Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

BƏSLƏYİŞ (ID - 3958)

is. Bəsləmə işi, bəsləmə.

BƏST (ID - 3959)

is. [fars.] tar. İranda hökumətin təqibindən və ya dini təqibdən qaçıb xarici səfarətxanalara və ya ziyarətxanalara pənah aparan şəxsin daldalandığı yer, sığnaq. Burada da, Təbrizdə olduğu kimi, bəst vardır. M.S.Ordubadi. Hacı...

BƏSTƏ1 (ID - 3960)

[fars.] 1. köhn. Bağlı. Əqlü huşum mənim, fikrü xəyalım; 0ux gözdə, qəmzədə bəstədir, ay qız! M.P.Vaqif.
2. Musiqi kompozisiyası. Musiqinin bəstəsi.
// məc. Nəğmə, hava, mahnı, musiqi. Seyr et bu varlığı, şeyda bülbülüm!...

BƏSTƏ2 (ID - 3961)

sif Bir qədər alçaq. Mən Sonayam boyu bəstə; Dərdindən olmuşam xəstə. Aşıq Sona. Eldə bir qız sevmişəm; Alagöz, boyu bəstə. (Bayatı). O bəstə dilbərim sözdən küsməsin; Rəhmin, şəfahətin bizdən kəsməsin. (Qoşma).

BƏSTƏBOY (ID - 3962)

sif Boyu bir qədər alçaq, qısa. Bəstəboy oğlan, qız.

BƏSTƏKAR (ID - 3963)

is. [fars.] 1. Musiqi əsərləri yaradan şəxs, kompozitor. Azərbaycan musiqisində çoxsəslilik problemini düzgün həll etmək məsələsi hal-hazırda bəstəkar və musiqişünasları düşündürməkdədir. Ü.Hacıbəyov. Musiqi bəstəkarları...

BƏSTƏKARLIQ (ID - 3964)

is. Musiqi əsərləri yazma sənəti, musiqi əsərləri müəllifliyi, bəstəkar sənəti; kompozitorluq.

BƏSTƏLƏMƏ (ID - 3965)

“Bəstələmək”dən f.is.

BƏSTƏLƏMƏK (ID - 3966)

f. Musiqi əsəri yazmaq, hava qoşmaq, havaları nota salmaq. “Şur” ladı üstündə melodiya bəstələrkən, müvafiq fəsildə “Rast” ladına dair göstərilmiş qaydalara riayət edilməlidir. Ü.Hacıbəyov. Musiqini ən qoca bir sənətkar...

BƏSTƏLƏNMƏ (ID - 3967)

“Bəstələnmək”dən fis.

BƏSTƏLƏNMƏK (ID - 3968)

məch. Musiqisi yazılmaq, musiqi qoşulmaq, hava qoşulmaq; notaya salınmaq, musiqi ahənginə uydurulmaq.

BƏSTƏLƏNMİŞ (ID - 3969)

fsif Yazılmış, qoşulmuş, notaya salınmış, musiqi ahənginə uydurulmuş.

BƏSTƏR (ID - 3970)

is. [fars.] Yataq, yorğan-döşək. ..Bəstəri-möhnətdə xəstə olduğum; Deyən varmı biinsafa görəsən? Q.Zakir. Nə yatıbsan lihaf bəstər içində; Bimar isə nədir bəs halın sənin? Aşıq Pəri. Gövhərtac .. iki gün salamat görünəndə,...

BƏSTƏRİ (ID - 3971)

sif. [fars.] Yorğan-döşəyə düşmüş (xəstə haqqında). Gövhərtac da o gündən bəstəri naxoşdur. Ə.Haqverdiyev.

BƏSTİ (ID - 3972)

is. Kiçik küp, küpə. Yağ salıb, bağlayıb cümlə göbək; Hər biri yağ ilə dolan bəsti tək. S.Ə.Şirvani. [Zeynəb:] Mən də bir bəsti şərab alıb, ora gedərəm. M.S.Ordubadi.

BƏŞARƏT (ID - 3973)

is. [ər.] Muştuluq, müjdə,xoş xəbər, gözaydınlığı. Xövfi-xətadə müztəribəm, var ümid, kim; Lütfən verə bəşarətiəfvü əta mana. Füzuli.

BƏŞAŞƏT (ID - 3974)

BƏŞƏR (ID - 3975)

is. [ər.] İnsan, adam. Bu sifətdə kim görübdür bəşəri cahan içində? Nəsimi. Olmuşdu bəşərdən öylə bizar; Kim, öz əksin sanırdı əğyar. Füzuli. Bu hüsn lətafətdə yəqindir bəşər olmaz. S.Ə.Şirvani. Biz belə bir qəhrəmanlıq...

BƏŞƏRƏ (ID - 3976)

is. [ər.] klas. Bədəni örtən dərinin xarici təbəqəsi.
// İnsanın xarici görünüşü, üzü. Elə ki, hamısı qayib oldu, Yusif şah xacə Mübarəki yanına çağırıb dedi ki: -Sənin bəşərəndən mən görürəm ki, sən gərəkyaxşı...

BƏŞƏRİ (ID - 3977)

sif. [ər.] İnsana, bütün insanlara aid olan; insana məxsus olan; insana xas olan; insani. Bəşəri hisslər. - Bu dövlət, quruluş, torpaq sənindir; Ən uca bəşəri diləyə hörmət. A.Şaiq. Çünki məhəbbət yalnız sevinc deyil, məhəbbət...

BƏŞƏRİYYƏT (ID - 3978)

is. [ər.] İnsanlıq, insanlar. Bütün tərəqqipərvər bəşəriyyət sülhün keşiyində durmuşdur. - Günəşin yüksəkdən görünən işıqları . . saf bərraq bir dənizin dalğalarında çimərək, bəşəriyyətin gözünü işıqlandırır....

BƏŞƏRTA, BƏŞƏRTİ (ID - 3979)

bağl. [fars. bə və ər. şərta] (bəzən “ki” ilə: bəşərti ki) köhn. Bu şərtlə, bu şərtlə ki. [Hacı Qara:] ..Mən yağ ilə də sövdə edərəm, bəşərti ki xalis inək yağı ola. M.F.Axundzadə. [Mirzə:] ..Amma bəşərti ki,...

BƏŞŞAŞ (ID - 3980)

sif. və zərf [ər.] klas. Gülərüzlü, fərəhli, şad. Bəşşaş oturub yanında madər; Hərdən beşiyin əl ilə yellər. A.Səhhət.
bi... [fars.] İsimlərin əvvəlinə gətirildikdə inkar və yoxluq mənasında sifət düzəldən və...

BƏT-BƏNİZ (ID - 3981)

is. bax bəniz. Şiddətli ildırımdan Günəş bağırdı. O birilərində də bətbəniz qalmadı. A.Şaiq. Üçgünlük dəniz səfəri çoxu gəmiyə minməmiş əsgərdə bət-bəniz qoymamışdı. Ə.Əbülhəsən. [Pərzad:] Buna bax! Qızın...

BƏTN (ID - 3982)

is. [ər.] Qarın. Mənə elə gələrdi ki, [Azad] ana bətnindən lüt-ətcə bu soyuq dünyaya .. qədəm qoyduğu zaman belə səsini çıxarmamışdır. M.İbrahimov.

BƏY (ID - 3983)

is. 1. Tarixən Qafqazın müsəlman əhalisi arasında zadəgan təbəqəsinə mənsub olan, zəngin, irəli gələn şəxs. Alimdə əməl yox, bəydə ədalət. Q.Zakir. Bağın, əkinin xeyrini bəylər görəcəkmiş; Toxm əkməyə dehqanları neylərdin,...

BƏYAN (ID - 3984)

is. [ər.] 1. Anlatma, izah etmə, şərh etmə, aydın və açıq söyləmə; izah, şərh, ifadə. Həkimin bəyanına görə, taxıl çöplərini qırıb yerə tökən həmin bu qurd imiş. C.Məmmədquluzadə. Görmüşəm çox gözəl-gözəl şeylər;...

BƏYANAT (ID - 3985)

is. [ər.] 1. Bir məsələ və s. haqqında hökumət və ya bir idarənin rəsmi məlumatı. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı. Bəyanat vermək.
2. İfadə, izahat. [Mirzə Həsən:] Mirzə Məmmədəli, mən səndən xahiş edirəm, hövsələ...

BƏYANNAMƏ (ID - 3986)

is. [ər. bəyan və fars. namə] Xalqa, xalqlara, camaata xitabən yazılı müraciət; müraciətnamə. 'Bəyannamə nəşr etmək. Ümumdünya Sülh Tərəfdarları konqresinin bəyannaməsi.

BƏYAZ (ID - 3987)

[ər.] 1. sif. Ağ (rəng). Bəyaz gərdəninə siyah tel düzər; Sanasan sonamdır mənim sevdiyim. M.P.Vaqif. Gülüşürpənbə, al bəyaz güllər; Ötüşür hər tərəfdə bülbüllər.
Cavid. [Kərim kişinin] boynu, boğazının altı və...

BƏYAZLANMA (ID - 3988)

“Bəyazlanmaq”dan f.is.

BƏYAZLANMAQ (ID - 3989)

f. Ağarmaq, ağ rəng almaq. Pərdə bəyazlandı, lampalar söndü, kino verilişi başlandı. Mir Cəlal.

BƏYAZLIQ (ID - 3990)

is. Ağlıq.

BƏYDADAŞ (ID - 3991)

is. Zarafatla və ya ciddi müraciət. [Gəray ağa:] Bilirsən, bəydadaş, işlər necə həlləm-qəlləmdir? S.Rəhimov. Bir gün onun istədiyi mühazirəçini göndərdilər və kişinin özünə də xəbər verdilər ki: - Bəydadaş, gözün aydın,...

BƏYƏM (ID - 3992)

dan. bax məgər. [Ana:] Qardaşın qızıl güllə qabağındadır. Mən bəyəm onlardan artığam? Mir Cəlal. [Şamamanın atası:] Bəyəm o vaxt biz səninlə bu talvarda oturub, belə arxayın söhbət edə bilərdik? İ.Əfəndiyev.

BƏYƏNDİRMƏ (ID - 3993)

“Bəyəndirmək”dən f.is.

BƏYƏNDİRMƏK (ID - 3994)

icb. 1. Birinə bir şeyi, yaxud bir çox şeyləri göstərərək aralarından birini seçdirməyə, qəbul etdirməyə çalışmaq. Ona hər şeyi bəyəndirmək çox çətindir.
Xoşuna gəlməsinə, bəyənməsinə çalışmaq, məziyyətlərini...

BƏYƏNİLMƏ (ID - 3995)

“Bəyənilmək”dən f.is. Nadirin bəyənilməsi Məstan bəyi razı saldı və marağını daha da artırdı. B.Talıblı. Çoxaldı get-gedə dostlar, tanışlar; O da bəyənildi, o da bəyəndi... S.Vurğun.

BƏYƏNİLMƏK (ID - 3996)

məch. Xoşa gəlib qəbul edilmək; seçilmək, üstün tutulmaq.

BƏYƏNİŞ (ID - 3997)

is. Bəyənmə, bəyənib qəbul etmə, seçmə.

BƏYƏNMƏ (ID - 3998)

“Bəyənmək”dən f.is.

BƏYƏNMƏK (ID - 3999)

f. 1. Zövqünə, ruhuna, təbiətinə uyğun gəldiyi üçün bir şeyi xoşlamaq; yaxşı bilib qəbul etmək, təqdir etmək; ürəyinə yatmaq. Bu parçanın rəngini bəyənmədim. Onun əsərini çox bəyəndilər. - [Molla Qasım] ...Güllücə...

BƏYƏNMƏZLİK (ID - 4000)

is. Bəyənməmə, xoşlanmama, qəbul etməmə.
// Saymazlıq, saymama.

BƏYİM (ID - 4001)

is. köhn. “Bəy” sözünün qadın forması; xanım (adətən bəzi mürəkkəb qadın adlarının ikinci hissəsini təşkil edir).

BƏYİMBACI (ID - 4002)

is. dan. Hörmət üçün qonşu və ya başqa qadınlara verilən ad.

BƏYİMÇÖRƏYİ (ID - 4003)

is. aşp. Yumurta, yağ və süd qarışdırılmış buğda unundan bişirilən qoğal. [Bağbaşıdan] əlavə oğlan evində şəkərbura, şəkərçörəyi, bəyimçörəyi .. hazırlayıb, .. qız evinə göndərərdilər. H.Sarabski.

BƏYİRİŞMƏ (ID - 4004)

“Bəyirişmək”dən f.is.

BƏYİRİŞMƏK (ID - 4005)

qarş. Ağız-ağıza verib bəyirmək.

BƏYİRMƏ (ID - 4006)

“Bəyirmək”dən f.is.

BƏYİRMƏK (ID - 4007)

f. Səs təqlidini bildirən söz; daha çox kiçik buynuzlu və balaca heyvanların səslənmələri. Dana anasının dalınca bəyirirdi. - Gedə, nə belə payız buzovu kimi bəyirirsən? M.S.Ordubadi.

Bu səhifə 110 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla