Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

BİTƏRƏFLİK (ID - 4609)

is. Mübahisə, mübarizə, müharibə edən tərəflərin heç birinə mənsub olmama. 'Bitərəfliyi gözləmək. 'Bitərəfliyi pozmaq. - Helminin bu dəstə ilə Təbrizi işğal etməsi də İranın Rusiya əleyhinə olaraq bitərəfliyinipozmaq...

BİTİB-TÜKƏNMƏZ (ID - 4610)

sif Son dərəcə çox, bitməyən, qurtarmayan, axırı olmayan. Həkim baba bağçada tək-təkana işləmir, yeri gələndə nəvə-nəticəsini də bu bağçanın bitib-tükənməz işinə qoşurdu. S.Rəhimov.

BİTİK (ID - 4611)

is. köhn. Məktub, kağız.
// Dua yazılmış kağız parçası.

BİTİRİLMƏ (ID - 4612)

“Bitirilmək”dən fis.

BİTİRİLMƏK (ID - 4613)

məch. Axıra çatdırılmaq, tamamlanmaq, başa çatdırılmaq.

BİTİRMƏ1 (ID - 4614)

“Bitirmək1#”dən fis.

BİTİRMƏ2 (ID - 4615)

“Bitirmək2#”dən fis.

BİTİRMƏK1 (ID - 4616)

f. 1. Axıra çatdırmaq, başa çatdırmaq, tamamlamaq, qurtarmaq. Söhbəti bitirmək. Məktəbi bitirmək. - Nazlı nağılını bitirib, Ağabəyimin üzünə baxdı. Uşaq totuq əlini yanağına söykəyib, çoxdan yatmışdı. Çəmənzəminli....

BİTİRMƏK2 (ID - 4617)

f. Yetişdirmək, hasil etmək, göyərtmək, cücərtmək. Bu torpaq buğda bitirmir. - Kənari-çeşmimə sancıldı oxların neytək; Sudan qəmiş bitirən Kür kənarına bənzər. S.Ə.Şirvani.

BİTİŞDİRİCİ (ID - 4618)

sif. xüs. Bitişdirmə, yapışdırma, qovuşdurma qabiliyyəti olan. 'Bitişdirici toxumalar. Bitişdirici maddələr.

BİTİŞDİRİLMƏ (ID - 4619)

“Bitişdirilmək”dən f.is.

BİTİŞDİRİLMƏK (ID - 4620)

məch. Bir-birinə calanmaq, birləşdirilmək, rəbt edilmək, yapışdırılmaq, bağlanmaq.

BİTİŞDİRMƏ (ID - 4621)

“Bitişdirmək”dən f.is.

BİTİŞDİRMƏK (ID - 4622)

f. İki şeyi bir-birinə calamaq, birləşdirmək, rəbt etmək, bir-birinə sıx yapışdırmaq. Bitişdirib mıxlamaq. Qaynaq edib bitişdirmək. Hərfləri bitişdirmək.

BİTİŞİK (ID - 4623)

sif. 1. Bir-birinə bitişmiş halda olan. Bitişik karton. Bitişik barmaqlar.
Bir-birinə yapışıq, qonşu. Bitişik ev. Bitişik divar. - Pəri Soltanın evi zindana bitişik idi. (Nağıl).
Bitişmə yeri, şeylərin bir-birinə bitişdiyi...

BİTİŞİKLİK (ID - 4624)

is. Bitişik şeyin halı.

BİTİŞMƏ (ID - 4625)

“Bitişmək”dən f.is.

BİTİŞMƏK (ID - 4626)

BİTİŞMİŞ (ID - 4627)

f.sif. Bir-birinə qovuşub birləşmiş, yapışmış, calanmış.

BİTKİ (ID - 4628)

is. Göyərti, nəbatat; ağac, ot, çiçək və s. kimi torpaqda bitən hər şey. Yabanı bitkilər. Kənd təsərrüfat bitkiləri. Texniki bitkilər (sənayedə istifadə olunan bitkilər). Çoxillik bitki (bir neçə il yaşayan bitki). Bitki aləmi...

BİTKİÇİ (ID - 4629)

is. Bitki və əkin işləri ilə məşğul olan adam; bitki becərən və yetişdirən adam; bitkiçilik mütəxəssisi. Bitkiçilərin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri heyvandarlıq üçün möhkəm yem bazası yaratmaqdır.

BİTKİÇİLİK (ID - 4630)

is. 1. Bitki yetişdirmə sənəti, işi. Bitkiçiliklə məşğul olma.
Kənd təsərrüfat bitkiləri yetişdirmə üsullarından bəhs edən elm. Bitkiçilik kafedrası.

BİTKİN (ID - 4631)

sif. Bitmiş, qurtarmış; tamamlanmış halda olan. Bitkin cümlə. Bitkin söz.
// Yetişmiş, kamil, mükəmməl. Girəydim siz girən yeni bağçaya; Gözümlə görəydim bitkin barını. A.Şaiq.

BİTKİNLİK (ID - 4632)

is. Bitkin şeyin halı; kamillik, mükəmməllik.

BİTLƏMƏ (ID - 4633)

“Bitləmək”dən f.is.

BİTLƏMƏK (ID - 4634)

f. Bitləri təmizləmək.

BİTLƏNMƏ (ID - 4635)

“Bitlənmək”dən f.is.

BİTLƏNMƏK (ID - 4636)

1. f. Bitli hala düşmək; paltarını, başmı bit basmaq.
2. qayıd. Özünün, öz paltarının bitlərini təmizləmək.

BİTLİ (ID - 4637)

sif. Biti olan; başmı, paltarmı bit basmış.
// Natəmiz, pinti.

BİTLİLİK (ID - 4638)

is. Bitli şeyin, adamın halı.
// Natəmizlik, pintilik.

BİTMƏ1 (ID - 4639)

“Bitmək'”dən f.is.

BİTMƏ2 (ID - 4640)

“Bitmək2”dən f.is.

BİTMƏK1 (ID - 4641)

f. 1. Tamam olmaq, qurtarmaq, axıra çatmaq, başa çatmaq. Məzuniyyət müddəti bitdi. - Qəmimiz bitdi, fərəh oldu nümudar bu gün! M.Ə.Sabir. Kərbəlayı Məhəmməd ustanın hekayəsi bitən kimi, dərin bir etiqad ilə üzünü göyə çöndərdi....

BİTMƏK2 (ID - 4642)

f. Yetişmək, çıxmaq, cücərmək. Bu yerlərdə çoxlu fındıq bitir.

BİTMƏYƏN (ID - 4643)

fsif Bitmək, qurtarmaq bilməyən; intəhasız. Gah sınıq könlümü etdi şadman; Gah saldı bitməyən savaşa məni. (Qoşma).

BİTMƏZ (ID - 4644)

sif. 1. Qurtarmayan, bitməyən, tükənməyən, sonu-axırı olmayan, nəhayətsiz. Bitməz sərvət. - Yer iftixar edir bitməz varilə. M.Rahim.
2. məc. Başagəlməz, həyata keçirilməsi, yerinə yetirilməsi mümkün olmayan. - [Cəbi:] Cəbini...

BİTMƏZLİK (ID - 4645)

is. Bitməyən, qurtarmayan şeyin halı; tükənməzlik.

BİTMƏZ-TÜKƏNMƏZ (ID - 4646)

sif. Qurtarmayacaq qədər çox; sonsuz, hədsiz, saysızhesabsız. Olkəmizin bitməz-tükənməz təbii sərvətləri vardır. Bitməz-tükənməz mənbə.
Bu sonsuz və bitməz-tükənməz hərarət və atəş mənbəyi insanları cana gətirir....

BİTMİŞ (ID - 4647)

f.sif. Qurtarmış, tamam olmuş, tamamlanmış, başa çatmış. Bitmiş işdən gül iysi gələr. (Ata. sözü). İlyasov, Kazım kişinin mətləbini bitmiş hesab etdi. Mir Cəlal.

BİTTƏMAM (ID - 4648)

BİTUM (ID - 4649)

[lat.] miner. tex. Karbohidrogenlərdən ibarət təbii və süni qatran maddələrinin ümumi adı: asfalt, neft, qudron və s.

BİTUMLAŞMA (ID - 4650)

“Bitumlaşmaq”dan f.is.

BİTUMLAŞMAQf (ID - 4651)

geol. Bitum halına gəlmək, bitum şəklinə düşmək; qatranlaşmaq.

BİTUMLU (ID - 4652)

sif. Tərkibində bitum olan.

BİVAXT (ID - 4653)

[fars. bi... və ər. vəqt] bax vaxtsız. Mərdan şəhərə gecə bivaxt döndü. Mir Cəlal.
□□ Bivaxt xoruz kimi banlamaq - yersiz, münasibətsiz danışmaq, gözlənmədən yerindən danışmaq.

BİVARİS (ID - 4654)

sif. və is. [fars. bi... və ər. varis] köhn. Varisi, vərəsəsi olmayan; varissiz, vərəsəsiz.

BİVEC (ID - 4655)

[fars. bi... və ər. vəch] bax vecsiz. Bivec adam. Bivec iş. - [Hacı Kamyab:] Mənim bir bivec qardaşım və qardaşımın da bir avara oğlu var. Ə.Haqverdiyev. [Bağır xan:] Mən deyən altı min tüfəng.. kara gələn deyildir, köhnə sistemli...

BİVECLİK (ID - 4656)

bax vecsizlik.

BİVƏ (ID - 4657)

sif. [fars.] köhn. 1. Dul qadın, ərindən boşanmış və ya əri ölmüş arvad. [Tazə:] Bivə övrətlərin əmri alınırmı nəzərə? [Köhnə:] Canı çıxsın, o da getsin yenə bir tazə ərə. M.Ə.Sabir.
Dul kişi, arvadı ölmüş və...

BİVƏFA (ID - 4658)

sif. [fars. bi... və ər. vəfa] bax vəfasız. Bivəfa yoldaş. Bivəfa dost. - Bivəfa dünyada, dəhri-fənada; Fələk məni yetirmədi murada. M.V.Vidadi. Sən oldun aqibət rüxi-dildar məhrəmi; Bir yadə salmadın məni, ey bivəfa könül....

Bu səhifə 88 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla