Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

İŞVƏBAZ (ID - 19725)

sif. [ər. işvə və fars. ...baz] İşvə edən, işvəkar, nazlı.

İŞVƏBAZLIQ (ID - 19726)

is. İşvə, naz-qəmzə etmə xasiyyəti.

İŞVƏKAR (ID - 19727)

sif. [ər. işvə və fars. ...kar] Öz qəmzəli baxışları ilə kişiləri məftun edən; işvəli, qəmzəli. [Zeynəb xanım] Alış bəyi görüncə qaşlarını qaldırdı, fitnəli gözlərini süzdü və işvəkar bir səslə qulluqçuya dedi:...

İŞVƏKARANƏ (ID - 19728)

zərfi [ər. işvə və fars. karanə] İşvə ilə, nazla, naz-qəmzə ilə. Işvəkaranə yerimək.

İŞVƏKARLIQ (ID - 19729)

is. İşvə satma, naz satma; naz-qəmzə. Işvəkarlıq etmək.

İŞVƏLİ (ID - 19730)

sif. Nazlı, qəmzəli, cilvəli, şux, dilbər. Işvəli qız. Işvəli gəlin. Işvəli təbəssüm. - Ah sevgili nigar, sən qal indi! Ey işvəli yar, sən qal indi! Xətayi. Dolanım başına, ey nazlıca yarım, bəri bax; Işvəli, qəmzəli, çəm-xəmli...

İT (ID - 19731)

is. 1. Canavar, tülkü kimi heyvanların mənsub olduğu yırtıcı məməli heyvanların xüsusi fəsiləsinə mənsub ev heyvanı. Çoban iti. Həyət iti. Ov iti. - It, qulağını kəsəndən qorxar. (Məsəl). Hərdən it hürüşməsi, səsküy...

İTAƏT (ID - 19732)

is. [ər.] 1. Tabe olma, boyun əymə, sözə qulaq asma, göstərişə əməl etmə; tabelik. Ata-anaya itaət. Böyüyə itaət. [Qaplan:] Əmrinə itaət bir vəzifədir; Verdiyin hər fərman bizə töhfədir. A.Şaiq. Çay üstündə qazı həmçinin...

İTAƏTKAR (ID - 19733)

sif. [ər. itaət və fars. ...kar] bax itaət1i. Şərif ki hər zaman .. [Molla Xəlilin] müti və itaətkar bir müridi idi, bütün bayır işlərini ona gördürərdi. S.Hüseyn. ..Qaraqaşlı Davudun səliqəli, itaətkar, həvəsli işi ustanın...

İTAƏTKARCASINA (ID - 19734)

zərf [ər. itaət və fars. karanə] İtaətlə, müticəsinə.

İTAƏTKARLIQ (ID - 19735)

is. İtaət etmə, tabe olma; hər əmrə, sözə, göstərişə sözsüz əməl etmə; mütilik, ehtiram. [Nuriyyə:] Mən [Muradın] dəvətini qeyri-şüuri bir itaətkarlıqla (z.) qəbul etdim. İ.Əfəndiyev.

İTAƏTLİ (ID - 19736)

sif İtaətdən çıxmayan, tabe olan, itaət edən; müti, intizamlı. [İblis:] Heç
maraq etmə, əmin ol, o mənim ən itaətli qulumdur daim. H.Cavid.

İTƏLƏNMƏ (ID - 19759)

“İtələnmək” dən f.is.

İTƏLƏNMƏK (ID - 19760)

“İtələmək” dən məch.

İTƏLƏŞMƏ (ID - 19761)

“İtələşmək” dən f.is.

İTƏLƏŞMƏK (ID - 19762)

qarş. Bir-birini itələmək. Bəzi adamlar kəndin içində əyri-üyrü yolla qaçışır, bir çoxu yenə də bir-birinə toqquşub itələşir və həyətə doluşurdu. S.Rəhimov.

İTGƏ (ID - 19763)

is. dan. Qızılquş və qırğı balalarına xalq arasında verilən ad.

İTXİYARI (ID - 19764)

is. bot. Zibilli yerlərdə bitən, xiyara bənzər çoxillik yabanı bitki. Itxiyarı, yetişmiş meyvəyə toxunduqda saplağından qopur, içərisindəki acı maye ilə birlikdə toxumu ətrafa yayılır.

İTİ (ID - 19765)

1. sif Yaxşı itilənmiş, kəskin, çox kəsici. Iti bıçaq. Iti balta. Iti ülgüc. Iti qılınc. // Ucu şiş, batıcı, deşici. Iti ox. Iti tikan. - . .Heç bir zaval görməyəcəyini [pişik] hiss etdi, iti caynaqlarını qabırğaya ilişdirdi....

İTİAXAN (ID - 19766)

sif. Sürətlə axan, tez axan. Itiaxan çay.

İTİBAXIŞLI (ID - 19767)

sif Baxışı kəskin, baxışından zirəklik, əzmkarlıq duyulan. Itibaxışlı oğlan. - ..Onların içində bir nəfər qarayanız, itibaxışlı, sakitduruşlu bir gənc vardı. Mir Cəlal.

İTİBUCAQ(LI) (ID - 19768)

is. riyaz. İti bucağı olan həndəsi fiqur. // Buna oxşar hər hansı bir şey. Itibucaqlı daş.

İTİBURUN (ID - 19769)

sif. Burnu sivri, şiş, iti. Itiburun adam. Itiburun çəkmə.

İTİBUYNUZ(LU) (ID - 19770)

sif Buynuzu iti olan. Itibuynuzlu qoç. Itibuynuzlu çəpiş. - Biri var idi, biri yox idi, bir itibuynuz ala keçi var idi. (Nağıl).

İTİCƏ (ID - 19771)

1. sif. Çox iti. Iticə bir bıçaq.
zərf Çox iti, çox sürətli. Iticə yerimək.

İTİDƏMİR (ID - 19772)

is. xüs. Aşılanacaq gönün, dərinin üzərindəki ət qalıqlarını təmizləmək üçün ağzıiti dəmir alət.

İTİDIRNAQLI (ID - 19773)

sif. Dırnaqları iti, sivri olan. Itidırnaqlı quş. - Görsəydi havada itidırnaqlı; Yırtıcı dimdikli, qarmaqayaqlı; ..Vurardı başına ürəyindən qan. H.K.Sanılı.

İTİDİŞLİ (ID - 19774)

sif Dişləri iti olan. Itidişli çarx. Itidişli it. - [Ana:] [Buğacı] itidişli qaplanlara qapdırdınsa, gizlətmə, de! M.Rzaquluzadə.

İTİK (ID - 19775)

bax itki. Qonşu qonşunun itiyini bayatı çağıra-çağıra tapar. (Ata. sözü). Bu böyük itik, bu kədərli faciə .. ata-balaya bir vurğun kimi təsir etdi. A.Şaiq. [Pəri:] [Mirzə] sənin axtardığın itik bizdə tapılmaz.

İTİGEDƏN (ID - 19777)

sif. İti sürətli, çox sürətli gedən.

İTİGÖRƏN (ID - 19778)

sif. Gözdən iti olan. İtigörən adam.

İTİGÖZ(LÜ) (ID - 19779)

sif 1. Gözü iti, tez görən, ən incə şeyi görən. İtigözlü adam. - Onu, o itigözlü, girdə və gülərüzlü müəllimi kim tanımır, kim əzizləmir? Mir Cəlal.
2. məc. Sayıq, huşyar, həssas, diqqətli.

İTİGÖZLÜLÜK (ID - 19780)

is. İtigözlü adamın hal və keyfiyyəti; ən incə şeyi görmə qabiliyyəti.

İTİKÇİ (ID - 19781)

is. İtiyini gəzən, axtaran adam. İtikçinin acığı dabanından çıxar. (Məsəl).

İTİKLİ (ID - 19782)

sif Bir şey itirmiş, mühüm bir şeyi itmiş. [İlyas] vaqonlara girib itikli adamlar kimi hamını bir-bir nəzərdən keçirirdi. Mir Cəlal.

İTİLƏLƏK (ID - 19783)

sif Lələkləri iti olan.

İTİLƏMƏ (ID - 19784)

"İtiləmək” dən f.is.

İTİLƏMƏK (ID - 19785)

f 1. Kəsici alətləri bülövə, çarxa, qayışa və s.-yə çəkməklə yaxşı kəsər hala gətirmək, kəskin etmək. Bıçağı itiləmək. Baltanı itiləmək. Qayçını itiləmək.
Usta Hüseyn əllərini ətəklərinə silib götürdü...

İTİLƏNMƏ (ID - 19786)

“İtilənmək” dən f.is.

İTİLƏNMƏK (ID - 19787)

məch. İti hala gətirilmək, kəskinləşdirilmək. Burada xəncərlər sulanır, itilənir, hər cür tüfənglər yoxlanır.. Mir Cəlal.

İTİLƏŞDİRİLMƏ (ID - 19788)

“İtiləşdirilmək” dən f.is.

İTİLƏŞDİRİLMƏK (ID - 19789)

məch. Daha iti edilmək, daha kəsərli hala salınmaq.

İTİLƏŞDİRMƏ (ID - 19790)

“İtiləşdirmək” dən f.is.

İTİLƏŞDİRMƏK (ID - 19791)

f 1. Daha iti etmək, daha iti hala gətirmək.
məc. Kəskinləşdirmək, daha kəskin etmək.

İTİLƏŞMƏ (ID - 19792)

“İtiləşmək” dən f.is.

İTİLƏŞMƏK (ID - 19793)

f Daha iti olmaq, daha kəskin olmaq. [Bəndalının] yanaqları qızarmış, sümüyü bərkimiş, vücudu möhkəmlənmiş, baxışı itiləşmişdi. Mir Cəlal. İtiləşib dilləri; Kitabla cavab verir; Sualına hər biri. B.Vahabzadə.

İTİLƏTDİRMƏ (ID - 19794)

“İtilətdirmək” dən fis.

İTİLƏTDİRMƏK (ID - 19795)

icb. İtilətmək (başqası vasitəsilə). Bıçaqları itilətdirmək. Ülgücləri itilətdirmək.

İTİLƏTMƏ (ID - 19796)

“İtilətmək” dən fis.

İTİLƏTMƏK (ID - 19797)

“İtiləmək” dən icb.

Bu səhifə 84 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla