Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

KONSERTINO (ID - 21810)

[ital.] 1. Altıbucaqlı qarmon şəklində musiqi aləti. Konsertino çalmaq. Konsert (2-ci mənada) tipli, lakin ondan kiçik musiqi əsəri. Konsertino bəstələmək. Kiçik həcmli konsertlərə konsertino deyilir. Ə.Bədəlbəyli.

KONSERTMEYSTER (ID - 21811)

[alm. konzertmeister] 1. Simfonik orkestrdə solist və ya birinci skripkaçı, arfaçı və s.
Oxuyacaqları şeyləri öyrənməkdə müğənniyə kömək edən müşayiətçi - pianoçu.

KONSERV (ID - 21812)

[fr. conserves] Xüsusi işləmə (duzlama, bişirmə, mikrobsuzlaşdırma) yolu ilə hazırlanıb germetik (kip) bağlanmış bankalara doldurulmuş yemək şeyləri. Balıq konservi. Ət konservi. - [Döyüşçülər] arxa çantalarından çıxarıb...

KONSERVAÇAN (ID - 21813)

is. Konserv qablarmı açmaq üçün alət. Bıçağın üç-dörd tiyəsi, qayçısı, dırnaqtutanı, konservaçanı, vintburanı, tıxacçıxardanı vardı. M.Hüseyn.

KONSERVATURİYA (ID - 21814)

[ital.] Ali musiqi məktəbi. U.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası. Konservatoriyaya daxil olmaq. - [Rəhim:] Mən müharibədən əvvəl Bakıda Dövlət Konservatoriyasının yanında onillik musiqi məktəbində oxuyurdum. Ə.Sadıq....

KONSERVÇİ (ID - 21815)

is. Konserv sənayesi işçisi.

KONSERVLƏMƏ (ID - 21816)

"Konservləmək” dən f.is.

KONSERVLƏMƏK (ID - 21817)

f 1. Ərzağı konserv halına salmaq, konserv hazırlamaq. Balığı konservləmək. Əti konservləmək. Badımcanı konservləmək.
xüs. Xüsusi surətdə işləməklə və xüsusi şəraitdə saxlamaqla xarab olmaqdan, korlanmaqdan qorumaq,...

KONSERVLƏŞDİRİCİ (ID - 21818)

is. və sif Konserv edən, konservə çevirən.

KONSERVLƏŞDİRİLMƏ (ID - 21819)

“Konservləşdirilmək” dən f.is.

KONSERVLƏŞDİRİLMƏK (ID - 21820)

“Konservləşdirmək” dən məch. Bir ton pomidor konservləşdirildi. - Albalını yaş halda çox saxlamaq olmaz, lakin o dondurulduqda və digər üsulla konservləşdirildikdə yaxşı qalır.

KONSERVLƏŞDİRİLMİŞ (ID - 21821)

fis. 1. Konserv halına salınmış, konservə çevrilmiş. Konservləşdirilmiş tərəvəz.
xüs. Xüsusi üsullarla işlənərək saxlanmış, mühafizə olunmuş. Konservləşdirilmiş qan.

KONSERVLƏŞDİRMƏ (ID - 21822)

“Konservləşdirmək” dən f.is. Azərbaycan Qanköçürmə Institutunun xəstəxana və qanı konservləşdirmə şöbəsi vardır.

KONSERVLƏŞDİRMƏK (ID - 21823)

bax konservləmək. Institutun laboratoriyaları qan sistemi xəstəliklərinin öyrənilməsi, qanı konservləşdirmək .. sahəsində xeyli iş görmüşdür.

KONSERVLƏŞMƏ (ID - 21824)

“Konservləşmək” dən f.is.

KONSERVLƏŞMƏK (ID - 21825)

f Konserv halına düşmək, konservə çevrilmək.

KONSESSİYA (ID - 21826)

[lat.] 1. Ölkə daxilində sənaye müəssisələri təşkil etmək, faydalı qazıntıları çıxarmaq və s. üçün müəyyən şərtlərlə dövlətlə ayrı-ayrı kapitalistlər və ya şirkətlər arasında bağlanan müqavilə.
Bu müqavilə...

KONSESSİYAÇI (ID - 21827)

is. Konsessiya sahibi.

KONSİLİUM (ID - 21828)

[lat.] Çətin hallarda xəstəliyi, onun müalicə üsullarını müəyyənləşdirmək üçün düzəldilən həkimlər müşavirəsi. Konsilium təyin etmək. - Ertəsi gün Zəki ən məşhur həkimlərdən bir konsilium təşkil etdi. A.Şaiq.

KONSLAGER (ID - 21829)

[rus. концентрационный лагерь, əsli lat. concentratio və alm. lager] Məhbusları, hərbi əsirləri təcrid etmək üçün düşərgə; həbs düşərgəsi.

KONSONANS (ID - 21830)

is. [fr.] Musiqidə səs uyğunluğu, ahəng.

KONSONANT (ID - 21831)

is. [lat.] Samit səs.

KONSORSİUM (ID - 21832)

[lat. consortium - iştirak] Birgə maliyyə əməliyyatı aparmaq üçün bir neçə bankın, yaxud bankirin iri inhisarçı birliyi. Beynəlxalq neft konsorsiumunun fəaliyyəti haqqında saziş.

KONSORT (ID - 21833)

is. [lat.] Britaniyada kraliçanın əri.

KONSPEKT (ID - 21834)

KONSPİRASİYA (ID - 21835)

[lat. conspiratio - suiqəsd] Öz fəaliyyətini və üzvlərini gizli saxlamaq üçün gizli təşkilatın işlətdiyi üsullar. Konspirasiya işi. // Sirr saxlama.

KONSPİRATİV (ID - 21836)

sif [lat. conspiratio - “suiqəsd” dən] Gizli.

KONSPİRATİVLİK (ID - 21837)

is. Gizlilik.

KONSTİTUSİYA (ID - 21838)

[lat. constitutio - quruluş] Bir dövlətin ictimai və dövlət quruluşunu, seçki sistemini, dövlət orqanlarının fəaliyyət və təşkilat prinsiplərini, vətəndaşların əsas hüquq və vəzifələrini müəyyən edən əsas qanunu. Azərbaycan...

KONSTİTUSİYAÇI (ID - 21839)

is. və sif. Konstitusiya tərəfdarı (olan).

KONSTİTUSİYALI (ID - 21840)

sif. Konstitusiyası olan, konstitusiyaya əsaslanan. Konstitusiyalı dövlət quruluşu. Konstitusiyalı idarə üsulu. Konstitusiyalı monarxiya - padşahın hüquqlarının konstitusiya ilə məhdudlaşdırıldığı dövlət quruluşu.

KONSTRÜKSİYA (ID - 21841)

[lat.] 1. Hər hansı bir tikilinin, qurğunun, mexanizmin hissələrinin qarşılıqlı yerləşməsi, quruluşu, habelə bu cür quruluşlu tikilinin, qurğunun, mexanizmin özü. Binanın konstruksiyası. Körpünün konstruksiyası. Köhnəlmiş konstruksiya....

KONSTRUKTİVİST (ID - 21842)

[lat. constructio-dan] Konstruktivizm tərefdarı.

KONSTRUKTİVİZM (ID - 21843)

[lat.] XX əsr memarlığında: konstruksiyanı binanın ifadəliliyinin başlıca amili hesab edən, binanın zahiri görkəmini onun müasir konstruksiyasında görən, bu işdə yalnız mücərrəd və həndəsi formalardan istifadə edən formalist...

KONSTRUKTOR (ID - 21844)

[lat. constructio-dan] Konstruksiya düzəldən mütəxəssis. Təyyarə konstruktoru. Baş konstruktor.
Uşaqların quraşdırıb müxtəlif şeylər düzəltməsi üçün içində müxtəlif hissələr, detallar olan qutu.

KONSTRUKTORLUQ (ID - 21845)

is. Konstruktorun peşəsi, sənəti.

KONSUL (ID - 21846)

[lat.] 1. Bir dövlətin başqa bir dövlətin müəyyən məntəqəsində öz dövlətinin və onun vətəndaşlarının hüquqlarını təmsil və müdafiə edən vəzifəli şəxs. Azərbaycan konsulu. Konsul vəzifəsi. - Biz təəccüb elədik ki,...

KONSULXANA (ID - 21847)

is. [lat. consul və fars. xanə] Bir dövlətin, başqa bir dövlətin müəyyən məntəqəsində konsulun başçılıq etdiyi nümayəndəliyi, habelə həmin nümayəndəliyin yerləşdiyi bina. Vladiqafqazda hətta ədiblərimiz Molla Ismayılın...

KONSÜLLUQ (ID - 21848)

is. 1. Konsul vəzifəsi. Konsulluq etmək. // b a x konsulxana.
tar. Qədim Romada: respublika zamanı konsulun dövləti idarə etdiyi dövr.
tar. Fransada: Napoleon Bonapartın 9 noyabr 1799-cu ildəki (18 brumer) çevrilişindən 1804-cü...

KONSULTASİYA (ID - 21849)

[lat.] 1. Bax məsləhət. Hər hansı bir məsələyə dair mütəxəssislər müşavirəsi.
Bax məsləhətxana.

KONTAKT (ID - 21850)

[lat. contactus - toxunma] Elektrik xətlərinin (məftillərinin) bir-birinə toxunması. Elektrikxəttində kontakt var. Kontakt lövhəsi. Kontakt aparatı. // Elektriklə işləyən nəqliyyat vasitələrində elektrik məftillərinin bitişməsini...

KONTEKST (ID - 21851)

[lat. contextus - möhkəm əlaqə] Mətnin (ona daxil olan ayrıca söz və ya ifadənin mənasını müəyyən etmək üçün) mənaca bitmiş hissəsi. Dil və ifadə tərzi haqqında danışanda sözləri kontekstdən ayırıb təhlil etmək doğru...

KONTEYNER (ID - 21852)

[ing.] xüs. Qablaşdırılmış yüklərin daşınması üçün böyük yeşik. Konteynerləri vaqondan boşaltmaq. Konteynerlə yük göndərmək. - Ustanın söhbətindən göründü ki, konteynerlər tətbiq olunan yerdə avtomaşınların da işi...

KONTİNENT (ID - 21853)

[lat.] coğr. Qitə, materik.

KONTİNENTAL (ID - 21854)

sif. [əsli lat.] Kontinent (qitə) üçün səciyyəvi olan, kontinentdə (qitədə) olan. Kontinental xüsusiyyət. □ Kontinental iqlim coğr. - çox dəyişkən, yayı isti, qışı isə çox soyuq olan iqlim.

KONTİNENTALLTQ (ID - 21855)

is. Kontinental xassədə olma, dəyişkənlik (iqlim haqqında). Iqlimin kontinentallığı.

KONTİNGENT (ID - 21856)

[lat.] xüs. 1. Hər hansı bir kollektivi (müəssisəni, idarəni, təşkilatı) təşkil edən adamlar heyəti. Xarici ticarətdə: bəzi malların ixracı və idxalı üçün qoyulan norma.

KONTİNGENTLƏŞDİRİLMƏ (ID - 21857)

“Kontingentləşdirilmək” dən f.is.

KONTİNGENTLƏŞDİRİLMƏK (ID - 21858)

məch. Kontingenti müəyyən edilmək; heyəti, miqdarı müəyyənləşdirilmək.

KONTİNGENTLƏŞDİRMƏ (ID - 21859)

“Kontingentləşdirmək” dən f.is.

Bu səhifə 92 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla