Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

METALLI (ID - 28249)

sif. Metalı olan, tərkibində metal olan.

METALLİK (ID - 28250)

sif. [yun.] Metaldan düzəldilmiş, metaldan olan; metal. Metallik cisimlər.

METALLÜRGİYA (ID - 28251)

[yun. metallurgeo]
Ağır sənayenin, filizdən metal almaq və onun ilk emalı ilə məşğul olan sahəsi.
2. Metalların sənaye miqyasında istehsalı və onların ilkin emalı üsullarını öyrənən elm.

METALLURJİ (ID - 28252)

sif. [yun.] Metallurgiyaya aid olan, metallurgiyaya məxsus.

METALLURQ (ID - 28253)

[yun.] Metallurgiya mütəxəssisi.

METALŞÜNAS (ID - 28254)

[yun. metallom və fars. ...şünas] Metalşünaslıq mütəxəssisi.

METALŞÜNASLIQ (ID - 28255)

is. Metalların quruluşunu, xassələrini və onların dəyişmə qanunlarını öyrənən elm.

METALYAYAN (ID - 28256)

sif. Metalı istilik və ya təzyiq altında yayan, yastıladan. Metalyayan dəzgah.

METAMORFOZ (ID - 28257)

is. [yun.] Şəklini dəyişmə, başqa şəklə salma, çevirmə.

METAN (ID - 28258)

[fr. methane] Karbonla hidrogenin birləşməsindən ibarət rəngsiz qaz.

METASTAZ (ID - 28259)

[yun. metastasis - yerdəyişmə] tib. Xəstəlik törədicisinin, xəstəlik mənbəyinin törəmiş olduğu yerdən bədənin başqa yerlərinə yayılması, keçməsi, habelə xəstəliyin belə bir yerdəyişmə nəticəsində əmələ gələn ikinci...

METATEZA (ID - 28260)

[yun. metathesis - yerdəyişmə] dilç. bax yerdəyişmə 2-ci mənada.

METEOR (ID - 28261)

[yun.] Yer atmosferində sürətlə hərəkət edən kosmik mənşəli qızmar cisim. [Nuriyyə:] Nə üçün bizim taleyimizdə səadət bəzən bir meteor kimi parlayıb qeyb olur? İ.Əfəndiyev. [frəngiz] .. aydın yollu kəhkəşana, hərdən axıb...

METEORİT (ID - 28262)

[yun. meteoros] Planetlərarası boşluqlardan Yer səthinə düşən kosmik mənşəli cisim. Meteoritlər kosmikfəzadan Yerin səthinə düşən yeganə cisimlərdir.

METEOROLOGİYA (ID - 28263)

[yun. meteora - atmosfer hadisəsi və logos - elm] 1. Yer atmosferi, onun quruluşu, xüsusiyyətləri və onda baş verən fiziki proseslər haqqında elm.
2. Hava və onun necə olacağı haqqında qabaqcadan xəbər verilməsi üsulları haqqında...

METEOROLOJİ (ID - 28264)

sif. Meteorologiyaya aid olan. Meteoroloji tədqiqat. - [Rəis:] Bu gün meteoroloji stansiya xəbər verdi ki, bərkyağıntı gözlənilir. İ.Əfəndiyev.

METEOROLOQ (ID - 28265)

[yun.] Meteorologiya mütəxəssisi. Meteoroloqlar çoxdan bilirlər ki, yağışın əmələ gəlməsi üçün heç də təkcə su lazım deyildir.

METİL (ID - 28266)

[fr. methule] kim. Bir sıra üzvi birləşmələrin tərkibinə daxil olan bir karbon atomundan və üç hidrogen atomundan ibarət qrup.

METİS (ID - 28267)

[fr.] 1. Cütləşdirmə nəticəsində alınan heyvan və ya bitki.
2. Müxtəlif insan irqləri nümayəndələrinin biri-birilə evlənməsindən törəyən nəsil.

METOD (ID - 28268)

[yun.] Təbiət və ictimai həyat hadisələrini dərk və tədqiq etmə üsulu. Dialektik metod. Müqayisəli metod. // Ümumiyyətlə üsul, üsullar sistemi.

METODİK (ID - 28269)

sif 1. Metodikaya aid olan, metodikaya müvafiq olan; bir şeyi yerinə yetirmə üsul və yollarını göstərən. Metodik vəsait. Metodik təlimat.
2. Müəyyən plana tam uyğun; ardıcıl, müntəzəm.

METODİKA (ID - 28270)

[yun. methodike] 1. Bir şeyin əməli surətdə icrası üçün metodlar, üsullar məcmusu. Elmi tədqiqlərin metodikası. Müəyyən elmin tədris üsulları haqqında nəzəriyyə. Dil metodikası.

METODİKİ (ID - 28271)

bax metodik 1-ci mənada. Metodiki kömək.

METODİST (ID - 28272)

[yun.] Hər hansı bir fənnin tədrisi metodikası mütəxəssisi.

METODOLOGİYA (ID - 28273)

[yun. methodos və logos] Ümumiyyətlə, elmi metod və ayrı-ayrı elmlərin metodları haqqında təlim.

METODOLOJI (ID - 28274)

sif Metodologiyaya aid olan, metodologiya ilə əlaqədar olan. Metodoloji səhv.

METODOLOQ (ID - 28275)

[yun.] Metodologiya mütəxəssisi.

METOL (ID - 28276)

is. [yun.] Rəngsiz üzvi kristal maddə.

METON (ID - 28277)

is. [xüs. is.-dən] Günəş-Ay təqvimində zaman intervalı.

METONİMİYA (ID - 28278)

[yun. metonymia - adını dəyişmə] ədəb. Bir sözün, iki məfhumun bir-birinə yaxınlığına əsasən başqa sözlə əvəz edilməsindən ibarət ifadə üsulu; məcaz (məs.: “ağıl” əvəzinə “baş” , “Sabirin əsərlərini oxumaq”...

METR (ID - 28279)

[yun. metron - ölçü] 1. Metr ölçü sistemində yüz santimetrə bərabər uzunluq.
2. Santimetrlərə bölünmüş bu uzunluqda ölçü aləti.
...metr [yun. metron - ölçü] Xarici mürəkkəb sözlərin ikinci tərkib hissəsi olub, aşağıdakı...

METRAJ (ID - 28280)

[fr. metrage] 1. Bir şeyin metrlə uzunluğu. Kinolentinin metrajı.
2. Otağın və s.-nin kvadrat metrlə sahəsi. Otağın metrajı.

METRANPAJ (ID - 28281)

[fr. metteur en pages] Yığılmış mətnləri səhifələyən mətbəə işçisi.

METRİK (ID - 28282)

sif.: metrik ölçü sistemi - əsası metr olan beynəlxalq ölçü vahidi sistemi.

METRİKA (ID - 28283)

[lat.] Doğum şəhadətnaməsi.

METRO (ID - 28284)

[fr.] “Metropoliten” sözünün qısaldılmış forması. Bakı metrosu. - Metro vaqonunda oturanlardan biri, qabağında ayaq üstündə durmuş qocadan soruşur. M.Hüseyn.

METROPOLİTEN (ID - 28285)

[fr. metropolitain] Yeraltı şəhər elektrik dəmir yolu. Bakı metropoliteni.

MEY (ID - 28286)

is. [fars.] Şərab. Hər nə etsən, et və lakin etmə meydən ictinab; Hər nə tutsan, tut və lakin tutma bir kari-səvab. M.Ə.Sabir. Dostlar içib gözləri süzülü qaldı; Turş meydən dodaqları büzülü qaldı. M.Müşfiq.

MEYDAN (ID - 28287)

is. [fars.] 1. Şəhər və ya kənd, qəsəbə və s. içərisində tikilisiz açıq və geniş düz yer, sahə. Bakıda Azneft meydanı.
Yavaş-yavaş gəlib bir böyük meydana yetişdik. Ə.Haqverdiyev. Çatıb kəndin meydanına düşdük atlardan;...

MEYDANÇA (ID - 28288)

[fars.] 1. Balaca meydan, kiçik meydan. Meydançaya kölgə salır; Çadır kimi göy buludlar. N.Rəfıbəyli. Bulvarın Bayıla tərəf uzadılmış təzə hissəsi ürəkaçan, səfalı bir meydançaya çevrilmişdi. H.Seyidbəyli. // Bir iş görmək...

MEYDANLIQ (ID - 28289)

is. Açıq yer, açıqlıq, düzənlik, meydan.

MEYGƏDƏ (ID - 28290)

is. [fars.] klas. bax meyxana1. Zinhar girmə məscidə, bihürmət olma, leyk; Var, payitəxti-meygədədə ehtiram bul. Q.Zakir.

MEYXANA1 (ID - 28291)

is. [fars.] köhn. Şərab satılan və içilən dükan, şərabçı dükanı. ..Konsulxana fərraşı meyxananın qapısında kefli və əlində çaxırla dolu stəkan mənim qabağımı kəsib məndən dörd manat istədi. C.Məmmədquluzadə.

MEYXANA2 (ID - 28292)

is. [fars.] Fikirləşmədən, qabaqcadan hazırlaşmadan deyilən, adətən məzhəkəli şeir növü. Adamlar dağılandan sonra toy sahibinin yaxın adamları qalıb meyxana deyərdilər. H.Sarabski. [Dursun:] İlyasgili qapıları bağlayıb meyxana...

MEYXANAÇI1 (ID - 28293)

is. köhn. Meyxana sahibi, meyxana saxlayan adam.

MEYXANAÇI2 (ID - 28294)

is. Məclislərdə meyxana deyən, meyxana deyişmələrində iştirak edən adam. [Şəki toylarında] xan oyunu çıxar, meyxanaçılar meyxana deyişərlər, bəzən də aşıq gətirdib nağıl danışdırarlar. R.Əfəndiyev.

MEYXANAÇILIQ1 (ID - 28295)

is. köhn. Meyxana saxlama işi.

MEYXANAÇILIQ2 (ID - 28296)

is. Meyxana demə işi. Meyxanaçılıq eləmək.

MEYXOŞ (ID - 28297)

sif [fars.] 1. Turş ilə şirin arasında orta dad; turşaşirin. Meyxoş nar.
2. məc. Xoşagələn, xoş. Muğandan keçirəm, meyxoşdur bahar; Ömrü az olsa da burdakı yazın. S.Vurğun.

MEYXOŞLUQ (ID - 28298)

is. Meyxoş şeyin xassəsi, keyfiyyəti; turşaşirinlik.

Bu səhifə 114 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla