İzahlı lüğət

SİMFONİYA (ID - 35880)

[yun. symphonia - ahəngdar] Orkestr üçün yazılmış bir-birindən sürət və ahənginə görə fərqlənən, adətən 3-4 hissəli böyük musiqi əsəri. Bu gün çaldığı əsər [Səlbinin] “Azad insan” simfoniyası idi. M.Hüseyn. Bax!...

SİMFONIZM (ID - 35881)

[yun.] Simfoniya sənətkarlığı, simfoniya üslubu. ..“Yeddigözəl” baletinin musiqisi simfonizm əzəmətinin yaratdığı vüsətə malik və emosional cəhətcə dolğun məzmunlu böyük bir ilham məhsuludur. Ə.Bədəlbəyli.

SİMİC (ID - 35882)

sif. Xəsis, bərk. Simic adam. Simic (z.) olmaq.

SİMİCLƏŞMƏ (ID - 35883)

“Simicləşmək”dən f.is.

SİMİCLƏŞMƏK (ID - 35884)

f . Simic olmaq, xəsis olmaq.

SİMİCLİK (ID - 35885)

is. Xəsislik. [Faytonçu:] Sənin pulunun sayı-hesabı yoxdur; belə simiclik nəyə lazımdır? Ə.Haqverdiyev. [Rüstəm:] Qoy dost-aşna da deməsin ki, Rüstəm kişi simiclik elədi, malına qıymadı. M.İbrahimov.

SİMİN (ID - 35886)

sif. [fars.] köhn. 1. Gümüşdən qayrılmış, düzəldilmiş.
2. Gümüşü.

SİMLƏMƏ1 (ID - 35887)

“Simləmək1’dən f.is.

SİMLƏMƏ2 (ID - 35888)

“Simləmək2”dən f.is.

SİMLƏMƏK1 (ID - 35889)

f. Sim çəkmək (musiqi alətinə). Tarı, kamançanı simləmək.

SİMLƏMƏK2 (ID - 35890)

f. Yaranın iltihabı nəticəsində qana keçmək (mikrob). [Allahqulu:] Güllə içəridə qalıb simləyər. Ə.Əbülhəsən.

SİMLİ (ID - 35891)

sif. Simi olan, sim salınmış. Simli saz. Simli tar. - Tar, məlum olduğu kimi, Əsədoğlu Mirzə Sadıqadək yalnız beş simli bir musiqi aləti idi. Ə.Bədəlbəyli. // Simlərlə çalman, simlərlə səsləndirilən. Simli çalğı alətləri....

SİMMENTAL (ID - 35892)

is. [fr.] İribuynuzlu malqara cinsi.

SİMMETRİK (ID - 35893)

sif. [yun.] Simmetriyası olan, simmetriya qanununa görə qurulmuş; mütənasib. Simmetrik planlaşdırma. Şəkilləri divardan simmetrik (z.) asmaq. Şeylərin simmetrik düzülüşü. - Xalının üstündə simmetrik düzülmüş altı yumşaq kreslo...

SİMMETRİKLİK (ID - 35894)

is. Simmetrik şeyin halı; bir şeydə simmetriya olması; mütənasiblik.

SİMMETRİYA (ID - 35895)

SİMPATİYA (ID - 35896)

[yun. sympatheia - rəğbət] Bir adama və ya bir şeyə qarşı rəğbət, meyil, cazibə.

SİMPLEKS (ID - 35897)

is. [lat.] Kombinator topologiyanın əsas anlayışlarından biri.

SİMPOZİUM (ID - 35898)

[lat. simposium, əsli yun. kef məclisi] Hər hansı bir xüsusi elmi məsələyə dair bəzi, o cümlədən beynəlxalq müşavirələrin adı. Tarix məsələlərinə həsr olunmuş simpozium. Astronavtika üzrə beynəlxalq simpozium.

SİMPTOM (ID - 35899)

is. [yun.] Hər hansı bir şeyin, hadisənin əlamətləri.

SİMSAR (ID - 35900)

sif. [fars.] 1. Yaxın, daha yaxın.
2. Gümüş rəngli, gümüşü.

SİMURQ (ID - 35901)

is. [fars.] Qədim İran əsatirində guya Qaf (Elbrus) dağında yaşayan böyük bir quş. Qaf dağıdır bura, quşlar soltanı; Ancaq simurqlar qonan qayanı; Kim çulğayır qalın qara dumanlar. A.Səhhət. Hər cahangir bir dəfə dırmandı Qaf...

SİMVOL (ID - 35902)

[yun. symbolon] Hər hansı bir anlayışın, ideyanın şərti əlamətini ifadə edən işarə; rəmz. Göyərçin sülh simvoludur. Gənclik cəsarət simvoludur. - Gözəl Əlhəmra sarayları, həqiqət və mərdlik simvolu olan Madrid tar-mar edilirkən...

SİMVOLİK (ID - 35903)

sif. [yun.] Simvoldan ibarət olan, bir şeyin rəmzi olan, hər hansı bir şeyi simvollarla ifadə edən; rəmzi. Simvolik təsvir. Simvolik rəsm.

SİMVOLİKA (ID - 35904)

[fr. symbolon-dan] 1. Fikirləri, məfhum və ya hissləri şərti işarələr (simvollar) vasitəsilə ifadə etmə.
2. top. Simvollar; hər hansı simvolların məcmusu.

SİMVOLİST (ID - 35905)

[yun.] Simvolizm tərəfdarı.

SİMVOLİZM (ID - 35906)

[fr. symbolisme, əsli yun.] XIX əsrin axırlarında və XX əsrin əvvəllərində incəsənət və ədəbiyyatda burjuazadəgan əhvali-ruhiyyəsini ifadə edən cərəyan (simvolizm tərəfdarları öz fikirlərini eyhamlarla, kinayə və işarələrlə...

SİN (ID - 35907)

[ər.] Ərəb əlifbasında (L>*0 hərfinin adı.

SİNAQOQ (ID - 35908)

is. [yun.] 1. Yəhudi məbədi.
2. Yəhudilərin ibadət etdikləri yer.

SİNC (ID - 35909)

[fars.] İki metallik (mis) diskdən ibarət olub, bir-birinə vurduqda spesifik səs çıxaran musiqi aləti. [Xortdan:] Qədim zamanda gün çıxanda onu şeypur, təbil və sinc ilə istiqbal edirdilər. Ə.Haqverdiyev. [Harun:] Çalınsın təbil,...

SİNCAB (ID - 35910)

is. [fars.] zool. Ağaclarda yaşayan və açıq-kül rəngində qiymətli xəzi olan gəmirici kiçik heyvan. // Bu heyvanın dərisindən tikilmiş kürk.

SİNCÇİ (ID - 35911)

is. Sinc çalan.

SİNDİKALİST (ID - 35912)

[yun.] Sindikalizm tərəfdarı.

SİNDİKALİZM (ID - 35913)

[fr. syndicalisme] XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində fəhlə hərəkatında ortaya çıxmış xırda burjua cərəyanı; bu cərəyan tərəfdarları proletariatın sinfi mübarizəsini və proletar dövlətin yaradılması zəruriyyətini...

SİNDİKAT (ID - 35914)

[fr. syndicat] 1. Kapitalist ölkələrində: satış bazarlarına hakim olmaq və ifrat qazanc götürmək üçün sahibkarların inhisarçı birləşmə formalarından biri.
2. Fransada və bəzi burjua ölkələrində həmkarlar ittifaqlarının...

SİNDİKATLAŞDIRMA (ID - 35915)

“Sindikatlaşdırmaq”dan f.is.

SİNDİKATLAŞDIRMAQ (ID - 35916)

f Sindikatlar şəklində birləşdirmək. Mədən və metallurgiya sənayesini sindikatlaşdırmaq.

SİNDİRMƏK (ID - 35917)

f . məh. 1. Əymək.
2. Kiməsə, nəyəsə əyilməyə, tanınmağa məcbur etmək.

SİNDROM (ID - 35918)

is. [yun.] Hər hansı xəstəliyin səciyyəvi əlamətləri.

SİNEKDOXA (ID - 35919)

is. [yun.] Əks mənalı sözlər işlətməkdən ibarət olan stilistik üsul.

SİNEL (ID - 35920)

is. [fr.] Qotaz, saçaq qayırmaq üçün məxmər qaytan.

SİNƏ (ID - 35921)

is. [fars.] 1. Döş, köks. [Müəllim] Tellinin nəfəs aldıqca qalxıb-enən sinəsinə baxırdı. S.Hüseyn. Qız başını sinəsinə endirdi. M.Hüseyn. // Bədənin, ciyərlərin və ürəyin yerləşdiyi həmin nahiyəsi; döş qəfəsi.
Yamac....

SİNƏBƏND (ID - 35922)

is. [fars.] 1. Zinət üçün qadınların döşlərinə taxdıqları qızıl və ya gümüş bəzək, sancaq və s.
2. Yəhəri saxlamaq üçün atın boynundan döşünə doğru çəkilən qayış. Ağ at gəlir enişdən; Sinəbəndi gümüşdən;...

SİNƏBƏNDLİ (ID - 35923)

sif Sinəbənd taxmış. Sinəbəndli qız.

SİNƏDƏFTƏR (ID - 35924)

sif. və is. [fars. sinə və ər. dəftər] Yaddaşı, hafizəsi möhkəm olan; çox bilən, ürəyində çox sözü olan, hazırcavab. [Mürsəl:] Dədə, deyirlər Turaclıda sinədəftər kişilər olub. Ə.Vəliyev. [Aşıq Valehin] gəncliyi gözəllərin...

SİNƏDƏN (ID - 35925)

bax döşdən. Sinədən demək, oxumaq. - O gündən camaatın içində yayıldı ki, Ələsgərə vergi verilib; sazı götürüb sinədən deyir. “Aşıq Ələsgər” .

SİNƏDOLUSU (ID - 35926)

1. zərf Dərindən, köks dolusu. [Tahirzadə] sərbəst sinədolusu nəfəs alaraq yoluna davam etdi. Mir Cəlal. Aydın .. sinədolusu rahat nəfəs aldı. H.Seyidbəyli.
2. Bax ürəkdolusu. Belə gündə adamlar könüldolusu məhəbbət, sinədolusu...

SİNƏGİR (ID - 35927)

[fars.] bax astma.

SİNƏK (ID - 35928)

is. Milçək, çibin.
□□ Sinək vızıltısı qədər - əsla, qətiyyən, zərrə qədər. Bu sözün Kərim babaya bir sinək vızıltısı qədər təsiri olmadı. A.Şaiq.

SİNƏKQAPAN (ID - 35929)

is. zool. Milçəkyeyən quş.

Bu səhifə 295 dəfə baxılıb

first box will be shown second NOT

Bağla
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
..................