Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

İCTİMAİYYAT (ID - 18140)

is. [ər.] Cəmiyyət və onun inkişafından bəhs edən elm. Ictimaiyyat dərsi. Ictimaiyyat müəllimi. - Ictimaiyyat dərnəyi rəhbəri [Ənisənin] .. müraciətini çox soyuq qarşılamışdı. S.Hüseyn.

İCTİMAİYYƏT (ID - 18141)

İCTİMAİYYƏTÇİ (ID - 18142)

is. İctimai işlərdə, ictimai həyatda fəal iştirak edən adam. // Sif. mənasında. Ictimaiyyətçi qadınlar. - [Səmayə] özü bir yaxşı ictimaiyyətçi qızdı, Heydərov onu al dillə aldadıb yoldan çıxartmışdır. Mir Cəlal.

İCTİNAB (ID - 18143)

is. [ər.] klas. Çəkinmə, saqınma, uzaqlaşma, uzaq durma. Fürsəti fövt etmək olmaz, gözləyir əğyarlar; Onların bədgularından ictinabın vaxtıdır. Aşıq Qurban. A kişi, mənim bu Gəncə şəhərində bir rəfiqim var, .. adını qoyub...

İCZ (ID - 18144)

klas. bax əcz. Tənha qalıb etdi naleyi-zar; Dərdü qəmə qıldı iczin izhar. Füzuli. Ətalət mayeyi-iczü kədərdir. M.Ə.Sabir. Ey milləti cəhalətə vadar edən axund; Hər dürlü fəqrü iczə giriftar edən axund! Ə.Qəmküsar.

İÇ (ID - 18145)

is. 1. Bir şeyin içərisi, daxili, iç tərəfi. Əvvəl evin içi, sonra çölü. (Ata. sözü). Mağaranın içi yumşaq ağac qabıqları ilə döşənmişdi. A.Şaiq. Əşrəf yavaşcadan sürünüb kola yaxınlaşdı, əli ilə kolun içini yoxladı....

İÇALAT (ID - 18146)

bax iç 2-ci mənada. Qoyunun içalatı. - [Canavar] yazığın içini, içalatını elə aparmışdı ki, quruca qəfəsəsi qalmışdı. S.Rəhimov. Məşədi Şərif içalatı iri bir səbətə qoyub həyətə salladı. Ə.Vəliyev.

İÇDIRILMƏ (ID - 18147)

"İçdirilmək” dən f.is.

İÇDIRILMƏK (ID - 18148)

icb. İçməyə məcbur edilmək.

İÇDIRMƏ (ID - 18149)

"İçdirmək” dən f.is.

İÇƏIÇ (ID - 18151)

zərf dan. Ara vermədən, dalbadal içmə (çoxları).

İÇƏRI (ID - 18152)

1. zərf ' Daxilə, daxildə. Içəri itələmək. Içəri gəl. Içəri buraxmaq. - 0ah rüsxət verdi, münəccimbaşı çıxmamış Xacə Mübarək içəri girib ərz elədi.. M.F.Axundzadə. [Sara xanım:] ..Gəlib çıxaram, tıqqıldadaram...

İÇHAIÇ (ID - 18153)

zərf Bir başdan içmə, ara vermədən içmə, çoxlu içmə; içəiç (çoxları haqqında). Içhaiç başlandı.

İÇICI (ID - 18155)

bax içkiçi.

İÇ-İÇALAT (ID - 18156)

bax içalat. [Mürşüdoğlu] qoca əli ilə iç-içalatı söküb çıxardıb qanlı biləklərini yudu. S.Rəhimov.

İÇILMƏ (ID - 18157)

"İçilmək” dən f.is.

İÇILMƏK (ID - 18158)

"İçmək” dən məch. Xörəyin üstündən çay içildi. Qabdakı su içilib qurtarmışdı. - [Kərəm:] Qəribin boynuna kəfən biçilməz; Əcəl camı çox acıdı, içilməz! “Əsli və Kərəm”. Nə qədər şirindir bu ləziz nemət!...

İÇIM (ID - 18159)

Adətən "bir” sözü ilə - bir dəfə içməyə kifayət edəcək qədər. Bir içim şərab. [Ahıl qadın:] Evdə bir içim su yoxdur. Ə.Haqverdiyev. Tapılmır bir içim su evdə, insaf eylə, az sərf et. M.Möcüz. Yusif bir içim su...

İÇIMLIK (ID - 18160)

is. 1. İçməyə yararlı, içmək üçün olan, içməli. Içimlik su.
2. Saylarla miqdar bildirir. Bir içimlik su. Iki içimlik şərab.

İÇIN-IÇIN (ID - 18161)

zərf 1. Gizlin, heç kəsə hiss etdirmədən; içində, ürəyində, qəlbində. Fərhad özlüyündə bu sözlərə için-için gülürdü. Ə.Vəliyev.
2. Yanıqlı-yanıqlı, yana-yana, acı-acı. Ağlar da için-için edər ah: - Bu körpəmə...

İÇIRDILMƏ (ID - 18162)

"İçirdilmək” dən f.is.

İÇIRDILMƏK (ID - 18163)

"İçirtmək” dən məch. Dərman içirdilmək. Içki içirdilmək.

İÇIRMƏ (ID - 18164)

"İçirmək” dən f.is.

İÇIRTDIRMƏ (ID - 18166)

"İçirtdirmək” dən f.is.

İÇIRTDIRMƏK (ID - 18167)

icb. Başqası vasitəsilə içdirmək, içməyə məcbur etmək.

İÇİRTMƏ (ID - 18168)

"İçirtmək” dən f.is.

İÇİRTMƏK (ID - 18169)

f 1. İçməyə sövq və ya məcbur etmək; içdirmək. Su içirtmək. - Əzizim, qandı ürək; Yar sözün dandı ürək; Şirin şərbət içirtdin; Nədən bəs yandı ürək? (Bayatı). Bir əlində sudur, bir əlində od; Gah verib içirdər, gah...

İÇKİ (ID - 18170)

is. İçilən spirtli mayelər. Spirtli içkilər. Şirin içkilər. - Bir müsəlman ki bir rus məclisinə düşərdi, öldürsəydin də, bir qətrə içki dilinə vurmazdı. C.Məmmədquluzadə. Axır vaxtlarda Yusif əlinə düşən pulu içkiyə...

İÇKİÇİ (ID - 18171)

sif Spirtli içkiləri həddindən artıq içən, içki düşkünü; əyyaş. Allah, Allah! Kimdi oğru, kimdi oğru saxlayan; Bu pristav içkiçi yerinə culfanı tutar. Molla Şükür. Varis böyüdükcə əxlaqsız, içkiçi və qumar düşkünü bir...

İÇKİLİ (ID - 18172)

sif İçki içilən, içki olan. Içkili məclis. Içkili qonaqlıq. - [Nəbi:] Cəbi, bu gecə bizdə böyük qonaqlıq var: oxuyanlı, çalanlı, içkili. S.S.Axundov.

İÇKİSİZ (ID - 18173)

sif Spirtli içkilər olmayan, içilməyən. Içkisiz məclis.

İÇQOVURMASI (ID - 18174)

is. Qoyun içindən hazırlanmış qovurma.

İÇLİ (ID - 18175)

sif Astarlı, astarı olan. Içli yorğan. Içli çul.

İÇLİK (ID - 18176)

is. 1. xüs. Bir şeyin içərisinə qoyulan, keçirilən, salınan şey. Hər hansı bir şeyin iç tərəfinə tikilən şey; astar. Içlik keçə. - ..Döyülən keçə qəliblərindən orada tezcə yeni-yeni alaçıqlar düzələr, his bağlamış...

İÇMƏ (ID - 18177)

“İçmək” dən f.is.

İÇMƏK (ID - 18178)

f 1. Maye bir şeyi udmaq. Su içmək. Dərman içmək. Şərbət içmək. - Yarım saata kimi ağalar və xanımlar çay içməyə və söhbətə məşğul oldular. C.Məmmədquluzadə. Stol üstündəki qrafindən stəkana su töküb içdim. A.Şaiq....

İÇMƏLİ (ID - 18179)

sif İçməyə yararlı; şirin. Içməli su. // Tamlı, dadlı. Içməli şərbətlər. Içməli mədən suları. - Buranın yerindən, havasından əlavə, suyu çox içməlidir. Ə.Haqverdiyev.

İÇRƏ (ID - 18180)

qoş. köhn. klas. İçində, içərisində. Bağ içrə. Ev içrə. - Mən bülbüli-baği-frqətəm, zar; Amma qəfəs içrəyəm giriftar. Füzuli. Çoxdur cahan içrə nazənin dilbər; Ozümə münasib yarı istərəm. Qurbani. Vərəq-vərəq dilü...

İÇSİZ (ID - 18181)

sif İçi olmayan, içi boş; ləpəsiz. Içsiz fındıq. // İçi, astarı olmayan. Içsiz çul.

İDARƏ (ID - 18182)

is. [ər.] 1. Hər hansı bir iş (dövləti, elmi, ictimai, ticarət, təsərrüfat və s.) sahəsinə baxan, müəyyən ştatı, müdiriyyəti olan təşkilat. Dövlət idarələri. Elmi tədqiqat idarəsi. Mərkəzi statistika idarəsi. Ictimai idarələr....

İDARƏÇİ (ID - 18183)

1. is. İdarə edən, rəhbərlik edən, müdir.
2. sif Evi yaxşı idarə edən, qənaətçi, qənaətcil, təsərrüfatçı, israfçı olmayan; idarədar. İdarəçi qadın. - Rəmziyyə onun ruhuna uyğun, idarəçi, həmin gözəl bir qız idi....

İDARƏÇİLİK (ID - 18184)

is. Rəsmiyyətçilik, quru rəsmiyyət. Təchizat təşkilatlarının işində də idarəçilik halları çoxdur. (Qəzetlərdən).

İDARƏDAR (ID - 18185)

[ər. idarə və fars. ...dar] bax idarəçi 2-ci mənada.

İDARƏDARLIQ (ID - 18186)

is. köhn. 1. Evi yaxşı idarə etmə, qənaətçilik.
2. Bax idarəçilik. O fikirləşirdi: - Bəzi yerlərdə bəzi mühərrirlər kağızpərəstliklə idarədarlığa nədənsə hörmət bəsləmirlər. Mir Cəlal.

İDARƏEDƏN (ID - 18187)

f.sif. dilç. İdarə əlaqəsində tabeedici tərəf (söz).

İDARƏEDİCİ (ID - 18188)

is. 1. İdarə edən, başçılıq edən, rəhbərlik edən, rəhbər. İdarəedici partiya.
2. tex. İşlədən, hərəkətə gətirən, bir mexanizm və s.-nin hərəkətini, işini nizama salan. İdarəedici mexanizm. İdarəedici sistem.

İDARƏLƏNƏN (ID - 18189)

bax idarəolunan 1-ci mənada. İdarələnən qurğu.

İDARƏLƏNMƏ (ID - 18190)

"İdarələnmək” dən f.is.

İDARƏLƏNMƏK (ID - 18191)

f İdarə edilmək, hərəkəti, işi idarə olunmaq.

İDARƏLƏRARASI (ID - 18192)

is. Müxtəlif idarələr arasında olan, aparılan, cərəyan edən. İdarələrarası yazışma.

Bu səhifə 103 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla