Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

GİLLƏMƏ1 (ID - 14978)

“Gilləmək1

GİLLƏMƏ2 (ID - 14979)

“Gilləmək2

GİLLƏMƏK1 (ID - 14980)

f Diyirləmək, yumalatmaq.

GİLLƏMƏK2 (ID - 14981)

f Gil vurmaq, gil sürtmək, gillə suvaq çəkmək. Divarı gilləmək.

GİLLƏNMƏ1 (ID - 14982)

“Gillənmək1

GİLLƏNMƏ2 (ID - 14983)

“Gillənmək2

GİLLƏNMƏK1 (ID - 14984)

f Fırlana-fırlana düşmək, diyirlənmək. Nigarın ala gözlərindən damcıdamcı yaş gillənib lalə yanaqlardan aşağı gəldi. “Koroğlu”. Cüyür qaçar, daş gillənər; Bu dağlarda, bu dağlarda. B.Vahabzadə.

GİLLƏNMƏK2 (ID - 14985)

f 1. Gillə qarışmaq, gilli olmaq; gillə örtülmək, gil halına düşmək. Neft layı gillənib. Gil vurulmaq, gil çəkilmək, gillə suvaq çəkilmək.

GİLLƏTMƏ1 (ID - 14986)

“Gillətmək1

GİLLƏTMƏ2 (ID - 14987)

“Gillətmək2

GİLLƏTMƏK1 (ID - 14988)

f Yuvarlatmaq, diyirlətmək. Şalbanı gillətmək. Çəlləyi gillətmək.

GİLLƏTMƏK2 (ID - 14989)

icb. Gil vurdurmaq, gil sürtdürmək, gillə suvaqlatmaq. Divarı gillətmək.

GİLLƏŞMƏ (ID - 14990)

“Gilləşmək” dən f.is.

GİLLƏŞMƏK (ID - 14991)

bax gillənmək 1-ci mənada.

GİLLİ (ID - 14992)

sif. Tərkibində gil olan, gil qatışmış, gil qarışıq. Gilli torpaq. Gilli məhlul. Gilli süxur. - O daşlı, qumsallı, gilli torpağı; Udur, lay-lay udur ekskavatorlar. S.Vurğun.

GİLLİCƏ (ID - 14993)

is. geol. Tərkibində gil olan (torpaq).

GİLLİCƏLİ (ID - 14994)

sif. geol. Tərkibində gillicə çox olan. Gillicəli torpaq.

GİLLİLİK (ID - 14995)

is. Tərkibində gil olma. Torpağın gillilik dərəcəsi. Qumun gilliliyi.

GİLYOTIN (ID - 14996)

[fr. xüs. addan] tar. Ölüm cəzasına məhkum olanların başını kəsmək üçün maşın. O yandan ərş mülkü və kosmosun qamarlanması; Bu yandan gilyotin və qətl aləti! O, ruzigarın gilyotini, bu raketlər; Pərdənin dalında da namərdin...

GİMGƏ (ID - 14997)

is. dan. Yığıncaq, yığnaq, bir yerə yığılmış adamlar. Küçədə gimgə qurmaq.
Bünyadın gözündən itən cani bir doqqaz qabağında yığılan gimgəyə yaxınlaşırdı. Ə.Əbülhəsən.

GİMNAST (ID - 14998)

[yun.] Gimnastika ilə məşğul olan, gimnastikada mahir olan idmançı. Gənc gimnastlar. Gimnast qızlar.

GİMNASTİK (ID - 14999)

sif. Gimnastikaya aid olan, gimnastika ilə əlaqədar olan. Gimnastik hərəkətlər.

GİMNASTİKA (ID - 15000)

[yun.] Orqanizmi inkişaf etdirmək və sağlamlaşdırmaq üçün tətbiq edilən xüsusi fiziki hərəkətlər sistemi. Səhər gimnastikası.

GİMNASTYORKA (ID - 15001)

[rus.] Düz dayanan yaxalıqlı üst köynəyi (hərbi geyim). Gimnastyorkanı ütüləmək. - Qərargah rəisi uzun, qarayanız adam gimnastyorkasını tərsinə geyərək .. telefon aparatına tərəf cumdu. S.Vəliyev.

GIMNAZFST (ID - 15002)

[yun.] 1917-ci il inqilabmdan əwəl: gimnaziya şagirdi. Bazara çıxdıqda Cənnətəli gimnazistləri başına toplardı. Çəmənzəminli. Bu zaman içəridən 15-16 yaşlarında, əynində gimnazist paltarı olan qırmızıyanaq bir oğlan çıxdı....

GİMNAZİYA (ID - 15003)

[yu^.] Klassik dillərin tədrisinə üstünlük verilən orta məktəb. Knyaza gimnaziyanın köhnə və sərt qaydaları çox ağır gəlir. F.Köçərli. Bahadır.. gimnaziyanı qurtarandan sonra yenə oxumaqdan əl çəkməyib istədi ki, atasından...

GİNEKOLOGİYA (ID - 15004)

[yun. gyne - qadın və logos - elm] tib. Qadın orqanizminin xüsusiyyətləri, qadın cinsi orqanları və onların müalicəsi haqqmda elm. Ginekologiya kafedrası.

GİNEKOLOJİ (ID - 15005)

sif. [yun.] Ginekologiyaya aid olan, ginekologiya ilə əlaqədar olan. Xəstəxananın ginekoloji şöbəsi.

GİNEKOLOQ (ID - 15006)

[yun.] Qadm xəstəlikləri həkimi, ginekologiya mütəxəssisi.

GİPGİRDƏ (ID - 15007)

üst. Lap girdə, tamamilə girdə; yuvarlaq. Gipgirdə şar.

GİPS (ID - 15008)

[yun. ] 1. Ağ və ya sarı rəngli mineral; kirəc (yandırılıb xırdalanmışı tikinti materialı kimi heykəltəraşlıqda, cərrahlıqda işlədilir). Gips yatağı. Suvaqlıq gips. // xüs. Həmin mineraldan (kirəcdən) düzəldilmiş. Dibçəklərin...

GİPSLƏMƏ (ID - 15009)

“Gipsləmək” dən f.is.

GİPSLƏMƏK (ID - 15010)

f 1. Gips sarğısı qoymaq. Qolunu gipsləmək.
k.t. Torpağı gipslə gübrələmək.
xüs. Rəngini və dadını yaxşılaşdırmaq, habelə xarab olmaqdan qorumaq üçün üzüm şərabma gips əlavə etmək. Şərabı gipsləmək.

GİPSLƏNMƏ (ID - 15011)

“Gipslənmək” dən f.is.

GİPSLƏNMƏK (ID - 15012)

məch. 1. Gips sarğısı qoyulmaq. Əli gipslənib.
k.t. Yanmamış, üyüdülmüş gipslə gübrələnmək (torpaq haqqında).
xüs. Rəngini və dadmı yaxşılaşdırmaq, habelə xarab olmaqdan qorumaq üçün üzüm şərabma gips əlavə...

GİPSLƏTMƏ (ID - 15013)

“Gipslətmək” dən f.is.

GİPSLƏTMƏK (ID - 15014)

icb. 1. Gips sarğısı qoydurmaq. Ayağını gipslətmək.
2. k.t. Yanmamış, üyüdülmüş gipslə gübrələtmək. Torpağı gipslətmək.

GİPSLİ (ID - 15015)

sif. Tərkibində gips olan. Gipsli torpaq.

GİPSLİLİK (ID - 15016)

is. Tərkibində gips olma. Torpağın gipslilik dərəcəsi.

GİPSOLİT (ID - 15017)

[yun.] Gipslə müxtəlif maddələrin qarışığmdan hazırlanan tikinti materialı (arakəsmə və s. üçün işlədilir). Gipsolit arakəsmə.

GİPÜR (ID - 15018)

[fr.] Qabarıq naxışları olan çox zərif krujeva növü. // Krujeva kimi toxunmuş parça. // Həmin parçadan tikilmiş. Gipür kofta. Gipür paltar.

GİR (ID - 15019)

is. [fars.] Güc, qüvvət, taqət. Əlinin giri yoxdur. Qolunun giri. - Tüfəngini qaparaq; Yalınayaq çaparaq; Güvənib öz girinə; Qoşdu döyüş yerinə. M.Rahim. □ Girdən düşmək (getmək) - qüvvətdən düşmək, gücdən düşmək, taqəti...

GİRAMİ (ID - 15020)

sif [fars.] klas. Əziz, istəkli, hörmətli. (danışıqda adətən “əziz-girami” şəklində işlənir). Əziz-girami uşaq. - Demə Zakir, ki səni yar girami tutmaz; Nə münasib tuta hər bisərü-samanı əziz. Q.Zakir.

GİRDAB (ID - 15021)

is. [fars.] 1. Bax burulğan 1-ci mənada. ..Gah sahil, gah girdab olur məskənim; Nə qədər bəlalı başım var mənim! Şaiq. Gah olur ki, cəbhə yarıb ordular basan; Bir igidi kiçik bir çay girdaba salır. S.Vurğun. Sabah qışsız, boransız...

GİRDABLI (ID - 15022)

sif 1. Girdabı olan, burulğanlı. Girdablı dəniz.
2. məc. Ağır, təhlükəli, əzablı, çıxılmaz. Həyatın girdablı yolları.

GİRDƏ (ID - 15023)

sif 1. Dairəvi, dairə şəkilli. - Mən Əhmədə otağın qarşısındakı girdə mizin dövrəsində olan sandalyalardan birində əyləşməyi təklif etdim. T.Ş.Simurq. Ənqa quşunun iri girdə gözlərində bərkiyən damlalar ağırlaşanda...

GİRDƏCƏ (ID - 15024)

sif Çox girdə; gipgirdə, yumruca. Girdəcə sifət. - Rizvan iki yaşında; Bir uşaqdır girdəcə. M.Dilbazi.

GİRDƏDİŞLİ (ID - 15025)

sif tex. Dişləri girdə, dairəvi olan. Girdədişli val.

GİRDƏGÖZ(LÜ) (ID - 15026)

sif Gözləri girdə olan. Girdəgözlü uşaq. - ..Balacaboy, girdəgöz, dörd-beş yaşlı oğlan boğazını uzadıb kəkələdi: - Qağasıdır. M.İbrahimov.

GİRDƏLƏMƏ (ID - 15027)

“Girdələmək” dən f.is.

Bu səhifə 60 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla

İzahlı video testlərə keç. Daha çox testlərə və videolara baxmaq üçün ABUNƏ olmaq mütləqdiq....