Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

SİTATBAZ (ID - 36030)

is. [lat. citatum və fars. ...baz] Yazısında, nitqində sitat gətirməyi sevən adam, sitat həvəskarı; sitatçı.

SİTATBAZLIQ (ID - 36031)

is. Həddindən artıq sitat gətirməyi sevmə, sitat həvəskarı olma, sitatçılıq.

SİTATÇI (ID - 36032)

bax sitatbaz.

SİTATÇILIQ (ID - 36033)

bax sitatbazlıq.

SİTAYİŞ (ID - 36034)

is. [fars.] Pərəstiş, tapınma; dərin ehtiram, hörmət. □ Sitayiş etmək - 1) ibadət etmək, pərəstiş etmək, tapınmaq, ilahiləşdirmək. Hələ tarixi-miladidən çox-çox əvvəl atəşpərəstlik meydana çıxdığı zaman bizim qədim...

SİTƏM (ID - 36035)

is. [fars.] klas. Zülm, əziyyət, cəfa. [Sənəm:] Lənət olsun o günlərə, o dəmə! Yazıq canım necə dözsün sitəmə? “Aşıq Qərib” . Çərxin sitəmindən, dövrün zülmündən; Tökülər dəmbədəm yaşım, ağlaram. Q.Zakir. □...

SİTƏMKAR (ID - 36036)

is. [fars.] klas. Zülm edən, əziyyət verən, incidən; zülmkar. Badi-səba, söylə ol sitəmkara; Ölürəm, eyləsin dərdimə çara! Q.Zakir. Bu çərxi-sitəmkarın aman məsxərəsindən! Bais, yalan olsun! M.Ə.Sabir.

SİTƏMLİ (ID - 36037)

sif. Əziyyət çəkən, zülm çəkən; məzlum. Sitəmli kəndlərdən qaçarkən dağa; Rast gəlib qozluqda bu yığıncağa. H.K.Sanılı. Mən ana görürəm yuxuda tez-tez; Gözləri qayğılı, könlü sitəmli. Ə.Kürçaylı.

SİTOGENETİKA (ID - 36038)

is. [yun.] İrsiyyətin qanunauyğunluqlarını hüceyrədaxili komponentlərin quruluş və funksiyası ilə əlaqəli surətdə öyrənən elm.

SİTRA (ID - 36039)

is. [alm.] Mizrabla çalman simli musiqi aləti.

SİTRAMON (ID - 36040)

is. tib. Tərkibində aspirin, fenasenin, kofein, kakao, limon turşusu və şəkər olan ağrıkəsici dərman.

SİTRUS (ID - 36041)

is [lat.] bot. İsti ölkələrdə yayılmış və tərkibində efir yağları olan, qabıqlı iri meyvələri olan kol və ya ağac (sitruslara portağal, limon, mandarin və s. aiddir). Sitrus cinsinin limon, naringi, portağal və sair növləri ağac...

SİTRUSÇU (ID - 36042)

is. Sitrus bitkiləri mütəxəssisi; sitrus bitkiləri becərən adam.

SİTRUSÇULUQ (ID - 36043)

is. Sitrus becərmə işi, sitrus yetişdirməklə məşğul olma.

SİTUASİYA (ID - 36044)

is. [fr.] Vəziyyət, şərait, hadisələrin gedişi.

SİVİL (ID - 36045)

[lat.] Mülki, qeyri-hərbi. ..Hücrənin ətrafında yüz nəfərə qədər sivil paltarında mühafizəçilər gəzirdi.. M.S.Ordubadi. ..Zabitlər və sivil paltarlı saray adamları qonaqları böyük ehtiramla qəbul edib, onlara hər cür qulluq...

SİVİŞGƏN (ID - 36046)

sif. Sürüşkən.

SİVİŞGƏNLİK (ID - 36047)

sif. Sürüşkənlik.

SİVİŞMƏ (ID - 36048)

“Sivişmək”dən f.is.

SİVİŞMƏK (ID - 36049)

f 1. Sürüşmək, sürüşüb çıxmaq. Qız sivişib [Mübaşir Məmmədin] qolları arasından çıxdı, otağın ortasında durub gözünün içinə baxdı. M.İbrahimov.
2. Gizlincə çıxıb getmək, ötüb keçmək, aradan çıxmaq, qaçıb...

SİVRİ (ID - 36050)

sif. İti, şiş. Sivri qılınc. Sivri burun. - Zehnin, düşüncənin səyyar qanadı; Sivri bir ox kimi sancıldı yerə. S.Vurğun. [Firəngizin] sivri burnundan geniş, qaraşın alnına ağ bir keçid vardı. B.Bayramov. [Səməndər] bulaşmış...

SİVRİBURUN(LU) (ID - 36051)

sif. Bumu sivri, iti olan. Sivriburun balıq.

SİVRİLƏŞMƏ (ID - 36052)

“Sivriləşmək”dən f.is.

SİVRİLƏŞMƏK (ID - 36053)

f . Sivri şəkil almaq, sivri olmaq, ucu nazikləşmək. Şiddətli küləklərin nəticəsində qayalar get-gedə sivriləşirdi. S.Vəliyev.

SİVRİUCLU (ID - 36054)

sif. Ucu sivri olan, itiuclu, şişuclu. Sivriuclu nizə. - Telli arvad cavab verməyib, köynəyinin ətəyini yığışdırdı, bürmələyib büzməli tumanının içinə saldı, sivriuclu beli götürüb Qızyetərə baxdı: - Hardan başlayaq, manqabaşçısı?...

SİVRİYARPAQ(LI) (ID - 36055)

sif. Yarpaqları sivri, ucu getdikcə iti, şiş olan. Sivriyarpaqlı ağcaqayın.

SİYAH (ID - 36056)

[fars.] klas. Qara. Səf-səf duran siyah kirpiklərindir; Yoxsa ki gözümə millər görünür? M.P.Vaqif.

SİYAHI (ID - 36057)

is. [fars.] Üzərində sıra ilə adlar sadalanmış, yazılmış kağız və s. Şagirdlərin siyahısı. Kitabların siyahısı. Evlərin siyahısı. Seçicilərin siyahısı. - [Məhərrəm bəy:] ..Atamın siyahı dəftəri əlimə düşdü. S.S.Axundov....

SİYAHIYAALMA (ID - 36058)

is. Hər hansı bir şeyin kütləvi şəkildə qeydə alınması işi.

SİYAL (ID - 36059)

is. məh. Üzümdə gülləmə xəstəliyi.

SİYASƏT (ID - 36060)

is. [ər.] 1. Dövlətin, partiyanın və ya hər hansı bir ictimai qrupun daxili dövlət və ya beynəlxalq münasibət məsələlərində öz sinfi mənafeyinə uyğun fəaliyyəti. Dövlətin daxili siyasəti.
dan. İnqilabi işdə, inqilab hərəkatında...

SİYASƏTBAZ (ID - 36061)

is. [ər. siyasət və fars. ...baz] Prinsipsiz siyasətçi, öz məqsədinə çatmaq üçün heç bir vasitədən çəkinməyən adam. Burjua siyasətbazları.

SİYASƏTBAZLIQ (ID - 36062)

is. Siyasətbaz adamın iş və hərəkəti. Siyasətbazlıq etmək.

SİYASƏTÇİ (ID - 36063)

is. 1. Siyasət məsələləri ilə məşğul olan adam, siyasi xadim. Uzaqgörən siyasətçi. Tərəqqipərvər siyasətçilər. - [Dilara Bəhruza:] Mən nə mübariz, nə də siyasətçiyəm, əzizim! Ə.Məmmədxanlı. // isteh. Siyasət məsələləri...

SİYASİ (ID - 36064)

sif. [ər.] 1. Siyasətlə bağlı, siyasətə aid olan, siyasəti həyata keçirməklə bağlı olan. Kütlələrin siyasi aktivliyi. Siyasi fəaliyyət. Siyasi sayıqlıq. Siyasi görüş dairəsi. - Dilbər nahar fasilələrində kolxozçulara qəzet...

SİYENA (ID - 36065)

is. [xüs. is.-dən] Açıq-qəhvəyi rəngdə təbii piqment.

SİYENİT (ID - 36066)

is. [yun.] Tam kristal süxur.

SİYƏNƏK (ID - 36067)

is. Əsasən duzlanmış və hisdə qurudulmuş halda yeyilən xırda dəniz balığı. Xəzər-Qaradəniz siyənəkləri.

SİYİMƏ (ID - 36068)

“Siyimək”dən f.is.

SİYİMƏK (ID - 36069)

f İşəmək.

SİYİRMƏ1 (ID - 36070)

“Siyirmək”dən f.is.

SİYİRMƏ2 (ID - 36071)

is. Stolda, şkafda və s.-də giribçıxan yeşik; göz. Komodun siyirməsi. Şkafın siyirməsi. - ..Xəlil qürurla düşündü və kitabı stolun orta siyirməsinə qoyub ayağa qalxdı. M.Hüseyn. Veys .. haqq-hesab və nisyə dəftərləri qoyulan...

SİYİRMƏ3 (ID - 36072)

is. Qapını, pəncərəni bağlamaq üçün hər iki tərəfdən halqalara keçirilib, irəligeri hərəkət etdirilə bilən ağac, dəmir parçası və s. Qapının siyirməsini vurmaq.

SİYİRMƏK (ID - 36073)

f . 1. Şiddətlə toxunaraq, sürtünərək üzərindən qoparmaq, soymaq, aparmaq, cızmaq, qabığını çıxartmaq. Daş dizimi siyirdi. Ağac qolumu siyirdi.
Qabda qalan yemək qalığını çörək və ya barmaqla silib təmizləmək. Boşqabı...

SİYİTMƏK (ID - 36075)

icb. İşətmək.

SİYRİLMƏ (ID - 36076)

“Siyrilmək”dən f.is.

SİYRİLMƏK (ID - 36077)

f . 1. Dərisi soyulmaq, dərisi qopmaq. Yerə dəyib dizi siyrildi. // Sürtünüb getmək, yeyilmək. Əyilmiş çəkmənin nalı, dabanı; Siyrilib papağın o yan-bu yanı. H.K.Sanılı.
Qınından çıxarılmaq. Qılınclar siyrildi. Sürüşmək,...

SİYRİNTİ (ID - 36078)

is. Siyrilmiş, qopmuş, soyulmuş şey. Uşağın qolunda siyrinti var.

SİZ (ID - 36079)

İkinci şəxs əvəzliyinin cəmi; çox və ya bir neçə adama, həmçinin hörmət olaraq bir adama müraciət forması. Sizi bu gün gözləyirik. Siz sabahkı tamaşaya gələcəksiniz? - [Mərcan bəy:] Təzə arvad alıram, ona görə sizin hərənizə...

SİZAL (ID - 36080)

[xüs. is. -dən] Tor, kanat və s. hazırlanmasında istifadə olunan qaba toxuculuq lifi.

Bu səhifə 115 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla