1
İzahlı lüğət - S hərfi ilə başlayanlar - H. 36
ZE+education
kitab_satishi+
Tehsilmerkezleri+az.+mid+ads

İzahlı lüğət

SİNFİ (ID - 35930)

sif Müəyyən bir sinfə, onun ideologiyasına xas olan, bu və ya başqa sinfin mənafeyindən irəli gələn, doğan. Sinfi mübarizə. Sinfi ziddiyyətlər. Sinfi baxımdan.

SİNXRON (ID - 35931)

sif. [yun.] 1. xüs. Sinxronizmi ilə fərqlənən; eyni zamanda, bir vaxtda olan, baş verən. Motorun sinxron fırlanması. Kinokadrların sinxron çəkilməsi (eyni zamanda şəkil çəkilməklə bərabər səsin yazılması). Sinxron tərcümə (danışanın...

SİNXRONİK (ID - 35932)

sif. [yun. ] Eyni zamanda, bir vaxtda olmasını göstərən, ifadə edən; eyni zamanda, bir vaxtda olan, davam edən, baş verən.

SİNXRONIYA (ID - 35933)

[yun.] 1. Bax sinxronizm.
2. dilç. Hər hansı tarixi bir dövrdə bu və ya başqa dil elementlərinin eyni zamanda mövcud və bir-birindən asılı olması.

SİNXRONİZM (ID - 35934)

[yun. synehronismos] kit. İki və ya bir neçə hadisənin və ya prosesin eynilə bir vaxtda, eyni zamanda olması.

SİNXRONLUQ (ID - 35935)

is. bax sinxronizm.

SİNİ (ID - 35936)

is. Misdən, bürüncdən və s.-dən qayrılmış böyük, dəyirmi, dayaz qab. Çörəyi siniyə qoymaq. Siniyə plov çəkmək. Şamları sininin ətrafına düzmək. - [Kərbəlayı Cəfər] ..naəlac qalıb getdi, süfrəni açdı ortalığa, bir...

SİNİF (ID - 35937)

is. [ər.] 1. Elmi və digər təsnifatda: a) biol. bitki və heyvanların təsnifatında böyük bölmələrdən (şöbələrdən) biri. Sudaquruda yaşayanlar sinfi. Məməlilər sinfi. Ikiləpəli bitkilər sinfi. - Zooloji təsnifata görə bal və...

SİNİFDAŞ (ID - 35938)

is. 1. Eyni ictimai sinfə mənsub olanlardan hər biri, eyni sinifdən olan adam.
2. Bir sinifdə oxuyanlardan hər biri.

SİNİFDƏNKƏNAR, SİNİFDƏNXARİC (ID - 35939)

sif. Sinif, dərs məşğələləri zamanı deyil, kənar vaxtda olan. Sinifdənxaric məşğələlər.

SİNİFLİ (ID - 35940)

sif. Siniflərə bölünmüş, sinifləri olan (bax sinif 3 -cü mənada). Sinifli cəmiyyət.

SİNİFSİZ (ID - 35941)

sif. Siniflərə bölünməmiş, siniflər olmayan (bax sinif3-cü mənada). Sinifsiz cəmiyyət.

SİNİR (ID - 35942)

bax əsəb. [Solmaz:] Bütün sinirlərim kaman teli kimi inləyir. C.Cabbarlı. [Xəlil] xırda otağında bir-iki dəfə ötəyəbəriyə gedib, sinirlərini yatırmaq üçün yazı masasına oturdu. Çəmənzəminli.

SİNİRLƏNMƏ (ID - 35943)

“Sinirlənmək”dən f.is.

SİNİRLƏNMƏK (ID - 35944)

bax əsəbiləşmək. [Reyhan:] Möhsün, sakit ol, axır həkim sənə deyib ki, sinirlənmək olmaz. Çəmənzəminli. [Knyaz:] Heç sinirlənmə, yoruldun, enəlim; Musiqi dinləyərək əylənəlim. H.Cavid.

SİNİRLİ (ID - 35945)

bax əsəbi. [Dilbər:] ..Belə sinirli bir halda [Balaşa] danışa bilmərəm. C.Cabbarlı. [Murad] ..hissiyyatına məğlub olan, zəif sinirli bir adam da deyildi. S.Hüseyn.

SİNK (ID - 35946)

[alm.] kim. Göyümtül-ağ rəngli döyülə bilən metal - kimyəvi element. // Sinkdən qayrılmış, sinkdən hazırlanmış. Sink vedrə. Sink əlüzyuyan.

SİNKLƏMƏ (ID - 35947)

“Sinkləmək”dən f.is.

SİNKLƏMƏK (ID - 35948)

f Polad və çuqun məmulatı korroziyadan qorumaq üçün üzərinə sink çəkmək.

SİNKLƏNMİŞ (ID - 35949)

f sif Sink sürtülmüş, sinklə örtülmüş, üzərinə sink çəkilmiş. Sinklənmiş dəmir. Sinklənmiş vedrə. - Sinkdən olan və yaxud üzü sinklənmiş qablarda süd, qatıq, şorba və bu kimi turşulu və duzlu şeylər saxlamaq olmaz....

SİNKOQRAF (ID - 35950)

[alm. Zink və yun. grapho] Sinkoqrafıya mütəxəssisi.

SİNKOQRAFİYA (ID - 35951)

[alm. və yun. graphio]
Mətbəə çapı üçün sink klişe hazırlama üsulu.
Bu cür klişelər hazırlayan müəssisə.

SİNQA (ID - 35952)

[rus.] tib. Qidada vitaminlərin çatışmaması nəticəsində meydana gələn və diş ətinin boşalması, yumşalması və ondan qan axması şəklində təzahür edən xəstəlik.

SİNQALI (ID - 35953)

sif Sinqa xəstəliyi olan.

SİNLİ (ID - 35954)

sif. Yaşlı, yaşa dolmuş, ahıl, qocalmış. Sinli qadın. Sinli kişi.

SİNMƏ (ID - 35955)

“Sinmək”dən f.is.

SİNMƏK (ID - 35956)

f . 1. Gözə daha az çarpmaq üçün aşağı oturmaq, əyilmək, gizlənmək, çuxura yatmaq; qorxub büzülmək. Kərbəlayı Tapdıq bəllədiyi tağların dibinə sindi. Mir Cəlal. Tank Aslanın yerə sindiyi çökək üzərinə sıçradı. Ə.Məmmədxanlı....

SİNN (ID - 35957)

is. [ər.] Yaş. Xudayar bəyin ancaq otuz yeddi-otuz səkkiz sinni olar, artıq olmaz, bəlkə, əskik ola. C.Məmmədquluzadə. Gülsüm xalanın sinni əlli beşə yaxınlaşırdı. Ə.Haqverdiyev. [Ağalarov Dilaraya:] Mənim sinnim altmışı keçmişdir,...

SİNOD (ID - 35958)

is. [yun.] Pravoslav və protestant kilsələrində yüksək rütbəli ruhanilər məclisi.

SİNOLOGİYA (ID - 35959)

[lat. Sina - Çin və yun. loqos - anlayış, elm] bax çinşünaslıq.

SİNOLOQ (ID - 35960)

bax çinşünas.

SİNONİM (ID - 35961)

[yun. synonymos - eyniadlı] dilç. Mənaca başqa sözlə bir, yaxud ona çox yaxın, deyilişcə (səslənmə cəhətdən) isə müxtəlif olan söz; məs.: “ürək” və “qəlb” , “qoçaq” və “cəsur” və s.

SİNONİMİK (ID - 35962)

sif. dilç. Sinonim olan, mənaca çox yaxın və ya eyni olan. Sinonimik ifadələr.

SİNONIMİKA (ID - 35963)

[yun.] dilç. 1. Bir dilə məxsus sinonimlər.
2. Leksikologiyanın sinonimlər bəhsi.

SİNONİMİYA (ID - 35964)

[yun. synonymos - eyniadlılıq] bax sinonimika 1 -ci mənada.

SİNONİMLİK (ID - 35965)

is. Sinonim olma, mənaca çox yaxın və ya eyni olma. Sözlərin sinonimliyi.

SİNOPTİK (ID - 35966)

[yun.] Havanın proqnozunun necə olacağını qabaqcadan xəbər verən mütəxəssis - meteoroloq.

SİNOPTİKA (ID - 35967)

[yun. synoptikos] Hava və onun necə olacağı haqqında qabaqcadan məlumat verən elm.

SİNOV (ID - 35968)

sinov getmək dan. - bir şeyin tamarzısında, həvəsində, həsrətində olmaq. Belə şeyləri dirigözlü divanın ovcuna qoymaqdan ötrü, baxırsan ki, Göyərçin apaşkar sinov gedir. S.Rəhimov. [Tahir Səməndərə:] Ancaq qızdan nahaq əl...

SİNSİMƏ (ID - 35969)

“Sinsimək”dən f.is.

SİNSİMƏK (ID - 35970)

f İncimək; birindən incidiyini başqasına söyləmək, şikayətlənmək, gileylənmək.

SİNSİTMƏ (ID - 35971)

“Sinsitmək”dən f.is.

SİNSİTMƏK (ID - 35972)

f . İncitmək, narahat etmək, iztirab vermək; xatirinə dəymək, narazı salmaq. Ehtiyac və aclıq qorxusu xüsusən yaşlı adamları, qocaları sinsidirdi. M.İbrahimov. Aldığın cavabdan gileylənmə sən; Qaydadır, sinsidər sevən sevəni....

SİNTAKSİS (ID - 35973)

[yun. syntaxis - tərtib] dilç.
Bir dilə xas olan cümlə quruluşu və cümlədə sözlərin birləşməsi üsulu.
Qrammatikanın, cümlə quruluşunu və cümlədə sözlərin birləşməsi üsullarını öyrənən bölməsi.

SİNTAKTIK (ID - 35974)

sif [yun.] dilç. Sintaksisə aid olan. Cümlənin sintaktik təhlili.

SİNTAQMATİKA (ID - 35975)

is. [yun.] 1. Dil tədqiqinin iki aspektdən biri.
2. Nitq vahidlərinin birləşmə qaydaqanunlarının məcmusu.

SİNTETİK (ID - 35976)

sif. [yun.] 1. Sintez (1-ci mənada) tətbiqinə əsaslanan. Sintetik tədqiq üsulu.
kim. Sintez (2-ci mənada) əsasında alınmış, sintez yolu ilə alınmış materialdan hazırlanmış; süni. Sintetik kauçuk. Sintetik lif. Sintetik yanacaq....

SİNTEZ (ID - 35977)

[yun. synthesis - birləşmə] 1. Bir şeyi və ya hadisəni küll halında, onu təşkil edən hissələri arasındakı qarşılıqlı əlaqə və vəhdəti daxilində tədqiq etmə üsulu; (analiz ziddi). Sintez elmi idrak prosesində analizlə bağlıdır....

SİNTEZLƏMƏ (ID - 35978)

“Sintezləmək”dən f.is.

SİNTEZLƏMƏK (ID - 35979)

bax sintezləşdirmək.

Bu səhifə 7 dəfə baxılıb

....
1
ugur_200x200_new.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif