Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

KARAGƏLƏN (ID - 20260)

sif İşə yarayan; köməyi, xeyri dəyən, gərəkli. Karagələn adam. - Qədirpaketin birisini açdı və dedi: - [Bayram] karagələn adamdır. Ə.Vəliyev.

KARAİM (ID - 20261)

is. Krımda və Litvada, habelə Polşada yaşayan türkdilli xalq və bu xalqa mənsub adam.

KARAMEL (ID - 20262)

[fr.] Şəkər və patkadan hazırlanan ətirli, rəngli konfet növü. Içli karamel. Karamel konfeti. Karamel fabriki.

KARANDAŞ (ID - 20263)

is. [rus. əsli “qara daş” sözündən] Yazı yazmaq, şəkil və cizgi çəkmək üçün taxtaya geydirilmiş nazik qrafit, yaxud quru boyaq çubuğu. Qara karandaş.
Qırmızı karandaş. Karandaşla yazmaq. Çernil, qrafit, pero, karandaş;...

KARANTIN (ID - 20264)

[fr.] 1. Yoluxucu xəstəliklərin daha da yayılmasının qarşısını almaq üçün xəstələrin və onlarla təmasda olmuş şəxslərin müvəqqəti təcrid edilməsi. Karantin qoymaq. Karantində olmaq (saxlamaq). Karantin müddəti.
2. Epidemiya...

KARASTI (ID - 20265)

is. 1. Bir şey qayırmaq üçün lazım olan əl aləti. Qonşuya karastı verməyən məhşərə qolsuz gələr. (Ata. sözü). Bütün emalatxanaların maşın və karastıları dağılmışdı. M.S.Ordubadi. Dəmirçi gətirdiyi karastılarla Həmzənin...

KARAT (ID - 20266)

is. [ərəbcədən] xüs. Qiymətli daşların 200-206 mq-a bərabər çəki ölçüsü.

KARATE (ID - 20267)

is. [lat.] 1. Özünü müdafiə sistemi. Güləş növü.

KARATLIQ (ID - 20268)

sif. Saylara qoşularaq karatın miqdarını göstərir (bax karat). Iki karatlıq brilyant. - Bu təntənəyə Iran şahzadəsi .. 12 karatlıq bir brilyant üzüyü də .. satıb xərc etmişdi. M.S.Ordubadi.

KARBİD (ID - 20269)

[lat. carbo - kömür və yun. eidos növ] kim. Karbonun bəzi metal və metalloidlərlə birləşməsi. Dəmir karbidi. Karbid lampası - suyun kalsium karbidə təsiri nəticəsində alışan asetilenlə yanan lampa.

KARBOL (ID - 20270)

[lat. ]: karbol turşusu - spesifik iyi olan zəhərli dezinfeksiya maddəsi fenol karbol məhlulu.

KARBON (ID - 20271)

[lat.] Təbiətdə bütün üzvi maddələrin ən mühüm tərkib hissəsi olan kimyəvi element. Radioaktiv karbon. Sulu karbon. - Canlının bədənini təşkil edən kimyəvi elementlər içərisində mühüm yer tutan elementlərdən biri karbondur....

KARBONAR(İ) (ID - 20272)

[ital. carbonaro] XIX əsrin əvvəllərində İtaliyada meydana gəlmiş, yadellilərin zülmünə qarşı və İtaliyanın birləşməsi uğrunda mübarizə aparan gizli cəmiyyətin üzvü.

KARBONAT (ID - 20273)

[lat.] 1. kim. Karbon turşusu duzu (soda, potaş və s).
kim. geol. Tərkibində karbon turşusu olan mineralların adı.
xüs. Xırda dənəli qara almaz (quyu qazma, cilalama və s. işlərdə işlənir).

KARBONATLI (ID - 20274)

sif. xüs. Tərkibində karbonat olan. Karbonatlı süxurlar.

KARBONATLILIQ (ID - 20275)

is. xüs. Bir şeydə (süxurda və s.-də) olan karbonatın dərəcəsi. Torpağın karbonatlığı.

KARBONLAŞDIRILMA (ID - 20276)

“Karbonlaşdırılmaq” dan f.is.

KARBONLAŞDIRILMAQ (ID - 20277)

məch. xüs. Karbon hopdurulmaq, karbon qazı ilə doyuzdurulmaq.

KARBONLAŞDIRMA (ID - 20278)

“Karbonlaşdırmaq” dan f.is.

KARBONLAŞDIRMAQ (ID - 20279)

f xüs. Karbon qazı hopdurmaq, karbon qazı ilə doyuzdurmaq.

KARBONLU (ID - 20280)

sif xüs. Tərkibində karbon olan, karbon qarışdırılmış.

KARBÜRASİYA (ID - 20281)

[fr.] xüs. Daxili yanacaqlı mühərriklərdə duru yanacaq ilə havanın qarışmasından yanacaq qatışığı əmələ gəlməsi. Karbürasiya etmək.

KARBÜRATOR (ID - 20282)

[fr.] xüs. Daxilində karbürasiya əmələ gələn cihaz (daxili yanacaqlı mühərriklərdə).

KARBÜRATORLU (ID - 20283)

sif. Karbüratoru olan. Karbüratorlu motor.

KARDİNAL (ID - 20284)

[lat.] Katolik kilsəsində yüksək (papadan sonra birinci) ruhani rütbəsi, habelə bu rütbəni daşıyan şəxs. Kardinal rütbəsi.

KARDİNALLIQ (ID - 20285)

is. Kardinal rütbəsi, vəzifəsi.

KARDİOQRAF (ID - 20286)

[yun. kardia - ürək və grapho - yazıram] xüs. Ürək fəaliyyətini yazmaq üçün cihaz.

KARDİOQRAFİYA (ID - 20287)

[yun. kardia - ürək və grapho - yazıram-dan] tib. Kardioqraf vasitəsilə ürək fəaliyyətinin yazılması.

KARDİOQRAM (ID - 20288)

[yun. kardia - ürək və gramma - yazı] xüs. Ürək fəaliyyətinin qrafik təsviri.

KARDİOLOGİYA (ID - 20289)

[yun. kardia - ürək və logos - elm] Tibb elminin ürək xəstəliklərini tədqiq edən bölməsi.

KARDİOLOJI (ID - 20290)

sif tib. Ürəyə aid olan. // Ürək xəstəliklərinin müalicəsi üçün olan. Kardioloji sanatoriya.

KARDİOLOQ (ID - 20291)

[yun. kardia - ürək və logos
elm-dən] Ürək xəstəlikləri mütəxəssisi olan həkim.

KAREL (ID - 20292)

Kareliyanın əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsub adam. Karel dili. Karel ədəbiyyatı.

KARET(A) (ID - 20293)

[pol.] köhn. Hər tərəfi örtülü, dördtəkərli, at qoşulan, yaylı minik arabası. Atın köhləni ancaq minik üçün və ya müzəyyən faytonlara və karetalara qoşulmaq üçün saxlanılır. Ə.Haqverdiyev. [Ana:] Qızım karet içində,...

KARƏ (ID - 20294)

[fars. ]: nə karəsən? - nəçisən? nə işin sahibisən? [Gənc:] Kimsən, nə karəsən, bilmirəm, mənim sirrimə əl aparma! Çəmənzəminli. Nəkarədir - nəçidir, kimdir, nə ixtiyarı var, nə haqqı var. Nə Leyli sən kimi olmuş, nə...

KARGAH (ID - 20295)

is. [fars.] Xalça, palaz və s. toxumaq üçün çərçivə şəklində qurğu; hana, dəzgah. □ Kargah toxumaq - hanada xalça, palaz və s. toxumaq. Yar durub kargah toxuyur; Nəfəsi ənbər qoxuyur. Aşıq Əli.

KARGƏR (ID - 20296)

is. [fars.] köhn. Fəhlə, əmələ, işçi. Atam əllaf babam dülgər idi; Qardaşım culfa, əmim kargər idi. M.Ə.Sabir. [Biluri:] Həqiqət və namus ancaq rəncbərdə və kargərin həyatında qalıb, heyif ki, onların da ürəyi əli kimi kobuddur....

KARGİR (ID - 20297)

is. [fars.] köhn. Təsir, əlac. Kargir olmaq - təsir etmək, əlac etmək. Bir gün də miraxur gəlib xəbər verdi ki, xanın çox istədiyi kürən atı bir sancı tutub, hər nə edilirsə, kargir olmur. Ə.Haqverdiyev.

KARGÜZAR (ID - 20298)

is. [fars.] İdarə və s.-də dəftərxana işlərini aparan xidmətçi; işlər müdiri. Kargüzarı çağırıb, onlara vəzifə verəcəyini düşünərək tələbələr çox məmnun oldular. A.Şaiq. Kargüzar olmusan, müxbir olmusan; Ey qoca müəllim,...

KARGÜZARXANA (ID - 20299)

is. [fars.] köhn. kit. Dəftərxana. Molla əmi, .. bizim kargüzarxanamız keçəcəkdə də vətənə çox xidmət edib. C.Məmmədquluzadə.

KARGÜZARLIQ1 (ID - 20300)

is. Kargüzarın işi, məşğuliyyəti, vəzifəsi. Kargüzarlıq vəzifəsi. // Dəftərxana işləri. □ Kargüzarlıq etmək
dəftərxana işlərini aparmaq.

KARGÜZARLIQ2 (ID - 20301)

is. köhn. Kömək, yardım. □ Kargüzarlıq etmək (buyurmaq) kömək etmək. [Əhməd:] ..Gərəksiz bu bəyə lazımınca kömək edəsiniz, işlərinə kargüzarlıq buyurasınız. N.Vəzirov.

KARXANA (ID - 20302)

is. [fars.] 1. köhn. Fabrik, zavod, emalatxana. Çit karxanası. - Kitayda yapon malı baykot edilib, yapon karxanalarını işsiz qoyublar. C.Məmmədquluzadə. Hər səhər günçıxanda karxana irili-xırdalı yüzlərlə oğlan və qız uşağı...

KARXANAÇI (ID - 20303)

is. köhn. Karxana sahibi. Karxanaçı “qibleyi-aləm” sözünü eşidəreşitməz titrəməyə başladı. Çəmənzəminli.

KARXANAÇILIQ (ID - 20304)

is. köhn. Karxana sahibliyi.

KARIXDIRICI (ID - 20305)

sif. Karıxdıran, fikri çaşdıran. Karıxdırıcı vəziyyət. Karıxdırıcı sual.

KARIXDIRILMA (ID - 20306)

“Karıxdırılmaq” dan f.is.

KARIXDIRILMAQ (ID - 20307)

“Karıxdırmaq” dan məch.

KARIXDIRMA (ID - 20308)

“Karıxdırmaq” dan f.is.

KARIXDIRMAQ (ID - 20309)

icb. Çaşdırmaq, fıkrini çaşdırmaq. Gözləmədiyi bu atəş düşməni elə karıxdırdı ki, .. yerə sinmək belə yadına düşmədi. Ə.Əbülhəsən. [İsmayıl:] Heç olmasa iki dəstəyə bölünüb, onları iki tərəfdən karıxdırmalıyıq....

Bu səhifə 134 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla