İzahlı lüğət

SİMFONİYA (ID - 35880)

[yun. symphonia - ahəngdar] Orkestr üçün yazılmış bir-birindən sürət və ahənginə görə fərqlənən, adətən 3-4 hissəli böyük musiqi əsəri. Bu gün çaldığı əsər [Səlbinin] “Azad insan” simfoniyası idi. M.Hüseyn. Bax!...

SİMFONIZM (ID - 35881)

[yun.] Simfoniya sənətkarlığı, simfoniya üslubu. ..“Yeddigözəl” baletinin musiqisi simfonizm əzəmətinin yaratdığı vüsətə malik və emosional cəhətcə dolğun məzmunlu böyük bir ilham məhsuludur. Ə.Bədəlbəyli.

SİMİC (ID - 35882)

sif. Xəsis, bərk. Simic adam. Simic (z.) olmaq.

SİMİCLƏŞMƏ (ID - 35883)

“Simicləşmək”dən f.is.

SİMİCLƏŞMƏK (ID - 35884)

f . Simic olmaq, xəsis olmaq.

SİMİCLİK (ID - 35885)

is. Xəsislik. [Faytonçu:] Sənin pulunun sayı-hesabı yoxdur; belə simiclik nəyə lazımdır? Ə.Haqverdiyev. [Rüstəm:] Qoy dost-aşna da deməsin ki, Rüstəm kişi simiclik elədi, malına qıymadı. M.İbrahimov.

SİMİN (ID - 35886)

sif. [fars.] köhn. 1. Gümüşdən qayrılmış, düzəldilmiş.
2. Gümüşü.

SİMLƏMƏ1 (ID - 35887)

“Simləmək1’dən f.is.

SİMLƏMƏ2 (ID - 35888)

“Simləmək2”dən f.is.

SİMLƏMƏK1 (ID - 35889)

f. Sim çəkmək (musiqi alətinə). Tarı, kamançanı simləmək.

SİMLƏMƏK2 (ID - 35890)

f. Yaranın iltihabı nəticəsində qana keçmək (mikrob). [Allahqulu:] Güllə içəridə qalıb simləyər. Ə.Əbülhəsən.

SİMLİ (ID - 35891)

sif. Simi olan, sim salınmış. Simli saz. Simli tar. - Tar, məlum olduğu kimi, Əsədoğlu Mirzə Sadıqadək yalnız beş simli bir musiqi aləti idi. Ə.Bədəlbəyli. // Simlərlə çalman, simlərlə səsləndirilən. Simli çalğı alətləri....

SİMMENTAL (ID - 35892)

is. [fr.] İribuynuzlu malqara cinsi.

SİMMETRİK (ID - 35893)

sif. [yun.] Simmetriyası olan, simmetriya qanununa görə qurulmuş; mütənasib. Simmetrik planlaşdırma. Şəkilləri divardan simmetrik (z.) asmaq. Şeylərin simmetrik düzülüşü. - Xalının üstündə simmetrik düzülmüş altı yumşaq kreslo...

SİMMETRİKLİK (ID - 35894)

is. Simmetrik şeyin halı; bir şeydə simmetriya olması; mütənasiblik.

SİMMETRİYA (ID - 35895)

SİMPATİYA (ID - 35896)

[yun. sympatheia - rəğbət] Bir adama və ya bir şeyə qarşı rəğbət, meyil, cazibə.

SİMPLEKS (ID - 35897)

is. [lat.] Kombinator topologiyanın əsas anlayışlarından biri.

SİMPOZİUM (ID - 35898)

[lat. simposium, əsli yun. kef məclisi] Hər hansı bir xüsusi elmi məsələyə dair bəzi, o cümlədən beynəlxalq müşavirələrin adı. Tarix məsələlərinə həsr olunmuş simpozium. Astronavtika üzrə beynəlxalq simpozium.

SİMPTOM (ID - 35899)

is. [yun.] Hər hansı bir şeyin, hadisənin əlamətləri.

SİMSAR (ID - 35900)

sif. [fars.] 1. Yaxın, daha yaxın.
2. Gümüş rəngli, gümüşü.

SİMURQ (ID - 35901)

is. [fars.] Qədim İran əsatirində guya Qaf (Elbrus) dağında yaşayan böyük bir quş. Qaf dağıdır bura, quşlar soltanı; Ancaq simurqlar qonan qayanı; Kim çulğayır qalın qara dumanlar. A.Səhhət. Hər cahangir bir dəfə dırmandı Qaf...

SİMVOL (ID - 35902)

[yun. symbolon] Hər hansı bir anlayışın, ideyanın şərti əlamətini ifadə edən işarə; rəmz. Göyərçin sülh simvoludur. Gənclik cəsarət simvoludur. - Gözəl Əlhəmra sarayları, həqiqət və mərdlik simvolu olan Madrid tar-mar edilirkən...

SİMVOLİK (ID - 35903)

sif. [yun.] Simvoldan ibarət olan, bir şeyin rəmzi olan, hər hansı bir şeyi simvollarla ifadə edən; rəmzi. Simvolik təsvir. Simvolik rəsm.

SİMVOLİKA (ID - 35904)

[fr. symbolon-dan] 1. Fikirləri, məfhum və ya hissləri şərti işarələr (simvollar) vasitəsilə ifadə etmə.
2. top. Simvollar; hər hansı simvolların məcmusu.

SİMVOLİST (ID - 35905)

[yun.] Simvolizm tərəfdarı.

SİMVOLİZM (ID - 35906)

[fr. symbolisme, əsli yun.] XIX əsrin axırlarında və XX əsrin əvvəllərində incəsənət və ədəbiyyatda burjuazadəgan əhvali-ruhiyyəsini ifadə edən cərəyan (simvolizm tərəfdarları öz fikirlərini eyhamlarla, kinayə və işarələrlə...

SİN (ID - 35907)

[ər.] Ərəb əlifbasında (L>*0 hərfinin adı.

SİNAQOQ (ID - 35908)

is. [yun.] 1. Yəhudi məbədi.
2. Yəhudilərin ibadət etdikləri yer.

SİNC (ID - 35909)

[fars.] İki metallik (mis) diskdən ibarət olub, bir-birinə vurduqda spesifik səs çıxaran musiqi aləti. [Xortdan:] Qədim zamanda gün çıxanda onu şeypur, təbil və sinc ilə istiqbal edirdilər. Ə.Haqverdiyev. [Harun:] Çalınsın təbil,...

SİNCAB (ID - 35910)

is. [fars.] zool. Ağaclarda yaşayan və açıq-kül rəngində qiymətli xəzi olan gəmirici kiçik heyvan. // Bu heyvanın dərisindən tikilmiş kürk.

SİNCÇİ (ID - 35911)

is. Sinc çalan.

SİNDİKALİST (ID - 35912)

[yun.] Sindikalizm tərəfdarı.

SİNDİKALİZM (ID - 35913)

[fr. syndicalisme] XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində fəhlə hərəkatında ortaya çıxmış xırda burjua cərəyanı; bu cərəyan tərəfdarları proletariatın sinfi mübarizəsini və proletar dövlətin yaradılması zəruriyyətini...

SİNDİKAT (ID - 35914)

[fr. syndicat] 1. Kapitalist ölkələrində: satış bazarlarına hakim olmaq və ifrat qazanc götürmək üçün sahibkarların inhisarçı birləşmə formalarından biri.
2. Fransada və bəzi burjua ölkələrində həmkarlar ittifaqlarının...

SİNDİKATLAŞDIRMA (ID - 35915)

“Sindikatlaşdırmaq”dan f.is.

SİNDİKATLAŞDIRMAQ (ID - 35916)

f Sindikatlar şəklində birləşdirmək. Mədən və metallurgiya sənayesini sindikatlaşdırmaq.

SİNDİRMƏK (ID - 35917)

f . məh. 1. Əymək.
2. Kiməsə, nəyəsə əyilməyə, tanınmağa məcbur etmək.

SİNDROM (ID - 35918)

is. [yun.] Hər hansı xəstəliyin səciyyəvi əlamətləri.

SİNEKDOXA (ID - 35919)

is. [yun.] Əks mənalı sözlər işlətməkdən ibarət olan stilistik üsul.

SİNEL (ID - 35920)

is. [fr.] Qotaz, saçaq qayırmaq üçün məxmər qaytan.

SİNƏ (ID - 35921)

is. [fars.] 1. Döş, köks. [Müəllim] Tellinin nəfəs aldıqca qalxıb-enən sinəsinə baxırdı. S.Hüseyn. Qız başını sinəsinə endirdi. M.Hüseyn. // Bədənin, ciyərlərin və ürəyin yerləşdiyi həmin nahiyəsi; döş qəfəsi.
Yamac....

SİNƏBƏND (ID - 35922)

is. [fars.] 1. Zinət üçün qadınların döşlərinə taxdıqları qızıl və ya gümüş bəzək, sancaq və s.
2. Yəhəri saxlamaq üçün atın boynundan döşünə doğru çəkilən qayış. Ağ at gəlir enişdən; Sinəbəndi gümüşdən;...

SİNƏBƏNDLİ (ID - 35923)

sif Sinəbənd taxmış. Sinəbəndli qız.

SİNƏDƏFTƏR (ID - 35924)

sif. və is. [fars. sinə və ər. dəftər] Yaddaşı, hafizəsi möhkəm olan; çox bilən, ürəyində çox sözü olan, hazırcavab. [Mürsəl:] Dədə, deyirlər Turaclıda sinədəftər kişilər olub. Ə.Vəliyev. [Aşıq Valehin] gəncliyi gözəllərin...

SİNƏDƏN (ID - 35925)

bax döşdən. Sinədən demək, oxumaq. - O gündən camaatın içində yayıldı ki, Ələsgərə vergi verilib; sazı götürüb sinədən deyir. “Aşıq Ələsgər” .

SİNƏDOLUSU (ID - 35926)

1. zərf Dərindən, köks dolusu. [Tahirzadə] sərbəst sinədolusu nəfəs alaraq yoluna davam etdi. Mir Cəlal. Aydın .. sinədolusu rahat nəfəs aldı. H.Seyidbəyli.
2. Bax ürəkdolusu. Belə gündə adamlar könüldolusu məhəbbət, sinədolusu...

SİNƏGİR (ID - 35927)

[fars.] bax astma.

SİNƏK (ID - 35928)

is. Milçək, çibin.
□□ Sinək vızıltısı qədər - əsla, qətiyyən, zərrə qədər. Bu sözün Kərim babaya bir sinək vızıltısı qədər təsiri olmadı. A.Şaiq.

SİNƏKQAPAN (ID - 35929)

is. zool. Milçəkyeyən quş.

Bu səhifə dəfə baxılıb