Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

GÜCƏNDİRMƏ (ID - 15628)

“Gücəndirmək” dən f.is.

GÜCƏNDİRMƏK (ID - 15629)

icb. Gücənməyə, güc sərf etməyə məcbur etmək.

GÜCƏNMƏ (ID - 15630)

“Gücənmək” dən f.is.

GÜCƏNMƏK (ID - 15631)

f. 1. Güc sərf etmək, güc vurmaq. Stolu qaldırmaq üçün gücənmək. ..Deyib Hacı birdən bərk-bərk gücəndi; Yumruğu Əjdərin ağzına endi. H.K.Sanılı.
2. məc. Cəhd etmək, çox çalışmaq. Sərdar Rəşid bu son sözümün cavabını...

GÜCLƏMƏ (ID - 15632)

“Gücləmək” dən f.is.

GÜCLƏMƏK (ID - 15633)

bax gücənmək. At çarmıxdan azad olannan sora istədi bir gücləsin, gördü yox, üstündəki can bu canlardan deyil. (Nağıl).

GÜCLƏNDİRİCİ (ID - 15634)

GÜCLƏNDİRMƏ (ID - 15635)

“Gücləndirmək” dən f.is.

GÜCLƏNDİRMƏK (ID - 15636)

GÜCLƏNMƏ (ID - 15637)

“Güclənmək” dən f.is.

GÜCLƏNMƏK (ID - 15638)

f 1. Gücü, qüvvəsi daha da artmaq; qüvvətlənmək. Qoşun daha da gücləndi. - [Həsən Paşa dedi:] Xotkar sağ olsun, Koroğlu bu saat çox güclənib. “Koroğlu”.
2. Şiddəti, gücü artmaq. Qar güclənir. Külək get-gedə güclənir,...

GÜCLÜ (ID - 15639)

sif 1. Fiziki qüvvəsi çox olan, fiziki cəhətdən inkişaf etmiş; qüvvəli (insan və heyvan haqqında). Güclü adam. Güclü at. - Qollar güclü, qollar gərgin, ağır daşlar; Qaldırılır üfüqlərə. M.Müşfiq. [Sevinc:] Bu mübarizədə...

GÜCLÜK (ID - 15640)

is.: güclük çəkmək - çətinlik çəkmək, səy etmək, çalışmaq. Uşaq cavab verməkdə güclük çəkirdi. - [Ceyran:] [Eldar] məni məşğul etmək üçün söhbət mövzusu bulmaqda güclük çəkirdi. S.Hüseyn.

GÜCLÜLÜK (ID - 15641)

GÜCÖLÇƏN (ID - 15642)

bax qüvvətölçən.

GÜCÖTÜRÜCÜ (ID - 15643)

is. xüs. Gücü bir aqreqatdan başqa bir aqreqata, aqreqatın bir hissəsindən digər hissəsinə ötürmək üçün qayış, val və s.

GÜCSÜZ (ID - 15644)

sif 1. Gücü, fiziki qüvvəsi olmayan və ya az olan, fiziki cəhətdən inkişaf etməmiş; qüvvəsiz. Gücsüz adam. - [Adil:] Biz [atama] sığınırdıq, onun gücsüz əlindən güc alırdıq. B.Bayramov. // İs. mənasında. Gücsüz, qüvvətsiz...

GÜCSÜZLÜK (ID - 15645)

is. Gücsüz adam və ya şeyin keyfiyyəti: qüvvətsizlik, zəiflik. [Pərşan Sənubərə:] And içmək də ağlamaq kimi gücsüzlük, iradəsizlik əlaməti deyilmi? B.Bayramov.

GÜCÜRLƏMƏK (ID - 15646)

f Güclə məcbur etmək.

GÜDAZ (ID - 15647)

[fars. ]: güdaza vermək - birinin məhvinə, yoxa çıxmasına, fəlakətə uğramasına səbəb olmaq. [Yasəmən:] Demədimmi nahaq yerə özünü güdaza verəcəkdir. S.S.Axundov. Gözüm su içməyir İlyasdan,
düzü; Beləsi güdaza tez...

GÜDƏ (ID - 15648)

dan. bax gödək.

GÜDƏBOY(LU) (ID - 15649)

dan. bax gödəkboy(lu). Bu arvad güdəboy, adətdənkənar yoğun bir adam idi. Çəmənzəminli.

GÜDƏLMƏ (ID - 15650)

“Güdəlmək” dən f.is.

GÜDƏLMƏK (ID - 15651)

dan. b a x gödəlmək. Söylə mənə: vəzarəti-milliyəniz düzəldimi? Ya uzun əl, uzun papaq qıssalaşıb güdəldimi? M.Ə.Sabir.

GÜDMƏ (ID - 15652)

“Güdmək” dən f.is.

GÜDMƏK (ID - 15653)

f 1. Gizlicə birinin dalınca baxmaq, gözdən qoymamaq; gözləmək. O, yolda adam qoymağa, Qədimin yolunu güdməyə başladı. S.Rəhimov. Səni tale günəşim güdməklə; Keçməsin qorxulu vadilərdən. M.Müşfiq.
2. Qorumaq, mühafizə...

GÜDÜK (ID - 15654)

is. dan. Güdmə, güdmək işi. Güdükdə durmaq (olmaq) - dayanıb, gizlənib güdmək. Mən bağa girib oynayacağam, siz güdükdə olun. (Nağıl).

GÜDÜKÇÜ (ID - 15655)

is. Güdən, keşik çəkən adam, gözətçi.

GÜDÜLMƏ (ID - 15656)

“Güdülmək” dən fis.

GÜDÜLMƏK (ID - 15657)

“Güdmək” dən məch.

GÜHƏR (ID - 15658)

klas. b a x gövhər. Yüz elm oxusan axırı avarə qalarsan: Baxmazlar sənin dürlü gühərin var. M.Ə.Sabir.

GÜL (ID - 15659)

is. [fars.] 1. Çiçək (danışıqda “qızılgül” mənasında da işlənir). Ağaclar gül açıb. Gül dərmək. - ..Bir dəstə gül olaydım; Asılaydım yaxannan. (Bayatı). Bir gül ilə bahar olmaz. (Ata. sözü). ..Hər gülün, hər çiçəyin...

GÜLAB (ID - 15660)

is. [fars.] Qızılgül yarpaqlarını distillə etmək yolu ilə alınan ətirli maye, gül suyu. Gülab çəkmək. Üzünə gülab səpmək. - Ənbər etmiş torpağın adın, suyun ismin gülab. Füzuli. Xanım Şəmsiyyə gülab kimi ətir qoxuyurdu....

GÜLABDAN, GÜLABZƏN, GÜLABPUŞ (ID - 15661)

is. [fars.] Gülab saxlamaq üçün aşağısı girdə, boğazı dar, uzun və qəşəng formalı çini, ya metaldan qab; gülabqabı, gülabsüzən. ..Mərsiyəxan gülabdanı alıb ətirləndi. Çəmənzəminli. Dərhal xəlifə .. mis satıllarda...

GÜLABQABI (ID - 15662)

bax gülabdan.

GÜLABSÜZƏN (ID - 15663)

bax gülabdan. ..Güldanlar, gülabsüzən, hər cürə qədəh və fincanlar, arvad kəməri, bilərzik, gərdənbənd və sairəni Şahbəy tərifləyə-tərifləyə demişdi.. Ə.Əbülhəsən.

GÜLBAZ (ID - 15664)

is. [fars.] Gül əkməyi, gül becərməyi, ümumiyyətlə, gülü çox sevən adam; çiçəkbaz.

GÜLBAZLIQ (ID - 15665)

is. Gül əkməyi, gülü becərməyi, ümumiyyətlə, gülü çox sevmə; çiçəkbazlıq. Əlisa arada söhbət zamanı özünün gülbazlığından ağsaqqal həkimə də söhbət açmış, .. düzəltdiyi güllüyü də ayrıca ona tərifləmişdi....

GÜLBƏDƏN(Lİ) (ID - 15666)

sif. və is. Klassik Azərbaycan poeziyasında gözəlin epitetlərindən (sifətlərindən) biri. Neyləmişəm inciyibsən; Yenə, ey gülbədən, məndən. Q.Zakir.

GÜLBƏNİZ(Lİ) (ID - 15667)

bax gülüzlü.

GÜLCAMAL(LI) (ID - 15668)

[fars.] bax gülüzlü.

GÜL-ÇİÇƏK (ID - 15669)

top. Gül və çiçəklər. Yaz kimi qoynunu açsın gələcək; Yollara gül-çiçək saçsın gələcək! M.Müşfiq.

GÜL-ÇİÇƏKLİ(LƏR) (ID - 15670)

cəm, bot. Ağac, kol, otşəkilli müxtəlif bitkilərin daxil olduğu fəsilənin adı. Gül-çiçəklilər fəsiləsi.

GÜLÇÖHRƏ (ID - 15671)

[fars.]bax gülüzlü. Gülçöhrə sənəmlər oldular cəm; Hər bir sənəmin əlində bir şəm. Füzuli.

GÜLÇÜ (ID - 15672)

is. 1. Gül əkməklə, gül becərməklə məşğul olan adam. Gülçü bağban.
2. Gül satan adam, gül mağazası işçisi.

GÜLÇÜLÜK (ID - 15673)

is. 1. Gülçünün peşəsi, məşğuliyyəti.
2. Kənd təsərrüfatının gül əkib becərməklə məşğul olan sahəsi. Gülçülük gəlirli sahədir. Gülçülüyü inkişaf etdirmək. Gülçülük sovxozu.

GÜLDAN (ID - 15674)

is. [fars.] 1. Dərilmiş gülü qoymaq üçün müxtəlif formalı qab; gülqabı. Güldana su tökmək. - [Vaqif] qarşısındakı mina güldanın içindəki novruzgülü və bənövşələri götürüb qoxuladı. Çəmənzəminli. Şair çiçəkləri...

GÜLDƏSTƏ (ID - 15675)

is. [fars.] Gül, çiçək dəstəsi. Lalədən, yasəməndən güldəstə bağladılar. S.Rüstəm. Vüqarım ucadır Qoşqar dağından; Güldəstə tutmuşam əməl bağından. M.Rahim.

GÜLDƏFNƏ (ID - 15676)

is. bot. Dəfnə ağacı.

GÜLDÜRMƏ (ID - 15677)

"Güldürmək” dən f.is.

Bu səhifə 17 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
antanta1.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif