1
İzahlı lüğət - K hərfi ilə başlayanlar - H. 39
ZE+education
kitab_satishi+

İzahlı lüğət

KOOPERATİVLƏŞDİRİLMƏK (ID - 21910)

məch. Kooperativə daxil edilmək, kooperativə cəlb edilmək. // Kooperasiya əsasında birləşdirilmək.

KOOPERATİVLƏŞDİRMƏ (ID - 21911)

“Kooperativləşdirmək” dən f.is.

KOOPERATİVLƏŞDİRMƏK (ID - 21912)

icb. Kooperativə daxil etmək, kooperativə cəlb etmək. // Kooperasiya əsasında birləşdirmək.

KOOPERATİVLƏŞMƏ (ID - 21913)

“Kooperativləşmək” dən f.is.

KOOPERATİVLƏŞMƏK (ID - 21914)

f Kooperasiya əsasında birləşmək, kooperativ təşkil etmək; kooperativə daxil olmaq.

KOOPTASİYA (ID - 21915)

[lat. coptatio] Hər hansı seçkili orqanın öz heyətinə seçkisiz olaraq yeni üzv daxil etməsi.

KOORDİNAT (ID - 21916)

[lat.] xüs. Fəzada və ya səth üzərində hər hansı bir nöqtənin vəziyyətini təyin edən ədəd. Peykin koordinatları. Coğrafi koordinat.

KOPPUŞ (ID - 21917)

sif Kök, toppuş. Koppuş uşaq. Koppuş əl. Koppuş adam.

KOR (ID - 21918)

sif 1. Görmək qabiliyyətini itirmiş, gözü görməyən. Kor uşaq. Kor qoca. - Kor quşun yuvası öz-özünə düzələr. (Ata. sözü). Kor rəssam əlini oğlunun başına çəkərək gülümsədi. İ.Əfəndiyev. □ Kor etmək (eləmək) - gözlərini...

KORABUGUM (ID - 21919)

is. məh. Taxılın küləşinin torpağa yaxın hissəsi. Korabuğumu nə külək aparmaz, nə də mal yeməz.

KORAFƏHM (ID - 21920)

bax korazehin. [Kamilov:] Yüz dəfə şəxsən özüm başa salıram, yenə baxıram ki, korafəhmin biridir. S.Rəhimov.

KORAFƏHMLİK (ID - 21921)

bax korazehinlik.

KORAMAL (ID - 21922)

is. zool. Sürünənlər sinfinə daxil olan ilanabənzər ayaqsız kərtənkələ. [Əmiraslan:] Nurəddin, gör nə gözəl koramal balasıdır. Tut, aparıb kirpimizə verək, yesin. Qorxma, koramalın zəhəri yoxdur, adamı vurmaz. S.S.Axundov......

KORAMAZ (ID - 21923)

is. məh. Çiy südlə qatığın qarışığından ibarət ağartı yaxud sərinləşdirici içki. [Tapdıq] bir qədər ağladıqdan sonra da yerə düşüb koramazı.. iki boşqaba boşaltdı.. Ə.Vəliyev.

KORAZEHİN (ID - 21924)

sif Yaddaşı zəif olan, zehinsiz, küt, qabiliyyətsiz, gec anlayan, korafəhm. [Mirzə Hüseyn:] Çox korazehin və şıltaq bir qız idi. Əlifbanı güclə öyrənə bildi. S.Rəhman. [Qəndab:] [Məzahir] riyaziyyatda məndən də korazehin idi....

KORAZEHİNLİK (ID - 21925)

is. Yaddaş zəifliyi, kütlük, gec anlama; korafəhmlik.

KORBUCAQ(LI) (ID - 21926)

sif. və is. Bucağı düz bucaqdan (90o

KORBUZ (ID - 21927)

sif dan. Yaşından böyük görünən, iri bədənli; qüvvətli, yekəpər. Korbuz cavan. Korbuz adam.

KORCA(SINA) (ID - 21928)

b a x kor-koranə.

KORDABALET (ID - 21929)

[fr. corps de ballet] Əsas ifaçının ətrafında dəstə ilə rəqs edən balet artistləri heyəti.

KORDİAMİN (ID - 21930)

is. [lat.] Ürək dərmanı.

KOREYACA (ID - 21931)

sif. və zərf Koreya dilində. Koreyaca danışmaq. Koreyaca-rusca lüğət.

KOREYALI (ID - 21932)

is. Koreyanın əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsub adam.

KORGÖZ (ID - 21933)

sif. 1. Gözü görməyən, gözü kor olan; kor. Korgöz kişi.
2. məc. Qafil, qəflətdə olan, xəbərsiz. [Telli Pərşana:] Elə [Şirzad] kimi igid harada var, ay korgöz xanım! M.İbrahimov.

KORİDOR (ID - 21934)

[fr.] Mənzilin, binanın ayrıayrı hissələrini birləşdirən dar keçid; aralıq, dəhliz. Qaranlıq koridor. - Rüstəm bəy yavaşca koridora çıxdı, qapını taqqıldatdı. Çəmənzəminli. Nəcəf geniş və işıqlı bir koridora çıxdı....

KORİDORCU (ID - 21935)

is. Mehmanxana və s.-də mərtəbə otaqlarının baxıcısı.

KORİFEY (ID - 21936)

[yun. koryphaios - başçı] Elm, incəsənət və s. sahəsində ən görkəmli xadim. Elmin korifeyləri.

KOR-KOBUD (ID - 21937)

sif dan. Bir qədər, yaxud çox kobud, yaraşıqsız, qaba. [Məhbubə xanım] baxdı ki, [Bəlli Əhməd] düzdü, bir az kor-kobuddu, amma elə ürəyəyatan oğlandı ki, min paşa oğluna dəyər, min də xan oğluna. “Koroğlu”.

KOR-KORANƏ (ID - 21938)

zərf Düşünmədən, mülahizə etmədən, fikirləşmədən, görmədən, bilmədən. Kor-koranə iş görmək. Kor-koranə danışmaq. - [Əsgər bəy:] Amma Islam korkoranə barmaqlarını yerə sürtə-sürtə rahinicat axtarır. Ə.Haqverdiyev....

KORLAMA (ID - 21939)

“Korlamaq” dan f.is.

KORLAMAQ (ID - 21940)

f 1. Xarab etmək, pis vəziyyətə salmaq, yaramaz hala salmaq; pozmaq. Şeyi korlamaq. Maşını korlamaq. - Sındırıb korlamısan; Oyuncaqları bir-bir. R.Rza. [Vəli:] Bu vaxta kimi beş-altı rol oynamısan, hamısını da korlamısan. S.Rəhman....

KORLANMA (ID - 21941)

“Korlanmaq” dan f.is.

KORLANMAQ (ID - 21942)

f Xarab olmaq, pozulmaq, yaramaz hala gəlmək, bərbad olmaq. Iki saatdan çox idi ki, kəşfiyyat buruğunda elektrikxətti korlanmışdı. M.Hüseyn. // Məc. mənada. Əhvalı korlanmaq. Işləri korlanmaq.

KORLAŞMA (ID - 21943)

“Korlaşmaq” dan f.is.

KORLAŞMAQ (ID - 21944)

f (Getdikcə) görmə qabiliyyətini itirmək.

KORLUQ1 (ID - 21945)

is. 1. Kor adamın halı, gözü görməmə. [Salman:] O mənim atamın korluğuna sataşdı. Ə.Haqverdiyev. [Məsmə:] [Ərimgil] gözsüzlük bədbəxtliyini, korluq fəlakətini özləri üçün bir nemət hesab edirdilər. S.Hüseyn. [Zeynal] korluğa...

KORLUQ2 (ID - 21946)

is. Ehtiyac, çatışmazlıq, sıxıntı, əziyyət. [Osetiya torpağının] çaydan, sudan korluğu yoxdur. M.İbrahimov. [Pakizə xala:] Mən onu ayazda, soyuqda, pis gündə, korluqda böyütməkdə ikən məktəb onu qucağına aldı. Mir Cəlal....

KOROĞLUSAYAĞI, KOROĞLUHƏNGİ (ID - 21947)

sif Xalq qəhrəmanı Koroğlunun bığı kimi uzun və yuxarı burulmuş (bığ haqqında). Uzun koroğlusayağı bığlar ona həqiqətən tipik Bakı susatanları görkəmi verirdi. S.Rəhman.

KOR-PEŞMAN (ID - 21948)

zərf İstədiyini əldə etməmiş, arzusuna çatmamış; əliboş, peşman halda. Kor-peşman geri dönmək. Kor-peşman yola düşmək. - [Rəsul] kor-peşman anasının yanına gəlib onu işdən hali etdi. “Aşıq Qərib”. Kürdlər də kor-peşman...

KORPORASİYA (ID - 21949)

[lat.] Bir peşəyə, silkə və s. mənsub olan adamların ittifaqı, birləşməsi, cəmiyyəti.

KORPUS (ID - 21950)

[lat.] 1. Ümumi sahədə yerləşən binalardan hər biri, yaxud böyük binanın ayrıca hissəsi. Binanın baş korpusu. Xəstəxananın ikinci korpusu. - Onlar yaşayan korpus cəmisi səkkiz palatası olan ikimərtəbəli bir bina idi. M.İbrahimov....

KORREKTOR (ID - 21951)

[lat.] Korrektura oxuyan və düzəldən mətbəə və ya nəşriyyat işçisi; müsəhhih, təshihçi.

KORREKTORLUQ (ID - 21952)

is. Korrektorun işi, vəzifəsi; müsəhhihlik.

KORREKTURA (ID - 21953)

[lat. correctio - düzəliş]
Mətbəədə yığılmış mətn (nabor) səhvlərinin düzəldilməsi, təshih edilməsi. Korrektura işarələri.
2. Səhvləri düzəltmək üçün yığılmış mətndən çıxardılan nüsxə. Korrektura oxumaq....

KORRELYAT (ID - 21954)

is. [lat.] Əlaqəli dil vahidləri.

KORRİDA (ID - 21955)

is. [isp.] İspaniyada öküzlə döyüş tamaşası.

KORROZİYA (ID - 21956)

[lat.] Metalların və s.-nin səthinin müxtəlif fiziki-kimyəvi və bioloji amillərin təsiri nəticəsində dağılması, habelə bu prosesin özü. Metalların korroziyası. Korroziyaya qarşı tədbirlər. Süxurların korroziyası.

KORRUPSİYA (ID - 21957)

is. [lat.] İctimai, siyasi xadimlərin, vəzifəli şəxslərin rüşvət, böyük hədiyyələrlə ələ alınması.

KORSAR (ID - 21958)

is. [ital.] Dəniz qulduru.

KORSET (ID - 21959)

[fr.] 1. Bədəni şax saxlamaq, beli sıxmaq üçün paltarın altından bağlanan enli elastik kəmər. Korset ilə kəmərini, yan qabırğaları bir-birinə bitişəcək qədər sıxmış bir qadın da konkaya mindi. A.Şaiq.
2. Fəqərə sütununun...

Bu səhifə 198 dəfə baxılıb

....
ugur_200x200.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif