Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

İSTİQAMƏT (ID - 19491)

is. [ər.] 1. Bir şeyin hərəkət xətti, hərəkətin yönəldiyi cəhət, səmt, tərəf. Insanlar təbiəti istədikləri istiqamətdə dəyişdiriblər. Adamlar müxtəlif istiqamətlərə yollandılar. - Nəhayət, qadın birdən-birə istiqamətini...

İSTİQAMƏTLƏNDİRİCİ (ID - 19492)

bax istiqamətverici. Istiqamətləndirici məsləhətlər.

İSTİQAMƏTLƏNDİRİCİLİK (ID - 19493)

is. İstiqamət vermə, yönəltmə, yol göstərmə. ..Burada böyük bir qüvvənin təşkilatçılıq, istiqamətləndiricilik qüdrətinin hakimiyyəti duyulur. Mir Cəlal.

İSTİQAMƏTLƏNDİRİLMƏ (ID - 19494)

“İstiqamətləndirilmək” dən f.is.

İSTİQAMƏTLƏNDİRİLMƏK (ID - 19495)

məch. İstiqamət verilmək, yönəldilmək.

İSTİQAMƏTLƏNDİRMƏ (ID - 19496)

“İstiqamətləndirmək” dən f.is.

İSTİQAMƏTLƏNDİRMƏK (ID - 19497)

f 1. İstiqamət vermək, yönəltmək. Müəllim şagirdin diqqətini əsas məsələyə istiqamətləndirməlidir.
2. Yoluna qoymaq, qaydaya salmaq, təşkil etmək. Işi düzgün istiqamətləndirməli.

İSTİQAMƏTLƏNMƏ (ID - 19498)

“İstiqamətlənmək” dən f.is.

İSTİQAMƏTLƏNMƏK (ID - 19499)

f 1. İstiqamət almaq, yönəlmək; bir səmtə, bir tərəfə üz tutub getmək, yollanmaq. Maşın şimala doğru istiqamətləndi.
2. məc. Təşkil olunmaq, yoluna düşmək, düzəlmək, qaydaya düşmək.

İSTİQAMƏTLİ (ID - 19500)

sif 1. İstiqaməti olan, müəyyən istiqamətdə inkişaf edən (etdirilən).
2. məc. Qarşısma müəyyən məqsəd qoyaraq ardıcıl surətdə onun dalmca gedən; əzmli. Ağahüseyn Xəlilin üzündən öpüb dedi: - Oğlum, sən ki belə istiqamətli...

İSTİQAMƏTSİZ (ID - 19501)

sif İstiqaməti müəyyən olmayan, səmti, tərəfi təyin edilməmiş. [Qədir] küçəyə çıxdı, istiqamətsiz (z.) yerişlə gəzindi. Mir Cəlal.

İSTİQAMƏTVERİCİ (ID - 19502)

sif 1. İstiqamət verən, yönəldici. Istiqamətverici qüvvə.
2. məc. Yol göstərən, istiqamət verən, rəhbər, təşkilatçı. Cəmiyyətin rəhbər və istiqamətverici qüvvəsi.

İSTİQANLI (ID - 19503)

sif 1. Qanı isti olan. Istiqanlı heyvanlar. Balina istiqanlı heyvandır.
məc. Çox ünsiyyətli, adamayovuşan, mehriban, üzügülər. Istiqanlı uşaq. Istiqanlı adam. - Əsasən çox istiqanlı olan bu gənc, komandirlə soyuqqanlı danışırdı....

İSTİQANLILIQ (ID - 19504)

is. 1. Mehribanlıq, səmimilik, üzügülərlik. Kərim bunu yaxşı bir dostluq istiqanlılığı kimi qiymətləndirirdi. İ.Əfəndiyev.
2. Coşqunluq, dəliqanlılıq. ..Gələcək qohumluğu möhkəm əsaslar üstündə qurmaq üçün o, .....

İSTİQBAL (ID - 19505)

is. [ər.] 1. Gələcək. Oğlanlarının istiqbalı haqqında da Hacı Vəlinin müəyyən planları və prinsipləri var idi. Çəmənzəminli. [Nümayəndə:] Yaşasın 0ərq qadını və onun parlaq istiqbalı! Ə.Haqverdiyev.Gələn adamın qarşısına...

İSTİQBALÇI (ID - 19506)

is. və sif. Gələnin və ya gələnlərin qabağına çıxan, qarşılayan, istiqbal edən (adam). Qadınların istiqbalçı qafiləsi təxti-rəvan və kəcavələrdə gedir və hər kəsin diqqətini özünə cəlb edirdi. M.S.Ordubadi.

İSTİQLAL (ID - 19507)

is. [ər.] Müstəqillik, istiqlaliyyət. Bu qədər çətinlik və məhrumiyyətə baxmayaraq, Azərbaycan xalqının istiqlala olan ümidləri sönməmişdi. M.S.Ordubadi. Çox sevirik canımızdan; Ətimizdən, qanımızdan; Bizim böyük istiqlalı....

İSTİQLALİYYƏT (ID - 19508)

is. [ər.] 1. Siyasi müstəqillik; başqalarından asılı olmayıb, özbaşına yaşama; siyasi azadlıq. Milli istiqlaliyyət. Istiqlaliyyət qazanmaq. Vətənin istiqlaliyyətini qorumaq.
2. məc. Müstəqillik, azadlıq. Kəndlilərindən başlayaraq...

İSTİQLALİYYƏTPƏRVƏR (ID - 19509)

sif. [ər. istiqlaliyyət və fars. ...pərvər] Öz vətəninin, öz xalqının istiqlaliyyətini, siyasi azadlığını istəyən, sevən, onun uğrunda mübarizə edən.

İSTİQLALİYYƏTPƏRVƏRLİK (ID - 19510)

is. Öz vətəninin istiqlaliyyətini, siyasi azadlığını istəmə, sevmə.

İSTİQRAR (ID - 19511)

is. [ər.] köhn. 1. Qərar tutma, yerləşmə.
2. Sabitləşmə, aydınlaşma.

İSTİQRAZ (ID - 19512)

is. [ər.] Borc alma, borc pul alma, borc alınan pul.
□□ Dövlət istiqrazı - borc əsasında olaraq əhalinin pul vəsaitinin dövlət büdcəsinə cəlb edilməsi forması. Üçfaizli dövlət istiqrazı. İstiqraz vərəqəsi.

İSTİL1 (ID - 19513)

is. məh. Çəltik əkininin suvarılmasında istifadə edilən su anbarı.

İSTİL2 (ID - 19514)

is. məh. köhn. 400 qramlıq çəki daşı. Sən ora səpmişdin bir istil darı; Umidliydin ondan bir tağar olsun. Aşıq Ələsgər.

İSTİLA (ID - 19515)

is. [ər.] 1. Bir ölkəni zorla alma, ələ keçirmə, tutma. Qızıl Arslanın əcnəbi istilasına qarşı başladığı mübarizə yuxarıdakı fikrimizə tamamilə müvafiqdir. M.S.Ordubadi. □ İstila etmək - bir ölkəni zorla ələ keçirmək,...

İSTİLAÇI (ID - 19516)

is. İstilaçılıq siyasəti yeridən, istila edən; qəsbkar, işğalçı. Xarici istilaçılar.

İSTİLAÇILIQ (ID - 19517)

is. Özgə torpağını, başqa ölkələri zorla ələ keçirmə, tutma, qəsb etmə; işğalçılıq, qəsbkarlıq. İstilaçılıq siyasəti.

İSTİLAH (ID - 19518)

is. [ər.] köhn. Termin. [Mirzə Rəhim ağa:] Bala, mən fanatizmin mənasını bilmirəm. .. Bu sözlər firəngiməabların təzə istilahlarıdır. M.S.Ordubadi. Aydının fikrincə, şair adi və şablon sözdən qaçıb, təzə bir istilah yaratmışdı....

İSTİLƏMƏ (ID - 19519)

“İstiləmək” dən f.is.

İSTİLƏMƏK (ID - 19520)

b a x istiləşdirmək.

İSTİLƏNDİRİLMƏ (ID - 19521)

“İstiləndirilmək” dən

İSTİLƏNDİRİLMƏK (ID - 19522)

məch. İsti edilmək, qızdırılmaq, hərarəti artırılmaq, isidilmək.

İSTİLƏNDİRMƏ (ID - 19523)

“İstiləndirmək” dən f.is.

İSTİLƏNDİRMƏK (ID - 19524)

f İsti etmək, qızdırmaq, isitmək, hərarətini artırmaq.

İSTİLƏNMƏ (ID - 19525)

“İstilənmək” dən f.is.

İSTİLƏNMƏK (ID - 19526)

f Qızmaq, qızışmaq, isinmək. Hava istilənib. Su gün altında istilənibdir. // qayıd. Özünü, bədənini, canını qızdırmaq. Ocağın qabağında istilənmək. // İstidən bihal olmaq.

İSTİLƏŞDİRİLMƏ (ID - 19527)

“İstiləşdirilmək” dən f.vs.

İSTİLƏŞDİRİLMƏK (ID - 19528)

məch. İstiliyi artırılmaq, daha da qızdırılmaq (isidilmək).

İSTİLƏŞDİRMƏ (ID - 19529)

“İstiləşdirmək” dən f.is.

İSTİLƏŞDİRMƏK (ID - 19530)

f. Daha isti hala salmaq, istiliyini artırmaq; qızdırmaq, isitmək. Otağı istiləşdirmək. Suyu istiləşdirmək.

İSTİLƏŞMƏ (ID - 19531)

“İstiləşmək” dən f.is.

İSTİLƏŞMƏK (ID - 19532)

f. İstiliyi artmaq, temperaturu artmağa başlamaq; daha da qızmaq, isti olmaq. Yayın son ayı idi. Peterburqun havası istiləşmişdi. Çəmənzəminli. Gecələri yatmaq mümkün deyil, hava xeyli istiləşib, bu şoğərib taxtabitiləri də bir...

İSTİLƏTMƏ (ID - 19533)

“İstilətmək” dən f.is.

İSTİLƏTMƏK (ID - 19534)

icb. İstiləndirmək (başqası vasitəsilə).

İSTİLİK (ID - 19535)

is. 1. fiz. Cismin hissəciklərinin (atomlarının, molekullarının və s.-nin) qeyrimüntəzəm hərəkəti nəticəsində əmələ gəlib, onun qızması şəklində təzahür edən enerji növü. İstilik vahidi. Ərimə istiliyi. Kimyəvi enerjinin...

İSTİOTLAMAQ (ID - 19550)

f. Ustünə istiot səpmək, istiot vurmaq. Xörəyi istiotlamaq. Əti istiotlamaq.

İSTİOTLANMA (ID - 19551)

“İstiotlanmaq” dan f.is.

İSTİOTLANMAQ (ID - 19552)

məch. Üstünə istiot səpilmək, istiot vurulmaq.

İSTİOTLANMIŞ (ID - 19553)

f.sif. Ustünə istiot səpilmiş, istiot vurulmuş.

İSTİOTLU (ID - 19554)

sif Tərkibində istiot olan; istiot qatılmış. Istiotlu xörək. Istiotlu halva.

Bu səhifə 92 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla