1
İzahlı lüğət - K hərfi ilə başlayanlar - H. 45
ZE+education
kitab_satishi+

İzahlı lüğət

KÖNÜLSEVƏN (ID - 22210)

sif. Ürəyəyatan, sevimli, xoşagələn, istənilən. Könülsevən göyçək olar. (Məsəl).

KÖNÜLSÜZ (ID - 22211)

sif. və zərf İstəmədən, istəməyərək, arzusuz, həvəssiz, ürəksiz, razılığı olmadan, istər-istəməz. Könülsüz getmək. Könülsüz oxumaq. - Qulu bu dəfə ümidsiz və könülsüz gəldi. A.Şaiq. Bibi könülsüz də olsa, qardaş...

KÖNÜLSÜZCƏ (ID - 22212)

zərf Könülsüz, könülsüz halda, könülsüz olaraq; istəməyərək, ürəksizcə. Könülsüzcə işləmək. Könülsüzcə danışmaq.

KÖNÜLSÜZCƏSİNƏ (ID - 22213)

bax könülsüzcə. Könülsüzcəsinə cavab vermək.

KÖNÜLSÜZ-KÖNÜLSÜZ (ID - 22214)

zərf İstəmədən, könlü olmadığı halda, həvəssiz. Könülsüzkönülsüz cavab vermək. - Gülsənəm arvad könülsüz-könülsüz ayağa qalxdı. M.Hüseyn. [Dildar] könülsüz-könülsüz gedib oturdu.. Ə.Vəliyev.

KÖNÜLSÜZLÜK (ID - 22215)

is. Könlü olmama, ürəyi olmama (istəməmə).

KÖP (ID - 22216)

is. 1. Şiş, qabarma. □ Köpünü almaq
şişini, qabarmasını yatırtmaq. Ocaqqulu kişi oxlovu qapıb xəşilə batırdı və onun köpünü aldı. S.Rəhimov.
2. Qarının qazla dolma nəticəsində qabarması, köpməsi. Uşağın qarnı...

KÖPBƏCƏ (ID - 22217)

1. Bax koppuş. Köpbəcə əl.
2. Bax köppəcə. Köpbəcə bişirmək.

KÖPBƏCƏLƏŞMƏ (ID - 22218)

“Köpbəcələşmək” dən f.is.

KÖPBƏCƏLƏŞMƏK (ID - 22219)

f dan. Kökəlmək, gonbullaşmaq. Uşaq nəyaxşı köpbəcələşib?

KÖPDÜRMƏ (ID - 22220)

"Köpdürmək” dən f.is.

KÖPDÜRMƏK (ID - 22221)

f Üfürmək, ya içini yellə doldurmaq nəticəsində həcmini olduqca böyütmək, şişirtmək.

KÖPDÜRÜLMƏ (ID - 22222)

“Köpdürülmək” dən f.is.

KÖPDÜRÜLMƏK (ID - 22223)

"Köpdürmək” dən məch.

KÖPƏK (ID - 22224)

is. 1. İt. Vardı Bozlar adında bir köpəyi; Qoyunun pasibanı, həm köməyi. S.Ə.Şirvani. ..Yaşaryavaşcadan onu adı ilə çağırdı, köpək səsini kəsdi. M.Rzaquluzadə.
2. Söyüş kimi işlənir. [Yasavulbaşı] bir gün səhərə...

KÖPƏKBALIGI (ID - 22225)

is. zool. Uzun bədənli, güclü quyruğu olan, iri, yırtıcı dəniz balığı. ..Köpəkbalığının uzunluğu adətən 2-4 metr olur, lakin köpəkbalıqları arasında nəhəngləri də vardır. “Sualtı aləm”.

KÖPƏKCİK (ID - 22226)

is. “Köpək” dən oxş. Arxasınca bir köpəkcikzınqıldayıb bağırdı; Sanki bütün yurd xalqını imdadına çağırdı. A.Şaiq.

KÖPƏKLƏMƏ (ID - 22227)

“Köpəkləmək” dən f.is.

KÖPƏKLƏMƏK (ID - 22228)

b a x köpəkləşmək.

KÖPƏKLƏŞMƏ (ID - 22229)

“Köpəkləşmək” dən f.is.

KÖPƏKLƏŞMƏK (ID - 22230)

f dan. 1. Qocalmaq, köpək olmaq (erkək it haqqında).
məc. dan. təhq. Yaşı ötmək, qocalmaq.

KÖPƏKLİ (ID - 22231)

sif Köpəyi olan, köpək saxlanan. Köpəkli həyət. - Köpəkli kənddə əli dəyənəksiz gəzmə! (Ata. sözü).

KÖPƏKLİK (ID - 22232)

is. 1. Qoca itin hal və vəziyyəti; qocalıq (erkək it haqqında).
2. məc. dan. təhq. Yaşı ötmə, qocalma; qocalıq.

KÖPƏŞ (ID - 22233)

sif Şiş, köpmüş. Köpəş qarın.

KÖPƏŞİK (ID - 22234)

is. Dəridə əmələ gələn xırda qırmızı qabarıq; sızaq, sızanaq. Uşağın qolunda köpəşik əmələ gəlib.

KÖPƏŞMƏ (ID - 22235)

“Köpəşmək” dən f.is.

KÖPƏŞMƏK (ID - 22236)

f 1. Dəridə xırda, qırmızı qabarıq, sızaq əmələ gəlmək. Gicitkən daladığından əlləri köpəşib.
2. Köpmək, şişmək. Uşağın qarnı köpəşdi.

KÖPMƏ (ID - 22237)

1. “Köpmək” dən f.is.
2. is. Şişmə, qabarma, qalxma; köp. Köpmə xəstəliyi.

KÖPMƏK (ID - 22238)

f 1. Köp əmələ gəlmək; şişmək, qabarmaq, qalxmaq. [Qadının] solğun üzü köpmüş və göy ləkələrlə örtülmüşdü. M.İbrahimov. Torpaq köpmüş, hər yanda böyük-kiçik gölməçələr əmələ gəlmişdi. H.Seyidbəyli.
Gəlmək,...

KÖPPƏ (ID - 22239)

bax köppəcə.

KÖPPƏCƏ (ID - 22240)

is. məh. Yumurta vurulmuş xəmirdən yağda bişirilən çörək.

KÖPÜK1 (ID - 22241)

is. Yırğalanan, hərəkət edən maye və ya yarımmaye kütlə üzərində əmələ gələn içərisi hava, ya da qazla dolu girdə qabarcıqlar yığını. Suyun köpüyü. Dəniz köpüyü. - Köpüklərlə üzə-üzə; Dalğalara qarışdım; Martılarla...

KÖPÜK2 (ID - 22242)

dan. bax qəpik. [Səməndər Nərgizə:] Amma bazara çıxartsan köpük qiyməti yoxdur. B.Bayramov.

KÖPÜKCÜK (ID - 22243)

is. Kiçik köpük, incə köpük. Külək əsdikcə dənizin səthi titrəyir, xırda dalğalarla və ağ köpükcüklərlə dolurdu. S.Rəhman.

KÖPÜKLƏMƏ (ID - 22244)

“Köpükləmək” dən f.is.

KÖPÜKLƏMƏK (ID - 22245)

f Köpük əmələ gəlmək, köpük etmək. Su köpükləşmişdi. Çay köpüklədi. Yağ köpüklədi.

KÖPÜKLƏNDİRİCİ (ID - 22246)

is. xüs. Köpükləndirən, köpük əmələ gətirən. Köpükləndirici maddə.

KÖPÜKLƏNDİRİLMƏ (ID - 22247)

“Köpükləndirilmək” dən f.is.

KÖPÜKLƏNDİRİLMƏK (ID - 22248)

məch. Köpük əmələ gətirilmək.

KÖPÜKLƏNDİRMƏ (ID - 22249)

“Köpükləndirmək” dən f.is.

KÖPÜKLƏNDİRMƏK (ID - 22250)

icb. Köpük əmələ gətirmək. “Gümrah “barkazı suyu köpükləndirib sıçrada-sıçrada köhnə körpüyə yan aldı. M.Süleymanov.

KÖPÜKLƏNMƏ (ID - 22251)

“Köpüklənmək” dən f.is.

KÖPÜKLƏNMƏK (ID - 22252)

qayıd. 1. Köpük əmələ gəlmək, köpük hasil olmaq, köpüklə örtülmək. Sabun köpükləndi. Yağ köpükləndi. Pivə köpükləndi. - Göy otların arasından bulaqlar; Şırıltilə köpüklənərkən çağlar. A.Səhhət. 0əlalələr qayalardan...

KÖPÜKLƏTMƏ (ID - 22253)

“Köpüklətmək” dən f.is.

KÖPÜKLƏTMƏK (ID - 22254)

bax köpükləndirmək.

KÖPÜKLÜ (ID - 22255)

sif Köpüyü olan, köpük verən, köpük edən, köpüklənən, köpüklə örtülü. Köpüklü su. Köpüklü ləpələr. - Qara dənizin köpüklü dalğaları çınqıllara toxunaraq, qəribə bir musiqi kimi tərənnüm edir. H.Nəzərli. Ağ...

KÖPÜKLÜLÜK (ID - 22256)

is. Köpüklü şeyin halı, keyfiyyəti. Köpüklülük dərəcəsi.

KÖPÜKSÜZ (ID - 22257)

sif. Köpüyü olmayan, köpük etməyən, köpük verməyən, ya az verən, az köpük çıxan. Köpüksüz sabun.

KÖPÜRMƏ1 (ID - 22258)

“Köpürmək1

KÖPÜRMƏ2 (ID - 22259)

“Köpürmək2” dən f.is.

Bu səhifə 191 dəfə baxılıb

....
1
ugur_200x200.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
file exisy