Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

BOZARMAQ (ID - 4959)

f 1. Boz rəng almaq, bozlaşmaq. Qadın qoca olduğuna və saçlarının tamamilə bozardığına baxmayaraq, çöhrəsində görünən təravət onun gənclikdə malik olduğu gözəlliyi andırırdı. M.S.Ordubadi.
// Solmaq, rəngi qaçmaq, rəngi...

BOZARMIŞ (ID - 4960)

fsif Boz hala gəlmiş, rəngi dönmüş, boz olmuş. Soyuqdan bozarmış əllər. Gündən bozarmış yarpaqlar. - [Rəfizadənin] .. sürtükünün bozarmış mahudu ilə şəvə kimi parlayan atlaz yaxalıq bir-birinə uymurdu. M.S.Ordubadi. [Kor kişinin]...

BOZARTI (ID - 4961)

is. 1. Bozarmış rəng.
2. Uzaqdan görünən boz rəngli şey.

BOZARTMA (ID - 4962)

1. is. Yağlı ətdən bişirilən sulu qovurma; bozqovurma. [Şəhrəbanı xanım:] Nahara Müsyö Jordana qaymaq gərək, yağ gərək, axşama plov gərək, bozartma gərək ki, gedib öz ölkəsində deməsin ki, Qarabağ elatının arvadları mərifətsiz...

BOZARTMAQ (ID - 4963)

f 1. Boz etmək, boz rəng vermək. Rəngsaz divarı bozartdı.
Soldurmaq. Paltarını günün altında bozartmaq.
Yetişdirmək. İsti arpaları bozardır.
Ala-çiy bişirmək, yüngülvari qovurmaq. Əti bozartmaq.
məc. Utandırmaq.
...

BOZBAŞ (ID - 4964)

is. Ət, noxud, kartof ilə bişirilən sulu xörək; piti. [Telli:] - Ay Pərzad xala, dedi, - yeri onları da yığ gətir bir yerdə yeyək, bozbaş asmışam. Çəmənzəminli.
Bozbaşı qoyun ətindən, özü də maça və döş hissəsindən...

BOZBAŞLIQ (ID - 4965)

sif. Bozbaşa yarayan. Bozbaşlıq ət.

BOZDAR (ID - 4966)

is. məh. Boztüklü qoyun itinə verilən ad.

BOZQIR (ID - 4967)

is. Susuz, otsuz çöl.

BOZQIRLAŞMA (ID - 4968)

“Bozqırlaşmaq”dan f.is.

BOZQIRLAŞMAQ (ID - 4969)

f Bozqır halına gəlmək.

BOZQIZILAĞACI (ID - 4970)

is. bot. Hündür kol və ya ağac şəklində bitki. Bu bitkinin gövdəsi açıq-sarı rəngli qabıqla örtülmüşdür; sıra ilə düzülmüş yumurtaşəkilli yarpaqlarının kənarı ikiqat dişlidir. Əliyev.

BOZQOVURMA (ID - 4971)

is. aşp. bax bozartma 1-ci mənada.

BOZLAMAC (ID - 4972)

is. məh. Sacda bişirilən qalın yayma.

BOZLAMAQ (ID - 4973)

f məh. Uca səslə, oxşaya-oxşaya ağlamaq.

BOZTÖVR (ID - 4974)

köhn. b ax bozumtul. Daşlıqlara çıxan dovşanların balalarının arasında bəzinin rəngi tünd-yaşıl və bəzinki bir az boztövr olacaq. H.Zərdabi.

BOZUMSOV (ID - 4975)

bax bozumtul.

BOZUMSOVLUQ (ID - 4976)

bax bozumtulluq.

BOZUMTRAQ (ID - 4977)

bax bozumtul. Kəndin mərkəzindəki bozumtraq bir minarəni yalayıb gələn gilavar küləyi.. məhzun və mükəddər nəğməsini çalırdı. H.Nəzərli.

BOZUMTUL (ID - 4978)

sif. Boza çalan, boza yaxın, bir qədər boz. Günəş çoxdan bozumtul buludlar arasında üzməkdə idi. M.Hüseyn.

BOZUMTULLUQ (ID - 4979)

mücər. Bozumtul şeyin halı.

BÖ(V) (ID - 4980)

bax böyə.

BÖCƏK (ID - 4981)

is. [ər.] Sərtqanadlı kiçik cücü. Qutunun içində altı cərgə səliqə ilə kəpənək, çəyirtkə və qeyri böcəklər kağıza sancılı halda düzülmüşdü. Ə.Vəliyev. Hörümçək hər hansı bir yaxın budaqdan torpağa qədər sap...

BÖHRAN (ID - 4982)

is. [ər.] 1. iqtis. Xırda istehsalatçıların iflasına, istehsalın azalmasına səbəb olan dövraşırı nisbi həddən artıq əmtəə istehsalı. İqtisadi böhran. Sənaye böhranı. Aqrar böhranı.
Qıtlıq. Yanacaq böhranı.
tib. Xəstəliyin...

BÖHRANLI (ID - 4983)

sif. Çox qarışıq, çox ağır, qorxulu. Xəstə böhranlı hal keçirir. - [Əbülhəsən bəy:] Bundan böhranlı, bundan ümidsiz bir dəqiqə görməmişdim. M.S.Ordubadi.

BÖHT (ID - 4984)

is. [ər.] Heyrət, təəccüb, mat qalma, çaşıb qalma, çaşqmlıq. ..Böhtün içində onun [Hacı Xəlilin] keçən günləri bir-bir gəlib gözünün qabağından ötürdü. Ə.Haqverdiyev. Rəssam heyrət və böht içində dayanıb dinləyirdi....

BÖHTAN (ID - 4985)

is. [ər.] Birini ləkələmək üçün nahaqdan ona pis bir şey isnad etmə; iftira, şər. Həqqa ki, deyil bu nüktə böhtan; İsbatinə vardır əldə bürhan. Məsihi. [Heydər bəy:] Naçalnik, tamam danışdığı sözlər böhtandır. M.F.Axundzadə....

BÖHTANÇI (ID - 4986)

is. Böhtan söyləyən, böhtanla məşğul olan, başqasının üstünə böhtan atan, şər atan adam; iftiraçı. Böhtançını məsuliyyətə cəlb etdilər. - [Hakimi-şər:] Mən demədimmi ki, bu zəifə mənim nəzərimə böhtançı gəlir?...

BÖHTANÇILIQ (ID - 4987)

is. Böhtan atma, iftira etmə, iftiraçılıq; böhtançının işi, peşəsi, xasiyyəti. Böhtançılıq üstə işdən çıxarıldı.

BÖLƏN (ID - 4988)

is. Bölmə əməlində: bölünən kəmiyyətin bölündüyü ədəd; məs.: 50:5=10 əməlində 5 bölən ədəd adlanır.

BÖLGƏ1 (ID - 4989)

is. zool. Nərə balığının bir növü, beluqa.

BÖLGƏ2 (ID - 4990)

is. Müəyyən əlamətə görə seçilən ərazi sahəsi.

BÖLGÜ (ID - 4991)

is. 1. Bölmək işi. Məhsul bölgüsü. Əmək bölgüsü. İş bölgüsü. Gəlir bölgüsü.
2. Dərəcələrə bölünmüş cihaz və s. Bölgü qıfı. Bölgü cədvəli.
// Cihaz və s. üzərindəki dərəcələr. İndikator diaqramı üzərindəki...

BÖLMƏ (ID - 4992)

is. 1. “Bölmək”dən f. is
Riyaziyyatda: bir sayda neçə dəfə başqa say (ədəd) olduğunu bilmə əməli. Bölmə əməli. Bölmə cədvəli.
İdarə, təşkilat və ya müəssisənin iri şöbəsi; seksiya. Trestin istehsalat bölməsi.
Kiçik...

BÖLMƏK (ID - 4993)

f 1. Bir şeyi parçalara, hissələrə, paylara ayırmaq. Əmlakı bölmək. Şagirdləri qruplara bölmək.
// riyaz. Bölmə əməliyyatı icra etmək. İyirmini dördə bölmək.
2. Arasını kəsmək, ayırmaq. Otağı iki yerə bölmək....

BÖLÜCÜ (ID - 4994)

is. Hissələrə bölən, ayıran; təqsim edən.

BÖLÜK (ID - 4995)

is. 1. Piyada və bəzi xüsusi qoşun hissələrində batalyon tərkibinə daxil olan əsgəri hissə; rota. Diviziyanın alayları, hər alayın bölükləri kənd aralarında, meşəliklərdə, dağda-daşda yerləşmişdi. S.Rəhimov.
Parça, tikə,...

BÖLÜM (ID - 4996)

is. 1. Bölmə işi.
Parça; bölünmüş hissə; pay, hissə.
bölüm-bölüm zərf Parça-parça, hissə-hissə, tikə-tikə. Bölüm-bölüm olmaq.

BÖLÜNƏN (ID - 4997)

fsif 1. Parçalanan, hissələrə ayrılan.
riyaz. Bölmə əməlində: bölünən ədədin adı; məs.: 10:5 = 2 əməlində 10 bölünəndir.

BÖLÜNMƏ (ID - 4998)

“Bölünmək”dən f.is.

BÖLÜNMƏK (ID - 4999)

f 1. Parçalanmaq, xırdalanmaq, hissələrə ayrılmaq. Hüceyrələr bölünüb artır. Buz ikiyə bölündü.
riyaz. Qalıqsız başqa ədədə bölünə bilmək. On beşə bölünür.
Ayrılmaq. Dəstəmiz bir meşənin yanında üç hissəyə...

BÖLÜNMƏZ (ID - 5000)

sif. 1. Qalıqsız bölünə bilməyən. Bölünməz ədəd.

Bölünməli (ID - 5001)

olmayan.
Parçalanmayan, hissələrə ayrıla bilməyən; bütöv. Keçmişdə atomlar materiyanın bölünməz hissələri hesab edilirdi.

BÖLÜNMƏZLİK (ID - 5002)

is. Bölünə bilməmə, parçalana bilməmə, hissələrə ayrıla bilməmə; bütövlük, tamamlıq, yekparəlik.

BÖLÜŞ (ID - 5003)

is. Bölünmə, ya bölmə qaydası, tərzi, üsulu. Bu bölüş heç xoşuma gəlmədi.

BÖLÜŞDÜRMƏ (ID - 5004)

“Bölüşdürmək”dən f.is.

BÖLÜŞDÜRMƏK (ID - 5005)

f Bir şeyi və ya işi bir neçə adam və s. arasında bölmək, yaxud öz aralarında paylaşdırmaq. Malı bölüşdürmək. Məhsulu bölüşdürmək.
// Hissələrə bölmək.

BÖLÜŞDÜRÜCÜ (ID - 5006)

sif. və is. Təqsim edən, bölüşdürən.

BÖLÜŞDÜRÜLMƏ (ID - 5007)

“Bölüşdürülmək”dən f.is. Vaxtın düzgün bölüşdürülməsi.

BÖLÜŞDÜRÜLMƏK (ID - 5008)

məch. 1. Bir neçə adam və s. arasında, yaxud öz aralarında bölünmək, paylaşdırılmaq. Bu günlərdə məhsul bölüşdürüləcəkdir.
Hissələrə bölünmək.

Bu səhifə 96 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla