Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

BƏRKİNMƏ (ID - 3908)

“Bərkinmək”dən f.is.

BƏRKİNMƏK (ID - 3909)

f. 1. Bağlanmaq, örtünmək, qapanmaq, pərçinmək, kiplənmək. Qapıbaca bərkindi. Maşının hissələri yerbəyer bərkindi.
Öz üstünü, yaxud üzünü bir şeylə örtmək, qapamaq, bərkitmək.

BƏRKİŞDİRMƏ (ID - 3910)

“Bərkişdirmək”dən f.is.

BƏRKİŞDİRMƏK (ID - 3911)

bax bərkitmək 2-ci mənada. Soyuq su ilə yuyunmaqla bədənini bərkişdirən adamlar bir sıra soyuqdəymə xəstəliklərinə çox az tutulur, daha davamlı və möhkəm olurlar. Zərgərli.

BƏRKİŞMƏ (ID - 3912)

“Bərkişmək”dən f.is.

BƏRKİŞMƏK (ID - 3913)

f 1. Bərk hala gəlmək, qəlizləşmək, kəsifləşmək, qatılaşmaq.
2. Bax bərkimək 1, 2 və 5-ci mənalarda. Mübarizədə bərkişmək. - Çəkişməyən bərkişməz. (Məsəl).

BƏRKİŞMİŞ (ID - 3914)

“Bərkişmək”dən fsifi İşdə, mübarizədə bərkişmiş adam.

BƏRKİTDİRMƏ (ID - 3915)

“Bərkitdirmək”dən f.is.

BƏRKİTMƏ (ID - 3916)

“Bərkitmək”dən f.is.

BƏRKİTMƏK (ID - 3917)

f. 1. Bağlamaq, örtmək; qapamaq, qıfıllamaq. Qapını bərkitmək. Darvazanı bərkitmək. - [Sübhanverdizadə] əllərini stola dayayıb ayağa qalxdı, qapıları açıb baxdı və arxadan örtüb bərkitdi. S.Rəhimov.
// Bir şeylə bağlayaraq,...

BƏRKLİK (ID - 3918)

is. 1. Bərk şeyin halı. Qəndin bərkliyi azdır. Çörəyin bərkliyi. Qabığın bərkliyi. - [Mahmud:] Mənim barmaqlarım kobudluqda, bərklikdə oymaqdan qalmaz. Ə.Əbülhəsən.
2. Xəsislik, simiclik.

BƏRKLİKÖLÇƏN (ID - 3919)

is. xüs. Bir cismin bərkliyini ölçmək üçün cihaz və s.

BƏRQ (ID - 3920)

is. [ər.] Şimşək.
// Bədii təsvirlərdə. Bərqü baran sanma kim gördükdə ahü əşkimi... Füzuli.
// Parıltı.
□ Bərq etmək
b ax bərq vurmaq. 'Rövşən etməzyüz min günəş bərq etsə; Bu möhnətdə qaralanmış...

BƏRQƏRAR (ID - 3921)

[fars. bər və ər. qərar]
köhn. Yerləşmiş, yerləşmə, qərar tapma, dayanma. ..Kərim xan adlı deyir ki: aləm dörd rüknün üstündə bərqərardır... M.F.Axundzadə.
Əvvəlki halında qalma, sabit olma. [Bəhram:] .. 'Pəri...

BƏRQƏSD (ID - 3922)

zərf [fars. bər və ər. qəsd] Qəsdən, bilə-bilə. Qarpızlarımız var ki, biri bir toğlu boyda. Kəsirsən qıpqırmızı. Elə bil içinə bərqəsd bal töküblər. Ə.Vəliyev.

BƏRLİ-BƏZƏKLİ (ID - 3923)

sif. Çox bəzəkli, səliqə ilə bəzənmiş. ..Ağzımı açmamış Gilə xala özünün bərli-bəzəkli qonaq otağına təklif etdi. Mir Cəlal.

BƏRMURAD (ID - 3924)

sif. [fars. bər və ər. murad] klas. Muradına yetişmiş, arzusuna çatmış.
Bərmurad etmək - muradına çatdırmaq. Bu gün müştaqi-didarın olanı bərmurad etdin. M.P.Vaqif.

BƏRNİ (ID - 3925)

is. İçində piti bişirmək və s. üçün istifadə edilən saxsı qab.
// Banka. Mürəbbə bərnisinin böyrü deşildi. Mir Cəlal.

BƏRPA (ID - 3926)

[fars.] Əvvəlki normal halına salma (dağılmış, yıxılmış, xarab olmuş, korlanmış, qırılmış, kəsilmiş şeyi); təzədən qurma (qurulma), təzədən düzəltmə (düzəldilmə), təzədən tikmə (tikilmə), təzələmə (təzələnmə);...

BƏRPAEDİCİ (ID - 3927)

sif. xüs. Bərpa edən, əvvəlki hala (vəziyyətə, şəklə) salan.

BƏRRAQ (ID - 3928)

sif. [ər.] şair. Bərq vuran, parıldayan. ..Günəşinyüksəkdən görünən işıqları sakit, saf, bərraq bir dənizin dalğalarında çimərək bəşəriyyətin gözünü işıldadır. M.S.Ordubadi.

BƏRR-BİYABAN; BƏRRÜ BİYABAN (ID - 3929)

is. [ər. bərr və fars. biyaban] köhn. Səhra, ucubucağı olmayan bitkisiz, quru çöl. [Cahangir bəy:] Səadət, təksəndən ötrü xanimanımdan əlçəkib, bərr-biyabana düşmüşəm. N.Vəzirov. Seyr edirəm bərr-biyabanları; Quli-biyaban...

BƏRŞİKƏST (ID - 3930)

[fars.] köhn. 1. Sınıq çıxma; müflis, müflis olma.
□ Bərşikəst olmaq
smıq çıxmaq, müflis olmaq.
2. Sınıq çıxmış, müflis olmuş, müflis.

BƏRTƏRƏF (ID - 3931)

[fars. bər və ər. tərəf]: bərtərəf edilmək - aradan qaldırılmaq; bərtərəf etmək - aradan qaldırmaq; bərtərəf olmaq - aradan qalxmaq.

BƏRZƏX (ID - 3932)

is. [ər.] 1. coğr. İki qitəni birbirinə, yaxud qitəni yarımada ilə birləşdirən dar torpaq zolağı.
2. Dini əfsanələrə görə, guya ruhların qiyamətə qədər qərar tutacağı behiştlə cəhənnəm arasında yer. [Şeyx Nəsrulla:]...

BƏS1 (ID - 3933)

əd. [fars.] 1. Yetər, kafi, kifayət. İş apar, baş gedərsə, qoy getsin; Ad qalır bəs deyilmi millət ilə. M.Ə.Sabir.
□ Bəs demək - kifayətlənmək, gözü doymaq. Bəs ki köhn. - 1) olduqca çox. Əqlin aparıb bəs ki baxır gündə...

BƏS2 (ID - 3934)

əd. Sualı, ya fikri gücləndirmək üçün işlənir. Bəs harada idin? Bəs bizə nə vaxt gələcəksən? Bəs sənin şeylərin hanı? Bəs bu gün nə edəcəksən? Bəs sabah? - Ey həqqi hər yerdə hazırdır deyən əgri nəzər; Bəs nə mənidən...

BƏSA (ID - 3935)

zərf[fars.] köhn. Çox, çoxlu, kifayət qədər, bəs qədər. Ruhum Xizrtək ondan bəsa kəsbi-kəmal etdi. M.P.Vaqif.

BƏSARƏT (ID - 3936)

bax bəsirət.
□ Bəsarəti bağlı olmaq (bağlanmaq) - qafil olmaq, həqiqəti görməmək, gözü bağlanmaq, başa düşməmək, gözü bağlı olmaq. [Qasım:] Adamın bəsarəti bağlananda bağlanır. Ə.Haqverdiyev.

BƏSİ (ID - 3937)

[fars.] köhn. Çox, çoxlu, xeyli. Canım gedəni, bəsi zamandır; Cismimdəki indi özgə candır. Füzuli. Sərü simayi-cananı çəkiblər bir-birindən xoş; O ki çeşmi-siyəh məstdir, bəsi şahanə yazmışlar. Q.Zakir.

BƏSİRƏT (ID - 3938)

is. [ər.] Bir şeyi dərindən və tez anlama qabiliyyəti, gələcəyi görmə qabiliyyəti. İkinci iddia bəsirət sahibləriyanında qətiyyən etibardan saqidir. M.F.Axundzadə.
Bəsirət gözü - idrak, anlaq, düşüncə. Leyk, hanı səndə...

BƏSİRƏTLİ (ID - 3939)

sif Bir şeyin əsil və həqiqətini dərindən və tez anlayan, qabağı görən; gözüaçıq, idraklı. Bəsirətli adam.

BƏSİRƏTLİLİK (ID - 3940)

is. Bəsirətli adamın xassəsi; gözüaçıqlıq, idraklılıq.

BƏSİRƏTSİZ (ID - 3941)

sifi Bəsirəti olmayan, gələcəyi görməyən.

BƏSİRƏTSİZLİK (ID - 3942)

is. Bəsirəti olmama, gələcəyi görməmə. İnsanların bəsirətsizlik və mərifətsizliyinin nəticəsində hicrətdən ta bu günə qədər avamı aldadanlar .. fitnəfəsad törətmişlər. M.F.Axundzadə.

BƏSİT (ID - 3943)

sif. [ər.] Tərkibi bir ünsürdən ibarət olan; mürəkkəb olmayan, sadə (mürəkkəb əksi). Bəsit maddə.

BƏSİTLƏNDİRMƏK (ID - 3944)

bax bəsitləşdirmək.

BƏSİTLƏNMƏK (ID - 3945)

bax bəsitləşmək.

BƏSİTLƏŞDİRİLMƏ (ID - 3946)

“Bəsitləşdirilmək”dən f.is.

BƏSİTLƏŞDİRİLMƏK (ID - 3947)

məch. Bəsit hala salınmaq.

BƏSİTLƏŞDİRMƏ (ID - 3948)

“Bəsitləşdirmək”dən f.is.

BƏSİTLƏŞDİRMƏK (ID - 3949)

f. Bəsit şəklə salmaq, sadələşdirmək.

BƏSİTLƏŞMƏ (ID - 3950)

“Bəsitləşmək”dən f.is.

BƏSİTLƏŞMƏK (ID - 3951)

f. Daha bəsit (sadə) olmaq, sadələşmək.

BƏSİTLİK (ID - 3952)

is. Bəsit şeyin halı; sadəlik.

BƏSLƏMƏ (ID - 3953)

“Bəsləmək”dən fis.

BƏSLƏMƏK (ID - 3954)

f. 1. Tərbiyə edib böyütmək, boya-başa çatdırmaq. Madərləriniz etdi sizə mehrü məhəbbət; Ağuşi-şəfəqqətdə sizi bəslədi rahət. M.Ə.Sabir. Anadır hər kişiyə öz vətəni; Bəsləyib sinəsi üstündə onu.
Səhhət.
...

BƏSLƏNMƏ (ID - 3955)

“Bəslənmək”dən f.is.

BƏSLƏNMƏK (ID - 3956)

1. “Bəsləmək”dən məch. Bəslənmək istəyirəm bütün ürəklərdə mən arzu, diləklər kimi. B.Vahabzadə.
2. t-siz. Qidalanmaq, qida almaq (yemək). Pişiklər ətlə, inəklər isə otla bəslənir. İnsan bədəninin hüceyrələri...

BƏSLƏYİCİ (ID - 3957)

sif. 1. Tərbiyə edib böyüdən, boya-başa çatdıran, yetişdirən, becərən.
// Mənəvi qida verən. Ana! Sənin tükənməz əməyin, oxşayıcı şəfqətin, bəsləyici məhəbbətin, qəlb ülviyyətin kimə məlum deyil! Mir Cəlal.
...

Bu səhifə 105 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla