1
İzahlı lüğət - S hərfi ilə başlayanlar - H. 47
ZE+education
kitab_satishi+
Tehsilmerkezleri+az.+mid+ads

İzahlı lüğət

STİMULLAŞDIRMA (ID - 36481)

“Stimullaşdırmaqdan f.is.

STİMULLAŞDIRMAQ (ID - 36482)

f. Stimul yaratmaq, bir şeyin həyata keçməsini təzələşdirmək, gücləndirmək.

STİROL (ID - 36483)

is. Paltar yumaq üçün sabunqələvi tozu.

STOL (ID - 36484)

[rus.] 1. Miz, masa. Uzunsov stol. Girdə stol. Yazı stolu. Cərrahiyyə stolu. - Zirzəminin ortasında palıd taxtasından iri bir stol qoyulmuşdu. S.Rəhman. Stolların üstünə yığılmış qəzet, jurnallar rütubətdən saralmışdı. İ.Əfəndiyev.
məc....

STOLBAZ (ID - 36485)

[rus. стол və fars. ...baz] bax vəzifəpərəst. [Dilşad:] Bu, Cahangir kimi stolbazların .. düzəltdikləri fitnədir. İ.Əfəndiyev.

STOLÜSTÜ (ID - 36486)

sif. 1. Stol üstünə qoyulmaq üçün düzəldilmiş, stol üstünə qoyulan, yaxud stol üçün uyğunlaşdırılmış. Stolüstü saat. Stolüstü oyunlar. Stolüstü tennis. - Hətəmov barmaqlarını stolüstü süfrəyə vuraraq düşünürdü....

STOMATOLOGİYA (ID - 36487)

[yun. stoma (stomatos) - ağız və loqos - elm] Tibbin ağız boşluğu, dişlər, çənə və onlara yaxın yerlərin xəstəliklərindən bəhs edən şöbəsi.

STOMATOLOJİ (ID - 36488)

sif. [yun.] Stomatologiya ilə bağlı olan, stomatologiyaya aid olan. Stomatoloji klinika. Stomatoloji tədqiqat.

STOMATOLOQ (ID - 36489)

[yun.] Stomatologiya mütəxəssisi.

STRATEGİYA (ID - 36490)

[yun. strategia - qoşun və ago - aparıram] 1. Geniş miqyasda hərbi əməliyyat, müharibə hazırlama və aparma sənəti. Strategiya və taktika. // Müharibə aparma elmi. Strategiya haqqında leksiya. Strategiya kursu. // Müharibə, hərbi...

STRATEJİ (ID - 36491)

sif. [yun.] 1. Strategiya ilə bağlı olan, strategiyaya aid, strategiya tələblərinə cavab verən, ümumi hərbi məqsədləri həyata keçirmək üçün əhəmiyyəti olan.
Hərbi əhəmiyyəti olan, müharibənin ümumi məqsədlərinin həyata...

STRATEQ (ID - 36492)

[yun. strategos] Mahir sərkərdə, strategiyanı yaxşı bilən şəxs. // məc. tənt. İctimai, siyasi mübarizəyə rəhbərlik etməkdə böyük məharəti olan şəxs.

STRATOSFER (ID - 36493)

[lat. stratum - döşəmə və yun. sphaira - kürə, şar] Atmosferin dəniz səthindən 9-11 km yüksəklikdə olan üst təbəqəsi.

STRATOSTAT (ID - 36494)

[lat.] Stratosferə qalxmaq üçün aerostat. Stratostat qalxır boş ənginlərə; Rənglərə boyanan xoş ənginlərə. N.Rəfibəyli.

STREPTOKOK (ID - 36495)

[yun. streptos - zəncir və kokkos - toxum] tib. İrinli iltihablar, qızılyel və s. xəstəliklər törədən, zəncir təşkil edən girdə bakteriya.

STREPTOSİD (ID - 36496)

[yun. streptos və lat. caedere - öldürmək] Streptokok xəstəliklərinin müalicəsində tətbiq edilən dərman. [İmanov] ..ağ və qırmızı streptosidi, kalseksi qayda ilə [Tahirə] içirdir, amma qızdırmanın düşmədiyini, əksinə, yavaş-yavaş...

STRESS (ID - 36497)

[ing. stress - gərginlik] Xarici və ya daxili mühitin mənfi qeyri-spesifik amillərinin təsirinə cavab olaraq canlı orqanizmdə əmələ gələn spesifik fizioloji reaksiya.

STRİXNİN (ID - 36498)

[yun. strychnos] Hindqozu tropik bitkisi toxumlarından alman, çox güclü zəhər (təbabətdə istifadə edilir). Strixnin rəngsiz, dördkünclü kristal olub suda və efirdə pis, spirt və benzolda isə asan həll olur. R.Əliyev.

STRUKTURALİST (ID - 36499)

Strukturalizm tərəfdarı.

STRUKTURALİZM (ID - 36500)

[lat. structura] Müasir dilçilik elmində dil vahidləri arasındakı daxili (struktur) əlaqələri dəqiq təsvir etmək üçün üsullar irəli sürən cərəyanlardan birinin adı.

STUDİYA (ID - 36501)

[ital.] 1. Rəssam və ya heykəltəraş emalatxanası.
Artist, rəssam, heykəltəraş hazırlayan məktəb (bu məktəbdə keçirilən dərslər yaradıcı məşğələlərlə birgə aparılır). İndi məktəbin səhnəsinə çıxıram, bu üzümüzə...

STUL (ID - 36502)

STÜARDESSA (ID - 36503)

[ing. stewardess] Təyyarədə sərnişinlərinə xidmət edən qadın.

SU (ID - 36504)

is. 1. Dənizləri, gölləri, çayları, bulaqları əmələ gətirən və hidrogenlə oksigenin kimyəvi birləşməsindən ibarət olan şəffaf rəngsiz maye. Yağış suyu. Çay suyu. İçməli su. - Stol üzərindəki qrafindən stəkana su töküb...

SUAXAN (ID - 36505)

is. Keçmişdə: çimmək üçün evlərin küncündə düzəldilən xüsusi yer. [Arvad] qazanda su qoyub qızdırdıqdan sonra Kəbleyini suaxanda yuyundurub yatırdır. H.Sarabski.

SUAL (ID - 36506)

is. [ər.] 1. Bir şey haqqında cavab, məlumat almaq üçün müraciət etmə, soruşma; sorğu. Sualla müraciət etmək. Suala cavab vermək. Suallar barədə fikirləşmək. - Gülsənəm arvadın sualındakı təəccüb nidası çox qüvvətli idi....

SUALBAZ (ID - 36507)

sif [ər. sual və fars. ...baz] Yerli-yersiz sual verməyi sevən adam; sualçı. Bu zaman həmən sualbaz Şirəliyə yaxınlaşdı. S.Rəhman.

SUAL-CAVAB (ID - 36508)

bax sorğu-sual. Sualcavab başlandı. Sual-cavab uzun çəkdi. Sualcavab zamanı. - Bu sual-cavabdan sonra tamam pərt olmuş “ovçu” çaşqın-çaşqın yanyörəsinə göz gəzdirdi. M.Rzaquluzadə. [Əliqulu:] Sual-cavabdansa, mənə bir əlac...

SUALÇI (ID - 36509)

bax sualbaz.

SUALEDİCİ (ID - 36510)

sif. Sual ifadə edən; suallı. Sualedici gözlər. Sualedici baxış. - Diqqətlə, sualedici nəzərlərlə Ulduzun gözlərinə baxan qoca qadının birdən dodaqları titrədi. Ə.Məmmədxanlı. ..Cəlal sualedici bir nəzərlə [ustaya] baxdı....

SUALLI (ID - 36511)

bax sualedici. Hacı Rəsul Tahirzadənin suallı baxışını görüb əllaməlik büruzə vermək istədi. Mir Cəlal.

SUALTI (ID - 36512)

sif. 1. Suyun altında olan, icra edilən, su səviyyəsindən aşağıda olan. Sualtı daşlar. Sualtı axtarışlar. - Ara-sıra sualtı vulkanlar da püskürürdü. M.Qaşqay. Maşinist barkası sualtı qayalardan qoruya-qoruya irəliləyirdi. M.Süleymanov....

SUAŞIRAN (ID - 36513)

is. tex. Artıq suyun axıb getməsi üçün bəndin divarlarında düzəldilən hidrotexniki qurğu, deşik, pəncərə, boru və s.

SUAŞIRI (ID - 36514)

is. Çayda suyun iti axdığı yer.

SUAYIRICI (ID - 36515)

is. coğr. Çay hövzələrini, yəni suların axımını iki əks istiqamətə ayıran təpə, xətt. Suayırıcıdan axan çaylar.

SUBASAN, SUBASAR (ID - 36516)

bax çaybasar. Subasan çəmən. - Qoy yamyaşıl məxmər geysin hər biçənək, hər zəmi; Körpə ceyran düzə gəlsin subasarı görəndə. S.Vurğun. Göz qaralan tarlaları pambıqlar örtsün bu yaz! Qoruqlarda, subasarda qalmasın bir yer boyaz!...

SUBAY (ID - 36517)

sif. Evlənməmiş. Subay oğlan. Subay qız.

SUBAYLIQ (ID - 36518)

is. Subay olma, əri və ya arvadı olmama, subay adamın vəziyyəti. Subaylıq sultanlıqdır. (Ata. sözü). [ilyas:] Əzizim, mən subaylıqda da xörəkdən, istirahətdən korluq çəkməmişəm. Mir Cəlal.

SUBAYSAYAĞI (ID - 36519)

sif. və zərf Subayda olduğu kimi, subay kimi. Subaysayağı süfrə. Subaysayağı yaşamaq.

SUBSTANSİYA (ID - 36520)

[lat. substantia] fəls. Bütün əşya və hadisələrin ilk əsası, mahiyyəti, məğzi.

SUBSTANTİVLƏŞMƏ (ID - 36521)

is. dilç. Digər nitq hissələrinin isim kateqoriyasına keçməsi; isimləşmə. Sifətin substantivləşməsi.

SUBSTANTİVLƏŞMƏK (ID - 36522)

f dilç. İsim kateqoriyasına keçmək; isimləşmək.

SUBTROPİK (ID - 36523)

sif. Subtropik sahəyə aid, subtropikdə olan. Subtropik iqlim. - Elə subtropik bitki yoxdur ki, Azərbaycanda yetişməsin. İ.Əfəndiyev.

SUBTROPİKLƏR (ID - 36524)

[lat. sub - alt və yun. tropikos] cəm Yer kürəsinin tropik qurşaqla mötədil qurşaq arasında aralıq vəziyyət tutan iki fiziki-coğrafi zona.

SUBURAXICI (ID - 36525)

is. tex. Suyu su anbarından su kəmərlərinə, suvarma və ya gəmiçilik kanallarına buraxmaq üçün qurğu.

SUBYEKT (ID - 36526)

is. [lat. subjectum] 1. fəls. Xarici aləmi (obyekti) dərk edən və öz əməli fəaliyyətində, işində ona təsir edən şəxs.
// Şəxs, şəxsiyyət, adam. O subyekt kimdir? Bu subyekt mənə tanış gəlir.
hüq. Müəyyən hüquq və...

SUBYEKTİV (ID - 36527)

sif. [lat.] Subyektə, şəxsə, şəxsiyyətə aid olan, onunla bağlı olan, ondan asılı olan. Subyektiv səbəblər. Tarixdə subyektiv amil. işin subyektiv tərəfi. // Tək bir şəxsə (subyektə) aid olan, xas olan, ancaq onun fikirlərini,...

SUBYEKTİVİST (ID - 36528)

is. Subyektivizm (1-ci mənada) tərəfdarı.

SUBYEKTİVİZM (ID - 36529)

[lat.] 1. Maddi aləmin obyektiv varlığını inkar edən idealist fəlsəfi cərəyan.
Burjua sosiologiyasında: cəmiyyətin inkişafının obyektiv qanunlara əsasən deyil, guya subyektiv amillərə, yəni ayrı-ayrı şəxslərin iradəsinə,...

SUBYEKTİVLİK (ID - 36530)

is. 1. Ancaq bir subyektə, şəxsə, fərdə aid olma; şəxsi, fərdi. Görüşlərin subyektivliyi.
2. Bir şeyə həddən artıq subyektiv münasibət, qeyri-obyektivlik. Məsələnin həllində subyektivlik göstərmək.

Bu səhifə 187 dəfə baxılıb

....
1
ugur_200x200_new.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif