Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

SİNFİ (ID - 35930)

sif Müəyyən bir sinfə, onun ideologiyasına xas olan, bu və ya başqa sinfin mənafeyindən irəli gələn, doğan. Sinfi mübarizə. Sinfi ziddiyyətlər. Sinfi baxımdan.

SİNXRON (ID - 35931)

sif. [yun.] 1. xüs. Sinxronizmi ilə fərqlənən; eyni zamanda, bir vaxtda olan, baş verən. Motorun sinxron fırlanması. Kinokadrların sinxron çəkilməsi (eyni zamanda şəkil çəkilməklə bərabər səsin yazılması). Sinxron tərcümə (danışanın...

SİNXRONİK (ID - 35932)

sif. [yun. ] Eyni zamanda, bir vaxtda olmasını göstərən, ifadə edən; eyni zamanda, bir vaxtda olan, davam edən, baş verən.

SİNXRONIYA (ID - 35933)

[yun.] 1. Bax sinxronizm.
2. dilç. Hər hansı tarixi bir dövrdə bu və ya başqa dil elementlərinin eyni zamanda mövcud və bir-birindən asılı olması.

SİNXRONİZM (ID - 35934)

[yun. synehronismos] kit. İki və ya bir neçə hadisənin və ya prosesin eynilə bir vaxtda, eyni zamanda olması.

SİNXRONLUQ (ID - 35935)

is. bax sinxronizm.

SİNİ (ID - 35936)

is. Misdən, bürüncdən və s.-dən qayrılmış böyük, dəyirmi, dayaz qab. Çörəyi siniyə qoymaq. Siniyə plov çəkmək. Şamları sininin ətrafına düzmək. - [Kərbəlayı Cəfər] ..naəlac qalıb getdi, süfrəni açdı ortalığa, bir...

SİNİF (ID - 35937)

is. [ər.] 1. Elmi və digər təsnifatda: a) biol. bitki və heyvanların təsnifatında böyük bölmələrdən (şöbələrdən) biri. Sudaquruda yaşayanlar sinfi. Məməlilər sinfi. Ikiləpəli bitkilər sinfi. - Zooloji təsnifata görə bal və...

SİNİFDAŞ (ID - 35938)

is. 1. Eyni ictimai sinfə mənsub olanlardan hər biri, eyni sinifdən olan adam.
2. Bir sinifdə oxuyanlardan hər biri.

SİNİFDƏNKƏNAR, SİNİFDƏNXARİC (ID - 35939)

sif. Sinif, dərs məşğələləri zamanı deyil, kənar vaxtda olan. Sinifdənxaric məşğələlər.

SİNİFLİ (ID - 35940)

sif. Siniflərə bölünmüş, sinifləri olan (bax sinif 3 -cü mənada). Sinifli cəmiyyət.

SİNİFSİZ (ID - 35941)

sif. Siniflərə bölünməmiş, siniflər olmayan (bax sinif3-cü mənada). Sinifsiz cəmiyyət.

SİNİR (ID - 35942)

bax əsəb. [Solmaz:] Bütün sinirlərim kaman teli kimi inləyir. C.Cabbarlı. [Xəlil] xırda otağında bir-iki dəfə ötəyəbəriyə gedib, sinirlərini yatırmaq üçün yazı masasına oturdu. Çəmənzəminli.

SİNİRLƏNMƏ (ID - 35943)

“Sinirlənmək”dən f.is.

SİNİRLƏNMƏK (ID - 35944)

bax əsəbiləşmək. [Reyhan:] Möhsün, sakit ol, axır həkim sənə deyib ki, sinirlənmək olmaz. Çəmənzəminli. [Knyaz:] Heç sinirlənmə, yoruldun, enəlim; Musiqi dinləyərək əylənəlim. H.Cavid.

SİNİRLİ (ID - 35945)

bax əsəbi. [Dilbər:] ..Belə sinirli bir halda [Balaşa] danışa bilmərəm. C.Cabbarlı. [Murad] ..hissiyyatına məğlub olan, zəif sinirli bir adam da deyildi. S.Hüseyn.

SİNK (ID - 35946)

[alm.] kim. Göyümtül-ağ rəngli döyülə bilən metal - kimyəvi element. // Sinkdən qayrılmış, sinkdən hazırlanmış. Sink vedrə. Sink əlüzyuyan.

SİNKLƏMƏ (ID - 35947)

“Sinkləmək”dən f.is.

SİNKLƏMƏK (ID - 35948)

f Polad və çuqun məmulatı korroziyadan qorumaq üçün üzərinə sink çəkmək.

SİNKLƏNMİŞ (ID - 35949)

f sif Sink sürtülmüş, sinklə örtülmüş, üzərinə sink çəkilmiş. Sinklənmiş dəmir. Sinklənmiş vedrə. - Sinkdən olan və yaxud üzü sinklənmiş qablarda süd, qatıq, şorba və bu kimi turşulu və duzlu şeylər saxlamaq olmaz....

SİNKOQRAF (ID - 35950)

[alm. Zink və yun. grapho] Sinkoqrafıya mütəxəssisi.

SİNKOQRAFİYA (ID - 35951)

[alm. və yun. graphio]
Mətbəə çapı üçün sink klişe hazırlama üsulu.
Bu cür klişelər hazırlayan müəssisə.

SİNQA (ID - 35952)

[rus.] tib. Qidada vitaminlərin çatışmaması nəticəsində meydana gələn və diş ətinin boşalması, yumşalması və ondan qan axması şəklində təzahür edən xəstəlik.

SİNQALI (ID - 35953)

sif Sinqa xəstəliyi olan.

SİNLİ (ID - 35954)

sif. Yaşlı, yaşa dolmuş, ahıl, qocalmış. Sinli qadın. Sinli kişi.

SİNMƏ (ID - 35955)

“Sinmək”dən f.is.

SİNMƏK (ID - 35956)

f . 1. Gözə daha az çarpmaq üçün aşağı oturmaq, əyilmək, gizlənmək, çuxura yatmaq; qorxub büzülmək. Kərbəlayı Tapdıq bəllədiyi tağların dibinə sindi. Mir Cəlal. Tank Aslanın yerə sindiyi çökək üzərinə sıçradı. Ə.Məmmədxanlı....

SİNN (ID - 35957)

is. [ər.] Yaş. Xudayar bəyin ancaq otuz yeddi-otuz səkkiz sinni olar, artıq olmaz, bəlkə, əskik ola. C.Məmmədquluzadə. Gülsüm xalanın sinni əlli beşə yaxınlaşırdı. Ə.Haqverdiyev. [Ağalarov Dilaraya:] Mənim sinnim altmışı keçmişdir,...

SİNOD (ID - 35958)

is. [yun.] Pravoslav və protestant kilsələrində yüksək rütbəli ruhanilər məclisi.

SİNOLOGİYA (ID - 35959)

[lat. Sina - Çin və yun. loqos - anlayış, elm] bax çinşünaslıq.

SİNOLOQ (ID - 35960)

bax çinşünas.

SİNONİM (ID - 35961)

[yun. synonymos - eyniadlı] dilç. Mənaca başqa sözlə bir, yaxud ona çox yaxın, deyilişcə (səslənmə cəhətdən) isə müxtəlif olan söz; məs.: “ürək” və “qəlb” , “qoçaq” və “cəsur” və s.

SİNONİMİK (ID - 35962)

sif. dilç. Sinonim olan, mənaca çox yaxın və ya eyni olan. Sinonimik ifadələr.

SİNONIMİKA (ID - 35963)

[yun.] dilç. 1. Bir dilə məxsus sinonimlər.
2. Leksikologiyanın sinonimlər bəhsi.

SİNONİMİYA (ID - 35964)

[yun. synonymos - eyniadlılıq] bax sinonimika 1 -ci mənada.

SİNONİMLİK (ID - 35965)

is. Sinonim olma, mənaca çox yaxın və ya eyni olma. Sözlərin sinonimliyi.

SİNOPTİK (ID - 35966)

[yun.] Havanın proqnozunun necə olacağını qabaqcadan xəbər verən mütəxəssis - meteoroloq.

SİNOPTİKA (ID - 35967)

[yun. synoptikos] Hava və onun necə olacağı haqqında qabaqcadan məlumat verən elm.

SİNOV (ID - 35968)

sinov getmək dan. - bir şeyin tamarzısında, həvəsində, həsrətində olmaq. Belə şeyləri dirigözlü divanın ovcuna qoymaqdan ötrü, baxırsan ki, Göyərçin apaşkar sinov gedir. S.Rəhimov. [Tahir Səməndərə:] Ancaq qızdan nahaq əl...

SİNSİMƏ (ID - 35969)

“Sinsimək”dən f.is.

SİNSİMƏK (ID - 35970)

f İncimək; birindən incidiyini başqasına söyləmək, şikayətlənmək, gileylənmək.

SİNSİTMƏ (ID - 35971)

“Sinsitmək”dən f.is.

SİNSİTMƏK (ID - 35972)

f . İncitmək, narahat etmək, iztirab vermək; xatirinə dəymək, narazı salmaq. Ehtiyac və aclıq qorxusu xüsusən yaşlı adamları, qocaları sinsidirdi. M.İbrahimov. Aldığın cavabdan gileylənmə sən; Qaydadır, sinsidər sevən sevəni....

SİNTAKSİS (ID - 35973)

[yun. syntaxis - tərtib] dilç.
Bir dilə xas olan cümlə quruluşu və cümlədə sözlərin birləşməsi üsulu.
Qrammatikanın, cümlə quruluşunu və cümlədə sözlərin birləşməsi üsullarını öyrənən bölməsi.

SİNTAKTIK (ID - 35974)

sif [yun.] dilç. Sintaksisə aid olan. Cümlənin sintaktik təhlili.

SİNTAQMATİKA (ID - 35975)

is. [yun.] 1. Dil tədqiqinin iki aspektdən biri.
2. Nitq vahidlərinin birləşmə qaydaqanunlarının məcmusu.

SİNTETİK (ID - 35976)

sif. [yun.] 1. Sintez (1-ci mənada) tətbiqinə əsaslanan. Sintetik tədqiq üsulu.
kim. Sintez (2-ci mənada) əsasında alınmış, sintez yolu ilə alınmış materialdan hazırlanmış; süni. Sintetik kauçuk. Sintetik lif. Sintetik yanacaq....

SİNTEZ (ID - 35977)

[yun. synthesis - birləşmə] 1. Bir şeyi və ya hadisəni küll halında, onu təşkil edən hissələri arasındakı qarşılıqlı əlaqə və vəhdəti daxilində tədqiq etmə üsulu; (analiz ziddi). Sintez elmi idrak prosesində analizlə bağlıdır....

SİNTEZLƏMƏ (ID - 35978)

“Sintezləmək”dən f.is.

SİNTEZLƏMƏK (ID - 35979)

bax sintezləşdirmək.

Bu səhifə 104 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla