1
İzahlı lüğət - K hərfi ilə başlayanlar - H. 36
ZE+education
kitab_satishi+

İzahlı lüğət

KOMPOT (ID - 21760)

[fr.] Suda qəndlə bişirilmiş təzə və ya quru meyvədən ibarət duru yemək; xoşab. Qaysı kompotu. Kompot bişirmək. Bir stəkan kompot. - [Aslanovun] xörəkdən sonra cürbəcür çərəz yeməklə, yaxud kompot içməklə heç arası yox...

KOMPOZİSİYA (ID - 21761)

[lat.] 1. Ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin quruluşu və onların hissələri arasında qarşılıqlı əlaqə. Şəklin kompozisiyası. Romanın kompozisiyası.
Musiqi əsəri. // Müəyyən quruluşu, vəhdəti olan rəssamlıq əsəri...

KOMPRADOR (ID - 21762)

[isp. comprador - alıcı] Şərqin bəzi müstəmləkə və asılı ölkələrində: xarici kapitalla yerli bazar arasında vasitəçilik edən yerli tacir, kapitalist.

KOMPRES (ID - 21763)

[fr.] Müalicə məqsədi ilə ağrıyan yerə qoyulan yaş sarğı. [Doktor] ..qızdırma artdığı zaman [Arazın] başına, ürəyinə kompres qoyurdu. A.Şaiq.

KOMPRESSOR (ID - 21764)

[lat.] Havanı, buxarı, qazı sıxmaq üçün maşın. Kompressor stansiyası (həmin maşınlar olan stansiya). - Kompressor stansiyasından gələn yeknəsəq guppultunun arası kəsilmirdi. M.Hüseyn.

KOMPRESSORÇU (ID - 21765)

is. xüs. Kompressorda işləyən, kompressoru idarə edən. Kompressorçu fəhlə.

KOMPRESSORLU (ID - 21766)

sif tex. Kompressoru olan, kompressorla işləyən. Kompressorlu neft quyusu.

KOMPROMAT (ID - 21767)

is. [fars.] Nüfuzdan salma, gözdən salma, adına ləkə gətirmə.

KOMPROMİS (ID - 21768)

[lat. compromissum-dan] Qarşılıqlı güzəşt əsasında razılaşma, uzlaşma.

KOMPROMİSLİ (ID - 21769)

sif Kompromisə əsaslanan, kompromis yolu ilə olan; güzəştli. Kompromisli təklif

KOMPYUTER (ID - 21770)

is. [ing.] Hesablayıcı elektron maşın.

KOMSOMOL (ID - 21771)

[rus. “коммунистический союз молодежи”nin ixtisarı] 1. tar. Kommunist Gənclər İttifaqı.
2. Canlı dildə “komsomolçu” mənasında.

KOMSOMOLÇU (ID - 21772)

is. tar. Kommunist Gənclər İttifaqı üzvü. // Sif. mənasında. [Qəhrəman:] Yoldaşlarımın biri nazik, arıq, alagözlü, parlaq qarasaçlı, diribaş bir komsomolçu qız idi. H.Nəzərli.

KOMSOMOLLUQ (ID - 21773)

is. tar. Kommunist Gənclər İttifaqının üzvü olma.

KONDENSASİYA (ID - 21774)

is. [lat.] Qazvari və ya buxovvari maddələrin maye və ya bərk hala keçməsi.

KONDENSATOR (ID - 21775)

[lat. condensare-dən]
fiz. Külli miqdarda elektriki toplamaq üçün cihaz. Kondensatoru sarğılarla birləşdirən kimi sarğılardan cərəyan keçəcək və beləliklə, kondensator boşalacaqdır. M.Süleymanov.
2. İşlənmiş buxarı...

KONDİSİONER (ID - 21776)

is. [lat.] Binalarda və ya maşınlarda sərinləşdirici qurğu.

KONDUKTOR (ID - 21777)

[lat. conductor - müşayiət edən] Qatarı müşayiət edən, onun təhlükəsizliyinə və düzgün hərəkətinə, yüklərinin qorunmasına nəzarət edən dəmiryol işçisi. Konduktor Kazımı kadr şöbəsinə çağırıb dedilər ki, - sabahdan...

KONDUKTORLU (ID - 21778)

sif. Konduktoru olan. Konduktorlu avtobus.

KONDUKTORLUQ (ID - 21779)

is. Konduktorun işi, vəzifəsi.

KONDUKTORSUZ (ID - 21780)

sif. Konduktoru olmayan. Konduktorsuz tramvay (trolleybus).

KONFEDERASİYA (ID - 21781)

KONFERANSYE (ID - 21782)

[fr.] Konsert proqramının nömrələrini elan edən və bəzən nömrələr arasında tamaşaçıları məşğul edən artist. Lətifənin yaxşı tanıdığı konferansye cavan fəhlələrin özlərindən deyildi. M.Hüseyn.

KONFERANSYELİK (ID - 21783)

is. Konferansyenin işi, peşəsi.

KONFESSİONAL (ID - 21784)

is. [lat.] Dini, dinə aid olan.

KONFET (ID - 21785)

[ital. əsli lat.] Adətən kiçik plitə, yastı həb, kiçik şar və s. şəklində şirniyyat məmulatı; şimi. Konfet fabriki. Konfet qutusu. - Iyirmi-otuz adam qız evində yeyibiçib, hərə cib yaylığına yarım girvənkə, yaxud bir girvənkə...

KONFETTİ (ID - 21786)

[ital.] Təntənəli ziyafətlərdə, maskaradlarda iştirakçıların bir-birinin başına səpdikləri əlvan kağız piləklər.

KONFRANS (ID - 21787)

[lat.] Müəyyən məsələləri müzakirə və həll etmək üçün partiya, ictimai və s. təşkilat nümayəndələrinin, habelə hökumət nümayəndələrinin müşavirəsi, yığıncağı. Elmi konfrans. Beynəlxalq konfrans. Keçən bazar ertəsi...

KONKA (ID - 21788)

[rus.] köhn. Tramvayın tətbiqinə qədər vaqonları atla hərəkətə gətirilən şəhər dəmir yolu, habelə bu yolda işləyən vaqon. [Zərbəli:] Usta, getdim yolda ətəklədim, bir qapaz vurdu yıxıldım, mən durunca mindi konkaya qaçdı....

KONKAÇI (ID - 21789)

is. köhn. Konka sürücüsü. Konkaçı konkanı dayandırdı, qamçını konkanın içinə atıb dedi: Gəl özün sür! M.S.Ordubadi.

KONKİ (ID - 21790)

[rus.] idm. Buz üstündə sürüşmək üçün ayaqqabıya taxılan dəmir xizəkciklər.

KONKRET (ID - 21791)

sif. [lat. concretus - qatı, sıx] Tam, dəqiq, aydın, müəyyən, qəti, real mövcud olan (abstrakt əksi). Konkret fakt. Konkret misal. Konkret məsələ. Konkret cavab vermək. Konkret iş.

KONKRETLƏŞDİRİLMƏ (ID - 21792)

“Konkretləşdirilmək” dən f.is.

KONKRETLƏŞDİRİLMƏK (ID - 21793)

məch. Konkret hala salınmaq; müəyyənləşdirilmək.

KONKRETLƏŞDİRMƏ (ID - 21794)

“Konkretləşdirmək” dən f.is.

KONKRETLƏŞDİRMƏK (ID - 21795)

f Bir şeyə əyani xarakter vermək, konkret hala salmaq; müəyyənləşdirmək. Gülşən bəzi məsələləri konkretləşdirmək, aydınlaşdırmaq üçün sabah partiya komitəsi katibinin yanına getməyə hazırlaşır. Ə.Vəliyev.

KONKRETLƏŞMƏ (ID - 21796)

“Konkretləşmək” dən f.vs.

KONKRETLƏŞMƏK (ID - 21797)

f. Konkret hala düşmək, müəyyənləşmək, tam aydın şəkil almaq. ..Həyatda hər kəsin eşitdiyi, özünə görə təsəvvür etdiyi və bəzən sövqi-təbii ilə dərk etdiyi bir məfhum [Veys] üçün konkretləsdi. Ə.Əbülhəsən.

KONKRETLİK (ID - 21798)

is. Müəyyənlik, aydınlıq, qətilik. Bəli, konkretlikdən, yəni müəyyən və nəqdi bir işdən yapışıb çalışmaq - ümumxalq işi üçün çalışmaqdır. S.Rəhimov.

KONKURS (ID - 21799)

[lat. concursus - toqquşma] Vəzifə tutmaq, mükafat almaq və s. üçün iştirakçılardan ən yaxşısını seçmək məqsədilə düzəldilən yarış; müsabiqə. Konkurs imtahanı. Konkursda iştirak etmək. Konkurs sərgisi. - Uzağa niyə gedək,...

KONQLOMERAT (ID - 21800)

[lat.] 1. Müxtəlif cinsli şeylərin və ya hissələrin mexaniki, təsadüfi birləşməsi.
2. geol. Başqa süxurla birləşmiş müxtəlif minerallardan ibarət süxur.

KONQRES (ID - 21801)

[lat. congressus - iclas] 1. Geniş miqyaslı beynəlxalq qurultay, müşavirə, yığıncaq. Ümumdünya analar konqresi. Həmkarlar ittifaqlarının ümumdünya konqresi.
ABŞ-da və bəzi Latın Amerikası ölkələrində qanunverici orqanın...

KONQRESMEN (ID - 21802)

[ing.] Konqres (2-ci mənada) üzvü.

KONQRUYENT (ID - 21803)

sif. [lat.] riyaz. Bir-birinin üzərinə qoyulduqda düz gələn.

KONSENTRAT (ID - 21804)

[lat. concentratio-dan]
Quru və preslənmiş halda hazırlanan hazır ərzaq məhsulu.
k.t. Yüksək keyfiyyətli qidalı maddələrdən ibarət heyvan yemi.
məd. Faydalı qazıntılardan saflaşdırma yolu ilə alınan filiz.

KONSENTRİK (ID - 21805)

[lat. con - birgə və centrum
mərkəz] riyaz. Ümumi mərkəzli, ümumi mərkəzi olan.

KONSENTRİKLİK (ID - 21806)

is. riyaz. Konsentrik fiqurun halı, ümumi mərkəzi olma.

KONSEPSİYA (ID - 21807)

[lat. ] Hər hansı bir hadisə haqqında əsas fikir; görüşlər sistemi. Inkişaf haqqında bir-birinə zidd iki konsepsiya dialektik və metafizik konsepsiya mövcuddur.

KONSERN (ID - 21808)

[ing. concem] 1. Çoxlu ticarətsənaye müəssisələrinin iri kapitalist inhisarı formalarından biri kimi vahid maliyyə rəhbərliyi altında birləşməsi.

KONSERT (ID - 21809)

[ital.] 1. Bir sıra musiqi, balet əsərlərinin, estrada və s. nömrələrinin müəyyən proqram əsasında kütləvi surətlə ifa olunması. Simfonik konsert. Kamera konserti. Estrada konserti. Gecə institutumuzda konsert vardı. İ.Əfəndiyev....

Bu səhifə 182 dəfə baxılıb

....
ugur_200x200.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif