Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

SEVİNCSİZ (ID - 35029)

sif. Fərəhsiz, pərişan, məyusedici, qəmləndirici, kədərləndirici. Sevincsiz mənzərə.

SEVİNDİRİCİ (ID - 35030)

sif. Sevinc gətirən, fərəh oyadan, şad edən; fərəhləndirici, sevindirən, ürəkaçan, xoş. Sevindirici hal. Sevindirici xəbər. - [Məktəb müdiri] ayağa qalxıb şagirdlərə son dərəcə ciddi, həm də sevindirici bir xəbər verdi....

SEVİNDİRMƏ (ID - 35031)

“Sevindirmək”dən f.is.

SEVİNDİRMƏK (ID - 35032)

f Sevinməsinə səbəb olmaq, şad etmək, fərəhləndirmək, şadlandırmaq. Şad xəbər hamını sevindirdi. - Tahirin bu cür düşüncəli və ciddi bir əda ilə danışmağı Lətifəni sevindirdi. M.Hüseyn. Bilirəm, ən xoşbəxt, gözəl...

SEVİNƏ-SEVİNƏ (ID - 35033)

zərf Şad, çox razı halda, sevinərək, sevinc içində. Sevinə-sevinə getmək. Sevinə-sevinə oxumaq. - Əhməd evdən ildırım kimi həyətə qaçıb, sevinə-sevinə və ləhləyə-ləhləyə gəldi anasının yanına. C.Məmmədquluzadə. Kəndlilər...

SEVİNİŞMƏ (ID - 35034)

“Sevinişmək”dən f.is.

SEVİNİŞMƏK (ID - 35035)

qarş. Hamı birlikdə sevinmək, şadlanmaq, fərəhlənmək. Şad xəbərdən hamı sevinişdi. - [Qızlar] sevinişdilər, nəhayət, atlar uzaqdan göründü. M.S.Ordubadi.

SEVİNMƏ (ID - 35036)

“Sevinmək”dən f.is.

SEVİNMƏK (ID - 35037)

f . Xoş xəbərdən, hadisə və ya işdən fərəh duymaq, şadlanmaq, vəcdə gəlmək. Şairin sevinci evlə bir oldu. Anası da həm sevinir, həm nisgillənir di. Çəmənzəminli. Əziz mehribanım, çatdı məktubun; Nə qədər sevindik, bilsən,...

SEVİŞMƏ (ID - 35038)

1. “Sevişmək”dən f.is. Sevgi, məhəbbət, eşq.

SEVİŞMƏK (ID - 35039)

qarş. Bir-birini sevmək, birbirinə eşq yetirmək. Gülbənd ilə kiçik əmioğlumun sevişdiklərini bilirdim. S.S.Axundov. [Teymur] hələ on yeddi yaşında ikən özüylə birlikdə oxuyan Şogik adlı bir qızla sevişirdi. M.Hüseyn.

SEVMƏ (ID - 35040)

“Sevmək”dən f.is. İnsanın insanı sevməsi, bir-birinə məhəbbət bağlaması təbiidir. N.Nərimanov.

SEVMƏK (ID - 35041)

f . 1. Eşq yetirmək, aşiq olmaq. Səni sevən çox bəlaya tuş olur; Əql gedir başdan, fəramuş olur. M.P.Vaqif. [Əsgər:] Əlbəttə, xanım. Göz gördü, könül sevdi. U.Hacıbəyov. Əşrəf Nazlını ilk görən gün sevdi. S.Rəhman. //...

SEYF (ID - 35042)

[ing. safe - təhlükəsiz, etibarlı] Qiymətli kağızları, sənədləri, pul və s. saxlamaq üçün yanmayan metaldan qayrılmış şkaf və ya yeşik. Kapitan .. seyfi açıb oradan bir qovluq çıxartdı. Ə.Əbülhəsən. Katib birdən nəyisə...

SEYİD (ID - 35043)

is. [ər.] din. 1. Məhəmməd peyğəmbərin nəslindən olan müsəlmanların fəxri titulu. Hər vilayətdə var beş-on qəsəbə; Əlli min seyyidü axund, tələbə. S.Ə.Şirvani. [Məsmə:] Anam, dayılarım məni [kor kişiyə] verdilər. Çünki...

SEYİDMALI (ID - 35044)

din. bax xüms. [Seyidlər] cavab verdi ki, əlbət, sizdən seyidmalı xahiş edəcəklər. C.Məmmədquluzadə.

SEYİZ (ID - 35045)

is. Sürünün qabağında gedən təkə.

SEYM (ID - 35046)

is. [pol.] Bəzi ölkələrdə qanunverici orqan, parlament, məclis.

SEYR1 (ID - 35047)

is. [ər.] Əylənmək və istirahət məqsədilə gəzinti, ayaqseyri, gəzmə, gəzinmə. □ Seyr etmək - gəzmək, gəzintiyə, ayaqseyrinə çıxmaq. Çıxıb başmaqseyrinə, edib seyri-çəmən gəldim; Ayaq üstdən Qazağa bir gedib, gördüm...

SEYR2 (ID - 35048)

is. [ər.] Seyr etmə, baxma, tamaşa etmə, göz gəzdirmə. [Vaqif] meşənin seyrindən ayrılıb Mədinəni süzməyə başladı. Çəmənzəminli. □ Seyr etmək - baxmaq, tamaşa etmək. Ətrafı seyr etmək. - Xanların sözünə baxmayaraq qapının...

SEYRAN (ID - 35049)

[ər. seyr və fars. ...an] 1. Bax seyr1. □ Seyrana çıxmaq - seyrə çıxmaq. Ay gecə qəbrində cövlana çıxsın; Ulduzlar süzülüb seyrana çıxsın. M.Müşfiq. Çıxmış dəniz sahilinə iki gənc qız seyrana; Xeyli gəzib dolaşırlar......

SEYRÇİ (ID - 35050)

is. 1. Seyrə, gəzməyə çıxan adam. Seyrçilər kəndə girərkən küçələrin tünlüyü daha da artmış oldu. Ə.Əbülhəsən.
məc. Uzaqdan baxaraq işə qarışmayan, müşahidə etməklə kifayətlənən, müşahidəçi; bir hadisəyə,...

SEYRƏK (ID - 35051)

sif 1. Bir-birindən aralı, uzaq, sıx, qalın olmayan, adda-budda (sıx əksi). Seyrək meşə. Seyrək ot. - Uzaqda görünən seyrək pöhrəliyin içi və dilik-dilik olan yalların sinəsi yarılırdı. S.Rəhimov. // Eyni mənada saç, tük haqqında....

SEYRƏKBIĞ(LI) (ID - 35052)

sif Bığı seyrək olan, qalın olmayan. Seyrəkbığlı kişi.

SEYRƏKÇƏTİRLİLƏR (ID - 35053)

is. bot. Çətirləri sıx olmayan, seyrək olan bitkilər fəsiləsi.

SEYRƏKDİŞ(Lİ) (ID - 35054)

sif. Dişləri seyrək, aralı olan. Seyrəkdişli uşaq.

SEYRƏKLƏMƏ1 (ID - 35055)

“Seyrəkləmək1’dən f.is.

SEYRƏKLƏMƏ2 (ID - 35056)

“Seyrəkləmək2”dən f.is.

SEYRƏKLƏMƏK1 (ID - 35057)

f Seyrək etmək, birbirindən aralamaq, ara qoymaq, seyrək hala gətirmək. Bağı seyrəkləmək. Pambığı seyrəkləmək.

SEYRƏKLƏMƏK2 (ID - 35058)

f. Səfehləmək, ağlını azdırmaq, gicləşmək, axmaqlamaq. [Diyar kişi:] Nə seyrəkləyirsən, ay arvad! Ə.Məmmədxanlı.

SEYRƏKLƏNDİRMƏ (ID - 35059)

“Seyrəkləndirmək”dən f.is.

SEYRƏKLƏNDİRMƏK (ID - 35060)

f. Seyrək hala gətirmək, seyrək etmək. Tingləri seyrəkləndirmək.

SEYRƏKLƏNMƏ (ID - 35061)

“Seyrəklənmək’’dən f.is.

SEYRƏKLƏNMƏK (ID - 35062)

1. məch. Seyrək hala gətirilmək, seyrəldilmək. Bağda ağaclar seyrəklənmişdir.
məc. Azalmaq. idarəyə gələnə qədər Qorxmazın üzünü çulğamış qalın kədər dumanı indi parçalanmış, seyrəklənmiş və getgedə çəkilib...

SEYRƏKLƏŞDİRİLMƏ (ID - 35063)

“Seyrəkləşdirilmək”dən f.is.

SEYRƏKLƏŞDİRİLMƏK (ID - 35064)

məch. Seyrək hala gətirilmək, bir-birindən aralı etmək.

SEYRƏKLƏŞDİRMƏ (ID - 35065)

“Seyrəkləşdirmək”dən f.is.

SEYRƏKLƏŞDİRMƏK (ID - 35066)

bax seyrəltmək.
Meynələri seyrəkləşdirmək.

SEYRƏKLƏŞMƏ (ID - 35067)

“Seyrəkləşmək’’dən f.is.

SEYRƏKLƏŞMƏK (ID - 35068)

f . 1. Seyrək hala gəlmək, bir-birindən aralı olmaq; sıxlığı, qalınlığı azalmaq. Kollar getdikcə seyrəkləşirdi. - ..Yaz buludları sanki tankın gurultusundan qorxub seyrəkləşir, hürkür, qaçışırdı. M.Hüseyn. // Getdikcə...

SEYRƏKLƏTDİRMƏ (ID - 35069)

“Seyrəklətdirmək”dən f.is.

SEYRƏKLƏTDİRMƏK (ID - 35070)

icb. Seyrək hala saldırmaq, bir-birindən aralatdırmaq. Ağacları seyrəklətdirmək.

SEYRƏKLƏTMƏ (ID - 35071)

“Seyrəklətmək’’dən f.is.

SEYRƏKLƏTMƏK (ID - 35072)

bax seyrəklətdirmək.

SEYRƏKLİK (ID - 35073)

is. Seyrək şeyin halı, azlıq (qalınlıq, sıxlıq ziddi). Saçın seyrəkliyi. Meşənin seyrəkliyi.

SEYRƏKSAÇ(LI) (ID - 35074)

sif. Saçı seyrək olan, saçı qalın (sıx) olmayan. Seyrəksaç qız. - Orta yaşlarında, arğaz, seyrəksaç dəllək Leylək Ələmdarın heybətli sifətini görüncə hırıldayahırıldaya [dedi].. S.Rəhimov.

SEYRƏKSAQQAL(LI) (ID - 35075)

sif. Saqqalı seyrək olan, saqqalı qalın (sıx) olmayan. Seyrəksaqqal kişi. - [Nəbi Həcərə:] Bəs seyrəksaqqal Sarımsaqoğlunu unutmusanmı? S.Rəhimov.

SEYRƏKTÜKLÜ (ID - 35076)

sif. Tükü seyrək olan, tükü sıx (qalın) olmayan.

SEYRƏKYARPAQ(LI) (ID - 35077)

sif. Yarpaqları seyrək, aralı olan; az olan, sıx (qalın) olmayan. Seyrəkyarpaqlı ağaclar. Seyrəkyarpaq kol.

SEYRƏKYUN(LU) (ID - 35078)

sif. Yunu seyrək olan, yunu sıx (qalın) olmayan. Seyrəkyunlu qoyun.

Bu səhifə 102 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla