ZE+education...

İzahlı lüğət

SOYMA (ID - 36281)

“Soymaq”dan f.is.

SOYMAQ (ID - 36282)

f . 1. Hər hansı bir şeyin üst qabığını, dərisini çıxartmaq, yapışdığı yerdən qoparmaq, aralayıb götürmək. Alma soymaq.
It yetib, arvadın əllərinin dərisini tamam dişləri ilə soyub tökdü. Çəmənzəminli. Arvad soyduğu...

SOYSUZ (ID - 36283)

sif. Soyu, əsli olmayan, ya məlum olmayan.

SOYUDUCU (ID - 36284)

is. 1. Bir şeyi soyutmaq üçün aparat, cihaz. Neft emalı zavodlarında .. maye halında olan məhsulları soyudan aparatlara isə soyuducular deyilir. M.Məmmədli. // Bir şeyi soyutmağa məxsus maddə və s.
2. Tez xarab olan məhsulları mühafizə...

SOYUDULMA (ID - 36285)

“Soyudulmaq”dan f.is.

SOYUDULMAQ (ID - 36286)

məch. Soyuq hala gətirilmək, hərarəti azaldılmaq.

SOYUĞADAVAMLI (ID - 36287)

sif. Soyuqdan, şaxtadan qorxmayan, soyuğa, şaxtaya davam gətirən. Soyuğa davamlı bitkilər. Soyuğadavamlı materiallar.

SOYUĞADAVAMLILIQ (ID - 36288)

is. Soyuğadavamlı şeyin xassəsi. Bitkilərin soyuğa davamlılığı.

SOYUQ (ID - 36289)

sif. 1. Hərarəti olmayan, temperaturu aşağı olan (hava və s. haqqında). Soyuq külək. Soyuq hava. Soyuq qış. - Usta ortadakı soyuq su hovuzunun yanından keçib keçə ilə döşənmiş səkinin üstündə oturdu. Çəmənzəminli. [Şofer:]...

SOYUQDƏYMƏ (ID - 36290)

is. Özünü soyuğa vermə; soyuqlama. [Şərəfoğlu Rüstəmə:] Hərarətini ölçmək lazımdır, başağrısı soyuqdəymədən də ola bilər. M.İbrahimov. [Nəcəfalı:] Bir aydır ki, bircə gecə çimir eləməmişəm, indi soyuqdəymədən...

SOYUQQANLI (ID - 36291)

sif. və zərf 1. Hər cür şəraitdə özünü sakit, səbirli, təmkinli, dözümlü apara bilən. Soyuqqanlı olmaq. - Çox mülayim və soyuqqanlı danışan Imran kişinin hər sözü [Hümmətəlinin] ortasından qılınc kimi keçirdi. M.Hüseyn....

SOYUQQANLILIQ (ID - 36292)

is. 1. Soyuqqanlı adamın xasiyyəti; təmkinlilik, səbirlilik, təmkin. [Vaqif:] soyuqqanlılığını saxlayaraq ricaya gələnlərin bir-ikisini içəri çağırdı. Çəmənzəminli. [İslam:] “Belə mühüm” işlərdə insan gərək soyuqqanlılığını...

SOYUQLAMA (ID - 36293)

“Soyuqlamaq”dan f.is.

SOYUQLAMAQ (ID - 36294)

f . Soyuqdəymədən xəstələnmək, özünü soyuğa vermək. Rüxsara xanım bir il bundan əvvəl soyuqlayıb naxoşlamışdı. T.Ş.Simurq. [Ana:] Bala, pəncərə qabağında çox oturursan, küləkdir, soyuqlayarsan! Mir Cəlal.

SOYUQLAŞMA (ID - 36295)

“Soyuqlaşmaq”dan f.is.

SOYUQLAŞMAQ (ID - 36296)

f . Get-gedə soyuq olmaq (hava haqqında). Avqust ayı aralığa gəldi, hava soyuqlaşdı. N.Nərimanov. Yavaş-yavaş havalar soyuqlaşdıqca bağ mövsümü başa çatardı. H.Sarabski.

SOYUQLUQ (ID - 36297)

is. 1. Soyuq şeyin halı, hərarət olmaması, hərarətsizlik; soyuq. Havanın soyuqluğu. Suyun soyuqluğu. Küləyin soyuqluğu. - Havanın artar istisi; Daha soyuqluq az olar. A.Səhhət. Payızın rütubətli havaları başlanmış olduğundan soyuqluq...

SOYUQ-SOYUQ (ID - 36298)

zərf Soyuq halda, qızdırılmamış. Xörəyi soyuq-soyuq yemək.

SOYULMA (ID - 36299)

“Soyulmaq”dan f.is.

SOYULMAQ (ID - 36300)

f . 1. Qabığı, dərisi çıxarılmaq, kəsilib götürülmək.
2. məc. Var-yoxu, paltarı və üstündə nə varsa əlindən alınmaq, qarət edilmək. Yenə kimin isə öldürüldüyünü, qız qaçırıldığını, ya adam soyulduğunu güman...

SOYUMA (ID - 36301)

“Soyumaq”dan f.is. Zeynalın evdən soyumasına səbəb yalnız Mehribanın xəstə yatdığı deyildi. S.Hüseyn.

SOYUMAQ (ID - 36302)

f . 1. Soyuq olmaq, hərarətini itirmək, temperaturu aşağı düşmək. Payız gəldi, havalar soyudu. - Hava da bərk soyumağa başlayırdı. M.Hüseyn. ..Xəzəllər töküldü, toz qopdu, hava soyudu. Mir Cəlal.
məc. Getdikcə həvəsdən...

SOYUNDURMA (ID - 36303)

“Soyundurmaq”dan f.is.

SOYUNDURMAQ (ID - 36304)

f . Paltarını çıxarmaq (başqasının). Xədicə oğluna təsəlli verdi, sonra .. soyundurub yatağa uzandırdı. S.S.Axundov.

SOYUTMA (ID - 36305)

1. “Soyutmaq”dan f.is.
2. is. Suda bişirilmiş ət, toyuq. Soyutma hazırlamaq. - [Səlim bəy:] Qoyunlar axşamdan kəsilib, soyutma olub, cah-calal ilə, brovhabrov ilə düşürdük yola, guya bir qoşun gedir. Ə.Haqverdiyev. [Katibə:] Bu...

SOYUTMAQ (ID - 36306)

f . 1. Bir qədər soyuq eləmək, soyuq hala salmaq, soyumasına səbəb olmaq. Pəncərəni açıb otağı soyutmaq. Xörəyi soyutmaq. - Nə qədər yel soyutsa da havanı; Çoban artıq büründü bərk çuxanı. A.Səhhət. [Salman] özünü havaya...

SOZALMAQ (ID - 36307)

f Rəngi ağarmaq, rəngi qaçmaq.

SÖHBƏT (ID - 36308)

is. Şifahi fikir, məlumat mübadiləsi; danışıq, müsahibə, ixtilat. Uzun-uzadı söhbət. - Əsas söhbətlər axşam şərbəti içilən zaman başlanacaq idi. M.S.Ordubadi. Tərbiyəçinin söhbətləri də gəzmək kimi ləzzətli idi. Mir Cəlal....

SÖHBƏTARASI (ID - 36309)

zərf Söhbət əsnasında, söhbət zamanı. Söhbətarası işarə vurmaq. Söhbətarası başa salmaq. - Qaraqum səhrasının bu gənc novatorunu; Qızlar söhbətarası məhəbbətlə anırdı. S.Rüstəm. O, söhbətarası durdu ayağa; Yandakı...

SÖHBƏTCİLLİK (ID - 36310)

is. Söhbətcil adamın xasiyyəti, söhbət etməyi sevmə.

SÖHBƏTCİL, SÖHBƏTÇİ (ID - 36311)

sif Söhbət etməyi sevən, yaxşı, maraqlı söhbətlər etməyi bacaran. Söhbətcil adam. - [Bir kişi:] [Məşədi Səttar] bir söhbətcil arif adam idi. Ə.Haqverdiyev. Adətən söhbətcil olan Qara Kərəmoğlu və Zeynəb Quliyeva da susmuşdu....

SÖKDÜRMƏ (ID - 36312)

“Sökdürmək”dən f.is.

SÖKDÜRMƏK (ID - 36313)

icb. 1. Sökmə işi gördürmək. Paltarı sökdürmək.
2. Sökməyə, dağıtmağa məcbur etmək, dağıtdırmaq, uçurtdurmaq. Evi sökdürmək.

SÖKMƏ (ID - 36314)

“Sökmək”dən f.is.

SÖKMƏK (ID - 36315)

f. 1. Qurulmuş bir şeyi uçurtmaq, dağıtmaq, yıxmaq. Hasarı sökmək. Köhnə evi söküb təzəsini tikdilər. - Bir neçə yerdə əli belli və kürəkli kişilər uçuq damların daşını və torpağını sökməkdə idilər. C.Məmmədquluzadə....

SÖKÜK (ID - 36316)

sif. 1. Sökülmüş, uçulmuş, dağılmış halda olan. Sökük divar. Sökük döşəmə. Sökük daxma. - O zaman kolxoz idarəsi iki otaqdan ibarət köhnə və yan-yörəsi sökük bir binada yerləşirdi. M.İbrahimov. [Cinayətkar adamlar] ..dar...

SÖKÜLMƏ (ID - 36317)

“Sökülmək”dən f.is. [Şahlar] eyvanda dayanıb şəfəqin sökülməsinə tamaşa edirdi. B.Bayramov.

SÖKÜLMƏK (ID - 36318)

f 1. Tikişi açılmaq. Paltarımın qolu sökülüb. Paltonun astarı sökülüb.
Ələsgər, ağlayır qızlar, arvadlar; Söküldü döşəklər, yorğan qalmadı. Aşıq Ələsgər.
məch. Uçurulmaq, dağıdılmaq (qurulu bir şey). Çal-çəpər...

SÖKÜNTÜ (ID - 36319)

is. 1. Paltarda və s. tikilmiş şeydə sökülmüş, tikişi açılmış, ipi qaçmış yer. Qolunda söküntü görünür.
2. Sökülmüş şeyin qırıntıları, hissələri. Maşının söküntüləri yerə tökülmüşdü.

SÖKÜŞDÜRMƏ (ID - 36320)

“Söküşdürmək”dən f.is.

SÖKÜŞDÜRMƏK (ID - 36321)

f . Dartışdırmaq, didmək. ..Bir balaca uşaq bir övrətin döşlərini ağlayaağlaya söküşdürürdü. C.Məmmədquluzadə.

SÖNDÜRMƏ (ID - 36322)

“Söndürmək”dən f.is.

SÖNDÜRMƏK (ID - 36323)

f . 1. Keçirmək (yanan şeyi). Papirosu söndürmək. işığı söndürmək. Yanğını söndürmək. - Otaqda lampanı söndürmüşdüksə də, ancaq Ayın şöləsi pəncərədən düşüb otağın yarısını işıqlandırmışdı. M.Rzaquluzadə.
2....

SÖNDÜRÜCÜ (ID - 36324)

is. xüs. Yanan bir şeyi, yanğını, işığı və s.-ni söndürməyə məxsus cihaz, alət və s. // Sif. mənasında. Söndürücü maddələr.

SÖNDÜRÜLMƏ (ID - 36325)

“Söndürülmək”dən f.is.

SÖNDÜRÜLMƏK (ID - 36326)

məch. Keçirilmək (yanan şeyi). Beş-on dəqiqədən sonra yanğın da söndürüldü. M.Hüseyn. Bu işıqlar tapdanıb söndürülən (f.sif.) nəhəng bir tonqalın közərən qığılcımlarına bənzəyir. M.Rzaquluzadə.

SÖNMƏ (ID - 36327)

“Sönmək”dən f.is.

SÖNMƏK (ID - 36328)

f . 1. Keçmək (yanan şey). Ocaq söndü. Lampa söndü. - ..Ocağın alovu sönüb tamam olurdu. A.Divanbəyoğlu. [Pəncərə] şairin pəncərəsi idi ki, yalnız sübhə yaxın ağ vərəqlərin rəngi sarıya çalanda onun çırağı sönərdi....

SÖNÜK (ID - 36329)

sif. və zərf 1. Parlaq olmayan, parlamayan və ya çox az parlayan; parıltısız. Sönük işıq. - Dağların, bağların libası sarı; Günəşin də sönük ziyası sarı. A.Səhhət. // məc. Solğun, ölgün, cansız. [Ay] da Vaqif kimi eşq...

SÖNÜKLÜK (ID - 36330)

is. 1. Sönük şeyin halı.
2. məc. Ölgünlük, ruhsuzluq, cansızlıq; ruh düşkünlüyü. // məc. Yekrənglik, maraqsızlıq, zəiflik. ..Təbiətdə bunların əksini gördükdə, bunun müqabilində rəssamın lövhəsinin sönüklüyünü...

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Testlərin izahı: Temperatur fərqi, rütubətlik, çaylar, yarımadalar, meliorasiya, ovalıqlar, dağlar
Testlərin izahı: Temperatur fərqi, rütubətlik, çaylar, yarımadalar, meliorasiya, ovalıqlar,...
Yeni video
Cənubi Azərbaycan xanlıqları. Urmiya xanlığı. Marağa xanlığı. Təbriz xanlığı. Ərdəbil xanlığı. Maku xanlığı. Qaradağ xanlığı
Cənubi Azərbaycan xanlıqları. Urmiya xanlığı. Marağa xanlığı. Təbriz xanlığı....
Yeni video
Azərbaycanda məktəb direktorları kim ola bilər? Məgər bağçalarda da pul yığılır?
Azərbaycanda məktəb direktorları kim ola bilər? Məgər bağçalarda da pul yığılır?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Qaraqoyunlu
Qaraqoyunlu
......
Bağla
Distinct error1552: Unknown column 'height' in 'field list'