Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

GİCO (ID - 14928)

is. dan. Burulğan.

GİCTƏHƏR (ID - 14929)

sif Bir az gic, axmaq, gicbəsər, gic kimi. Gictəhər adam. - Qulu həmişəki kimi gictəhər (z.) və laqeyd görünürdü. M.İbrahimov.

GİCTƏHƏRLİK (ID - 14930)

is. Gicə oxşama; bir qədər giclik, sarsaqlıq, gicbəsərlik.

GİDİ (ID - 14931)

sif Pis, alçaq, yaramaz. Gidi Reyhan ərəb atı gətirməz; Aşa bilməz qarlı dağlar, yol, məni. “Koroğlu”.
□□ Gidi yaxud gidi-gidi dünya - etibarsız dünya. [Fəhlələrdən biri:] Hə, indi bizi özünə qardaş elədin? Dünənə...

GİGİRTDƏMƏ (ID - 14932)

"Gigirtdəmək” dən f.is.

GİGİRTDƏMƏK (ID - 14933)

f. İki adamı qızışdırıb aralarını vurmaq.

GİGİYENA (ID - 14934)

GİGİYENAÇI (ID - 14935)

is. Gigiyena mütəxəssisi olan həkim.

GİGİYENİK (ID - 14936)

sif. 1. Gigiyenaya aid olan, gigiyena ilə əlaqədar olan. Gigiyenik tədbirlər.
2. Gigiyena qayda və tələblərinə cavab verən. Gigiyenik kostyum.

GİGOVUN (ID - 14937)

b a x mozalan.

GİQANT (ID - 14938)

[yun.] Çox böyük, çox iri, nəhəng, azman.

GİQANTLIQ (ID - 14939)

is. Böyüklük, yekəlik, nəhənglik, azmanlıq.

GİQANTIZM (ID - 14940)

[yun.] biol. Çox böyük sürətlə boy ataraq mövcud normalardan kənara çıxma (insan, heyvan və ya bədənin ayrı-ayrı üzvləri haqqında).

GİL (ID - 14941)

is. 1. Yer səthində və ya altında olan, yaş halda özlü kütləyə çevrilən çöküntü süxuru (dulusçuluq, heykəltəraşlıq və tikintidə işlədilir). Qırmızı gil. Gil məhlulu.
Çökmə süxurların dənizdə əmələ gələn növlərinə...

GİLABI (ID - 14942)

is. [fars.] Keçmişdə paltar və baş yumaq üçün sabun əvəzinə işlədilən gil növü. Sarı gilabı. Göy gilabı. - Keçmişdə kənd və şəhərlərdə sabun çatışmayan zaman gilabı ilə paltar yuyur və çimirdilər. Gilabı sabunu əvəz...

GİLABISATAN (ID - 14943)

is. köhn. Keçmişdə əyalətləri gəzərək gilabı satmaqla məşğul olan adam. Gilabısatan xüsusi yoxsul adamlar olardı. H.Sarabski.

GİLAN (ID - 14944)

is. məh. Qapını bağlamaq üçün arxasına keçirilən taxta və ya dəmir; kilid.

GİLAS (ID - 14945)

is. Ağ, sarı, qırmızı və qara növləri olan çəyirdəkli şirin meyvə və bu meyvənin ağacı. Gilas mürəbbəsi. Gilas şirəsi.
Zeynəb qarı da gilas və ərik qaxı qurudurdu. S.S.Axundov. [Mehrəli] ..gilas ağacından qayrılmış...

GİLASLIQ (ID - 14946)

is. Çoxlu gilas ağacı əkilmiş yer; gilas bağı. Gilaslığı suvarmaq.

GİLAVAR (ID - 14947)

is. Cənub və cənub-şərqdən əsən külək adı. Əsdikcə gilavar, oynardı bulvar. M.Müşfiq. Şiddətli bir gilavar (cənub küləyi) əsdiyindən dənizin gurultusu eşidilirdi. S.Hüseyn. Asta əsən gilavar ruzgarın sərin dalğalarını...

GİLDİR-GİLDİR (ID - 14948)

zərf Gilə-gilə, damcıdamcı, dənə-dənə (göz yaşı haqqında). Gildir-gildir yaş tökmək. Gildir-gildir ağlamaq. - Tökərək gözlərindən gildirgildir yağışlar; Məni qurtar, deyirdi, o yalvaran baxışlar. S.Rüstəm. Kişi əməllibaşlı...

GİLDİYA (ID - 14949)

is. [alm.] İttifaq, təbəqə.

GİLEY (ID - 14950)

is. Narazılıq, şikayət. Nə xoş sitəmkarsan, zalimü xunxar; Onun üçün səndən çox gileyim var. M.P.Vaqif. Mənim günahım çox, sənin gileyin; Onların nəhayət zamanı deyil. Q.Zakir. Bəyimin ərki və gileyi Məmməd bəyi oxşadı....

GİLEY-GÜZAR (ID - 14951)

bax giley. [Fazil:] Abbas, genə səndən yana giley-güzar eşidirəm, genə səndən şikayətlər qulağıma çatır. C.Məmmədquluzadə. Çimnaz xalanın giley-güzarı [Xəlilin] könlünə toxunmadı. M.Hüseyn. Giley-güzar beynimizi dəlməsin;...

GİLEY-GÜZARLIQ (ID - 14952)

is. Narazılıq, şikayət. [Mürşid:] Sadıq, bizim arvad məndən çox giley-güzarlıq elədi? S.Rəhman.

GİLEY-KÜSÜ (ID - 14953)

bax giley-güzar. Danışdıqca Zeynəbin səsi titrəyirdi, bu titrəyişdə həm dərin bir iztirab, həm də incə gileyküsü vardı. M.İbrahimov.

GİLEY-KÜSÜLÜK (ID - 14954)

bax giley-güzarlıq.

GİLEYLƏNMƏ (ID - 14955)

“Gileylənmək” dən f.is.

GİLEYLƏNMƏK (ID - 14956)

f Giley etmək, şikayətlənmək, narazılıq etmək. Kəndlilər südün azlığından şikayət edir, çobanlardan gileylənirdilər. M.Hüseyn. Onlar yenicə evlənmişdilər. Məni toylarına çağırmadıqlarına gileyləndim. M.İbrahimov.
gileylənə-gileylənə...

GİLEYLİ (ID - 14957)

sif. və zərf Narazı, şikayətçi. Oturuşu şirin, duruşu Leyli; Qəmzəsi öpməli, yarı gileyli. M.P.Vaqif. Dünyada hədsiz şəxslər avamdan gileyli qalıblar. C.Məmmədquluzadə. Şirin sözlərini başa düşməyən; Öz elin olmazmı səndən...

GİLEYLİK (ID - 14958)

bax giley. Şərifzadə ondan gileylik eyləyirdi. M.Hüseyn.

GİLƏ (ID - 14959)

is. 1. Üzümün, narın və s. meyvələrin hər bir dənəsi. Qarağat giləsi. - [Kazım] yoğun qaşlarının altından baxan xırda üzüm gilələrinə oxşar gözlərini bərəldib dedi.. Çəmənzəminli. Kəhrəbadan seçilməz salxımlar nəzərində;...

GİLƏKCƏ (ID - 14960)

sif. və zərf Gilək dilində. Giləkcə bilmək. - [Kişi və arvad] giləkcə danışırdılar. S.Hüseyn.

GİLƏ-GİLƏ (ID - 14961)

zərf Damcı-damcı, damladamla. Su gəlir gilə-gilə; Bülbüllər gəlir dilə; Yarımı bağda gördüm; Batıbdır qızılgülə. (Bayatı). Mum əriyir, gilə-gilə axır aşağı; Şam ağlayır həzin-həzin, sakit yaş axır. R.Rza.

GİLƏKLƏR (ID - 14962)

is. İranın şimalında, Xəzərin cənub sahilində yaşayan, İrandilli kiçik bir xalq.

GİLƏLƏMƏ (ID - 14963)

“Gilələmək” dən f.is.

GİLƏLƏMƏK (ID - 14964)

f Üzümün, narın və ya başqa giləmeyvənin gilələrini bir-bir qırmaq, qoparmaq. Narı gilələmək. Qarağatı gilələmək. - [Molla] əlinə bir salxım üzüm alıb gilələyir. “M.N.lətif.”

GİLƏLƏNMƏ (ID - 14965)

“Gilələnmək” dən f.is.

GİLƏLƏNMƏK (ID - 14966)

məch. 1. Gilələri bir-birindən ayrılmaq, qoparılmaq, gilə halına salınmaq. Üzüm sirkə üçün gilələndi. Gilə halına düşmək; yumrulanmaq, damcılanmaq. Nənəqızın gözlərində həyəcanlı göz yaşları gilələndi, o, Rüxsarənin...

GİLƏMEYVƏ (ID - 14967)

is. bot. Gilə şəklində bitən meyvələrin (məs.: üzüm, moruq, qarağat və s.) ümumi adı.

GİLƏMEYVƏÇİLİK (ID - 14968)

is. Meyvəçiliyin, giləmeyvə bitkilərini əkib-becərməklə məşğul olan sahəsi. Giləmeyvəçilik təsərrüfatı.

GİLƏMEYVƏLİLƏR (ID - 14969)

cəm bot. Üzüm, moruq, qarağat və bəzi başqa meyvələrin daxil olduğu bitkilər.

GİLƏNAR (ID - 14970)

is. 1. B ax albalı. Hər evin həyətində.. gilənar ağacları.. var. İ.Əfəndiyev.
2. məc. Qara, girdə göz haqqında. Gilənar gözlü qız hamıya gülümsəyən gözlərini oynatdı. M.Ibrahimov.

GİLƏNARLIQ (ID - 14971)

is. Çoxlu gilənar ağacı əkilmiş yer; gilənar bağı. Binanı əhatə edən bağ alma-armudluqdan, gilənarlıqdan ibarət idi. S.Rəhimov.

GİLGİLƏ (ID - 14972)

is. Nazik, ensiz dəmirdən, ya ağacdan olan çənbər və onu gillətməkdən ötrü uzun ağacdan və ya məftildən ibarət uşaq oyuncağı. // Bu oyuncaqla oynanılan uşaq oyunu.

GİLİZ (ID - 14973)

[alm.] ("gilza” sözünün canlı dildə tələffüzü). 1. Odlu silahlarda: alt hissəsində barıt və yandırıcı maddə, yuxarı hissəsində isə güllə və ya mərmi yerləşən altı bağlı silindrik borucuq. Deyib göstərdi o, iki...

GİLQARIŞDIRAN, GİLQARIŞDIRICI (ID - 14974)

sif. xüs. Tikinti işlərində gil məhlulu hazırlamaq üçün gili su ilə qarışdıran. Gilqarışdıran qurğu. // is. mənasında. Gil məhlulu hazırlamaq üçün gili su ilə qarışdıran maşın. Maşınqayırma zavodundan .. gilqarışdıranlar...

GİLLƏ (ID - 14975)

is. məh. Təndirdə alma və ya armud qaxı qurutmaq üçün dayaz palçıq qab.

GİLLƏDİLMƏ (ID - 14976)

“Gillədilmək” dən f.is.

GİLLƏDİLMƏK (ID - 14977)

məch. Diyirlədilmək, yumaladılmaq.

Bu səhifə 107 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla