Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

GİLLƏMƏ1 (ID - 14978)

“Gilləmək1

GİLLƏMƏ2 (ID - 14979)

“Gilləmək2

GİLLƏMƏK1 (ID - 14980)

f Diyirləmək, yumalatmaq.

GİLLƏMƏK2 (ID - 14981)

f Gil vurmaq, gil sürtmək, gillə suvaq çəkmək. Divarı gilləmək.

GİLLƏNMƏ1 (ID - 14982)

“Gillənmək1

GİLLƏNMƏ2 (ID - 14983)

“Gillənmək2

GİLLƏNMƏK1 (ID - 14984)

f Fırlana-fırlana düşmək, diyirlənmək. Nigarın ala gözlərindən damcıdamcı yaş gillənib lalə yanaqlardan aşağı gəldi. “Koroğlu”. Cüyür qaçar, daş gillənər; Bu dağlarda, bu dağlarda. B.Vahabzadə.

GİLLƏNMƏK2 (ID - 14985)

f 1. Gillə qarışmaq, gilli olmaq; gillə örtülmək, gil halına düşmək. Neft layı gillənib. Gil vurulmaq, gil çəkilmək, gillə suvaq çəkilmək.

GİLLƏTMƏ1 (ID - 14986)

“Gillətmək1

GİLLƏTMƏ2 (ID - 14987)

“Gillətmək2

GİLLƏTMƏK1 (ID - 14988)

f Yuvarlatmaq, diyirlətmək. Şalbanı gillətmək. Çəlləyi gillətmək.

GİLLƏTMƏK2 (ID - 14989)

icb. Gil vurdurmaq, gil sürtdürmək, gillə suvaqlatmaq. Divarı gillətmək.

GİLLƏŞMƏ (ID - 14990)

“Gilləşmək” dən f.is.

GİLLƏŞMƏK (ID - 14991)

bax gillənmək 1-ci mənada.

GİLLİ (ID - 14992)

sif. Tərkibində gil olan, gil qatışmış, gil qarışıq. Gilli torpaq. Gilli məhlul. Gilli süxur. - O daşlı, qumsallı, gilli torpağı; Udur, lay-lay udur ekskavatorlar. S.Vurğun.

GİLLİCƏ (ID - 14993)

is. geol. Tərkibində gil olan (torpaq).

GİLLİCƏLİ (ID - 14994)

sif. geol. Tərkibində gillicə çox olan. Gillicəli torpaq.

GİLLİLİK (ID - 14995)

is. Tərkibində gil olma. Torpağın gillilik dərəcəsi. Qumun gilliliyi.

GİLYOTIN (ID - 14996)

[fr. xüs. addan] tar. Ölüm cəzasına məhkum olanların başını kəsmək üçün maşın. O yandan ərş mülkü və kosmosun qamarlanması; Bu yandan gilyotin və qətl aləti! O, ruzigarın gilyotini, bu raketlər; Pərdənin dalında da namərdin...

GİMGƏ (ID - 14997)

is. dan. Yığıncaq, yığnaq, bir yerə yığılmış adamlar. Küçədə gimgə qurmaq.
Bünyadın gözündən itən cani bir doqqaz qabağında yığılan gimgəyə yaxınlaşırdı. Ə.Əbülhəsən.

GİMNAST (ID - 14998)

[yun.] Gimnastika ilə məşğul olan, gimnastikada mahir olan idmançı. Gənc gimnastlar. Gimnast qızlar.

GİMNASTİK (ID - 14999)

sif. Gimnastikaya aid olan, gimnastika ilə əlaqədar olan. Gimnastik hərəkətlər.

GİMNASTİKA (ID - 15000)

[yun.] Orqanizmi inkişaf etdirmək və sağlamlaşdırmaq üçün tətbiq edilən xüsusi fiziki hərəkətlər sistemi. Səhər gimnastikası.

GİMNASTYORKA (ID - 15001)

[rus.] Düz dayanan yaxalıqlı üst köynəyi (hərbi geyim). Gimnastyorkanı ütüləmək. - Qərargah rəisi uzun, qarayanız adam gimnastyorkasını tərsinə geyərək .. telefon aparatına tərəf cumdu. S.Vəliyev.

GIMNAZFST (ID - 15002)

[yun.] 1917-ci il inqilabmdan əwəl: gimnaziya şagirdi. Bazara çıxdıqda Cənnətəli gimnazistləri başına toplardı. Çəmənzəminli. Bu zaman içəridən 15-16 yaşlarında, əynində gimnazist paltarı olan qırmızıyanaq bir oğlan çıxdı....

GİMNAZİYA (ID - 15003)

[yu^.] Klassik dillərin tədrisinə üstünlük verilən orta məktəb. Knyaza gimnaziyanın köhnə və sərt qaydaları çox ağır gəlir. F.Köçərli. Bahadır.. gimnaziyanı qurtarandan sonra yenə oxumaqdan əl çəkməyib istədi ki, atasından...

GİNEKOLOGİYA (ID - 15004)

[yun. gyne - qadın və logos - elm] tib. Qadın orqanizminin xüsusiyyətləri, qadın cinsi orqanları və onların müalicəsi haqqmda elm. Ginekologiya kafedrası.

GİNEKOLOJİ (ID - 15005)

sif. [yun.] Ginekologiyaya aid olan, ginekologiya ilə əlaqədar olan. Xəstəxananın ginekoloji şöbəsi.

GİNEKOLOQ (ID - 15006)

[yun.] Qadm xəstəlikləri həkimi, ginekologiya mütəxəssisi.

GİPGİRDƏ (ID - 15007)

üst. Lap girdə, tamamilə girdə; yuvarlaq. Gipgirdə şar.

GİPS (ID - 15008)

[yun. ] 1. Ağ və ya sarı rəngli mineral; kirəc (yandırılıb xırdalanmışı tikinti materialı kimi heykəltəraşlıqda, cərrahlıqda işlədilir). Gips yatağı. Suvaqlıq gips. // xüs. Həmin mineraldan (kirəcdən) düzəldilmiş. Dibçəklərin...

GİPSLƏMƏ (ID - 15009)

“Gipsləmək” dən f.is.

GİPSLƏMƏK (ID - 15010)

f 1. Gips sarğısı qoymaq. Qolunu gipsləmək.
k.t. Torpağı gipslə gübrələmək.
xüs. Rəngini və dadını yaxşılaşdırmaq, habelə xarab olmaqdan qorumaq üçün üzüm şərabma gips əlavə etmək. Şərabı gipsləmək.

GİPSLƏNMƏ (ID - 15011)

“Gipslənmək” dən f.is.

GİPSLƏNMƏK (ID - 15012)

məch. 1. Gips sarğısı qoyulmaq. Əli gipslənib.
k.t. Yanmamış, üyüdülmüş gipslə gübrələnmək (torpaq haqqında).
xüs. Rəngini və dadmı yaxşılaşdırmaq, habelə xarab olmaqdan qorumaq üçün üzüm şərabma gips əlavə...

GİPSLƏTMƏ (ID - 15013)

“Gipslətmək” dən f.is.

GİPSLƏTMƏK (ID - 15014)

icb. 1. Gips sarğısı qoydurmaq. Ayağını gipslətmək.
2. k.t. Yanmamış, üyüdülmüş gipslə gübrələtmək. Torpağı gipslətmək.

GİPSLİ (ID - 15015)

sif. Tərkibində gips olan. Gipsli torpaq.

GİPSLİLİK (ID - 15016)

is. Tərkibində gips olma. Torpağın gipslilik dərəcəsi.

GİPSOLİT (ID - 15017)

[yun.] Gipslə müxtəlif maddələrin qarışığmdan hazırlanan tikinti materialı (arakəsmə və s. üçün işlədilir). Gipsolit arakəsmə.

GİPÜR (ID - 15018)

[fr.] Qabarıq naxışları olan çox zərif krujeva növü. // Krujeva kimi toxunmuş parça. // Həmin parçadan tikilmiş. Gipür kofta. Gipür paltar.

GİR (ID - 15019)

is. [fars.] Güc, qüvvət, taqət. Əlinin giri yoxdur. Qolunun giri. - Tüfəngini qaparaq; Yalınayaq çaparaq; Güvənib öz girinə; Qoşdu döyüş yerinə. M.Rahim. □ Girdən düşmək (getmək) - qüvvətdən düşmək, gücdən düşmək, taqəti...

GİRAMİ (ID - 15020)

sif [fars.] klas. Əziz, istəkli, hörmətli. (danışıqda adətən “əziz-girami” şəklində işlənir). Əziz-girami uşaq. - Demə Zakir, ki səni yar girami tutmaz; Nə münasib tuta hər bisərü-samanı əziz. Q.Zakir.

GİRDAB (ID - 15021)

is. [fars.] 1. Bax burulğan 1-ci mənada. ..Gah sahil, gah girdab olur məskənim; Nə qədər bəlalı başım var mənim! Şaiq. Gah olur ki, cəbhə yarıb ordular basan; Bir igidi kiçik bir çay girdaba salır. S.Vurğun. Sabah qışsız, boransız...

GİRDABLI (ID - 15022)

sif 1. Girdabı olan, burulğanlı. Girdablı dəniz.
2. məc. Ağır, təhlükəli, əzablı, çıxılmaz. Həyatın girdablı yolları.

GİRDƏ (ID - 15023)

sif 1. Dairəvi, dairə şəkilli. - Mən Əhmədə otağın qarşısındakı girdə mizin dövrəsində olan sandalyalardan birində əyləşməyi təklif etdim. T.Ş.Simurq. Ənqa quşunun iri girdə gözlərində bərkiyən damlalar ağırlaşanda...

GİRDƏCƏ (ID - 15024)

sif Çox girdə; gipgirdə, yumruca. Girdəcə sifət. - Rizvan iki yaşında; Bir uşaqdır girdəcə. M.Dilbazi.

GİRDƏDİŞLİ (ID - 15025)

sif tex. Dişləri girdə, dairəvi olan. Girdədişli val.

GİRDƏGÖZ(LÜ) (ID - 15026)

sif Gözləri girdə olan. Girdəgözlü uşaq. - ..Balacaboy, girdəgöz, dörd-beş yaşlı oğlan boğazını uzadıb kəkələdi: - Qağasıdır. M.İbrahimov.

GİRDƏLƏMƏ (ID - 15027)

“Girdələmək” dən f.is.

Bu səhifə 139 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Bağla
<