Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

BİRCÜR(Ə) (ID - 4409)

sif. 1. Bir qaydada, bir şəkildə, bir tərzdə, bir tipdə olan. Bircür mal. Bircür rəng.
2. Başqalarına bənzəməyən, adi normadan kənar. O bircür(ə) adamdır.

BİRCÜRƏLİK (ID - 4410)

is. Sifətcə, keyfiyyətcə, şəkilcə və s. cəhətdən bir olma; eyni şəkildə olan şeyin halı.

BİRÇƏK (ID - 4411)

is. 1. Qulaqların üstündən çıxan saçın qövs şəkilli hissəsi (qadınlarda). Qaşın qabağında seyqəlli birçək; Sayə salmış üzə şölə mübarək. M.P.Vaqif.
Ümumiyyətlə saç. [Səfər] birçəklərini qotaz daramazdı, papiros...

BİRÇƏKLƏMƏ (ID - 4412)

“Birçəkləmək”dən fis. Bazarda bəzzazın tərəkəməyə min and ilə şey satmağı, hambalların birçəkləmə davası, baqqalların ağız-ağıza verib, qatığa müştəri axtarmaları - heç biri onun zahir və batinində səbəbi-təğyir...

BİRÇƏKLƏMƏK (ID - 4413)

f Savaşarkən birçəyindən, saçlarından yapışmaq.

BİRÇƏKLƏŞMƏ (ID - 4414)

“Birçəkləşmək”dən fis.

BİRÇƏKLƏŞMƏK (ID - 4415)

qarş. Bir-birinin birçəyindən yapışmaq, bir-birinin saçmı yolmaq; savaşmaq.

BİRÇƏKLİ (ID - 4416)

sif Birçəyi olan. Birçəkli qadın. - Məşədibəyin ilk zərbəsindən uzunbığlı, sallaq birçəkli bir sərkərdənin başı qələm kimi atıldı. Çəmənzəminli. [Cahılların] bir parasında başmaq, birparasında da cığ-cığ çəkmə,...

BİRÇƏKLİK (ID - 4417)

is. köhn. dan. Birçəyə (saça) taxılan zinət.

BİRÇƏKSİZ (ID - 4418)

sif. Birçəyi olmayan.

BİRDƏFƏLİK (ID - 4419)

1. sif. Yalnız bir dəfə olan. Birdə/əlik maddi yardım. Birdə/əlik vergi.
2. zərf Həmişəlik, qəti. Birdə/əlik rədd etmək. Birdə/əlik başa sal. Birdə/əlik yaxasından əl çəkdi. - [Məhərrəm bəy:] Xülasə, birdə/əlik səni...

BİRDƏN (ID - 4420)

zərf 1. Gözlənmədən, qəflətən, qəfildən, nagah. Birdən yıxılmaq. Birdən qulağıma bir səs dəydi. Birdən dili tutulmaq.
..Yazırsan ki, istəyirəm bir işə əl vuram, birdən məni gərnəşmə tutur. C.Məmmədquluzadə. Məşədi...

BİRDƏN-BİRƏ (ID - 4421)

bax birdən 1-ci mənada.
Birdən-birə göründü gözə bir xərabəzar. M.Hadi. Bu aralıq birdən-birə toyuğumu xatırlayıb, cəld hinin ağzına yüyürdüm.
Şaiq. Birdən-birə harada isə uzaqlarda, qaranlıqda almaz kimi bir şey işıldayıb...

BİRDƏSTƏKLİ (ID - 4422)

sif. Bir dəstəsi, bir əltutanı olan. Birdəstəkli mişar.

BİRDİBLİ (ID - 4423)

zərf Həmişəlik, qəti, birkərəlik. [Feyzi:] İndi ki belədir, deyirəm, elə birdibli boşan, get!.. Ə.Haqverdiyev. [Kazım:]
Eh, cəhənnəmə ki!.. Budur şah gəldi, odur şah gəldi, daha qulağımız dolubdur, - dedi.
Gəlir gəlsin....

BİRDİRSƏKLİ (ID - 4424)

sif. Bir dirsəyi olan. Birdirsəkli boru.

BİRDORLU (ID - 4425)

sif. Bir doru olan. Birdorlu gəmi.

BİREVCİKLİ (ID - 4426)

sif. bot. Eyni nümunədə hər iki cinsli çiçəklərə, həm dişiciklərə, həm də erkəkciklərə malik olan. Birevcikli bitkilər.

BİREVCİKLİK (ID - 4427)

is. bot. Bəzi bitkilərdə: eyni nümunədə hər iki cinsli çiçəklərin, həm dişiciklərin, həm də erkəkciklərin olması.

BİREVLİ (ID - 4428)

sif. Çox yaxın, bir ailə kimi mehriban (adətən “kimi” qoşması ilə). Birevli kimi yaşamaq. Onlar birevli kimidirlər.
Çünki onlar ilə başdan, binadan; Birevli kimisiz ata-babadan. Q.Zakir. Sabah-axşam çayını da Rozanın anası verir,...

BİREVLİLİK (ID - 4429)

is. Çox yaxınlıq.

BİRƏ (ID - 4430)

is. İnsan və heyvanları sancıb əziyyət verən çox sıçraq cücü. Köhnə məscid hücrələrində birə əlindən tərpənmək olmazdı. H.Sarabski. Laçın .. tövlələrinə girmək istəyəndə hədsiz-hesabsız birələr onun üstünə daraşdı....

BİRƏ-BEŞ (ID - 4431)

zərf Beş qat artıq, hər bir ədədə qarşı beş.

BİRƏ-BİR (ID - 4432)

zərf Hər bir saya qarşı bir, hər bir ədəd üçün bir.

BİRƏBİTDƏN (ID - 4433)

is. zool. Sərçədən kiçik, torpaq rəngli bir quş.

BİRƏÇİÇƏYİ (ID - 4434)

is. bot. Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsindən birillik ot bitki və bu bitkinin çiçəyi (bu bitkinin qurudulmuş çiçəklərindən taxtabiti, birə və s. cücülərlə mübarizə üçün dərman tozu hazırlanır).

BİRƏDƏDLİ (ID - 4435)

sif. Bir ədəddən ibarət olan.

BİRƏDİ (ID - 4436)

zərf dan. 1. Bütünlüklə, hamısı birdən.
2. Birlikdə, bir yerdə, yoldaşlı.

BİRƏĞBƏT (ID - 4437)

BİRƏHM (ID - 4438)

sif. [fars. bi... və ər. rəhm] Rəhmsiz, amansız, daşürəkli. Dust bipərva, fələk birəhm, dövran bisükun. Füzuli.

BİRƏHMLİK (ID - 4439)

is. köhn. Rəhmsizlik, amansızlıq, daşürəklilik. [Hacı Nuru:] Görərsiniz ki, o vaxt.. nə işlər sizin balalarınızın başına gətiriblər, nə birəhmlik onlar haqqında ediblər. M.F.Axundzadə.

BİRƏ-İKİ (ID - 4440)

zərf Hər bir saya qarşı iki, iki dəfə artıq.

BİRƏLƏMƏK (ID - 4441)

f. dan. Birə daraşdırmaq, birə ilə doldurmaq, birəli etmək. 'Pişik yatdığı yeri bütün birələdi.

BİRƏLƏNMƏK (ID - 4442)

f. dan. Bədəninə, paltarına birə daraşmaq. Tövləyə girib birələndi, çıxdı.

BİRƏLİ (ID - 4443)

sif. Birə basmış, birə daraşmış, birə olan.

BİRƏLLİ1 (ID - 4444)

1. sif. Bir əli olmayan, bir əli kəsik olan. Birəlli adam. Birəlli qalmaq.
2. zərf Tək əli ilə, ancaq bir əli ilə. Pambığı birəlli yığmaq.
□□ Birəlli tutmaq - əhəmiyyət verməmək, saymamaq, qiymətləndirməmək. Yoldaşını...

BİRƏLLİ2 (ID - 4445)

is. Təkqulplu qab, birqulplu su qabı. Birəllini su ilə doldur.
BİRƏM-BİRƏM bax birər-birər. Pəncərədən o yana birəm-birəm qar gəlir. R.Rza.

BİRƏNC (ID - 4446)

sif. [fars.] köhn. Əziyyətsiz, əzabsız; asan. 'Birənc nə mümkündür ola gənc müyəssər; Zakir, dəmi-əfsun elə şahmarə, dağılsın. Q.Zakir.

BİRƏOTU (ID - 4447)

is. bot. Dərman hazırlanan bir bitki. Birəotu çox hündür və qol-budaqlı bitkilərdən biridir. Növbə ilə düzülmüş və kəskin ətirli iyə malik, tünd yaşıl yarpaqları vardır. Əliyev.

BİRƏR (ID - 4448)

say Hərəsinə, hər birinə bir dənə, yaxud hər dəfəsində bir dənə. Habelə əlifbaya dair yazmış olduğum kitabçadan Avropa ölkələrinin dövlət başçılarına, o cümlədən Peterburqa da birər nüsxə göndərmişəm. M.F.Axundzadə....

BİRƏ-ÜÇ (ID - 4449)

zərf Hər bir say müqabilində üç, üç qat artıq.

BİRƏ-YÜZ (ID - 4450)

zərf Hər bir saya qarşı yüz, yüz dəfə artıq.

BİRFAMİLİYALI (ID - 4451)

sif. Başqası ilə eyni familiya daşıyan.

BİRFAZALI (ID - 4452)

sif. fiz. Bir fazası olan. Birfazalı generator.

BİRFİKİRLİ (ID - 4453)

sif. Eyni fıkirdə, məsləkdə, düşüncədə olan, həmfikir.

BİRFİKİRLİLİK (ID - 4454)

is. Eyni fikirdə, məsləkdə olma, həmfikirlilik.

BİRGƏ (ID - 4455)

zərf Bir yerdə, birlikdə, bərabər. Birgə çalışmaq. Birgə oxumaq. Birgə işləmək. Yeməyi bu gün birgə yeyəcəyik. - Bu böyük tarixi imtahan günü; Fəhlə, alim durub birgə sırada. R.Rza. Bu səslə ucaltmasaq biz birgə səsimizi;...

BİRGƏLİK (ID - 4456)

is. İşdə, fikirdə və s.-də bir olma, həmrəy olma; şəriklik; iş birliyi.

BİRGƏYAŞAYIŞ (ID - 4457)

is. Bir yerdə yaşama, ictimai mühit, ictimai həyat normaları.

BİRGÖZ (ID - 4458)

is. bot. Meşə kənarlarında və kolluqlarda bitən kol bitki.

Bu səhifə 106 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla