Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

MÖVHUMATÇILIQ (ID - 29649)

is. Mövhumata inanma; fanatizm.

MÖVHUMATPƏRƏST (ID - 29650)

[ər. mövhumat və fars. ...pərəst] bax mövhumatçı. Şərqin çürük mövhumatpərəst və dedi-qodulu həyatı [Məhərrəmi] sıxdığından bu mühitdən uzaqlaşmaq üçün tədbirlər düşünməyə başladı. A.Şaiq.

MÖVQE (ID - 29651)

is. [ər.] 1. Yer, məhəl. // Bir şeyin baş verdiyi, olduğu yer.
Hər hansı bir adamın cəmiyyətdə, ictimai həyatda yeri, rolu, vəziyyəti. Ictimai mövqe. - Vaqifin də sol yanda əyləşdirilməsi, onun sarayda qazanmış olduğu mövqeyi...

MÖVQİF (ID - 29652)

is. [ər.] köhn. Duracaq yer, dayanacaq, stansiya. Çaparların vəzifəsi dəmiryol mövqifindən gəlib şəhərə və şəhərdən gəlib mövqiflə gedən poçtu müşayiət etmək idi. Ə.Haqverdiyev. Yevlax stansiyasında bir çox yolçu toplanmışdı,...

MÖVQUF (ID - 29653)

sif. [ər.] 1. din. Vəqf olunmuş, vəqf üçün ayrılmış (bax vəqf).
klas. Varlığı başqa bir şeyin varlığından asılı olan; asılı, bağlı, əlaqəli, əlaqədar. Səltənətin davamı və silsilənin bəqası mövqufldur elmə. M.F.Axundzadə....

MÖVQUFAT (ID - 29654)

is. [ər. “mövquf’ söz. cəmi] Vəqf edilmiş mal, mülk və s. Bunların qışda odunu mövqufatdan verilir. Ə.Haqverdiyev.

MÖVLA (ID - 29655)

is. [ər.] klas. Allah, yaradan, tanrı. Hər kimin ki mövla olur köməyi; Nə işi var sultan ilə, xan ilə. M.V.Vidadi. Xəstə könül gəzir bu təmənnada; Mərdlərin mövlası, sən yetiş dada! Aşıq Ələsgər.

MÖVLANA (ID - 29656)

is. [ər.] İslam şərqində bəzi görkəmli alim və şairlərə hörmət əlaməti olaraq verilən ad. [Əntiqfüruş:] Aha, indi anladım, ey müsafir, haqlısan! Mövlana Füzulinin divanıdır bu divan! B.Vahabzadə.

MÖVLƏVİ (ID - 29657)

sif. [ər.] XIII əsrdə Türkiyədə Mövlana Cəlaləddin Rumi tərəfindən əsası qoyulmuş həmin adlı təriqətə mənsub adam (dərviş).

MÖVLUD (ID - 29658)

is. [ər.] klas. Doğulmuş, anadan olmuş. □ Mövlud bayramı - Məhəmmədin anadan olma günü (müsəlmanların dini bayramı).

MÖVSÜM (ID - 29659)

is. [ər.] 1. İlin dörd fəslindən hər biri; fəsil. Payız mövsümü. - Qış mövsümü qayət soyuq, yağmurlu bir havada; Gördü ancaq arvad, uşaq qalmış kənddə, obada. A.Səhhət. Yaz mövsümü çəməndə; Yasəmənmi açılmış? M.Seyidzadə.
İlin,...

MÖVSÜMÇÜ (ID - 29660)

is. Mövsüm işlərində işləyən fəhlə, daimi deyil, mövsümlə işləyən işçi.

MÖVSÜMÇÜLÜK (ID - 29661)

is. Daimi, müntəzəm deyil, mövsümdən-mövsümə aparılan iş üsulu. Mövsümçülüklə mübarizə.

MÖVSÜMİ (ID - 29662)

sif. [ər.] 1. Müəyyən mövsümlə bağlı olan, mövsüm üçün olan. Mövsümi palto. - [Zahidoğlu] bu gün öz nazikyay paltarından heç birini geyməli olmadı, mövsümi libaslarına yanaşdı. S.Rəhimov. // Yalnız müəyyən mövsümə uyğun...

MÖVSÜMQABAGI (ID - 29663)

sif. Mövsümün (2-ci mənada) yaxınlaşması ilə əlaqədar, bağlı. Mövsümqabağı işlər.

MÖVSÜMLÜK (ID - 29664)

sif. Bir mövsüm üçün olan, mövsümlə əlaqədar olan. Mövsümlük yığım norması.

MÖVT (ID - 29665)

is. [ər.] klas. Ölüm, vəfat. Mövtünlə şad olurmu bu qəddar düşmənin; Ölsən də sən ürəklərimizdir nişimənin. M.S.Ordubadi.

MÖVÜC (ID - 29666)

is. Qurudulmuş üzüm. Yaqub mövücdən götürüb, dəmlənmiş tünd çayı ləzzətlə içməyə başladı. S.Vəliyev.

MÖVÜCALAN (ID - 29667)

is. Üzüm, əncir və s. qurudulan yer. Baba bağın bir guşəsində mövücalan qayırardı ki, külək şiddətli əsəndə sərgini külək aparmasın. H.Sarabski.

MÖVÜCÜ (ID - 29668)

is. Əsasən mövüc qurutmaq üçün işlədilən irigiləli üzüm növü. Baba isə xatını, .. əsgəri, mövücü üzümləri dərib gətirər, tapdalayar və şirə yığardı. H.Sarabski.

MU (ID - 29669)

is. [fars.] klas. Saç, tük, tel. Saçına uymuş xəyalım çünki ənbərbu kimi; Ol səbəbdən incəlib qəddim olubdur mu kimi. M.P.Vaqif. Yüz huri-qılman olaydı hazir; Mu qədri ülfiət etməzdi xatir. Q.Zakir.

MUAR (ID - 29670)

[fr.] 1. İşıq düşəndə müxtəlif rəngli çalarlar verən sıx toxunmuş ipək və ya yarımipək parça.
2. Səthində basma naxışları olan kağız.

MUAVR (ID - 29671)

is. [xüs. is.-dən] Triqonometrik şəkildə olan kompleks ədədi n-ci qüvvətə yüksəltmək üçün düstur.

MUCUL (ID - 29672)

MUCULLANMA (ID - 29673)

“Mucullanmaq” dan f.is.

MUCULLANMAQ (ID - 29674)

f Yanıb yığılmaq; büzüşmək, yığılmaq. Yun yanıb mucullandı.

MÜFEL (ID - 29675)

is. [alm.] Sənayedə işlədilən elektrik və ya alovlu qızdırıcı soba.

MUFLON (ID - 29676)

is. [fr] Qoyun növü; dağ qoyunu.

MUFTA (ID - 29677)

[alm.] 1. tex. Val, boru və s. kimi silindrik şeyləri bir-birinə rəbt etmək üçün metal halqa, bilərzik.
2. Əlləri soyuqdan qorumaq üçün xəzdən və s.-dən hər iki tərəfi açıq isti kisəcik. [Mariya] kürkünü çıxartmayıb,...

MUG (ID - 29678)

is. [fars.] tar. Zərdüşt dininə mənsub adam; atəşpərəst, məcusi.

MUGAM (ID - 29679)

is. [ər. məqam - mövqe] mus.
Bir neçə hissədən ibarət vokal-instrumental və ya instrumental Şərq musiqisi. Segah muğamı. Humayun muğamı. - XIX əsrin ikinci yarısında Hacı Hüsü, Məşədi İsi kimi məşhur xanəndələr segah muğamını...

MUGAMAT (ID - 29680)

[ər. “məqam” söz. cəmi] Muğam tərzində olan havalar. Muğamat çalmaq. - Xanəndə muğamat ilə bəyi təbrik edən əşarı oxuyur. R.Əfəndiyev. Məlumdur ki, tar müşayiəti ilə oxunan muğamat parçaları inqilabdan qabaq yazılmış...

MUGAMATÇI (ID - 29681)

1. is. Əsasən muğam oxuyan xanəndə.
2. Bax muğamatşünas.

MUĞAMATŞÜNAS (ID - 29682)

is. [ər. məqamat və fars. ...şünas] Muğamatları yaxşı bilən musiqişünas. O vaxt Şirvanda Mahmud ağa adında bir muğamatşünas var idi. Ə.Haqverdiyev.

MUĞAMVARİ (ID - 29683)

sif Muğama oxşayan, muğam tərzində olan. Muğamvari melodiya.

MUĞAYAT (ID - 29684)

[ər. müqəyyəd]: muğayat olmaq - qorumaq, gözü üstündə olmaq, zərər toxunmağa qoymamaq, göz olmaq. Uşaqdan muğayat ol. Özündən muğayat olmaq. - [Mirzə Fərəc:] Qafar, sən bunlardan muğayat ol. S.S.Axundov. [Rizvan:] Qapı-bacanı...

MUXRU (ID - 29685)

is. məh. Böyük uzun alaçıq. Comərd dəstəni lap kənardakı tək muxruya tərəf çəkdi. Ə.Abasov.

MUXTAR (ID - 29686)

sif [ər.] 1. Muxtariyyət hüququ olan. Muxtar vilayət. Muxtar respublika. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti.
2. klas. Sərbəst, müstəqil, azad, asılı olmayan, ixtiyarı özündə. ..Bizlərdə övrəti boşamaq lazım olanda həmişə meydana...

MUXTARİYYƏT (ID - 29687)

is. [ər.] Daxili qanunvericilik və idarəetmə işlərində sərbəst olma hüququ; özünüidarə. Muxtariyyət tələb etmək.

MUXTARİYYƏTLİ (ID - 29688)

b ax muxtar 1-ci mənada.

MUXUL (ID - 29689)

sif məh. İşə can yandırmayan, səhlənkar.

MUJIK (ID - 29690)

[rus.] köhn. 1. Kəndli. [Heydər bəy:] Naçalnik, hər belə mujik sözünə etibar edib məni bədbəxt etməyin! M.F.Axundzadə.
2. Burjua-zadəgan dilində: savadsız, cahil, tərbiyəsiz, kobud adam haqqında.

MUKALTİN (ID - 29691)

is. [lat.] Bəlğəmgətirici dərman preparatı.

MUKOR (ID - 29692)

is. Ibtidai göbələklər sırası.

MULAT (ID - 29693)

[isp. mulato] Avropalılarla zəncilərin nikahından əmələ gələn.

MÜLDA (ID - 29694)

is. [alm.] 1. Tökmə maşında çuqun almaq üçün metal qəlib.
Xammal üçün metal qutu.

MULİNE (ID - 29695)

[fr. moulinet] Tikmədə işlədilən müxtəlif rəngli sap növü.

MULTİPLİKASİYA (ID - 29696)

[lat. multiplicatio çoxaltma] Hərəkətin ayrı-ayrı momentlərini təsvir edən şəkil və ya kuklaların kinoya çəkilməsi, habelə bu cür çəkilmiş şəkillərdən ibarət kinofılm. Multiplikasiya filmi.

MULTİPLİKASİYAÇI (ID - 29697)

bax multiplikator.

MULTİPLİKATOR (ID - 29698)

[lat.] Multiplikasiya mütəxəssisi; multiplikasiyaçı.

Bu səhifə 31 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət

İzahlı video testlərə keç

.....