Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

İNİLTİ (ID - 18991)

is. İnləmə səsi, həzin, yanıqlı səs; zarıltı, sızıltı. Çinarlıqda yalnız başıma gəzdim; Bu halda incə bir inilti sezdim. H.Cavid. Qulaqlarımda Qonçanın iniltiləri, çığırtıları, yalvarışları eşidilirdi. S.Hüseyn. Bu ağlayış...

İNİLTİLİ (ID - 18992)

sif. İnilti ilə dolu, şikayətli. Nəhayət, nənəsinin ardı-arası kəsilməyən iniltili çağırışı Cəmili yuxudan ayıltdı. S.Rəhimov.

İNİR-İNİR (ID - 18993)

inir-inir inləmək - inilti səsi çıxarmaq, inildəmək. ..Ağaclar inirinir inləyir, külək qarşısında ta kötüklərinə qədər əyilir, doğrulurdu. A.Şaiq.

İNİŞİL (ID - 18994)

zərf Keçən ildən qabaqkı il. Inişil Aşqabada getmişdim. Inişil yayı kənddə keçirmişdik. - [Qərənfil:] Inişil təşəbbüs qaldırdınız ki, hamam tikək, hələ hörgüsü bir arşın qalxmayıb. İ.Əfəndiyev. [Minayə:] Inişil biz...

İNİŞİLKİ (ID - 18995)

sif Keçən ildən qabaqkı il olan, inişil baş vermiş. Inişilki hadisə. - Xüsusən inişilki dağ köçü bütün təfərrüatı ilə [Laçının] xəyalında canlandı. M.Hüseyn.

İNJEKTOR (ID - 18996)

is. [fr.] Su vurmaq üçün şırnaqlı nasos.

İNJENER (ID - 18997)

[fr.] bax mühəndis.

İNJENERLİK (ID - 18998)

b a x mühəndislik.

İNKAR (ID - 18999)

is. [ər.] Tanımama, rədd etmə, qəbul və təsdiq etməmə, danma. Ikidir gərçi pəriçöhrələrin güftarı; Bir imiş bunların iqrarı ilə inkarı. Qövsi. □ İnkar etmək (eləmək, qılmaq) - bir şeyin varlığını, doğruluğunu və...

İNKAREDİCİ (ID - 19000)

sif İnkar edən, rədd edən, danan, qəbul və təsdiq etməyən. Inkaredici dəlillər. - “Molla Nəsrəddin” realizmi və satirası yenə də öz inkaredici, ifşaedici xüsusiyyətlərini saxlayır. M.İbrahimov.

İNKAREDİLMƏZ (ID - 19001)

sif İnkar edilə bilməyən, rədd edilə bilməyən, inandırıcı, şəksiz. Inkaredilməz həqiqət. Inkaredilməz fakt.

İNKAREDİLMƏZLİK (ID - 19002)

is. İnkar edilə bilməmə, inandırıcılıq, şəksizlik. Faktların inkaredilməzliyi.

İNKASSATOR (ID - 19003)

[ital.] Əsasən idarə, müəssisə xaricində kassalarda toplanmış pulu sənədlər üzrə qəbul etməklə və pul verməklə məşğul olan kassir. [Cinayətkarlar] həmin əmanət kassasından pul aparmağa gələn inkassatoru oğurlamışdılar....

İNKASSATORLUQ (ID - 19004)

is. İnkassatorun işi, vəzifəsi. Inkassatorluq etmək.

İNKİR-MİNKİR (ID - 19005)

is. [ər.] Dini etiqadlara görə, qəbirdə ölünü sorğu-sual edən iki mələk. Çox zaman qurduğum cələdəki quşlar yerinə gözlərimə anamın dəhşətli təsvir etdiyi, əllərində odlu kösövlər olan inkirminkir görünürdü. M.İbrahimov....

İNKİSAR (ID - 19006)

is. [ər.] 1. Qırılma, sınma. // fiz. köhn. İşıq şüalarının şəffaf bir şeyin içindən keçərkən sınması, istiqamətini dəyişməsi.
2. məc. Qəlbi qırılma, ürəyi sınma, incimə, xatirinə dəymə.
□□ İnkisari-xatir...

İNKİŞAF (ID - 19007)

is. [ər.] İrəliyə doğru tərəqqi etmə, artma, yüksəlmə; tərəqqi, yüksəliş.
Ölkənin inkişafı. Sənayenin inkişafı. Kənd təsərrüfatının inkişafı. - Həsən bəy Zərdabi Azərbaycanı feodal geriliyindən qurtarıb yeni...

İNKİŞAFSIZ (ID - 19008)

sif. Olduğu kimi qalan, artmayan, irəliləməyən, kamilləşməyən, inkişaf etməyən. İnkişafsız (z.) qalmaq.

İNKUBASİYA (ID - 19009)

[lat.] 1. tib. Xəstəliyin yoluxucu andan birinci əlamətlərinin görünməsinə qədər çəkən gizli dövrü.
2. k.t. İnkubatorda süni cücə çıxarılması.

İNKUBATOR (ID - 19010)

is. [lat.] Yumurtadan süni surətdə (külli miqdarda və ilin istənilən fəslində) cücə çıxarmaq üçün cihaz. - İnkubator elə bir cihazdır ki, bu cihaz içərisində yumurta rüşeyminin inkişafı üçün lazım olan bütün şərait vardır....

İNKVİZİSİYA (ID - 19011)

[lat.] tar. 1. Düşmənləri ilə ən vəhşi və amansız üsullarla mübarizə etmək üçün katolik kilsəsinin XIII əsrin əvvəlində təşkil etdiyi məhkəmə-polis təşkilatı. Orta əsrin bir çox məşhur alimləri inkvizisiya tonqallarında...

İNKVİZİTOR (ID - 19012)

[lat.] 1. tar. İnkvizisiya məhkəməsinin üzvü (b a x inkvizisiya 1-ci mənada).
2. məc. Zalım, cəllad.

İNKVİZİTORLUQ (ID - 19013)

is. Zalımlıq, cəlladlıq, amansızlıq, zülmkarlıq.

İNQA, İNQA-İNQA (ID - 19014)

təql. Körpə uşaqların ağlamaq səsi. İnqa-inqa deyib sevinir çağa; Bir ana qəlbində gülür kainat. S.Vurğun. Çağanın ilk inqasından Gülsənəm ağrı və qorxunu unudaraq, nazlı bir təbəssümlə üzünü o tərəfə çevirib gizlətdi....

İNQİLAB (ID - 19015)

is. [ər.] 1. Zorakı ictimai çevriliş; dövlət hakimiyyətinin hakim sinfin əlindən başqa sinfin əlinə keçməsi. 1905-ci il inqilabı. Burjua inqilabları. İnqilab illəri.
Rusiya inqilabının bərəkətindən törəyən azadlıqların...

İNQİLABBAZ (ID - 19016)

İNQİLABBAZLIQ (ID - 19017)

is. kin. İnqilabbazın işi, hərəkəti.

İNQİLABÇI (ID - 19018)

1. is. İnqilab hərəkatı iştirakçısı, inqilab xadimi. İnqilabi ideyalar daşıyan, inqilabi ruhda olan. Arazla bir gündə həbsxanadan 80-ə yaxın inqilabçı fəhlə azad edilmişdi. A.Şaiq. Altı aydan artıq idi ki, Puan Qay Kanton inqilabçı...

İNQİLABÇILIQ (ID - 19019)

is. İnqilabi ruhda olma, inqilabi hərəkatda iştirak etmə; inqilabçının fəaliyyəti, işi, peşəsi. Fəhlə sinfinin inqilabçılığı.

İNQİLABİ (ID - 19020)

sif. 1. İnqilaba aid olan, inqilab mahiyyəti daşıyan, inqilab ruhlu. Inqilabi bayram. Inqilabi himn. Inqilabi mahnılar.
“Molla Nəsrəddin” inqilabi demokratizmin ifadəçisi və mərkəzi idi. M.İbrahimov. Texnoloji institutda çoxdan...

İNQİLABİLƏŞDİRİCİ (ID - 19021)

sif. İnqilab mahiyyəti, inqilab ruhu verən, inqilabiləşdirən. Fəhlə hərəkatının inqilabiləşdirici qüvvəsi.

İNQİLABİLƏŞDİRİLMƏ (ID - 19022)

“İnqilabiləşdirilmək” dən f.is.

İNQİLABİLƏŞDİRİLMƏK (ID - 19023)

məch. İnqilabi ruhda dəyişdirilmək, inqilabi mahiyyət verilmək.

İNQİLABİLƏŞDİRMƏ (ID - 19024)

“İnqilabiləşdirmək” dən f.is.

İNQİLABİLƏŞDİRMƏK (ID - 19025)

f. İnqilabi ruhda hazırlamaq, inqilabi hərəkata çevirmək, inqilabi xarakter vermək, inqilabi ideyaları yaymaq, inqilabi ruhda tərbiyələndirmək.

İNQİLABİLƏŞMƏ (ID - 19026)

“İnqilabiləşmək” dən f.vs.

İNQİLABİLƏŞMƏK (ID - 19027)

f. İnqilabi ideyaları
dərindən dərk etmək, mənimsəmək.

İNQİRAZ (ID - 19028)

is. [ər.] Sonu kəsilmə, bitmə, sönmə, məhv olma. □ İnqiraz etmək - sonu kəsilmək, bitmək, məhv olmaq. İnqirazialəm klas. - qiyamət. [Əhməd:] ..Heç fikir eyləmə, kişi, Allah qoysa, ona tövbələmə verdirəcəyəm ki, inqirazi-aləmə...

İNQREDİYENT (ID - 19029)

is. [lat.] Mürəkkəb birləşmənin və ya qarışığın tərkib hissəsi.

İNQUŞ (ID - 19030)

is. Çeçenlərə yaxın olan Şimali Qafqaz xalqlarından biri və bu xalqa mənsub adam. Inquş dili. Inquş mahnıları.

İNQUŞCA (ID - 19031)

zərfi və sif. İnquş dilində. Inquşca öyrənmək. Inquşca danışmaq.

İNLƏMƏ (ID - 19032)

“İnləmək” dən f.is.

İNLƏMƏK (ID - 19033)

bax inildəmək. [Ərən:] Günəş çıxandan batana qədər ağır işdən inləyən qullar Mariqerini sevinclə qarşıladılar. Çəmənzəminli. Inlədikcə azalmır; Dərdlərimiz daha da; Ürəkdə göz-göz olur. Vahabzadə. Ilk eşqim yuxutək...

İNLƏTMƏ (ID - 19034)

“İnlətmək” dən f.is.

İNLƏTMƏK (ID - 19035)

bax inildətmək. [İnci:] ..Köksümün içində çarpan ürəkdir; Məni də inlədən tək bir diləkdir. A.Şaiq. [Elxan:] Bu səs bir xatirat mizrabı kimi qəlbimin bütün tellərini inlətdi. C.Cabbarlı. Vermişlər səssəsə xanəndə və tar;...

İNLƏYİŞ (ID - 19036)

is. İnilti, inləmə. Inləyirsən, o inləyiş nə üçündür, qafilsən; Bilmədinmi hansı sinfin mədfənidir o məskən? M.S.Ordubadi.

İNNAB (ID - 19037)

is. [ər.] 1. Açıq-sarı çiçəkləri olan, quraqlığa davamlı ağac və bu ağacın qırmızı qabıqlı, bərk çəyirdəkli xırda, şirin meyvəsi. Klassik şeirdə qırmızılıq mənasında tərkiblərdə işlənir; məs.: şərbəti-innab...

İNNABI1 (ID - 19038)

sif. İnnab rəngində, qırmızı. Innabı parça. - Simi-zənəxdandı, mirvaridəndan; Innabı ləbləri can dərmanıdı. Aşıq Ələsgər. [Buğacın] ayağında gen innabı şalvar .. var idi. M.Rzaquluzadə.

İNNABI2 (ID - 19039)

is. mus. Azərbaycan xalq oyun havalarından birinin adı.

İNNABLIQ (ID - 19040)

is. İnnab ağacları əkilmiş yer. Bağ başdan-başa innablıqdır.

Bu səhifə 83 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla