Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

KÖTÜKCƏ (ID - 22310)

is. 1. Nəticənin uşağı. Nə nəvən var, nə nəticən, nə kötükcən olacaqdı.. M.Araz.
2. B a x kötükcük.

KÖTÜKCÜK (ID - 22311)

is. Balaca kötük, kiçik kötük.

KÖTÜKÇIXARDAN (ID - 22312)

is. xüs. Ağac və kolların kötüyünü çıxaran maşın və s. Yeni markalı kötükçıxardan. // Sif. mənasında. Kötükçıxardan maşın.

KÖVDƏN (ID - 22313)

sif. köhn. Ağılsız, səfeh, gic. Lənət olsun bədəsilə, kövdənə; Istəmə, əgərçi can verə sənə. Q.Zakir. [Vəzir Ağa Bəşirə:] Sən kövdən, bir mənim evimi, mənim nökərlərimi dolandıra bilmirsən! M.F.Axundzadə. Xilqətdə...

KÖVƏR (ID - 22314)

is. məh. bax köbər. [Gülşən] kövərə bitişik yeri qızlara göstərib dedi.. Ə.Vəliyev.

KÖVƏŞİMƏ (ID - 22315)

“Kövəşimək” dən f.is.

KÖVƏŞİMƏK (ID - 22316)

f Azacıq şişmək, köpmək.

KÖVKƏB (ID - 22317)

[ər.] klas. Ulduz. Meşəlikdən çıxanda oldu səhər; Sübh işıqlandı, batdı kövkəblər. A.Səhhət.

KÖVRƏK (ID - 22318)

sif. 1. Tez ovulan, tez dağılan, tez sınan. Kövrək kəsək. Kövrək buz. - O zaman qız qaratikan kolunun himayəsinə sığınmış xırdaca çiçəkli boyaqgülünün kövrək zoğlarını gördü. Ə.Məmmədxanlı. Rəngini itirmiş kağızın...

KÖVRƏKLƏNMƏ (ID - 22319)

“Kövrəklənmək” dən fİÜ.

KÖVRƏKLƏNMƏK (ID - 22320)

f 1. Kövrək halına gəlmək, tez ovulmaq, tez dağılmaq, tez sınmaq. Lavaş kövrəklənmişdir. Qar kövrəklənib.
2. məc. Bəzən “ürəyi”, “qəlbi”, “könlü” sözləri ilə - mütəəssir olmaq, riqqətə gəlmək, tez təsirlənmək,...

KÖVRƏKLƏŞMƏ (ID - 22321)

“Kövrəkləşmək” dən fvs.

KÖVRƏKLƏŞMƏK (ID - 22322)

1. Bax kövrəklənmək 1 -ci mənada. Ürək kövrəkləşir sən oxuyanda; Sən də dinləsəydin mən oxuyanda! M.Müşfiq.
2. Bax kövrəklənmək 2-ci mənada. Sən bu qədər də kövrəkləşmə, Ələmdar, - deyə, Müqim bəy dəsmalını...

KÖVRƏKLİK (ID - 22323)

is. 1. Ovulma, tez dağılma, tez sınma xassəsi. Çörəyin kövrəkliyi. Buzun kövrəkliyi.
2. məc. Tez təsirlənən, tez mütəəssir olan, riqqətlənən adamın hal və xasiyyəti; tez təsirlənmə, riqqətlənmə, doluxsunma. Qəribədir,...

KÖVRƏLMƏ (ID - 22324)

“Kövrəlmək” dən f.is.

KÖVRƏLMƏK (ID - 22325)

f. 1. Ovulmaq, dağılmaq. Lavaş kövrəlib.
2. Bax kövrəklənmək 2-ci mənada. [Xavər] sevincindən kövrəlmiş halda qapını açdı.. M.İbrahimov. Qoca sanki öz acı istehzasından özü kövrələrək, yaşarmış gözlərini kənara...

KÖVRƏLTMƏ (ID - 22326)

“Kövrəltmək” dən f.is.

KÖVRƏLTMƏK (ID - 22327)

icb. 1. Kövrək hala salmaq, kövrək etmək.
2. məc. Tez təsirləndirmək, mütəəssir etmək; riqqətləndirmək, doluxsundurmaq. Uşağı kövrəltmək. Ağır xəbər qadını kövrəltdi. - Gəlinin sözləri anasını da kövrəltdi. Çəmənzəminli....

KÖVSƏR (ID - 22328)

is. [ər.] 1. Dini əfsanəyə görə, guya cənnətdə olan bir bulağın adı. // Şairanə təşbehlərdə. Ləblərin ləzzəti var; Kövsəririzvandan betər. Aşıq Ələsgər. □ Kövsər suyu - bax abi-kövsər (“ab”da). Qədir.. şərabı...

KÖVŞƏN (ID - 22329)

is. 1. Taxıl əkilmiş yer; zəmi. Heç keçilər öz-özünə kövşəndən çıxıb canavara yem olarmı? S.Rəhimov. [Ataş:] Atam kövşəndə taxıl biçəndə anam xırmanda vəl sürürdü, sovruq atırdı.. Ə.Vəliyev. // Taxılı biçilmiş...

KÖVŞƏNLƏMƏ (ID - 22330)

“Kövşənləmək” dən f.is.

KÖVŞƏNLƏMƏKf (ID - 22331)

Üstünü kövşənlə, küləşlə örtmək. Damı kövşənləmək.

KÖVŞƏNLƏNMƏ (ID - 22332)

“Kövşənlənmək” dən f.is.

KÖVŞƏNLƏNMƏK (ID - 22333)

məch. Üstü kövşənlə, küləşlə örtülmək.

KÖVŞƏNLİ (ID - 22334)

sif Kövşəni olan, üstü kövşənli örtülmüş. Kövşənli dam.

KÖVŞƏNLİK (ID - 22335)

is. Taxılı biçilmiş tarla. Kürün o tayından əsən qəfil külək sahildəki biçənəyin üstündən adlayıb kəndin arasını dolaşdıqdan sonra kövşənliyi xışıldatdı, xır yolu tərəfə gəldi və gözlənilmədən yana burulub təpədəki...

KÖZ (ID - 22336)

is. Od yandıqdan sonra qalan alovsuz, qızmar kömür. Ağac yanar, köz olar; Su səpmə, köz-köz olar. (Bayatı). Firəngiz göbələklərin çökəyinə duz səpib, bir-bir közün üstünə düzürdü. B.Bayramov. // məc. Qızğın, odlu, hərarətli...

KÖZƏL (ID - 22337)

is. Xırman sovrulanda taxılla saman arasında qalan çör-çöp, iri saman, sünbül və s.

KÖZƏRDİLMƏ (ID - 22338)

“Közərdilmək” dən f.is.

KÖZƏRDİLMƏK (ID - 22339)

məch. Yandırılıb qızardılmaq.

KÖZƏRİŞMƏ (ID - 22340)

“Közərişmək” dən f.is.

KÖZƏRİŞMƏK (ID - 22341)

f Közərmək, köz kimi işıq vermək, işıldamaq (bir neçə lampa və b. közərən şey haqqında). Elektrik lampaları közərişirdi.

KÖZƏRMƏ (ID - 22342)

“Közərmək” dən f.is.

KÖZƏRMƏK (ID - 22343)

f 1. Yanıb qızarmaq, alovsuz yanmaq, qıpqırmızı olmaq. Samovarın qaynaması zəifləyib, əvvəlki gurultu sakit olmuş, ocağın alovu sönmüşdü, ancaq odlar közərirdi.. H.Nəzərli. Qoca fikirli bir halda ocaqda közərən oda baxaraq deyirdi.....

KÖZƏRTİ (ID - 22344)

is. Sönməkdə olan közün,
lampanın və s.-nin işığı, parıltısı; işartı. Fənərin közərtisi. Ocaqda közərti görünürdü.
Yol uzunu papiros közərtiləri görünürdü. S.Rəhimov. Sahilboyu səpələnmiş kənd evlərinin...

KÖZƏRTMƏ (ID - 22345)

“Közərtmək” dən f.is.

KÖZƏRTMƏK (ID - 22346)

f Kömürü, odu köz halına salmaq: qızartmaq. Təndirin odunu közərtmək. [Sarı] bir an içində yelpikləyib kömürü közərtdi və samovara od saldı. S.Rəhimov.

KÖZLƏMƏ (ID - 22347)

“Közləmək” dən f.is.

KÖZLƏMƏK (ID - 22348)

f Köz etmək, köz halına salmaq. Kömürü közləmək. // məc. Yandırmaq, yaxmaq.

KÖZLƏNMƏ (ID - 22349)

“Közlənmək” dən f.is.

KÖZLƏNMƏK (ID - 22350)

qayıd. Köz halına çevrilmək, közə dönmək.

KÖY (ID - 22351)

is. [türk.] Kənd. Kürün sahilində var əski bir köy; Üstündə hər zaman çılpaq olur göy. S.Vurğun.

KÖYLÜ (ID - 22352)

is. [türk.] Kəndli. Xoca tacir, köylü və sair; Alış-verişlə məşğuldurlar.
Cavid. Amansız müharibə heç bir kəsin torpaq və yurdunda gözü olmayan bu zavallı köylülərin yaşayışını pozmuş, yurdlarını dağıtmış, özlərini...

KÖYNƏK (ID - 22353)

is. 1. Bədənin yuxarı hissəsinə geyilən yüngül geyim. Ipək köynək. Miləmil köynək. Köynək tikdirmək. Köynəyini ütüləmək. - [Qız:] Keçən il burada student olurdu, həmişə evdə bir köynəkdə oturardı. Çəmənzəminli. Nazlı...

KÖYNƏKCƏK (ID - 22354)

zərf Köynəksiz, əynində köynək olmadığı halda, bədəni açıq. Bu halda qalmaqaldan Hatəmxan ağa və Şahbaz bəy yatdıqları damdan yuxudan .. köynəkcək Müsyö Jordanın səsinə yüyürürlər. M.F.Axundzadə. Başımız qırxılı,...

KÖYNƏKCİK (ID - 22355)

is. Kiçik köynək, balaca köynək. Uşaq köynəkciyi.

KÖYNƏKLİ (ID - 22356)

sif Köynək geymiş əynində köynək olan. Köynəkli adam. Ipək köynəkli uşaq. - Döyülən sarı köynəkli gənc bir qadın idi. S.Hüseyn.

KÖYNƏKLİK (ID - 22357)

sif 1. Köynək tikilməyə yarar. Köynəklik parça.
is. mənasında. Köynək tikmək üçün yarayan parça. [Pərzad:] [Oğlum] bir gün olmaz ki, əliboş gəlsin. Bir gün tumanlıq alır, bir gün köynəklik alır.. N.Nərimanov. [Çimnaz]...

KÖYNƏK-ŞALVAR (ID - 22358)

is. Köynək və şalvardan ibarət üst geyimi komplekti. Köynəkşalvar tikdirmək. - Sirat xaki köynək şalvarda tərdən islanırdı. Ə.Əbülhəsən. [Nərimanın] ayaqlarında uzunboğaz çəkmə, əynində sürməyi yun parçadan köynək-şalvar...

KÖYNƏK-TUMAN (ID - 22359)

is. Köynək və tumandan ibarət alt geyim komplekti; dəyişək. Ağ köynək-tuman. Köynək-tuman almaq. - .. Mən sənə köynək-tuman yumağa gəlmişəm. Mir Cəlal.

Bu səhifə 137 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla