İzahlı lüğət

İMTİYAZSIZ (ID - 18841)

sif Heç bir imtiyazı, xüsusi və müstəsna hüququ olmayan.

İMTİZAC (ID - 18842)

[ər.] 1. Qarışma, qarışa bilmə, bir neçə maddənin qarışıb bir maddə əmələ gətirməsi. Kimyəvi imtizac.
Bir-birinə uyğun gəlmə, bir-biri ilə tutma, bir-biri ilə qaynayıb-qarışma; uyğunluq, ahəng. Rənglərin imtizacı....

İMZA (ID - 18843)

is. [ər.] 1. Bir məktubun, sənədin və s.-nin altında öz dəst-xətti ilə adını və ya familiyasını yazma, qol çəkmə, qol qoyma; qol. Fəxrəddinin və Ələddinin imzası ilə şəhərə belə bir bəyannamə buraxılmışdı. M.S.Ordubadi....

İMZALAMA (ID - 18844)

“İmzalamaq” dan f.is.

İMZALAMAQ (ID - 18845)

f Altında öz familiyasını (ya adını) yazmaq, öz imzasını qoymaq, qol çəkmək. Kərbəlayı Xəlil .. teleqrafçının verdiyi kağızı türkcə imzaladı və teleqrafçıya qaytararaq iki şahı dapul verdi. T.Ş.Simurq. Sərvərov əmri götürüb...

İMZALANMA (ID - 18846)

“İmzalanmaq” dan f.is.

İMZALANMAQ (ID - 18847)

məch. İmza edilmək, qol çəkilmək, qol qoyulmaq. Müqavilə imzalandı. - Əmrnamə yazılmış və Balacayev tərəfindən imzalanmışdı. S.Rəhimov.

İMZALANMIŞ (ID - 18848)

f.is. İmza edilmiş, qol qoyulmuş, qol çəkilmiş. İmzalanmış qərar. İmzalanmış kağızlar. - [Sabirin] sabiqdə bəzi müstəar adlar ilə imzalanmış abdar, xoşməzmun və mövzun kəlamları “Molla Nəsrəddin “səhifələrində dərc...

İMZALATDIRMA (ID - 18849)

“İmzalatdırmaq” dan f.vs..

İMZALATDIRMAQ (ID - 18850)

b a x imzalatmaq.

İMZALATMA (ID - 18851)

“İmzalatmaq” dan f.is.

İMZALATMAQ (ID - 18852)

icb. Qol çəkdirmək, imza etdirmək. Baş mühasib .. içəri girdi, əlindəki sənədləri idarə müdirinə imzalatdırıb qapıya yaxınlaşırdı ki, Surxay soruşdu.. M.Süleymanov.

İMZALI (ID - 18853)

sif Qol çəkilmiş, imzalanmış, imza ilə təsdiq edilmiş. İmzalı məktub. İmzalı sənəd.

İMZASIZ (ID - 18854)

sif Altında imza olmayan, imza edilməmiş, qol çəkilməmiş. İmzasız məktublar.

İNABƏT (ID - 18855)

is. [ər.] köhn. Tövbə, tövbə etmə.

İNAD (ID - 18856)

1. sif Əsassız olaraq dediyini yeritməyə çalışan, heç bir güzəştə getmək istəməyən; tərs, höcət. İnad adam. İnad xasiyyət. - [Qulu] xəsis, tamahkar, heç bir şeyə güzəştə getməyən, tərs və inad bir adam idi. A.Şaiq. [Böyükxanım:]...

İNADCIL (ID - 18857)

b a x inadkar. Hər şeydə möhkəm, sözünün üstə duran, inadcıl, amansız olan Baxış bəyin bir zəif cəhəti vardı: çox şorgöz idi. Ə.Abasov.

İNADCILLIQ (ID - 18858)

bax inadkarlıq.

İNADÇI (ID - 18859)

bax inadkar. [Mehribanın] nöqsanı yalnız savadsızlığı, eyni zamanda inadçı əsəbiliyi idi. S.Hüseyn.

İNADÇILIQ (ID - 18860)

b a x inadkarlıq. Qaraca qızın təbiətində inadçılıq vardı.. Yusifdən nə qədər kötək yeyirdisə də, yenə tərsliyindən əl götürməzdi. S.S.Axundov.

İNADEDİCİ (ID - 18861)

bax inadkar.

İNADKAR (ID - 18862)

sif. [ər. inad və fars. ...kar] İnad, inadcıl, tərs, dediyindən əl çəkməyən. Polis və qoşunun təzyiqinə baxmayaraq, qəhrəman və inadkar fəhlələr mədən dairəsindən çıxmadılar. M.S.Ordubadi. 0air ən inadkar bir çocuq kimi;...

İNADKARCASINA (ID - 18863)

zərf Tərslik edərək, inad göstərərək, dediyindən əl çəkməyərək. Inadkarcasına demək. - Həbib Mədədin fikri ilə razı idi. Ancaq inadkarcasına öz sözlərini təkrar edirdi.. Ə.Vəliyev.

İNADKARLIQ (ID - 18864)

is. 1. İnadkar adamın xasiyyəti; tərslik, inad. Inadkarlıq etmək. - Qızın inadkarlığı; Çox ağır gəldi ona. B.Vahabzadə.
2. Sözünün üstündə durma, əzmindən dönməmə; dəyanət, səbat.

İNADLI (ID - 18865)

sif. 1. Tərs, höcət, kəc, inadcıl, dediyindən əl çəkməyən. Mehriban inadlı bir qız idi. S.Hüseyn. Çoxlarının bezdiyi və uzaq qaçdığı inadlı, şıltaqçı və ağlağan uşaqları Nazimə sanki əfsun ilə ələ alır(dı). Mir Cəlal....

İNADLILIQ (ID - 18866)

is. 1. İnadlı adamın hal və keyfiyyəti; inadcıllıq.
2. İşində və ya sözündə dəyanət, möhkəmlik, dayanıqlıq, əzm.

İNAQ (ID - 18867)

is. tib. Uşaqlarda qırtlağın iltihabı. Inaq olmaq. □ İnaq(ını) vurmaq - keçmişdə xalq arasında: inaq olmuş uşağın başını yüngülcə çərtmək.

İNAQLI (ID - 18868)

sif. İnaq xəstəliyinə tutulmuş. Inaqlı uşaq.

İNAUQURASİYA (ID - 18869)

is. [ing.] Prezidentin rəsmən öz vəzifəsinə başlaması münasibəti ilə bağlı keçirilən mərasim.

İNAM1 (ID - 18870)

is. 1. İnanma, etibar. Inam olmayan yerdə iman olmaz. (Ata. sözü). Ilk müvəffəqiyyət məndə inam və ruh yüksəkliyi doğurdu. A.Şaiq. İnamla şəklində zərf - bir şeyə ürəkdən inanaraq, özünə inanaraq, özünə güvənərək, əzmlə,...

İNAM2 (ID - 18871)

[ər.] bax ənam. [Məstəli şah:] Xanım, divlərin əlmuzdunu, inamını kərəm edin! M.F.Axundzadə. □ İnam etmək (eyləmək) - bax ənam eləmək ("ənam”da). Inam edibən ona bəsi mal; Leyli tələbinə qaldı irsal. Füzuli. O ki...

İNAMLI (ID - 18872)

sif İnamı olan, qətiyyətli, əmin, arxayın, xatircəm. Onun ilıq səsi, inamlı səsi; Şəfəqi, şöləsi, məhrəm nəfəsi; Mənə qüvvə verdi, gəzdim, dolandım.. Ə.Cavad. [Fərhadoğlu] ağır və inamlı addımla gəzib əlini yenə Əmiraslan...

İNAMSIZ (ID - 18873)

sif İnamı olmayan, inanmayan, etibar etməyən.

İNAMSIZLIQ (ID - 18874)

is. İnam olmama, etibar olmama; inam, etibar yoxluğu.

İNANDIRICI (ID - 18875)

sif və zərf İnandıran, qaneedici, sübutlu, əsaslı, tutarlı. Inandırıcı dəlillər. Inandırıcı sübut. - C.Məmmədquluzadə Novruzəlilərin ürəkdağlayan, yazıq, ağır və köməksiz həyatlarını çox təbii və inandırıcı təsvir...

İNANDIRICILIQ (ID - 18876)

is. Qaneedicilik, sübutluluq, əsaslılıq, tutarlılıq. Dəlillərin inandırıcılığı. Faktların inandırıcılığı.

İNANDIRILMA (ID - 18877)

“İnandırılmaq” dan f.is.

İNANDIRILMAQ (ID - 18878)

“İnandırmaq” dan məch.

İNANDIRMA (ID - 18879)

“İnandırmaq” dan f.is.

İNANDIRMAQ (ID - 18880)

f İnanmasına nail olmaq, inanmasına çalışmaq, birində bir şey haqqında inam yaratmaq; qane etmək. Haqlı olduğuna inandırmaq. Vəziyyətin düzələcəyinə inandırmaq.- Füzuli, eşqə mühlik derdim, ol məhvəş inanmazdı; Bihəmdüllah...

İNANIQLI (ID - 18881)

b a x inandırıcı.

İNANILACAQ (ID - 18882)

sif İnanıla bilən, doğru şey kimi qəbul edilə bilən; etibar edilə bilən. Inanılacaq adam deyil.

İNANILMA (ID - 18883)

“İnanılmaq” dan f.is.

İNANILMAQ (ID - 18884)

məch. Etibar edilmək; doğru deyə qəbul olunmaq, doğru nəzəri ilə baxılmaq.

İNANILMAZ (ID - 18885)

sif İnanılması mümkün olmayan, etibar edilməz, ağlabatmaz. Bu sözlər əvvəlcə mənə inanılmaz (z.) göründü. M.Rzaquluzadə.

İNANILMAZLIQ (ID - 18886)

is. İnanılması mümkün olmama, etibar edilə bilməmə.

İNANILMIŞ (ID - 18887)

f.sif Etibarlı, etibar edilə bilən, etibara layiq. Inanılmış adam.

İNANMA (ID - 18888)

“İnanmaq” dan f.is.

İNANMAQ (ID - 18889)

f 1. Bir işin, sözün və s.-nin yəqinliyinə, doğruluğuna qəti əmin olmaq, arxayın olmaq, yəqin etmək. Gülnaz çölə həmişə Laçınla yanaşı gedər, onun əlliayaqlı olduğunu görüb, bacarığına ürəkdən inanardı. M.Hüseyn....

İNANMALI (ID - 18890)

sif. İnanılacaq, etibarlı, bel bağlamalı olan, sədaqətli. O, inanmalı adamdır. □ İnanmalı olmaq - inanmağa, qane olmağa, yəqin etməyə məcbur olmaq. Keçdiyimiz yerlərdəki vəziyyəti göz önünə gətirib bunlara inanmalı oldum....

Bu səhifə dəfə baxılıb

......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed