Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

BUZOVLUQ (ID - 5410)

is. 1. Buzov saxlanan yer.
İnəyin balalığı.

BUZOVOTARAN (ID - 5411)

is. Dana-buzovu otarmaqla məşğul olan naxırçı.

BÜDCƏ (ID - 5412)

is. [fr.] Dövlətin və onun idarə və müəssisələrinin illik gəlir və çıxar cədvəli. Dövlət büdcəsi. Büdcə ili.
// Bir adamın müəyyən vaxt ərzindəki gəlir və çıxarı. Cəfər əmi aldığı maaşın azlığına baxmayaraq...

BÜDƏT (ID - 5413)

BÜDRƏK, BÜDRƏGƏN (ID - 5414)

sif. Tez-tez büdrəyən. Büdrəgən at. Büdrəgən dəvə.

BÜDRƏMƏ (ID - 5415)

“Büdrəmək”dənfis.

BÜDRƏMƏK (ID - 5416)

f 1. Yeriyərkən müvazinəti itirmək, yerişi pozulmaq. Hamı tökülürlər Araza, ortasında Hacı Qaranın atı büdrəyir. M.F.Axundzadə. Onlar bərk-bərk bir-birinin əlindən tutur, heyrətdən böyümüş gözləri ilə ayaqlarının altını...

BÜĞZ (ID - 5417)

is. [ər.] Kin, ədavət, acıq, niftət. İki aqil kəs eyləməz dəva; Eyləməz birbirinə büğz əsla. S.Ə.Şirvani. Büğzü ədavət daşını tullayıb; Bir-birinəyar olacaq, yoxsa yox. C.Cabbarlı.

BÜXL (ID - 5418)

is. [ər.] köhn. Paxıllıq, həsəd. [Laçın:] Cəmilin hərəkətləri olub yalan, büxl, şivə, müftəxorluq. N.Vəzirov. Həddən aşıb büxlü həsəd, şərarət; Yoldaş yoldaşına eylər xəyanət. Q.Zakir. Fətəli xanın tərəqqisi Qacarın,...

BÜXUR (ID - 5419)

BÜKDƏLƏMƏK (ID - 5420)

f məh. Bükülmək, qatlanmaq, qatlanmış şəklə salınmaq.

BÜKDƏRİLMƏK (ID - 5421)

məch. məh. 1. Qatlamaq, bükmək.
Bükülmüş bir şeyi təkrar bükmək.
İpi iki qat əyirmək.

BÜKDÜRMƏ (ID - 5422)

“Bükdürmək”dən f.is.

BÜKDÜRMƏK (ID - 5423)

icb. Bükük hala saldırmaq.

BÜKƏLƏMƏ (ID - 5424)

“Bükələmək”dən f.is.

BÜKƏLƏMƏK (ID - 5425)

f Lülə şəklində bükmək.

BÜKƏLƏNMƏK (ID - 5426)

məch. Lülə şəklində
bükülmək.

BÜKƏLƏNMİŞ (ID - 5427)

f.sif. Lülə şəklində bükülmüş. Mən əlimdə bükələnmiş qəzeti verdim. Mir Cəlal.

BÜKMƏ (ID - 5428)

is. 1. “Bükmək”dən f.is.
məh. İçərisinə şəkər, qoz, fındıq və ya badam ovuntusu tökülmüş düyü unu riştəsindən hazırlanan şimi.

BÜKMƏK (ID - 5429)

f 1. Müəyyən qaydada qatlamaq. Köynəyi bükmək. Kağızı bükmək. - O biri səkilərdə də usta bükən sayaq çoxluca paltarlar bükmüşdülər və üstlərinə də cürbəcürə papaqlar qoymuşdular. Çəmənzəminli.
// Örtmək. Qadın...

BÜKÜCÜ (ID - 5430)

1. sif. Bükən. Bükücü maşın.
is. Bir şeyi bükməklə məşğul olan işçi.

BÜKÜK (ID - 5431)

sif. 1. Bükülmüş, qatlanmış. Bükük bel. Bükük kağız.
İs. mənasında. Parça və kağız kimi şeylərin qatlı yerləri. Parçanı ütüləyib, büküklərini düzəltmək. Kağızı bükükdən kəsmək.
İs. mənasında. Bədən...

BÜKÜKLÜK (ID - 5432)

is. Bükülmüş, qatlanmış şeyin halı.

BÜKÜLMƏ (ID - 5433)

“Bükülmək”dən f.is.

BÜKÜLMƏK (ID - 5434)

f. 1. Qatlanmaq, əyilmək, bükük hala düşmək. Qəhrəman .. [Xavərin] dizlərinin büküldüyünü və qeyri-ixtiyari yerə oturduğunu gördü. M.İbrahimov. [Tamara:] Külək əsər, gül bükülər. S.Vurğun.
Əyilmək, ikiqat olmaq, belini...

BÜKÜLMƏZ, BÜKÜLMƏYƏN (ID - 5435)

sif. Bükülə bilməyən, qatlanmaz, əyilməz.
// məc. Sarsılmaz, qüvvətli, möhkəm. [Elxan:] Bükülməz qollarımı sənin ayaqlarına sərib ürəyimi açıram. C.Cabbarlı. Buna şahid, qocalsam da, bükülməyən qamətimdir! S.Vurğun....

BÜKÜLMÜŞ (ID - 5436)

f.sif. 1. Müəyyən qaydada qatlanmış. Bükülmüş xalça. Bükülmüş kağız.
Sarınmış. Torbanı boşaldanda içindən kağıza bükülmüş bir yumru şey çıxdı.. S.S.Axundov. [Gülnazın] çiyninin üstündən yorğana bükülmüş balaca...

BÜKÜLÜ (ID - 5437)

sif. 1. Bükülmüş, qatlanmış halda olan. Bükülü köynək. Bükülü paltar.
// Örtülmüş. Bükülü kitab.
Bir şeyə sarınmış. Bükülü qutu. Bükülü şeyləri aç. - Poçtalyon geri qayıdandan sonra İmran Əzizin otağına...

BÜKÜM (ID - 5438)

is. 1. Paltarın və s.-nin bükük yeri.
Bükmə üsulu, tərzi. Paltarlarının hamısını usta Ağabala topladı, dolma bükümü sayaq bir fitəyə büküb qoydu səkiyə. Çəmənzəminli.
Kağıza və s.-yə bükülmüş şey. Yunis çamadanı...

BÜKÜŞ (ID - 5439)

is. 1. Bükmə şəkli, bükmə tərzi, bükmə üsulu.
Bir şeyin qırışmış, bükülmüş yeri; qırış. Paltarın büküşü.

BÜKÜŞDÜRMƏ (ID - 5440)

“Büküşdürmək”dən f.is.

BÜKÜŞDÜRMƏK (ID - 5441)

f Əzib şaxmı sındırmaq, bükük-bükük eləmək, qırışdırmaq.

BÜKÜŞMƏ (ID - 5442)

“Büküşmək”dən f.is.

BÜKÜŞMƏK (ID - 5443)

f 1. Əzilib şaxı sınınaq, qırışmaq, büküş-büküş olmaq.
Pozulmaq, büzüşmək.

BÜLBÜL (ID - 5444)

is. [fars.] Qaratoyuq fəsiləsindən olan çox gözəl səsli quş. Bülbülün çəkdiyi dil bəlasıdır. (Ata. sözü). Uçur, qonur ağaclara bülbüllər; Əfşan-əfşan durmuş yaşıl sünbüllər. A.Səhhət.
□ Sarı bülbül
kanarya...

BÜLBÜLOTU (ID - 5445)

is. bot. Taxıllar qrupuna mənsub yem bitkisi.

BÜLƏND (ID - 5446)

[fars.] Uca, yüksək; adətən “asimanə (ərşə və s.) bülənd olmaq” şəklində işlənir - göyə qalxmaq, yüksəlmək, ucalmaq. [İsmayıl bəy:] Doğrudan, mahalda bədbihesablıq o qədər artıbdır ki, əhalinin naləsi asimanə bülənd...

BÜLƏNDPƏRVAZ (ID - 5447)

sif. [fars.] köhn. 1. Ucadan uçan.
2. məc. Alicənab, nəcib, yüksək. Hər ürək Aslanın mərhəmət, qeyrət və səxavətlə dolu olan ürəyi kimi büləndpərvaz ola bilməz. C.Cabbarlı.

BÜLLETEN (ID - 5448)

[fr.] 1. İctimai əhəmiyyəti olan hadisə haqqında qısa məlumat. Hava bülleteni.
Bəzi dövri məcmuələrin adı. Elmlər Akademiyasının bülleteni. Ali Təhsil Nazirliyinin bülleteni.
Seçki vərəqəsi. Səsvermə bülleteni.
Hər...

BÜLLUR (ID - 5449)

is. [ər. əsli yun.] 1. Şəffaf və parlaq daş.
□ Dağ bülluru - optikada və zərgərlikdə işlənən şəffaf rəngli mineral.
Xüsusi parlaqlığı və işığı sındırmaq qabiliyyəti olan əla şüşə növü. Büllur güzgü. Büllur...

BÜLLURİ (ID - 5450)

sif. [ər.] Büllur kimi saf, təmiz, ləkəsiz, parlaq.
// Şəffaf, dumduru.

BÜLLURİN (ID - 5451)

sif. [ər.] Büllurdan, büllurlu, büllur kimi. Nə rəva cani-büllurin yetə nazik ləbinə; Bərgi-güldən gərək olsun, gözəlim, cam sənə. S.Ə.Şirvani.

BÜLÖV (ID - 5452)

is. Bıçaq və başqa kəsərləri itiləmək üçün daş. [Hacı Nuru:] Sənin atan usta Rəhman dəllək ülgüc, bülöv ilə məqul dövlət qazandı. M.F.Axundzadə. \Cəmil] haradansa bülöv daşı tapıb gətirdi və bıçağının tiyəsini...

BÜLÖVLƏMƏ (ID - 5453)

“Bülövləmək”dən f.is.

BÜLÖVLƏMƏK (ID - 5454)

f. Bülöv daşma çəkib itiləmək. Bıçağı bülövləmək. Baltanı bülövləmək.

BÜLÖVLƏNMƏ (ID - 5455)

“Bülövlənmək”dən f.is.

BÜLÖVLƏNMƏK (ID - 5456)

məch. Bülöv daşma çəkilib itilənmək.

BÜLÖVLƏNMİŞ (ID - 5457)

f.sif. 1. Bülövə çəkilib itilənmiş; iti.
2. Bülöv kimi hamarlanmış, cilalanmış, sürüşkən. Bir az keçincə o yenə də torunu dəstələyib əlinə yığır. Bülövlənmiş çaylaq daşların üzəri ilə .. üzüaşağı burulğanlara...

BÜLÖVLƏTMƏ (ID - 5458)

“Bülövlətmək”dən f.is.

BÜLÖVLƏTMƏK (ID - 5459)

f. Bülövə çəkdirmək, bülövə çəkdirib itilətmək. Bıçağı bülövlətmək.

Bu səhifə 78 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla