ZE+education...

İzahlı lüğət

BOLLAŞMAQ (ID - 4759)

bax bollanmaq. Mağazalarda hər şey bollaşmışdır.

BOLLATMAQ (ID - 4760)

bax bollaşdırmaq.

BOLLU (ID - 4761)

bax bol. Çayda bollu su var. Göldə bollu balıq var. Bu il bollu meyvə götürmüşük.
bollu-bollu zərf Bol-bol.

BOLLUCA (ID - 4762)

zərf Çox bol, çoxlu. Sanatoriyada bolluca yemək verirlər. Bolluca vədə vermək. - [Bacı:] Ona yemək vermə, içmək vermə, bolluca nağıl söylə. S.S.Axundov. [Həkim:] Onları öz tərəfimizə çəkib yoldaş eləmək üçün də bolluca...

BOLLUQ (ID - 4763)

is. 1. Çoxluq, artıqlıq. Məhsulun bolluğu. Çayda suyun bolluğu. Xammalın bolluğu.
2. Firavanlıq, rifah. Bolluq içində yaşamaq. Sərgidəki hər şey bolluqdan, şadlıqdan və böyük əməkdən danışırdı.

BOLŞEVİK (ID - 4764)

[rus.] Bolşevizm tərəfdarı. On iki minlik bolşevik “Qırmızı qvardiya ”sının 70 faizini də daşnaklar təşkil edirdi...

BOLŞEVİZM (ID - 4765)

[rus.] V.İ.Lenin tərəfindən hazırlanaraq rus və beynəlxalq miqyasda fəhlə sinfınin mübarizəsi təcrübəsinə əsaslanan proletar inqilabı hərəkatı haqqında nəzəriyyə və taktika.

BOLT (ID - 4766)

[rus.] Maşın və s. hissələrini birbirinə bənd etmək üçün bir başına qayka keçirilən metal ox. Özülün üstündə qurulmuş dirəklər yoğun boltlar və dəmirlərlə birbirinə möhkəm bağlanmışdı. M.Süleymanov.

BOLTLAMA (ID - 4767)

“Boltlamaq”dan f.is.

BOLTLAMAQ (ID - 4768)

f Bolt ilə birləşdirmək, boltla bir-birinə bağlamaq.

BOLTLANMAQ (ID - 4769)

məch. Bolt ilə birləşdirilmək, bolt ilə bir-birinə bağlanmaq.

BOMBA (ID - 4770)

[fr.] İçərisinə partlayıcı maddələr doldurulub, əl və ya silah vasitəsilə, yaxud da təyyarədən atılan mərmi, qumbara. Atom bombası. Oksigen bombası. Yandırıcı bomba. Fuqas bombası.

BOMBAÇI (ID - 4771)

is. 1. Bomba hazırlayan, bomba qayıran (adam).
2. Bomba atan, bombardmançı.

BOMBAÇILIQ (ID - 4772)

is. Bomba hazırlama sənəti. [Həsən isə] öz rəğbəti ilə bombaçılıq vəzifəsini görürdü. M.S.Ordubadi.

BOMBADAŞIYAN (ID - 4773)

bax bombardmançı
Bombadaşıyan təyyarələr ildırım kimi şığıyan qırıcı təyyarələrin müşayiəti ilə əsgərlərin başı üstündən ötüb keçdi. M.S.Ordubadi.

BOMBALAMA (ID - 4774)

“Bombalamaq”dan f.is. Qabaq düşmən idi, arxa isə hər gün davam edən bombalama nəticəsində dağılırdı. Mir Cəlal.

BOMBALAMAQ (ID - 4775)

f Havadan hücum edərək bombaya basmaq, üzərinə bomba atıb dağıtmaq.

BOMBALANMA (ID - 4776)

“Bombalanmaq”dan f.is.

BOMBALANMAQ (ID - 4777)

məch. Bombaya basılmaq, bomba ilə vurulmaq, üzərinə bomba atılıb dağıdılmaq.

BOMBALATMAQ (ID - 4778)

icb. Bombaya basdırmaq.

BOMBARDMAN (ID - 4779)

bax bombardmançı 1-ci mənada. Bombardman təyyarəsi.
□ Bombardman etmək - b ax bombalamaq.

BOMBARDMANÇI (ID - 4780)

1. sif Bombalamaya məxsus. Bombardmançı təyyarə.
2. is. Bombardman təyyarəçisi. Hava ayaz deyildi ki, bombardmançılar onsuz da qalxıb dağım-dağım olan yeri təzədən şumlamağa başlasın. Ə.Əbülhəsən.

BOMBATÖKƏN (ID - 4781)

bax bombardmançı. Gedir qərbə tərəf hücum çəkənlər; Gedir qatar-qatar bombatökənlər. M.Rahim.

BOMBOŞ (ID - 4782)

sif və zərf Tamamilə boş, lap boş, içində heç bir şey olmayan. 'Bomboş otaq. - [Tarverdi:] Görəsən sövdəgər tayfası yaraqlı-əsbablı yola çıxır, ya elə bomboş? M.F.Axundzadə. Şikayətçilər kabinetin bomboş olduğunu...

BOMBOZ (ID - 4783)

sif Tünd boz rəngli. [Lado] Lökbatan adlanan bomboz bir səhra ilə qarşıda görünən dağlara sarı gedirdi. S.Rəhman. ..Qulam təpədən-dırnağa bomboz idi. Ə.Əbülhəsən.
□ Bomboz bozarmaq - tamamilə boz rəng almaq, rəngi qaçmaq....

BOMJ (ID - 4784)

is. [rus.] Səfil, didərgin, yeri-yurdu olmayan adam.

BON (ID - 4785)

[fr.] 1. Sahibinə müəyyən vaxtda və müəyyən idarədən üzərində göstərilən məbləği almaq üçün ixtiyar verən kredit sənədi.
2. Adətən yerlərdə buraxılan müxtəlif müvəqqəti kağız pulların adı.

BONAPARTİST (ID - 4786)

[xüs. is. -dən] Bonapartizm tərəfdarı.

BONAPARTİZM (ID - 4787)

[Fransa imperatoru Bonapartm adından] İnqilab şəraitində iri burjuaziyanm diktatura formalarından biri; bu şəraitdə hərbçilərə istinad edən əks-inqilabçı hökumət bir-biri ilə mübarizə edən sinifləri aldadaraq, özünü partiyalar...

BONUS (ID - 4788)

is. [lat.] Mükafat, muzd, haqq, bəxşiş.

BOR1 (ID - 4789)

[lat.] kim. Bir neçə mineralın tərkibinə daxil olan tünd boz rəngli kimyəvi element.
□ Bor turşusu kim. - dezinfeksiya və s. üçün işlədilən suda əriyən rəngsiz kristallar.

BOR2 (ID - 4790)

[alm.] tib. Diş müalicəsində işlədilən polad burğu.

BORAN (ID - 4791)

is. Küləkli qar və yağış; çovğun, qasırğa. Borana düşmək. - Kərəməli, yollarım toz, qubar oldu; Boran oldu, çovğun oldu, qar oldu. Aşıq Kərəm. Bunların [Xədicə və uşaqların] ah-naləsi, boranın gurultulu səsi bir-birinə...

BORANI (ID - 4792)

BORANLAMA (ID - 4793)

“Boranlamaq”dan f.is.

BORANLAMAQ (ID - 4794)

f 1. Boran qalxmaq, boran baş vermək. Hava boranladı.

Borana (ID - 4795)

düşmək, boranlı havada soyuqdan donmaq. Mallar çöldə qalıb boranlamışdılar.

BORANLI (ID - 4796)

sif. Küləkli qar və ya yağışlı; bərk küləkli, qasırğalı. Boranlı hava. Boranlı qış günü. - Duman gəldi, azdım mən də yolumu; Çiskinli, boranlı çöllərdə qaldım. Aşıq Kərəm. Payız çatanda axıra boranlı, qarlı qış...

BORANLIQ (ID - 4797)

bax boran. Atasız tifilləri basdı boranlıq, bizə nə; Tapmayır ac-yalavaclar güzəranlıq, bizə nə? M.Ə.Sabir.

BORC (ID - 4798)

is. 1. Qaytarılmaq şərti ilə birindən alman, ya birinə verilən pul və sairə; alacaq, verəcək. Borc pul verənin dili uzun olar. (Ata. sözü). [Molla Qasım:] Toyuq, ördək, qax, qoz ki vardır... Bunlardan gətirin, borclarınıza hesab edək.....

BORCLU (ID - 4799)

sif. və is. 1. Borcu olan, başqasından borc almış olan; verəcəkli. Borcluların siyahısını tutmaq. - Güllücədə Molla Qasıma borclu olmayan bir kəndli yox idi. S.S.Axundov.
Borc verən. Borclu borclunun sağlığını istər. (Məsəl).
Bir...

BORCLULUQ (ID - 4800)

is. Borclu olma, borclu adamın halı. Borcluluq adamı narahat edir.

BORDAQ (ID - 4801)

k.t. 1. sif. Bəslənmiş, yaxşı yedirilib kökəldilmiş, kök (ev heyvanları haqqında).
□ Bordağa bağlamaq, bordaqda saxlamaq - yemləyib kökəltmək. Malqaranı çöldə və bordaqda kökəltmək işinin düzgün təşkil edilməsi ümumi...

BORDAQLAMA (ID - 4802)

“Bordaqlamaq”dan f.is.

BORDAQLAMAQ (ID - 4803)

f Bordağa bağlamaq (b a x bordaq).

BORDAQLANMAQ (ID - 4804)

məc. Yaxşı yedirilib kökəldilmək, bəslənmək (ev heyvanları haqqında).

BORDÜR (ID - 4805)

is. [fr.] 1. Haşiyə; divarın döşəmə ilə birləşən yerinə vurulan haşiyə.
2. Yolların kənarını bildirən ağ və qara rəngli dirəklər.

BORJOM (ID - 4806)

\Gürcüstanda yer adından] Müalicə üçün işlədilən mədən suyu. Borjom suyu.

BORMAŞIN (ID - 4807)

xüs. Dişlərin içini ovmaq, təmizləmək üçün diş həkimlərinin işlətdiyi burğu maşmı.

BORŞ (ID - 4808)

[rus. 6op^] Kələm, çuğundur və başqa göyərtidən bişirilən şorba; kələm şorbası. \Vəli bəy:] Canım, Allahın kələm suyu borşu istəyirsən, içindən sosiska çıxır. S.S.Axundov.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç