Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

KİMYAGƏR (ID - 21260)

is. [ər. kimya və fars. ...gər]
köhn. bax kimyaçı 1-ci mənada. M.F.Axundzadənin “Molla Ibrahimxəlil kimyagər” komediyası. - Qız nə iş görür? O da kimyagərdir. İ.Əfəndiyev.
Keçmişdə: guya hər şeyi qızıla çevirmək...

KİMYAGƏRLİK (ID - 21261)

is. 1. Kimyaçılıq.
isteh. Hər şeyi qızıla çevirmək iddiası və bu iddiada olan adamın halı. [Zahidoğlu:] Deyəndə ki, .. burada kəşflər etmək olmaz, Fərhadoğlu üstümüzə bağırır, kimyagərliyə qurşanır. S.Rəhimov.

KİMYALAŞDIRILMA (ID - 21262)

“Kimyalaşdırılmaq” dan f.is.

KİMYALAŞDIRILMAQ (ID - 21263)

“Kimyalaşdırmaq” dan məch.

KİMYALAŞDIRMA (ID - 21264)

“Kimyalaşdırmaq” dan f.is.

KİMYALAŞDIRMAQ (ID - 21265)

f Kimyanın və maddələri kimyəvi üsulla işləmə üsullarının nailiyyətlərini texnikada, sənayedə və kənd təsərrüfatında tətbiq etmək. Kənd təsərrüfatını kimyalaşdırmaq.

KİMYƏVİ (ID - 21266)

sif. [ər.] 1. Kimyanın tədqiq etdiyi hadisə və proseslərə aid olan, kimyanın obyekti olan. Kimyəvi element. Kimyəvi reaksiya. Suyun kimyəvi təhlili. Qanın kimyəvi tərkibi. İstehsalatda kimya üsullarının tətbiqi və bu üsullarla maddələr...

KİN (ID - 21267)

is. [fars.] Gizli ədavət hissi. Kin bəsləmək. Kin saxlamaq. Kini soyumaq. Qəlbində kin oyanmaq. - Süzdü rəssam onu altdanyuxarı; Saçaraq gözləri kin dalğaları.. Cavid. [Əminə:] Məni tanımır, ehtimal ki, bu hekayəni görüb mənə...

KİNAYƏ (ID - 21268)

is. [ər.] 1. Üstüörtülü, dolayı məna verən söz və ya ifadə. [Gülsabah Mirzə Camala:] Mən artıq bu acı kinayələrdən usandım, öldüm, məni öldür. C.Cabbarlı. [Tahirə] baxır, deyəsən, o da Cəmilin kinayəsində həqiqət olduğunu...

KİNAYƏLİ (ID - 21269)

sif 1. İçində kinayə olan (b a x kinayə 1-ci mənada). Kinayəli söz. Kinayəli baxış. - Bu, eyhamla deyilmiş kinayəli sözlər qocaları yerindən oynatdı. R.Rza. Mirzə ani bir sükutdan sonra kinayəli sözlərini dedi. Mir Cəlal.
2....

KİNDAR (ID - 21270)

[fars.] bax kinli.

KİNDARLIQ (ID - 21271)

bax kinlilik.

KİNEMATOQRAF (ID - 21272)

[yunancadan] 1. Hərəkət edən obyektlərin şəklini işığa həssas plyonkaya çəkmək, habelə bunları ekranda göstərmək üçün aparat; bu aparatın tətbiqinə əsaslanan tamaşa.
2. Bax kinematoqrafiya.

KİNEMATOQRAFÇI (ID - 21273)

is. Kinematoqrafıya işçisi, kino mütəxəssisi.

KİNEMATOQRAFÇILIQ (ID - 21274)

is. Kinematoqrafın işi, peşəsi, sənəti.

KİNEMATOQRAFİYA (ID - 21275)

[yun. kinema və grapho] Kinofılmlər hazırlamaq və onları nümayiş etdirmək sənəti. Azərbaycan kinematoqrafiyası. // Sənayenin kinofilmlər istehsal edən sahəsi. Kinematoqrafiya müəssisələri.

KİNESKOP (ID - 21276)

[yun. kineo və skopeo] Televiziyaya tətbiq edilən qəbuledici, elektrik şüa borusu.

KİNETİK (ID - 21277)

sif [yun.] 1. Kinetikaya aid olan.
2. Hərəkətə aid olan, hərəkətlə bağlı olan. Kinetik enerji - hərəkət enerjisi, cismin hərəkətindən asılı olan enerji ehtiyatı.

KİNETİKA (ID - 21278)

[yun.] 1. Nəzəri mexanikanın dinamikanı və statikanı qavrayan şöbəsi. Fiziki kimyanın, kimyəvi proseslərin sürət və mexanizmini öyrənən hissəsi.

KİNƏ (ID - 21279)

is. əcz. Kinə ağacının qabığından hasil edilən acıdadlı ağ toz dərman; isitmə dərmanı. Kinə atmaq. - [Heybət:] Dünən yaxşı idim, Xəlil dayı, heç nahaq yerə kinəni içmədim. M.Hüseyn.

KİN-KÜDURƏT (ID - 21280)

KİNLİ (ID - 21281)

sif Kin saxlayan. Kinli adam. Dəvə kinli (z.) olar. (Ata. sözü). [Xalq] düşməninə qarşı kinli, inadlı, dostlarına qarşı olduqca mehriban və səmimidir. M.S.Ordubadi. Mehriban başını qaldırdı, kinli bir nəzərlə [Zeynala] baxdı....

KİNLİ-KİNLİ (ID - 21282)

zərf Kinli halda, kinli bir tərzdə; qəzəbli. Yamacın yetimçəsi mənə qalmayıb, - deyə [Əlləzoğlu] kinli-kinli söylənirdi. İ.Hüseynov.

KİNLİLİK (ID - 21283)

is. Kin saxlama, gizli ədavət bəsləmə, ürəyində kinsaxlama xasiyyəti.

KİNO (ID - 21284)

[yun. kinema - hərəkət edən] 1. B a x kinematoqrafiya. Hələ 1927-1928-ci illərdə Cabbarlı kino sənəti ilə maraqlanmağa başlamışdı. M.Arif.
dan. bax kinofilm. Kino göstərmək. Saat iki olar; Uşaqlar üçün televizor; Kino verəcək...

KİNOAKTYOR (ID - 21285)

[yun. kine və fr. acteur] Kinofilmlərdə çəkilən artist.

KİNOAKTRİSA (ID - 21286)

[yun. kine və fr. acteur] Kinofilmlərdə çəkilən aktrisa.

KİNOAPARAT (ID - 21287)

[yun. kine və lat. apparatus] Kinofilmləri göstərmək üçün aparat.

KİNOARTİST (ID - 21288)

[yun. kine və fr. artiste] bax kinoaktyor.

KİNOATELYE (ID - 21289)

[yun. kine və fr. atelier] Kinofilmləri çəkmək üçün xüsusi bina, atelye.

KİNODRAMA (ID - 21290)

[yun. kine və drama] Drama əsasında çəkilmiş film.

KİNODRAMATURGİYA (ID - 21291)

[yun. kine və dramaturgia] Kinematoqrafıya vasitələri ilə nümayiş etdirilmək üçün yazılan ədəbi əsərlər (bir janr kimi).

KİNODRAMATURQ (ID - 21292)

[yun.] Kino (2-ci mənada) üçün ssenari yazan yazıçı, dramaturq.

KİNOFABRİK (ID - 21293)

[yun. kine və lat. fabric] Kinoşəkillər istehsal edən müəssisə, iri kinostudiya.

KİNOFACİƏ (ID - 21294)

[yun. kine və ər. faciə] Faciə əsasında çəkilmiş kinofilm.

KİNOFESTİVAL (ID - 21295)

[yun. kine və lat. festival] Ümumi bir mövzuya həsr edilmiş kinofilmlərin, yaxud hər hansı bir ölkənin ən yaxşı kinofilmlərinin göstərilməsi.

KİNOFİLM (ID - 21296)

[yun. kine və ing. film - lent] Ekranda göstərilmək üçün kinoşəkil. “Leyli və Məcnun “kinofilmi.

KİNOXRONİKA (ID - 21297)

[yun. kine və chronikos] Mövzusu cari həyatdan alınmış kinofilm və ya kinojumal. // Kino incəsənətinin, gündəlik həyatın ayrı-ayrı hadisələrini əks etdirməklə bağlı olan janrı.

KİNOJURNAL (ID - 21298)

[yun. kine və fr. journal] Gündəlik həyatdan ayrı-ayrı epizodları, səhnələri nümayiş etdirən qısametrajlı kinofilm.

KİNOKADR (ID - 21299)

[yun. kine və fr. kadre] Kino lentində olan kadrlardan hər biri.

KİNOKOMEDİYA (ID - 21300)

[yun. kine və komodia] Kino sənəti janrlarından biri; gülməli məzmunlu kinofilm.

KİNOQURĞU (ID - 21301)

is. Kinofilmləri göstərmək üçün qurğu (cihazlar, aparatlar və s.).

KİNOLAŞDIRILMA (ID - 21302)

“Kinolaşdırılmaq” dan f.is.

KİNOLAŞDIRILMAQ (ID - 21303)

məch. Hər hansı bir rayonda, yerdə kinoteatrlar və səyyar kinolar təşkil edilmək, kino şəbəkəsi yaradılmaq.

KİNOLAŞDIRMA (ID - 21304)

"Kinolaşdırmaq” dan f.is. Kinolaşdırma işləri genişlənmişdir.

KİNOLAŞDIRMAQ (ID - 21305)

f 1. Hər hansı bir rayonda, kənddə, qəsəbədə və s.-də daimi surətdə kinofilmləri göstərmək üçün kinoteatrlar və səyyar kinolar təşkil etmək, kino şəbəkəsi yaratmaq. Kəndi kinolaşdırmaq. Məktəbləri (klubları) kinolaşdırmaq....

KİNOLAŞMA (ID - 21306)

“Kinolaşmaq” dan f.is. Kəndin kinolaşması.

KİNOLAŞMAQ (ID - 21307)

f. Kinofilmləri nümayiş etdirmək üçün lazımi avadanlıqla təmin etmək, edilmək. Kənd kinolaşdı.

KİNOLENT (ID - 21308)

[yun. kine və ital. lenta] Kinofilmin ayrıca nüsxəsi, surəti.

KİNOMEXANİK (ID - 21309)

[yun. kine və mechanike] Kinofilmləri nümayiş etdirən, kinoaparata xidmət edən mexanik.

Bu səhifə 152 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla