əvvəlcə o kəslər oldu ki, maarifpərvərlik ismini üstlərinə götürüb rəyasətlik iddiasındadırlar. F.Köçərli.

MAAŞ (ID - 27564)

MAAŞLI (ID - 27565)

sif 1. Maaş alan, maaşla olan; donluqlu, məvacibli. Maaşlı iş.
məc. Maaşı çox olan, yaxşı maaş verilən, əmək haqqı böyük olan. Maaşlı vəzifə.

MABAQİ (ID - 27566)

is. [ər.] köhn. Bir məbləğin, bir hesabın qalığı, qalan hissəsi. [Əhməd:] Axtar, gör bir üç manat tapa bilərsənmi? Mabaqisi sonra da çata bilər. N.Vəzirov.

MABEYN (ID - 27567)

is. [ər.] köhn. Ara, aralıq; orta, ortalıq. ..Məişət ilə məktəbin mabeynində əsla ittifaq və saziş yoxdur. F.Köçərli. [Baqqal Məşədi Rəhim:] Bax, Molla dayı, and verirəm səni mabeynimizdə olan sədaqətə, əgər evinizdə qənd...

MABƏD (ID - 27568)

is. [ər.] köhn. Ard, dal, davam. Bir gecəlik söhbətin min gecə mabədi var. (Ata. sözü). [Mehdi bəy:] Cümə axşamı bugünkü kefin mabədi bizdədir. S.S.Axundov.

MAC1 (ID - 27569)

is. Kotan dəstəsi. ..Qara kəlim qarğıyar; Kotan macı tutana. (Bayatı).

MAC2 (ID - 27570)

is. [ər.] köhn. Yarımay, hilal.

MACAL (ID - 27571)

MACALSIZ (ID - 27572)

sif. Macalı olmayan, başı qarışıq, vaxtı, imkanı olmayan. Macalsız adam.

MACALSIZLIQ (ID - 27573)

is. Macalı olmama, vaxtı olmama.

MACARCA (ID - 27574)

sif. və zərf Macar dilində. Macarca dərslik. Macarca danışmaq.

MACAR(LAR) (ID - 27575)

Macarıstanın əsas əhalisini təşkil edən və dil cəhətdən fin-uqor qrupuna daxil olan xalq və bu xalqa mənsub adam.

MACƏRA (ID - 27576)

is. [ər.] 1. Başa gələn həyəcanlı hadisə; qəziyyə, sərgüzəşt. Onun başına böyük macəralar gəlmişdir. - Nabat zənn edirdi ki, Şəkərəli bir şey bilmir və onu dilgir, qəmgin edən macəradan xəbərsizdir. T.Ş.Simurq. Açmasam...

MACƏRAÇI (ID - 27577)

sif. və is. Macəra (2-ci mənada) sevən, macəra axtaran, macəra düzəldən adam; avantüraçı. [Fəxrəddin:] Mənə Bağdada yola düşdüyüm zaman Bağdadın cadugər və macəraçılar, hiyləgərlər [şəhəri] olduğunu demişdi. M.S.Ordubadi....

MACƏRAÇILIQ (ID - 27578)

is. Macəra sevmə, macəraya meyil; avantüraçılıq.

MAÇ1 (ID - 27579)

is. dan. Öpüş, öpmə. [Təlxək əcinnə:] ..Barı heç olmasa o şirin dodaqlarından mənə bir maç ver. Ə.Haqverdiyev. □ Maç eləmək dan. - öpmək, öpüş almaq.

MAÇ2 (ID - 27580)

is. məh. Lobyanm və s. sarmaşan bitkilərin sarmması üçün yerə sancılan ağac.

MAÇA (ID - 27581)

is. 1. Qoyun və başqa heyvanlarm dirsəkdən aşağı bilək hissəsi. Maça əti. Maça bozbaşı.
İri aşıq, böyük aşıq (b ax aşıq2 1-ci mənada). Aşıqların irisi və xırdası olardı. Xırdasına aşıq, bir qədər irisinə isə maça...

MAÇAMAÇ (ID - 27582)

1. zərf Marçıltı ilə, marçıltı səsi çıxararaq, marçamarçla. Maçamaç öpmək.
is. Bir-birini öpmə (çoxları haqqında) .

MAÇA-MAÇA (ID - 27583)

is. Maça ilə oynanılan uşaq oyunu; aşıq-aşıq. Uşaqlar maça-maça oynayırlar.

MADAM (ID - 27584)

bağl. [ər.] Cümlənin əvvəlində gəlib, məzmununda güzəşt olmayan cümləyə güzəştlik xüsusiyyəti verir - bu səbəbə görə ki, buna görə ki (çox vaxt “ki” bağlayıcısı ilə işlənir). [Bəhram:] Madam ki, .. insanlar məkr...

MADAM (ID - 27585)

[fr.] Fransada, 1917-ci il inqilabından qabaq isə Rusiyada və bəzi başqa ölkələrdə: ərli qadına (adətən familiyasına qoşularaq) müraciət edilərkən işlədilir; xanım. “Madam Bovari” romanı. // köhn. Qadın (adətən “avropalı...

MADAPOLAM (ID - 27586)

[coğr. addan] Adətən alt paltarlıq, sıx ağ pambıq parça. // Həmin parçadan tikilmiş. Madapolam köynək.

MADAR (ID - 27587)

sif. [ər.] Ən istəkli, ən əziz; arxa, ümidgah (övlad haqqında). [Qarı:] ..Ay xanım, madar bir qızım var. “Abbas və Gülgəz” . [Güldanə:] Bilirsiniz ki, mən ata-anamın madar qızıyam. Ə.Vəliyev. [Gilə:] Mənim də varım-dövlətim...

MADDƏ1 (ID - 27588)

is. [ər.] 1. Təbiətdəki fiziki cisimlərin əsasını təşkil edən şey. Qida maddələri. Zəhərləyici maddələr. Üzvi maddələr. // Cisim, şey.
Bax materiya 1 və 2-ci mənalarda.
dan. Bədənin bir yerində gizli illət, açılmamış...

MADDƏ2 (ID - 27589)

is. [ər.] 1. Rəsmi bir sənəddə, siyahıda, lüğətdə və s.-də müstəqil bölgü; bənd, paraqraf. Cinayət kodeksinin beşinci maddəsi. - [Mindilli:] Bax, bununla aktdakı maddələri heçə çıxartdın. S.Rəhman.
2. mal. Büdcədə və...

MADDƏBƏMADDƏ (ID - 27590)

zərf [ər. maddə və fars. ...bə...] Maddə-maddə, bəndbəbənd; maddələr üzrə. Qərarı maddəbəmaddə müzakirə etmək.

MADDİ (ID - 27591)

sif [ər.] 1. Şüurdan asılı olmayaraq mövcud olan; cismani, fiziki. Maddi varlıq. Maddi aləm. // Maddəyə aid olan.
2. Pula, mala, mülkə aid olan. Maddi kömək. Maddi imkan. Maddi nemətlər. Maddi vəziyyət. - Qonşu hökumətlər Atabəylər...

MADDİLƏŞMƏ (ID - 27592)

“Maddiləşmək” dən f.is.

MADDİLƏŞMƏK (ID - 27593)

f Maddi şəkil almaq, konkret şəkil almaq.

MADDİLİK (ID - 27594)

is. Maddədən ibarət olma, maddi şeyin xassəsi (mənəvilik ziddi). // Şüurdan asılı olmayaraq mövcud olma; cismanilik.

MADDİYYAT (ID - 27595)

is. [ər.] klas. Maddi, cismani şeylər (mənəviyyat əksi).

MADERA (ID - 27596)

[coğr. addan] Tünd üzüm şərabı növü.

MADƏR (ID - 27597)

is. [fars.] klas. Ana. Madərləriniz etdi sizə mehrü məhəbbət; Ağuşi-şəfəqqətdə sizi bəslədi rahət. M.Ə.Sabir. Bəşşaş oturub yanında madər; Hərdən beşiyi əlilə yellər. A.Səhhət.

MADƏRŞAHLIQ (ID - 27598)

is. tar. Qadın qohumluğu xəttinə əsaslanan və qadının hakim olduğu qəbilə qruplarından ibarət ibtidai icma quruluşu forması; matriarxat.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç