Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

GENƏLDİLMƏK (ID - 14528)

məch. Gen hala salınmaq, eninə artırılmaq, gen edilmək, enliləşdirilmək.

GENƏLMƏ (ID - 14529)

"Genəlmək” dən f.is. Damarların genəlməsi.

GENƏLMƏK (ID - 14530)

f. 1. Gen hala düşmək, eninə böyümək, enliləşmək, genləşmək. Jaket çox geyildiyindən genəlib. Ayaqqabı genəldi. Gen şəkil almaq, gen olmaq, daha da enliləşmək. Aşağıdan dar, yuxarı getdikcə genələn və hər iki tərəfdən...

GENƏLTDİRMƏ (ID - 14531)

“Genəltdirmək” dən f.is.

GENƏLTDİRMƏK (ID - 14532)

“Genəltmək” dən icb. Paltosunu dərziyə verib genəltdirmək.

GENƏLTMƏ (ID - 14533)

“Genəltmək” dən f.is.

GENƏLTMƏK (ID - 14534)

f. 1. Gen etmək, eninə böyütmək, gen hala salmaq. Paltarı genəltmək. Şalvarın belini genəltmək. // Geyib böyütmək, enlətmək. Cemperi geyib genəltmək. // Dərman və s. təsiri ilə genişlətmək, enlətmək. Iynə vurub damarları...

GENİŞ (ID - 14535)

sif. 1. Eni çox olan, gen (dar əksi). Geniş alın. Geniş eyvan. Geniş küçə. Geniş arx.
Sahə etibarilə çox böyük. Geniş tarla. Geniş çöllər. Geniş düzənlik. - Mil düzü, Mil düzü, geniş Mil düzü! Eşit ürəyimdən gələn...

GENİŞALINLI (ID - 14536)

sif. Alnı geniş olan, enli olan. Genişalınlı kişi.

GENİŞEKRANLI (ID - 14537)

sif. Ekranı geniş olan. Genişekranlı kinoteatr. // Geniş ekran üçün olan. Genişekranlı film.

GENİŞKÖKSLÜ (ID - 14538)

sif. Köksü enli olan; genişsinəli. Genişkökslü gənc. - Məmməd bəy on iki-on üç yaşında, alagözlü, qumral saçlı, genişkökslü, şümal bir oğlandı. Çəmənzəminli. Kərim baba .. genişkökslü bir qoca idi. A.Şaiq.

GENİŞQƏLBLİ (ID - 14539)

sif. Urəyi, qəlbi geniş olan; ürəyiaçıq, açıqürəkli, comərd, səmimi. Genişqəlbli adam. - [Xədicə] olduqca xoşsöhbət, eyi təbiətli, genişqəlbli, munis və mehriban bir qız idi. S.Hüseyn.

GENİŞQƏLB(Lİ)LİK (ID - 14540)

is. Genişqəlbli adamın keyfiyyəti; ürəyiaçıqlıq, açıqürəklilik, comərdlik, səmimilik.

GENİŞLƏDİLMƏ (ID - 14541)

“Genişlədilmək” dən f.is.

GENİŞLƏDİLMƏK (ID - 14542)

b a x genişləndirilmək.

GENİŞLƏNDİRİCİ (ID - 14543)

sif. xüs. Geninə böyüdən, enlədən, genişləndirən. Yeni kəşfiyyat quyusu turbin-rotor üsulu ilə, 12 düyməli və genişləndirici baltalarla qazılacaqdır. (Qəzetlərdən).

GENİŞLƏNDİRİLMƏ (ID - 14544)

“Genişləndirilmək” dən f.is. Hüquqların genişləndirilməsi.

GENİŞLƏNDİRİLMƏK (ID - 14545)

məch. 1. Geniş hala salınmaq, daha geniş edilmək. Yol genişləndirildi. Əkin sahəsi xeyli genişləndirilmişdir.
2. Böyüdülmək, artırılmaq. Ticarət şəbəkəsi genişləndirilmişdir.

GENİŞLƏNDİRMƏ (ID - 14546)

“Genişləndirmək” dən f.is.

GENİŞLƏNDİRMƏK (ID - 14547)

f 1. Genəltmək, eninə daha da böyütmək. Yolu genişləndirmək. Hüdudları genişləndirmək. - Yazda güclü sel gəldiyindən çay daşmış, yatağını xeyli genişləndirmişdi. Ə.Vəliyev.
Sayca artırmaq, böyütmək, daha da artırmaq,...

GENİŞLƏNMƏ (ID - 14548)

“Genişlənmək” dən fis.

GENİŞLƏNMƏK (ID - 14549)

f 1. Daha geniş olmaq, genəlmək, böyümək. [Şiraslan] ..çaylar arası ilə genişlənib yayılan düzənləri görürdü. S.Rəhimov. Anbardan ağ, dolu torbalar azalır, yer genişlənirdi. Mir Cəlal. Göz bəbəkləri ixtiyarsız olaraq genişləndi....

GENİŞLƏTDİRMƏ (ID - 14550)

“Genişlətdirmək” dən f.is.

GENİŞLƏTDİRMƏK (ID - 14551)

bax genişlətmək.

GENİŞLƏTMƏ (ID - 14552)

“Genişlətmək” dən f.is.

GENİŞLƏTMƏK (ID - 14553)

b ax genişləndirmək.

GENİŞLİK (ID - 14554)

is. 1. Geniş şeyin halı, geniş olma. Yerin genişliyi. Meydanın genişliyi.
Açıqlıq, düz yer. Küçə genişliyə çıxır.
məc. Azadlıq, sərbəstlik. [Züleyxanın] qəlbi genişlik istədiyi halda, özü dar gölməçələrdə...

GENİŞÜRƏKLİ (ID - 14555)

bax genişqəlbli. Genişürəkli adam. - Züleyxa xala genişürəkli, səxavətli bir qadındır. M.Dilbazi.

GENİŞHƏCMLİ (ID - 14556)

sif Həcmi geniş olan; irihəcmli.

GENİŞCƏ (ID - 14557)

sif Bir qədər geniş, azca geniş. Genişcə otaq. // Çox geniş, olduqca geniş. Genişcə bir çöl ki, dənizdən kənar; Günəşin altında od tutub yanar. S.Vurğun.

GENKÜRƏK(Lİ) (ID - 14558)

sif. Kürəyi gen olan; enlikürək(li). Genkürək oğlan.

GENLİK (ID - 14559)

is. Gen şeyin halı; genişlik.

GENOSİD (ID - 14560)

[yun. geniş və lat. caederedən “nəsli, tayfanı məhv etmə”] Irqi, milli və ya dini səbəblərə görə əhalinin ayrı-ayrı qruplarının məhv edilməsi. Genosid bəşəriyyətə qarşı ən ağır bir cinayətdir.

GENTUMAN(LI) (ID - 14561)

1. sif Tumanı gen olan, gen tuman geymiş (qadın haqqında).
2. Is. mənasında. məc. Geridə qalmış, avam, cahil, mədəniyyətsiz (qadın haqqında).

GENCƏ (ID - 14562)

bax genişcə.

geo... (ID - 14563)

[yun. ge - yer] Bir sıra xarici sözlərin (isim və sifətlərin) qabağında, onlara yer, Yer kürəsi, yer qabığı mənası verən önlük; məs.: geobotanika, geologiya, geofizika.

GEOBOTANİKA (ID - 14564)

[yun.] Botanikanın, coğrafi mühitdən (torpaq, iqlim xüsusiyyətlərindən və s. amillərdən) asılı olaraq bitkilərin Yer kürəsində yayılmasını, tərkib və növ dəyişməsini öyrənən bəhsi.

GEODEZİYA (ID - 14565)

is. [yun.] Yerin ölçülərini, formasını, qravitasiya sahəsini və səthindəki ölçüləri öyrənən elm sahəsi.

GEODEZİYAÇI (ID - 14566)

is. Geodeziya mütəxəssisi.

GEODEZİST (ID - 14567)

ba x geodeziyaçı.

GEOKİMYA (ID - 14568)

[yun. geo və ər. əlkimya] Yerin kimyəvi tərkibi və Yer qabığında kimyəvi elementlərin yayılması və yerdəyişməsi qanunları haqqında elm.

GEOKİMYƏVİ (ID - 14569)

[yun. geo və ər. kimyəvi] Geokimyaya aid olan, geokimya ilə əlaqədar olan. Geokimyəvi tədqiqat.

GEOLOQ (ID - 14570)

[yun.] Geologiya mütəxəssisi.

GEOLOJİ (ID - 14571)

[yun.] sif. Geologiyaya aid olan, geologiya ilə əlaqədar olan. Geoloji xəritə. // Yerin tarixinə, Yer qabığına aid olan. Geoloji dövr. Geoloji kəşfiyyat (bir yerdə olan faydalı qazıntıları öyrənmək məqsədilə aparılan geoloji tədqiqat,...

GEOLOGİYA (ID - 14572)

[yun.] Yerin quruluşu, tərkibi, tarixi, yerdə üzvi həyatın tarixi və faydalı qazıntıların yerdəyişməsi haqqında elm.

GEOMORFOLOJİ (ID - 14573)

[yun.] sif. Geomorfologiyaya aid olan, geomorfologiya ilə əlaqədar olan. Geomorfoloji tədqiqat.

GEOMORFOLOGİYA (ID - 14574)

[yun.] Fiziki coğrafıyanın, yer səthinin relyefıni və onun inkişaf tarifini öyrənən bəhsi.

GEOFİZİK (ID - 14575)

[yun.] Geofızika mütəxəssisi.

GEOFİZİKA (ID - 14576)

[yun.] Yerin fiziki xüsusiyyəti və onda gedən fiziki proseslər haqqında elmlərin məcmusu.

GEOFİZİKİ (ID - 14577)

sif. Geofizika ilə əlaqədar olan, geofizikaya aid olan. Geofiziki tədqiqat üsulları. Geofiziki rəsədxana.

Bu səhifə 106 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla