1
İzahlı lüğət - İ hərfi ilə başlayanlar - H. 28
ZE+education
kitab_satishi+
Tehsilmerkezleri+az.+mid+ads

İzahlı lüğət

İSTİOTLUQ (ID - 19555)

is. İstiot əkilmiş yer.

İSTİÖLÇƏN (ID - 19556)

İSTİRAHƏT (ID - 19557)

is. [ər.] Dincəlmə, rahatlanma; dinclik, rahatlıq. [Odunçu:] Bu nə gündür, nə dirilikdir ki, heç bir istirahət yox. U.Hacıbəyov. [Qulu:] Hər gün saat birdən üçə qədər .. istirahət saatlarıdır. İ.Əfəndiyev. Bura [pəncərə qabağı]...

İSTİRAHƏTCİL (ID - 19558)

sif Daima istirahət etməyə, özünə baxmağa vərdiş edən, işləməyi sevməyən. Istirahətcil adam.

İSTİRAHƏTGAH (ID - 19559)

is. [ər. istirahət və fars. ...gah] tənt. Dincəlinən, rahatlanan, istirahət edilən yer. [Cəmil bəy:] Mənim təbibim əcəl, istirahətgahım da məzarıstandır. H.Cavid.
□□ Əbədi istirahətgah tənt. - qəbir. Minlər, on minlərlə...

İSTİRAHƏTXANA (ID - 19560)

is. [ər. istirahət və fars. xanə] b a x istirahətgah.

İSTİRAHƏTQABAGI (ID - 19561)

zərf İstirahətdən qabaq, əvvəl.

İSTİRAHƏTLƏNMƏ (ID - 19562)

“İstirahətlənmək” dən f.is.

İSTİRAHƏTLƏNMƏK (ID - 19563)

f Dincəlmək, rahatlanmaq, istirahət etmək, yorğunluğunu (dincini) almaq. Hər dəfə öküzləri açıb çəmənə buraxırdıq, onlar da bir az dincəlir və kövşək çalırdı. Biz də istirahətlənirdik. T.Ş.Simurq.

İSTİRAHƏTLİ (ID - 19564)

sif Rahat, iztirabsız. ..Hər kəsə istirahətli bir həyat təmin eləmək ən böyük məfkurə hesab edilir. Çəmənzəminli.

İSTİRAHƏTLİK (ID - 19565)

is. dan. İstirahət, rahatlıq, dinclik. Heç bir istirahətliyi yoxdur.

İSTİRAHƏTSİZLİK (ID - 19566)

is. Narahatlıq, rahatsızlıq; istirahət etməmə. [Xosrovbəylinin dayısı] öz səfərindən, dəmir yolundakı istirahətsizliklərdən şirin-şirin danışırdı. Mir Cəlal.

İSTİRHAM (ID - 19567)

is. [ər.] Yalvarma, mərhəmət istəmə, rica etmə.

İSTİSQA (ID - 19568)

is. [ər.] tib. Bədənin müxtəlif boşluqlarına su toplanma xəstəliyi. [İkinci ərizəçi:] Xan, başına dönüm, bunun qardaşı mühlik istisqa mərəzinə mübtəla idi. M.F.Axundzadə.

İSTİSMAR (ID - 19569)

is. [ər.] 1. Hər hansı bir əməli məqsəd üçün sistematik istifadə etmə, faydalanma, işlətmə. Neft quyularının istismarı. Təbii sərvətlərin istismarı. - Lakin Nobelin bütün o inadlı səylərinə baxmayaraq, Şibayev də adaya pəncəsini...

İSTİSMARÇI (ID - 19570)

is. 1. Başqasının zəhmətini, məhsulunu mənimsəyən, özgəsini istismar edən. // Sif. mənasında. İstismarçı siniflər. İstismarçı cəmiyyət. - “Əkinçi” istismarçı və tüfeyli təbəqələri kəskin tənqid etməkdən çəkinmirdi....

İSTİSMARÇILIQ (ID - 19571)

is. Başqasını insafsızca işlədərək, zəhmətinin məhsulunu mənimsəmə; istismar etmə.

İSTİSNA (ID - 19572)

is. [ər. ] Umumi qaydadan çıxarma, ayırma. İstisna təşkil etmə. İstisna olmaq şərti ilə. □ İstisna etmək - ümumi qaydadan kənarda buraxmaq, xaric etmək; çıxmaq. İstisna etməmək - ümumi qaydadan kənarda buraxmamaq, ümumi qaydadan...

İSTİSNALIQ (ID - 19573)

is. Umumi qaydadan kənarda olma, istisna təşkil etmə.

İSTİSNASIZ (ID - 19574)

sif. İstisna etmədən, heç birini ümumi tərkibdən ayırmadan, heç birini kənarda buraxmadan (çıxmadan), bütünlükdə. İstisnasız olaraq hamı yığıncağa gəlməlidir.

İSTİ-SOYUQ (ID - 19575)

is. 1. İsti və soyuq hava və onun təsiri. Ozünü isti-soyuqdan qorumaq. - [Səlim bəy:] İsti-soyuqçün deyil başındakı bu papaq. S.Rüstəm. [Səlbi:] Oruc, papağı başa isti-soyuqçün qoymurlar, namus üçün qoyurlar. Ə.Vəliyev.
məc....

İSTİSU (ID - 19576)

is. 1. Xalq arasında isti müalicə suları çıxan yerə verilən ad. Yayda İstisuya getmişdik. - [Hacı Mehdi:] Amma, gərək, övrət İstisudan gələnədək iş tamam ola. Ə.Haqverdiyev.
2. Azərbaycanda çıxan müalicə sularından birinin...

İSTİTÖRƏTMƏ (ID - 19577)

bax isti1iktörətmə. İstitörətmə qabiliyyəti.

İSTİVURMA (ID - 19578)

is. tib. Çox isti havada günəşin təsirindən beyin mərkəzlərinin zədələnməsi; günvurma.

İSTORİOQRAFİYA (ID - 19579)

[yun. istoria və grapho] 1. Tarix haqqındakı biliklərin inkişafını öyrənən elm, tarixşünaslıq.
2. Hər hansı bir dövrdə meydana gəlmiş, yaxud bu və ya digər dövrə və ya problemə həsr olunmuş tarixi əsərlərin məcmusu;...

İSVEÇ(Lİ) (ID - 19580)

sif. və is. İsveç əhalisindən olan.

İSVEÇRƏLİ (ID - 19581)

sif. və is. İsveçrə əhalisindən olan.

İŞ (ID - 19582)

is. 1. Fəaliyyət, çalışma, zəhmət, əmək. Əqli iş. Fiziki iş. İş görmək. Elmi iş. İşlə məşğul olmaq. - İş insanın cövhəridir. (Ata. sözü). İş rəncbərin, güc öküzün, yer özününkü; Bəyzadələri, xanları neylərdin,...

İŞAN (ID - 19583)

is. Ruhani, din xadimi, molla. Yazdığıma yalan-palan qatmaram; İşan kimi rüşvət pula yatmaram. M.Ə.Sabir. Hər gün itib-batmadadır xanları; Mollaları, şeyx və işanları. Ə.Nəzmi.

İŞARANTI (ID - 19584)

is. Uzaqdan görünən işıq nöqtəsi; işıqucu.

İŞARASI (ID - 19585)

zərf İşin arası, iş görülən zaman. İşarası evə qaçmaq.

İŞARƏ (ID - 19586)

is. [ər.] 1. Əlamət, nişanə, iz. Övrətlərimizin indiki əhvalını nəzərə alsaq, .. bir işarə də tapa bilmərik ki, arvadlarımızın hüququ kişilər tərəfindən pozulmuş ola. C.Məmmədquluzadə. // Rəmz, emblem. Oraq kəndliyə,...

İŞARƏLƏMƏ (ID - 19587)

“İşarələmək” dən f.is.

İŞARƏLƏMƏK (ID - 19588)

f İşarə vurmaq. // İşarə (nişan) qoymaq.

İŞARƏLƏNMƏ (ID - 19589)

“İşarələnmək” dən f.is.

İŞARƏLƏNMƏK (ID - 19590)

məch. İşarə qoyulmaq (vurulmaq). // Nişan qoyulmaq (vurulmaq).

İŞARƏLİ (ID - 19591)

sif 1. Başqalarından ayrılmaq üçün işarə (nişan) qoyulmuş, işarəsi olan. İşarəli səhifə. İşarəli qab.
2. məc. Üstüörtülü, kinayəli, eyhamlı. İşarəli söz. İşarəli danışıq. - O vaxtdan sonra Leylək Ələmdar Müqim...

İŞARƏSİZ (ID - 19592)

sif. İşarəsi olmayan, işarə (nişan) qoyulmamış.

İŞARƏT (ID - 19593)

bax işarə. Bir yar ki dərd bilər olsa; Göz-qaş işarəti neylər? Aşıq Abas. İşarət elədim, dərdimi bildi; Gördüm həm gözəldi, həm əhli-dildi. Aşıq Ələsgər. Qonaq çadranın altından başını bulayıb, əli ilə işarət elədi...

İŞARMA (ID - 19594)

“İşarmaq” dan f.is.

İŞARMAQ (ID - 19595)

f Xəfifcə işıldamaq, işıq vermək. [Xudayar bəyin] papağının altdan gözləri elə işarır ki, adamın canına vahimə oturur. C.Məmmədquluzadə. ..Bağın qapısında yanan lampa .. işarırdı. M.S.Ordubadi. Hisli dirəkdən asılmış...

İŞARTI (ID - 19596)

b a x işarantı.

İŞARTMA (ID - 19597)

“İşartmaq” dan f.is.

İŞARTMAQ (ID - 19598)

bax işıqlandırmaq. O, sanki ümidlərini işardan bir qüvvə ardınca getdi. Mir Cəlal.

İŞBACARAN, İŞBİLƏN (ID - 19599)

sif Bacarıqlı, təcrübəli, qabiliyyətli, əlindən iş gələn. [Kətxuda] bilirdi ki, İnmirə camaatının şəhərdə yaxşı işbilən, oxumuş adamları vardır. N.Nərimanov. [Məcid:] Mənə də bir dənə işbilən arvad lazım idi.. B.Talıblı....

İŞBAZ (ID - 19600)

is. Özünü yalandan işgüzar göstərən adam.

İŞBAZLIQ (ID - 19601)

is. İşin prinsipial, ictimai-siyasi cəhətini nəzərə almayan, zahiri işgüzarlıq.

İŞCİL (ID - 19602)

sif. İşləməyi sevən; zəhmətsevən, işgüzar, çalışqan, işlək. - Pah! İnsan da belə işcil olar? Əjdaha kimidir! Mir Cəlal. [Kərim:] İşcil olmasına söz yoxdur. İ.Əfəndiyev. // İs. mənasında. Hər sahədə bir dalğa və hər...

İŞCİLLİK (ID - 19603)

is. Zəhməti, işi sevmə; çalışqanlıq, işgüzarlıq.

İŞÇİ (ID - 19604)

is. 1. Zehni və fiziki əməyin hər hansı bir sahəsində çalışan adam. Fəal işçi. Qabaqcıl işçilər. - Mirzağa onu istirahət evinin bir xidmətçisi və ya məsul bir işçisi zənn etdi. S.Hüseyn. // Hər hansı bir müəssisədə, idarədə...

Bu səhifə 166 dəfə baxılıb

....
1
ugur_200x200_new.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif