Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

İNANDIRMAQ (ID - 18880)

f İnanmasına nail olmaq, inanmasına çalışmaq, birində bir şey haqqında inam yaratmaq; qane etmək. Haqlı olduğuna inandırmaq. Vəziyyətin düzələcəyinə inandırmaq.- Füzuli, eşqə mühlik derdim, ol məhvəş inanmazdı; Bihəmdüllah...

İNANIQLI (ID - 18881)

b a x inandırıcı.

İNANILACAQ (ID - 18882)

sif İnanıla bilən, doğru şey kimi qəbul edilə bilən; etibar edilə bilən. Inanılacaq adam deyil.

İNANILMA (ID - 18883)

“İnanılmaq” dan f.is.

İNANILMAQ (ID - 18884)

məch. Etibar edilmək; doğru deyə qəbul olunmaq, doğru nəzəri ilə baxılmaq.

İNANILMAZ (ID - 18885)

sif İnanılması mümkün olmayan, etibar edilməz, ağlabatmaz. Bu sözlər əvvəlcə mənə inanılmaz (z.) göründü. M.Rzaquluzadə.

İNANILMAZLIQ (ID - 18886)

is. İnanılması mümkün olmama, etibar edilə bilməmə.

İNANILMIŞ (ID - 18887)

f.sif Etibarlı, etibar edilə bilən, etibara layiq. Inanılmış adam.

İNANMA (ID - 18888)

“İnanmaq” dan f.is.

İNANMAQ (ID - 18889)

f 1. Bir işin, sözün və s.-nin yəqinliyinə, doğruluğuna qəti əmin olmaq, arxayın olmaq, yəqin etmək. Gülnaz çölə həmişə Laçınla yanaşı gedər, onun əlliayaqlı olduğunu görüb, bacarığına ürəkdən inanardı. M.Hüseyn....

İNANMALI (ID - 18890)

sif. İnanılacaq, etibarlı, bel bağlamalı olan, sədaqətli. O, inanmalı adamdır. □ İnanmalı olmaq - inanmağa, qane olmağa, yəqin etməyə məcbur olmaq. Keçdiyimiz yerlərdəki vəziyyəti göz önünə gətirib bunlara inanmalı oldum....

İNANMAZ (ID - 18891)

sif Heç bir şeyə inanmayan, inandırıla bilməyən. Inanmaz adam.

İNAYƏT (ID - 18892)

is. [ər.] klas. Mərhəmət, rəhm, iltifat, şəfqət, yaxşılıq. Az eyləmə inayətini əhli-dərddən; Yəni ki çox bəlalərə qıl mübtəla məni! Füzuli. [Mələk:] Yarəb, azacıq lütfü inayət! Qəhr olmada artıq bəşəriyyət. H.Cavid....

İNCƏ (ID - 18893)

sif 1. Zərif işlənmiş, nəfis, qəşəng. Incə qolbaq. Incə naxış. - Stolun kənarında krovatların yanında kifayət qədər incə sandalyalar düzülmüşdü. C.Məmmədquluzadə. Tacirin iddiasına görə, o günə qədər Bağdada bu qədər...

İNCƏBEL(Lİ) (ID - 18894)

sif Beli nazik, zərif. Incəbel qız. - Nigar xanım qabaqda, qırx incəbel qız da dalda dükana tərəf gəlirdi. “Koroğlu”. Böyük qız ucaboylu, incəbelli .. bir gözəl olduğunu sübut edirdi. S.S.Axundov. Bir azdan xurmayı saçlı, incəbel,...

İNCƏDƏN-İNCƏYƏ (ID - 18895)

İNCƏLƏNMƏ (ID - 18896)

“İncələnmək” dən f.is.

İNCƏLƏNMƏK (ID - 18897)

bax incələşmək.

İNCƏLƏŞDİRİLMƏ (ID - 18898)

“İncələşdirilmək” dən f.is.

İNCƏLƏŞDİRİLMƏK (ID - 18899)

məch. Daha incə, daha zərif edilmək; nazikləşdirilmək.

İNCƏLƏŞDİRMƏ (ID - 18900)

“İncələşdirmək” dən f.is.

İNCƏLƏŞDİRMƏK (ID - 18901)

f Daha incə, daha zərif etmək; nazikləşdirmək.

İNCƏLƏŞMƏ (ID - 18902)

“İncələşmək” dən f.is.

İNCƏLƏŞMƏK (ID - 18903)

f 1. Get-gedə incə olmaq, zərifləşmək. Qız böyüdükcə incələşirdi.
Mənalı səslərinlə, şerim, incələş; Bir kaman kimi. M.Müşfiq.
2. Getdikcə nazikləşmək, daralmaq. Bir neçə gündən sonra Telli balkonda durub getdikcə...

İNCƏLƏTDİRMƏK (ID - 18905)

bax incələtmək.

İNCİBALIĞI (ID - 18916)

is. zool. Sazan fəsiləsindən pullu kiçik balıq.

İNCİÇİÇƏYİ (ID - 18917)

is. bot. Xırda ağ çiçəkləri olan ətirli çoxillik bitki (dərman bitkisi kimi istifadə olunur).

İNCİDİLMƏ (ID - 18918)

“İncidilmək” dən f.is.

İNCİDİLMƏK (ID - 18919)

məch. 1. Əziyyət verilmək, əzab verilmək.
Küsdürülmək, ürəyi sındırılmaq. [Aqil] Gülnazın kimin tərəfindən isə incidildiyini güman edib dalınca yüyürdü. Q.İlkin.

İNCİK (ID - 18920)

sif İncimiş, küsmüş, rəncidə, ürəyi sınmış. İncik baxış. İncik sual. - Tükəz qarı incik səsini ucaltdı. S.Rəhimov. // Zərf mənasında. Şirzad Pərşanın belə incik ayrılıb getməsindən qorxdu. M.İbrahimov. [Maral və Kəyan]...

İNCİKLİ (ID - 18921)

b a x incik. Zinhar, şikayət etmə məndən; İncikli hekayət etmə məndən! Füzuli.

İNCİKLİK (ID - 18922)

is. İncimə, küsü, aradəymə, küsüşmə, narazılıq. [Dəlilər] yedilər, içdilər, keflər kökəldi, damağlar cağ oldu, inciklik yaddan çıxdı. “Koroğlu”. Mirzə Süleyman atasını çox sevirdi və sağ olan vaxtında nə qədər...

İNCİL (ID - 18923)

is. [ər.] Bibliyanın, İsanın həyat və təlimi haqqındakı əfsanələrdən bəhs eləyən və xristian dininin əsasını təşkil edən hissəsi. Bu əməl harda yazılıb? İncilə, Qurana baxın! Aşıq Ələsgər. [Dərviş Şeyx Sənana:]...

İNCİLMƏK (ID - 18924)

bax incə1mək. Əzizim, ay incilər; Yox sizə tay, incilər; Sənə baxan gözlərim; Günü-gündən incilər. (Bayatı).

İNCİMƏ (ID - 18925)

“İncimək” dən f.is.

İNCİMƏK (ID - 18926)

f 1. Əziyyət çəkmək, ağrı hiss etmək. Eşqin yolunda qəm verə üz, aşiq inciməz. S.Ə.Şirvani. [Şeyx Səlim] ..varlığını hiss etmirdi, çünki ona daş dəydikdə belə, deyəsən, incimir və qırçınmırdı. M.S.Ordubadi. İncimiş,...

İNCİNAR (ID - 18927)

[rus. injener sözünün canlı dildə təhrif edilmiş forması] bax mühəndis. İncinar oldu Qasım bəy, bizə çox verdi əzab; Həq evin yıxsın onun, etdi bizi xanəxərab. S.Ə.Şirvani. [Sultan bəy:] Yoxsa bu incinar-mincinar, doxtur-moxtur,...

İNCİNARLIQ (ID - 18928)

[“injener” sözündən] bax mühəndis1ik. İncinarlıq özü bir elmdi, bihəddü hesab. S.Ə.Şirvani.

İNCİNMƏK (ID - 18929)

klas. bax incimək. Gerçək möhübbə cövrü cəfa çünki yar edər; Neyçün cəfadan incinə, qəmdən məlul ola. Nəsimi. Incinmə ki, səndən oldu təqsir. Məsihi. Məndən incinibdir ol üzü alım; Heç bilmənəm könlün ta nə ilə alım....

İNCİŞMƏ (ID - 18930)

“İncişmək” dən f.is.

İNCİŞMƏK (ID - 18931)

qarş. Bir-birindən incimək, küsüşmək, araları dəymək.

İNCİTMƏ (ID - 18932)

“İncitmək” dən f.is.

İNCİTMƏK (ID - 18933)

f 1. Əziyyət vermək, əzab vermək, işgəncə etmək. Nəbi özündən sonra Mehdini incidəcəklərini düşünür. “Qaçaq Nəbi”. // Yormaq, əldən salmaq, üzmək. Koroğlu iltimas eylər; Bala, incitmə Qıratı! “Koroğlu”.
Ağrıtmaq,...

İNDEKS (ID - 18934)

[lat.] 1. Bir şeyin adları yazılmış siyahısı; adlar siyahısı. Çıxmış kitabların indeksi. Malların indeksi.
iqt. Hər hansı bir iqtisadi hadisənin ardıcıl dəyişmələrini faizlə ifadə edən rəqəm göstəricisi. Əmək məhsuldarlığı...

İNDEKSLİ (ID - 18935)

sif İndeksi olan.

İNDETERMİNIST (ID - 18936)

[lat.] fəls. İndeterminizm tərəfdarı.

İNDETERMİNIZM (ID - 18937)

[lat.] fəls. Təbiət və cəmiyyətdə baş verən hadisələrin qanunauyğunluğunu və səbəbiyyətini inkar, insan iradəsinin mütləq “azadlığını”, yəni onun heç bir şeydən asılı olmadığını iddia edən idealist görüş.
İNDƏN:...

İNDİ (ID - 18938)

zərf 1. Hazırda, bu anda, hazırkı vaxtda, bu saat, əlan. Indi gəldi. Indi gedəcəyəm. Görəsən, indi o haradadır? - Dağlar, sənin ilə həmdəm olmadım; Əsirgərsən indi qarı da məndən. Qurbani. Dedi xatun ki: - Söylə, ey fərzənd;...

İNDİCƏ (ID - 18939)

zərfi Bu saat, bu dəqiqə, bu anda. İndicə getdi. İndicə gələr. İndicə yola saldım. - [Cəlal:] Yox, canım, - dedi, - kişinin babalın yumayın. İndicə küçədə rast gəldik. Çəmənzəminli. Biçarə muzdurun damarları qurudu ki, indicə...

İNDİDƏN (ID - 18940)

zərfi 1. Bu vaxtdan, bu andan, bu gündən, bu dəqiqədən, qabaqcadan. İndidən hazırlıq görmək lazımdır. - Rüstəm kişi elə indidən müavini itaətdə saxlamağı qərara aldı. M.İbrahimov. // Fürsət varkən, imkan varkən, nə qədər...

Bu səhifə 99 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla