Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

SƏHV (ID - 35230)

is. [ər.] Yazıda, hesablamada, müəyyən məsələnin həllində, işdə və s.-də yanlışlıq; nöqsan, xata. İmla səhvi. Səhv hərəkət etmək. Səhv düşmək. - Demək, Nigar səhvini anlamış, başa düşmüşdür ki, ev kişisiz dolana...

SƏHVƏN (ID - 35231)

zərf [ər.] Səhv olaraq, yanılaraq, anlaşılmazlıq üzündən, yanlış olaraq, özü anlamadan, başa düşmədən. Səhvən yol azmaq. Səhvən şeyləri yığmaq. Səhvən yada düşməmək. - Padşah, xəlifə ya zamanının ən böyük ruhanisi...

SƏXAVƏT (ID - 35232)

is. [ər.] Əliaçıqlıq, comərdlik, genişürəklilik. [Vaqif:] Ağa, ..iltifat və səxavətiniz aləmə bəllidir, amma zövqü, görünür, tək almaq istəyirsiniz... Çəmənzəminli. [Mirzə:] Ağanın şanı, şövkəti, calalı, dövləti,...

SƏXAVƏTLİ (ID - 35233)

sif Səxavət edən; əliaçıq, şeyini, pulunu əsirgəməyən, comərd, genişürəkli, könlüaçıq. Səxavətli adam. - Qaraca qız çox rəhmdil və səxavətli qız idi. Hər nə əlinə düşsəydi yoldaşları ilə bölüşərdi. S.S.Axundov....

SƏKİ (ID - 35234)

is. 1. Piyadaların gediş-gəlişi üçün küçənin hər iki tərəfində asfalt, daş, taxta və s. döşənmiş və adətən küçədən bir qədər hündür yol. Səki ilə getmək. Səkiyə çıxmaq. Səkidə üz-üzə gəlmək. - Faytonlar daş...

SƏKİL (ID - 35235)

SƏKİLİ (ID - 35236)

sif. Səkisi olan, səki tikilmiş. Səkili hamam. Səkili küçə. - Bütün kənd.. tək bacalı qara damlarda, ya da ömründə gün üzü görməyən qabağı səkili tövlələrdə yaşayırdı. S.Rəhimov.

SƏKİLLİ (ID - 35237)

sif. Ayağı səkil olan. Səkilli at. Səkilli qoyun. - [İlyas Adiləyə:] “Tərlan” səkilli sol biləyini qaldırıb dırnağı ilə yeri döyəcləyir. Ə.Məmmədxanlı.

SƏKKİZ (ID - 35238)

miqd. s. Yeddidən sonra gələn ədəd - 8. Səkkiz kitab. Səkkiz ay. Səkkiz saat. Səkkiz döyüşçü. - [Əşrəf] cəmi səkkiz deşiyi olan adi, nazik mis tütəyi dodaqlarına yaxınlaşdırıb çalan adamı gözlərinin qarşısında canlandırmağa...

SƏKKİZADAMLIQ (ID - 35239)

sif. Səkkiz adam üçün ayrılan, səkkiz adam üçün olan; səkkiznəfərlik. Səkkizadamlıq yer tutmaq.

SƏKKİZAYLIQ (ID - 35240)

sif. 1. Səkkiz ay davam edən və ya davam etmiş, səkkiz ay üçün düzəldilmiş, səkkiz aylıq müddət nəzərdə tutulmuş. Səkkizaylıq məlumat.
2. Yaşı səkkiz ay olan. Səkkizaylıq uşaq.

SƏKKİZBUCAQ (ID - 35241)

is. hənd. Səkkiz bucağı olan cisim, səkkizbucaqlı cisim.

SƏKKİZBUCAQLI (ID - 35242)

sif. Səkkiz bucağı olan. Səkkizbucaqlı fiqur. - Zahirən Mahmudun dükanı səkkizbucaqlı bir qutuya bənzəyirdi ki, içində saqqız, tumanbağı.. tapmaq mümkün idi. B.Talıblı.

SƏKKİZCƏ (ID - 35243)

sif. Ancaq səkkiz, yalnız səkkiz. Səkkizcə kitabım var. // Bəzən təyin etdiyi sözə böyüdücülük mənası verir. Səkkizcə manat pul vermişəm.

SƏKKİZCİLDLİ (ID - 35244)

sif. Səkkiz cilddən ibarət olan. Səkkizcildli lüğət.

SƏKKİZCİLDLİK (ID - 35245)

1. Bax səkkizcildli.
is. Səkkiz cilddən ibarət kitab.

SƏKKİZDÜYMƏ (ID - 35246)

sif. dan. Ölçüsü səkkiz düymə olan.

SƏKKİZGUŞƏ(Lİ) (ID - 35247)

bax səkkizbucaqlı.
Ağca uca taxtbəndli tavan altındakı hər bir otağın ortasındakı səkkizguşəli üç pilləli atəş nəhrinə gəldi. Ə.Məmmədxanlı. Səkkizguşə ulduzumda səkkiz cənnət qapısı var; Yalnız oğul qeyrətilə...

SƏKKİZGÜNLÜK (ID - 35248)

sif. Səkkiz gün sürmüş və ya sürən, səkkiz gün üçün nəzərdə tutulmuş. Səkkizgünlük səyahət. Səkkiz günlük iş.

SƏKKİZHECALI (ID - 35249)

sif. dilç. Səkkiz hecası olan. Səkkizhecalı söz.

SƏKKİZHƏDLİ (ID - 35250)

is. riyaz. Səkkiz həddən ibarət olan cəbri ifadə.

SƏKKİZİLLİK (ID - 35251)

sif. 1. Səkkiz il sürən, səkkiz il müddətli, səkkiz il davam edən. Səkkizillik dövr. - [Xınalıq kəndinin] səkkizillik məktəbində 260 şagird oxuyur. R.Rza. Səkkiz yaşında olan. Səkkiz ildən qalma, səkkiz il ömrü olan. Səkkizillik...

SƏKKİZİNCİ (ID - 35252)

SƏKKİZKÜNC(LÜ) (ID - 35253)

bax səkkizbucaqlı.
[Çobanlar bulamanı] səkkizkünc qalın stəkanlara doldurub qoca çobana, Qoşatxana və Kərəmə təklif etdilər. M.İbrahimov.

SƏKKİZQAT(LI) (ID - 35254)

sif. 1. Səkkiz mərtəbə(li). Səkkizqatlı bina.
Bir-birinin üzərində səkkiz lay olan. Səkkizqatlı karton.

SƏKKİZLİK (ID - 35255)

SƏKKİZMƏRTƏBƏ(Lİ) (ID - 35256)

sif. Səkkiz mərtəbəsi olan; səkkizqatlı. Səkkizmərtəbəli bina.

SƏKKİZNƏFƏRLİK (ID - 35257)

bax səkkizadamlıq.

SƏKKİZOTAQ(LI) (ID - 35258)

sif. Səkkiz otağı olan, səkkiz otaqdan ibarət olan. Səkkizotaqlı ev. - ikimərtəbə səkkizotaq, böyük bir samanlıq, iri bir pəyə, aşpazxana, uzun bir anbar, çardaq - hamısı alov içində idi. Ə.Vəliyev.

SƏKKİZRƏQƏMLİ (ID - 35259)

sif. Səkkiz rəqəmi olan, səkkiz rəqəmdən ibarət.

SƏKKİZSAATLIQ (ID - 35260)

sif. Səkkiz saat sürmüş və ya sürən; səkkiz saat vaxt tələb edən. Səkkizsaatlıq iş günü.

SƏKKİZSÜTUNLU (ID - 35261)

sif. Səkkiz sütunu olan. Səkkizsütunlu salon.

SƏKKİZTARLALI (ID - 35262)

sif. k.t. Səkkiz ildən bir dövr edən (əkin dəyişmə). Səkkiztarlalı əkin.

SƏKKİZÜZLÜ (ID - 35263)

is. Səkkiz üzü olan həndəsi cisim.

SƏKKİZYAŞAR (ID - 35264)

sif. Səkkiz yaşında olan, səkkizyaşlı. Səkkizyaşar uşaq.

SƏKKİZYAŞLI (ID - 35265)

sif. Yaşı səkkiz olan. Səkkizyaşlı uşaq.

SƏKMƏ (ID - 35266)

“Səkmək”dən f.is.

SƏKMƏK (ID - 35267)

f Bir və ya hər iki ayaq üstündə sıçrayaraq yerimək, sıçramaq, hoppanmaq. Kəhər at səkərək qonşu evin həyətində göründü və bir göz qırpımında .. Cəmilin qarşısında dayandı. M.Hüseyn. Çayın o tayındakı düzəngahda...

SƏKSƏKƏ, SƏKSƏKİ (ID - 35268)

is. Həyəcan, iztirab, təşviş, təlaş, narahatlıq. [Şəhrəbanu xanım:] Xanpəri, mən də onun cadusunun gücünü eşitmişəm. Amma genə bir az səksəkiyəm, etdiyi işlərdən heç bilirsənmi? M.F.Axundzadə. Sayad bacının ana ürəyi...

SƏKSƏKƏLİ, SƏKSƏKİLİ (ID - 35269)

sif. və zərf Həyəcanlı, iztirablı, narahat. Nə olub? - deyə, ürəyi səksəkəli rəiyyət bir-birinə dəydi. S.Rəhimov. Yolçular səksəkəli; Zirvələrə baxdılar; Qayadan bir daş uçdu. N.Xəzri. Ürəyi səksəkəli olan yasavulbaşı...

SƏKSƏN (ID - 35270)

say. Yetmiş doqquzdan sonra gələn rəqəm - 80; həştad. Səksən manat. Səksən ədəd. Səksən adam.

SƏKSƏNDİRMƏ (ID - 35271)

“Səksəndirmək”dən f.is.

SƏKSƏNDİRMƏK (ID - 35272)

bax diksindirmək.
Qapıya vurulan təkan Həcəri səksəndirdi. S.Rəhimov. Mahmud hirslə “cəhənnəmə ki!” - deyərkən ürkəni səksəndirdi. M.Hüseyn.

SƏKSƏNİLLİK (ID - 35273)

1. is. Səksən il davam etmiş dövr, ömür. Şairin səksənilliyi.
2. Sif. mənasında. Səksən il davam etmiş, səksən il sürmüş. Səksənillik bir ömür.

SƏKSƏNİNCİ (ID - 35274)

“Səksən”dən sıra sayı. Səksəninci qapı. Səksəninci nömrə. Səksəninci illər.

SƏKSƏNLİK (ID - 35275)

sif. Səksən yaşında. Səksənlik qoca.

SƏKSƏNMƏ (ID - 35276)

“Səksənmək”dən f.is.

SƏKSƏNMƏK (ID - 35277)

bax diksinmək 1 və 2-ci mənalarda. Sultan bəy səksənib dayanır. U.Hacıbəyov. Üzü o tərəfə dayanmış katib səksənib, çiyni üzərindən geri boylandı. M.Hüseyn.

SƏKSƏNYAŞLI (ID - 35278)

sif. Səksən yaşında olan. Səksənyaşlı qoca.

SƏKTƏ (ID - 35279)

is. [ər.] köhn. 1. Durğunluq, bir yerdə dayanıb qalma. Zərər, xələl, ziyan.
Qan dövranının, ürəyin birdən-birə fəaliyyətdən düşməsi, hərəkətinin dayanması.

Bu səhifə 113 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla