Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

GÖVDƏLİ (ID - 15328)

sif 1. Iri, böyük, nəhəng; gövdəsi çox inkişaf etmiş. Gövdəlipalıd. - Hündür, gövdəli çinarların yarpaqları tozdan qabıq bağlamış və bozarmışdı. M.Ibrahimov. Böyük bir maraqla de baxmısanmı; Sığınıb gövdəli şax budaqlara....

GÖVDƏSİZ (ID - 15329)

sif. Bədəndən ayrılmış, bədənsiz. O yanda qanlı gövdə; Bu yanda gövdəsiz baş. Ə.Cavad.

GÖVHƏR (ID - 15330)

is. [fars.] 1. Qiymətli daş, cavahir. Yerə düşməklə gövhər qiymətdən düşməz. (Ata. sözü). Gövhər də çatlayıb üzülər tamam; Sərrafdan almasa düz qiymətini... B.Vahabzadə. //məc. Parıldayan, işıq mənbəyi olan şeyə təşbeh....

GÖVŞƏK (ID - 15331)

1. B ax gövşəyən 1-ci mənada. Gövşək heyvanlar.
2. is. Heyvanlarda: ağız. [Dəvə] çörəyi yerdən götürdü; Yavaş-yavaş gövşəyinə gətirdi. Q.Zakir. □ Gövşək çalmaq (vurmaq)
b a x gövşəmək. Qoyun gövşək vurur....

GÖVŞƏMƏ (ID - 15332)

“Gövşəmək” dən f.is. [Qoca:] O yanda malın gövşəməsi, ilxının oxrantısı qulağıma gəlmir. A.Divanbəyoğlu.

GÖVŞƏMƏK (ID - 15333)

f Yemi mədədən qaytararaq yenidən ağızda çeynəmək (gövşəyən heyvanlar haqqında). Orada-burada xoruz banlayır, inəklər, öküzlər gövşəyirdi. S.Rəhman. Dəvələr ahəstə-ahəstə gövşəyirdilər. İ.Əfəndiyev.

GÖVŞƏN (ID - 15334)

bax gövşək. □ Gövşən çalmaq - gövşəmək. Hava sakit, kənd səssiz olanda qoyunların öskürtüsü, inəklərin gövşən çalması eşidilirdi. Ə.Vəliyev.

GÖVŞƏŞMƏ (ID - 15335)

“Gövşəşmək” dən f.is.

GÖVŞƏŞMƏK (ID - 15336)

qarş. Gövşəmək, gövşək çalmaq, gövşək gətirmək (çox heyvanlar haqqında). Öküzlər gövşəşir.

GÖVŞƏYƏN (ID - 15337)

sif. zool. 1. Yemi gövşəməklə ikinci mədədə həzm edən. Gövşəyən heyvanlar.
2. Cəm şəklində: gövşəyənlər - yemi bu cür həzm edən dırnaqlı heyvanlar yarımdəstəsi.

GÖY1 (ID - 15338)

is. 1. Yer üzünün üzərində mavi bir qübbə kimi görünən fəza, boşluq. Göydə buludlar üzür. Göydə ulduzlar sayrışır. Bu vaxt göydə bulud göründü. // Yer üzünü əhatə edən kainat boşluğu; ənginlik, hava.
Bu halda...

GÖY2 (ID - 15339)

sif 1. Səma rəngi; mavi. Göy rəng. // Bu rəngdə olan. Göy parça. - Məhərrəmliyin dördüncü günü göy çarıqlı .. nabələd bir axund Naxçıvan şəhərinin Bazar küçəsində gəzirdi. Qantəmir.
2. Zərbə, bərk bir şeyə toxunma...

GÖY3 (ID - 15340)

1. sif. Yaşıl. Göy meşə. Göy çəmən. Göy göyərçin. - Seyrə çıxar uşaqlar; Göy çəməndə oynaşar. A.Səhhət. [Dərviş:] ..Göy ot döşəyim, qara daş yastığım, enli yarpaqlar yorğanım idi! A.Divanbəyoğlu. Budur Azərbaycan...

GÖY4 (ID - 15341)

sif. dan. Simic, xəsis. Göy adam.
Yüz il əlində çıraq axtarsa Polad kimi göyü tapılmaz. A.Şaiq. Evin kişisi nə qədər rəhmdil idisə, arvadı bir o qədər qılıqsız və göy idi. Ə.Vəliyev.

GÖY5 (ID - 15342)

is. Kürəkən, ata üçün qızın əri.

GÖYCƏÇİÇƏK (ID - 15343)

is. bot. Lələkvari yarpaqları və göy çiçəkləri olan çoxillik ot bitkisi.

GÖYCƏQARĞA (ID - 15344)

is. zool. Alaqarğadan kiçik oxuyan quş. Sarı bülbüllər, torağaylar, göycəqarğalar, .. ənlikli bülbüllər hərəsi bir cür səslə oxuyub səs-səsə verirlər. E.Sultanov.

GÖYÇƏK (ID - 15345)

sif. Gözəl, qəşəng. Göyçək qız. Göyçək gəlin. - 0ah cavan və göyçək oğlan idi. M.F.Axundzadə. [Asya:] Batmış nə göyçək oğlandır. U.Hacıbəyov. Nərminə göyçək idi. Qaraxallı, girdə çəhrayı sifətindən təbəssüm...

GÖYÇƏKCƏ (ID - 15346)

sif. Çox göyçək, çox qəşəng, olduqca gözəl. Göyçəkcə bir uşaq.

GÖYÇƏKLƏNDİRMƏ (ID - 15347)

“Göyçəkləndirmək” dən f.is.

GÖYÇƏKLƏNDİRMƏK (ID - 15348)

bax göyçəkləşdirmək.

GÖYÇƏKLƏNMƏ (ID - 15349)

“Göyçəklənmək” dən f.vs.

GÖYÇƏKLƏNMƏK (ID - 15350)

1. f. Göyçək olmaq, gözəl olmaq; gözəlləşmək.
qayıd. Özünə gözəllik vermək.

GÖYÇƏKLƏŞDİRİLMƏ (ID - 15351)

“Göyçəkləşdirilmək” dən f.is.

GÖYÇƏKLƏŞDİRİLMƏK (ID - 15352)

məch. Göyçək edilmək, gözəlləşdirilmək, qəşəngləşdirilmək.

GÖYÇƏKLƏŞDİRMƏ (ID - 15353)

“Göyçəkləşdirmək” dən f.is.

GÖYÇƏKLƏŞDİRMƏK (ID - 15354)

f Qəşəngləşdirmək, gözəlləşdirmək. [Nazlı:] Yaxşı deyirlərmiş ki, xoş gün adamı göyçəkləşdirər. Ə.Əbülhəsən. // Göyçək göstərmək.

GÖYÇƏKLƏŞMƏ (ID - 15355)

“Göyçəkləşmək” dən

GÖYÇƏKLƏŞMƏK (ID - 15356)

f. Göyçək olmaq, qəşəngləşmək, gözəlləşmək.

GÖYÇƏKLİK (ID - 15357)

is. Göyçək şeyin halı; qəşənglik, gözəllik.

GÖY-DƏMİR (ID - 15358)

sif. Tünd kül rəngində olan, dərisi göy və üstündə ağ xalları olan (at haqqında). Göy-dəmir madyan.

GÖYDƏNDÜŞMƏ, GÖYDƏNDÜŞMÜŞ (ID - 15359)

f.sif. Təsadüfi, gözlənilməz, təsadüfən ələ düşmüş. [Soltan bəy:] Arvad əlimə göydəndüşmüş kimi olmuşdu. U.Hacıbəyov. Nanə Hünərin bu göydəndüşmə sualına cavab verməkdə çətinlik çəkdi. Mir Cəlal.

GÖYƏM (ID - 15360)

is. bot. Cır və peyvənd cinsləri, göy rəngli, turşməzə, ağızbüzüşdürücü meyvəsi olan kol-ağac. Göyəm ağacı. // Həmin meyvənin kolu, ağacı. Göyəm .. çox budaqlanan koldur və ya 3-4 metr hündürlükdə ağacdır. H.Qədirov....

GÖYƏMİ (ID - 15361)

sif. Göyəm rəngində, göy, tünd mavi. ..Allahqulunun göyəmi qanovuzdan tikdirib geydiyi təzə köynəyi altdan görünürdü. Ə.Əbülhəsən.

GÖYƏMLİK (ID - 15362)

is. Çoxlu göyəm ağacı bitən yer, göyəm kolluğu.

GÖYƏRÇİN (ID - 15363)

is 1. İri çinədanlı, göy-boz rəngli quş, əhliləşdirilmişləri çox vaxt ağ rəngdə olur. Məscidin damındakı göyərçinlər kəsik-kəsik uğuldayırdılar. M.Hüseyn. Kolun altından bir dəstə göyərçinpırıldayıb qalxdı. Ə.Vəliyev....

GÖYƏRÇİNİ (ID - 15364)

sif. Göy rəngə çalan, tündkülrəngi olan. Göyərçini ləkə.

GÖYƏRDİLMƏ1 (ID - 15365)

“Göyərdilmək^’dən f.is.

GÖYƏRDİLMƏ2 (ID - 15366)

"Göyərdilmək2

GÖYƏRDİLMƏ3 (ID - 15367)

"Göyərdilmək3

GÖYƏRDİLMƏK1 (ID - 15368)

məch. Göy edilmək, göy rəngə boyadılmaq.

GÖYƏRDİLMƏK2 (ID - 15369)

məch. Əkilib yetişdirilmək.

GÖYƏRDİLMƏK3 (ID - 15370)

məch. Yaşıl rəngə boyadılmaq, yaşıl edilmək.

GÖYƏRMƏ1 (ID - 15371)

“Göyərmək1

GÖYƏRMƏ2 (ID - 15372)

“Göyərmək2

GÖYƏRMƏ3 (ID - 15373)

"Göyərmək3

GÖYƏRMƏK1 (ID - 15374)

f 1. Göy rəng almaq, göy olmaq, göyləşmək, maviləşmək.
Zərbə və ya bərk şeyə toxunma nəticəsində bədənin bir yeri göy olmaq. Qolu göyərdi. - Qızın üzü-gözü, .. zərif dodaqları şişmiş, bir yerdən hətta göyərmişdi....

GÖYƏRMƏK2 (ID - 15375)

f 1. Bitmək, göyərməyə başlamaq, cücərmək. Arpa göyərdi. - Sünbül göyərir səbzə kimi güllərə qarşı. Q.Təbrizi. Dağlar, çöllər düşərdi; Novruzgülü göyərdi. Səhhət.
məc. Baş vermək, nəşət etmək, əmələ...

GÖYƏRMƏK3 (ID - 15376)

f Yaşıllaşmağa başlamaq, yaşıllaşmaq. Bağlar göyərib. Çəmən göyərdi.
Baharyaşıllaşdı, dağlar, səhralaryuxudan ayılıb göyərməyə başladı.. Çəmənzəminli.

GÖYƏRMİŞ1 (ID - 15377)

f.sif. Göy rəng almış, bozarmış. Soyuqdan göyərmiş əllər. Zərbədən göyərmiş qol. - Xəlil soyuqdan göyərmiş əllərini bir-birinə sürtdü. İ.Məlikzadə.

Bu səhifə 83 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla