Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

KONTİNGENTLƏŞDİRMƏK (ID - 21860)

f Kontingentini müəyyən etmək; heyətini, miqdarını müəyyənləşdirmək.

KONTOR (ID - 21861)

[alm. kontor, fr. komptoir-dən] İdarə və ya müəssisələrin inzibati təsərrüfat şöbələrinin ümumi adı. Zavod kontoru. Kontorda işləmək. // Belə şöbə və ya idarənin yerləşdiyi bina. Rabitə kontoru. - Araz işdən sonra birbaş...

KONTORÇU (ID - 21862)

is. köhn. Kontor xidmətçisi, kontorda işləyən adam. // Kontor müdiri.

KONTORKA (ID - 21863)

[rus.] Əsasən ayaq üstə dayanıb işləmək üçün səthi maili hündür yazı stolu.

KONTRABAND(A) (ID - 21864)

[ital.] Qadağan olunmuş, yaxud gömrük verməli olan malların gizli surətdə dövlət sərhədindən keçirilməsi; qaçaqçılıq. Kontrabanda ilə məşğul olmaq. // Gizli olaraq dövlət sərhədindən keçirilən qaçaq mal. // Sif. mənasında....

KONTRABAND(A)ÇT (ID - 21865)

is. Kontraband(a) ilə məşğul olan; qaçaqçı. Kontrabandçıları tapıb gətirdilər. M.S.Ordubadi.

KONTRABAND(A)ÇTLTQ (ID - 21866)

is. Kontraband(a) ilə məşğul olma; qaçaqçılıq.

KONTRABAS (ID - 21867)

[ital.] Simfonik orkestrin tərkibinə daxil olan həcmcə ən böyük, səslənmə cəhətdən ən aşağı səsi olan simli musiqi aləti. Daşıdığı adından bəlli olduğu kimi, simli orkestrin tərkibi yalnız simli musiqi alətlərindən (skripka,...

KONTRABASÇT (ID - 21868)

is. Kontrabas çalan musiqiçi.

KONTR-ADMİRAL (ID - 21869)

[fr.] Donanmada: ilk (kiçik) admiral rütbəsi və belə rütbəsi olan şəxs.

KONTRAKT (ID - 21870)

[lat.] Müqavilə, bağlaşma.

KONTRAKTASİYA (ID - 21871)

[lat.] Müqavilələr əsasında kənd təsərrüfatı məhsulları tədarükü sistemi; bağlaşma.

KONTRALTO (ID - 21872)

[ital.] mus. Ən bəm qadın səsi. // Bu cür səsi olan müğənni (qadın).

KONTRAMARKA (ID - 21873)

[fr.] Teatr, sirk və s. tamaşalara pulsuz baxmaq hüququ verən talon, pətə. // Tamaşa zalından çıxan tamaşaçıya yenidən zala qayıtmaq üçün verilən və bileti əvəz edən talon, pətə və ya başqa şərti
şey.

KONTRAPÜNKT (ID - 21874)

[alm.] mus. 1. Eyni zamanda səslənən iki və ya bir neçə müstəqil səsi, havanı, melodiyanı çoxsəsli musiqi əsərində harmonik birləşdirmə sənəti.
Musiqi nəzəriyyəsinin belə birləşmələri, onların xüsusiyyətlərini öyrənən...

KONTRİBUSİYA (ID - 21875)

[lat.] Müharibədən sonra qalib dövlətin məğlub dövlətdən məcburi surətdə almalı olduğu pul; təzminat. // Müharibə zamanı tutulmuş yerlərin əhalisindən düşmən tərəfindən alınan məcburi vergi və ya pul.

KONTROL (ID - 21876)

[fr.] Nəzarət, yoxlama, təftiş.

KONTROLLUQ (ID - 21877)

is. Kontrolun işi, vəzifəsi; nəzarətçilik. □ Kontrolluq etmək (eləmək) - üzərində kontrol (nəzarət) etmək.

KONTROLSUZ (ID - 21878)

sif. və zərf Üzərində kontrol (nəzarət)) olmayan (olmadan). Kontrolsuz işləmək.

KONTROLYOR (ID - 21879)

[fr.] 1. Bir şeyi kontrol etmək, yoxlamaq vəzifəsini daşıyan şəxs; nəzarətçi.
xüs. İstehsal prosesində bir şey üzərində kontrol aparan cihaz.

KONTUR (ID - 21880)

[fr.] 1. Bir şeyin qrafik xətlərlə xarici təsviri; bir şeyi çevrələyən xətt; çevrə.
2. elektr. və rad. Keçiricilərin qapalı dövrəsi.
□□ Kontur xəritə - coğrafi adlar yazılmamış tədris xəritəsi. Kontur xətt -...

KONTÜZİYA (ID - 21881)

[lat.] Mərmi partlayışı, uçqun və s. nəticəsində dəriyə zərər vermədən bədənin müxtəlif yerlərində əmələ gələn zədə, əziklik, şikəstlik.

KONTUZİYALI (ID - 21882)

sif. Kontuziyası olan. Kontuziyalı adam.

KONUS (ID - 21883)

[lat. conus, əsli yun. konos]
riyaz. Düzbucaqlı üçbucağın, bir kateti ətrafında fırlanması nəticəsində əmələ gələn həndəsi cisim, fiqur. Konus çəkmək.
2. Konusa oxşayan hər hansı bir şey. Gün də konusa bənzəyən...

KONUSAOXŞAR (ID - 21884)

bax konusşəkilli. Konusaoxşar təpə.

KONUSAOXŞARLIQ (ID - 21885)

b a x konusşəkillilik.

KONUSŞƏKİLLİ (ID - 21886)

sif. Konusaoxşar, konus kimi, konus şəklində olan. Konusşəkilli dağ.

KONUSŞƏKİLLİLİK (ID - 21887)

is. Konus şəklində olma, konusa oxşama.

KONUSVARİ (ID - 21888)

bax konusşəkilli.

KONUSVARİLİK (ID - 21889)

bax konusşəkillilik.

KONVENSİYA (ID - 21890)

[lat.] Xüsusi bir məsələyə dair beynəlxalq saziş, müqavilə. Konvensiya bağlamaq. Dəmiryol konvensiyası.

KONVENT (ID - 21891)

[lat. conventus-dan] Bəzi ölkələrdə: xüsusi qanunvericilik hüququna malik olan seçkili orqanların adı; şura, məclis.
Milli konvent - XVIII əsrin axırlarında Fransa burjua inqilabı dövründə milli məclis.

KONVERSİYA (ID - 21892)

[lat. conversio-dan] Vaxtı ilə buraxılmış dövlət istiqrazı şərtlərinin dəyişilməsi (faizin azalması, ödəmə vaxtının dəyişilməsi və s).

KONVERT (ID - 21893)

[fr.] 1. Bax zərf 1-ci mənada. Tərlan konverti cibindən çıxartdı, tez açıb məktubu oxumağa başladı. M.Hüseyn. Həsən cavab əvəzinə cibindən bir konvert çıxararaq Dilaraya uzatdı. M.İbrahimov.
2. Südəmər uşaqlar üçün...

KONVEYER (ID - 21894)

[ing.] İşlənib hazırlanma prosesində olan məmulatı bir yerdən başqa yerə ötürmək, yaxud nəql etmək üçün arasıkəsilmədən hərəkət edən nəqliyyat qurğusu. Konveyer sistemi. Konveyeri quraşdırmaq.
□□ Konveyer kimi -...

KONVEYERÇİ (ID - 21895)

is. Konveyerin hərəkətini idarə edən fəhlə.

KONVEYERLƏŞDİRİLMƏ (ID - 21896)

“Konveyerləşdirilmək” dən f.is.

KONVEYERLƏŞDİRİLMƏK (ID - 21897)

məch. Konveyerlə təchiz edilmək, konveyer sisteminə keçirilmək. Tikiş sexi konveyerləşdirildi.

KONVEYERLƏŞDİRMƏ (ID - 21898)

“Konveyerləşdirmək” dən f.is.

KONVEYERLƏŞDİRMƏK (ID - 21899)

f. Konveyerlə təchiz etmək, konveyer sisteminə keçirmək. İstehsalı konveyerləşdirmək.

KONVEYERLİ (ID - 21900)

sif. Konveyeri olan, konveyerləşdirilmiş, konveyer tətbiq edilmiş. Konveyerli sex.

KONVOY (ID - 21901)

[holl.] 1. Mühafizə məqsədilə və ya qaçmağın qarşısını almaq üçün birisini müşayiət edən silahlı dəstə. Konvoy dəstəsi. // Həmin dəstədə xidmət edən adam.
Yaxşı qulluq göstərən konvoy onun döşündən itələyib...

KONYAK (ID - 21902)

[Fransanm cənubundakı Konyak (Cognac) şəhərinin adından] Müxtəlif üzüm şərablarının distilləsi və uzun müddət palıd çəlləklərdə saxlanılması yolu ilə hasil edilən tünd spirtli içki. “Göy göl “konyakı. Beşulduzlu konyak....

KONYUKTİV1 (ID - 21903)

[lat.] qram. Felin şərt forması.

KONYUKTİV2 (ID - 21904)

[lat. conjunctivus - birləşdirici-dən] anat. Gözün, göz qapağının içəridən üstünü və göz almacığının qabaq hissəsini örtən selikli qişası.

KONYUKTİVİT (ID - 21905)

[lat. conjunctivus - birləşdirici-dən] tib. Konyuktivin iltihabı.

KOOPERASİYA (ID - 21906)

[lat. cooperatio - birlik] Əmək təşkilinin xüsusi forması (bu təşkilat formasında çoxlu adam eyni əmək prosesində, yaxud müxtəlif, lakin bir-birilə bağlı əmək prosesində müntəzəm və birgə iştirak edir).
Üzvlərinin - payçıların...

KOOPERATİV (ID - 21907)

[latıncadan] 1. Kooperasiya təşkilatı. Kooperativ təşkilatı. - [Muxtar] mərkəzi işçi kooperativində orta bir vəzifə daşıyırdı. S.Hüseyn. Kooperativ mağazası, dükanı. Rüstəm sürətli addımlarla qayıtdı və firqə özək katibini...

KOOPERATİVÇİ (ID - 21908)

is. Kooperasiya işçisi, kooperativ işçisi.

KOOPERATİVLƏŞDİRİLMƏ (ID - 21909)

“Kooperativləşdirilmək” dən f.is. Istehsalın kooperativləşdirilməsi.

Bu səhifə 77 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla