Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

GİCO (ID - 14928)

is. dan. Burulğan.

GİCTƏHƏR (ID - 14929)

sif Bir az gic, axmaq, gicbəsər, gic kimi. Gictəhər adam. - Qulu həmişəki kimi gictəhər (z.) və laqeyd görünürdü. M.İbrahimov.

GİCTƏHƏRLİK (ID - 14930)

is. Gicə oxşama; bir qədər giclik, sarsaqlıq, gicbəsərlik.

GİDİ (ID - 14931)

sif Pis, alçaq, yaramaz. Gidi Reyhan ərəb atı gətirməz; Aşa bilməz qarlı dağlar, yol, məni. “Koroğlu”.
□□ Gidi yaxud gidi-gidi dünya - etibarsız dünya. [Fəhlələrdən biri:] Hə, indi bizi özünə qardaş elədin? Dünənə...

GİGİRTDƏMƏ (ID - 14932)

"Gigirtdəmək” dən f.is.

GİGİRTDƏMƏK (ID - 14933)

f. İki adamı qızışdırıb aralarını vurmaq.

GİGİYENA (ID - 14934)

GİGİYENAÇI (ID - 14935)

is. Gigiyena mütəxəssisi olan həkim.

GİGİYENİK (ID - 14936)

sif. 1. Gigiyenaya aid olan, gigiyena ilə əlaqədar olan. Gigiyenik tədbirlər.
2. Gigiyena qayda və tələblərinə cavab verən. Gigiyenik kostyum.

GİGOVUN (ID - 14937)

b a x mozalan.

GİQANT (ID - 14938)

[yun.] Çox böyük, çox iri, nəhəng, azman.

GİQANTLIQ (ID - 14939)

is. Böyüklük, yekəlik, nəhənglik, azmanlıq.

GİQANTIZM (ID - 14940)

[yun.] biol. Çox böyük sürətlə boy ataraq mövcud normalardan kənara çıxma (insan, heyvan və ya bədənin ayrı-ayrı üzvləri haqqında).

GİL (ID - 14941)

is. 1. Yer səthində və ya altında olan, yaş halda özlü kütləyə çevrilən çöküntü süxuru (dulusçuluq, heykəltəraşlıq və tikintidə işlədilir). Qırmızı gil. Gil məhlulu.
Çökmə süxurların dənizdə əmələ gələn növlərinə...

GİLABI (ID - 14942)

is. [fars.] Keçmişdə paltar və baş yumaq üçün sabun əvəzinə işlədilən gil növü. Sarı gilabı. Göy gilabı. - Keçmişdə kənd və şəhərlərdə sabun çatışmayan zaman gilabı ilə paltar yuyur və çimirdilər. Gilabı sabunu əvəz...

GİLABISATAN (ID - 14943)

is. köhn. Keçmişdə əyalətləri gəzərək gilabı satmaqla məşğul olan adam. Gilabısatan xüsusi yoxsul adamlar olardı. H.Sarabski.

GİLAN (ID - 14944)

is. məh. Qapını bağlamaq üçün arxasına keçirilən taxta və ya dəmir; kilid.

GİLAS (ID - 14945)

is. Ağ, sarı, qırmızı və qara növləri olan çəyirdəkli şirin meyvə və bu meyvənin ağacı. Gilas mürəbbəsi. Gilas şirəsi.
Zeynəb qarı da gilas və ərik qaxı qurudurdu. S.S.Axundov. [Mehrəli] ..gilas ağacından qayrılmış...

GİLASLIQ (ID - 14946)

is. Çoxlu gilas ağacı əkilmiş yer; gilas bağı. Gilaslığı suvarmaq.

GİLAVAR (ID - 14947)

is. Cənub və cənub-şərqdən əsən külək adı. Əsdikcə gilavar, oynardı bulvar. M.Müşfiq. Şiddətli bir gilavar (cənub küləyi) əsdiyindən dənizin gurultusu eşidilirdi. S.Hüseyn. Asta əsən gilavar ruzgarın sərin dalğalarını...

GİLDİR-GİLDİR (ID - 14948)

zərf Gilə-gilə, damcıdamcı, dənə-dənə (göz yaşı haqqında). Gildir-gildir yaş tökmək. Gildir-gildir ağlamaq. - Tökərək gözlərindən gildirgildir yağışlar; Məni qurtar, deyirdi, o yalvaran baxışlar. S.Rüstəm. Kişi əməllibaşlı...

GİLDİYA (ID - 14949)

is. [alm.] İttifaq, təbəqə.

GİLEY (ID - 14950)

is. Narazılıq, şikayət. Nə xoş sitəmkarsan, zalimü xunxar; Onun üçün səndən çox gileyim var. M.P.Vaqif. Mənim günahım çox, sənin gileyin; Onların nəhayət zamanı deyil. Q.Zakir. Bəyimin ərki və gileyi Məmməd bəyi oxşadı....

GİLEY-GÜZAR (ID - 14951)

bax giley. [Fazil:] Abbas, genə səndən yana giley-güzar eşidirəm, genə səndən şikayətlər qulağıma çatır. C.Məmmədquluzadə. Çimnaz xalanın giley-güzarı [Xəlilin] könlünə toxunmadı. M.Hüseyn. Giley-güzar beynimizi dəlməsin;...

GİLEY-GÜZARLIQ (ID - 14952)

is. Narazılıq, şikayət. [Mürşid:] Sadıq, bizim arvad məndən çox giley-güzarlıq elədi? S.Rəhman.

GİLEY-KÜSÜ (ID - 14953)

bax giley-güzar. Danışdıqca Zeynəbin səsi titrəyirdi, bu titrəyişdə həm dərin bir iztirab, həm də incə gileyküsü vardı. M.İbrahimov.

GİLEY-KÜSÜLÜK (ID - 14954)

bax giley-güzarlıq.

GİLEYLƏNMƏ (ID - 14955)

“Gileylənmək” dən f.is.

GİLEYLƏNMƏK (ID - 14956)

f Giley etmək, şikayətlənmək, narazılıq etmək. Kəndlilər südün azlığından şikayət edir, çobanlardan gileylənirdilər. M.Hüseyn. Onlar yenicə evlənmişdilər. Məni toylarına çağırmadıqlarına gileyləndim. M.İbrahimov.
gileylənə-gileylənə...

GİLEYLİ (ID - 14957)

sif. və zərf Narazı, şikayətçi. Oturuşu şirin, duruşu Leyli; Qəmzəsi öpməli, yarı gileyli. M.P.Vaqif. Dünyada hədsiz şəxslər avamdan gileyli qalıblar. C.Məmmədquluzadə. Şirin sözlərini başa düşməyən; Öz elin olmazmı səndən...

GİLEYLİK (ID - 14958)

bax giley. Şərifzadə ondan gileylik eyləyirdi. M.Hüseyn.

GİLƏ (ID - 14959)

is. 1. Üzümün, narın və s. meyvələrin hər bir dənəsi. Qarağat giləsi. - [Kazım] yoğun qaşlarının altından baxan xırda üzüm gilələrinə oxşar gözlərini bərəldib dedi.. Çəmənzəminli. Kəhrəbadan seçilməz salxımlar nəzərində;...

GİLƏKCƏ (ID - 14960)

sif. və zərf Gilək dilində. Giləkcə bilmək. - [Kişi və arvad] giləkcə danışırdılar. S.Hüseyn.

GİLƏ-GİLƏ (ID - 14961)

zərf Damcı-damcı, damladamla. Su gəlir gilə-gilə; Bülbüllər gəlir dilə; Yarımı bağda gördüm; Batıbdır qızılgülə. (Bayatı). Mum əriyir, gilə-gilə axır aşağı; Şam ağlayır həzin-həzin, sakit yaş axır. R.Rza.

GİLƏKLƏR (ID - 14962)

is. İranın şimalında, Xəzərin cənub sahilində yaşayan, İrandilli kiçik bir xalq.

GİLƏLƏMƏ (ID - 14963)

“Gilələmək” dən f.is.

GİLƏLƏMƏK (ID - 14964)

f Üzümün, narın və ya başqa giləmeyvənin gilələrini bir-bir qırmaq, qoparmaq. Narı gilələmək. Qarağatı gilələmək. - [Molla] əlinə bir salxım üzüm alıb gilələyir. “M.N.lətif.”

GİLƏLƏNMƏ (ID - 14965)

“Gilələnmək” dən f.is.

GİLƏLƏNMƏK (ID - 14966)

məch. 1. Gilələri bir-birindən ayrılmaq, qoparılmaq, gilə halına salınmaq. Üzüm sirkə üçün gilələndi. Gilə halına düşmək; yumrulanmaq, damcılanmaq. Nənəqızın gözlərində həyəcanlı göz yaşları gilələndi, o, Rüxsarənin...

GİLƏMEYVƏ (ID - 14967)

is. bot. Gilə şəklində bitən meyvələrin (məs.: üzüm, moruq, qarağat və s.) ümumi adı.

GİLƏMEYVƏÇİLİK (ID - 14968)

is. Meyvəçiliyin, giləmeyvə bitkilərini əkib-becərməklə məşğul olan sahəsi. Giləmeyvəçilik təsərrüfatı.

GİLƏMEYVƏLİLƏR (ID - 14969)

cəm bot. Üzüm, moruq, qarağat və bəzi başqa meyvələrin daxil olduğu bitkilər.

GİLƏNAR (ID - 14970)

is. 1. B ax albalı. Hər evin həyətində.. gilənar ağacları.. var. İ.Əfəndiyev.
2. məc. Qara, girdə göz haqqında. Gilənar gözlü qız hamıya gülümsəyən gözlərini oynatdı. M.Ibrahimov.

GİLƏNARLIQ (ID - 14971)

is. Çoxlu gilənar ağacı əkilmiş yer; gilənar bağı. Binanı əhatə edən bağ alma-armudluqdan, gilənarlıqdan ibarət idi. S.Rəhimov.

GİLGİLƏ (ID - 14972)

is. Nazik, ensiz dəmirdən, ya ağacdan olan çənbər və onu gillətməkdən ötrü uzun ağacdan və ya məftildən ibarət uşaq oyuncağı. // Bu oyuncaqla oynanılan uşaq oyunu.

GİLİZ (ID - 14973)

[alm.] ("gilza” sözünün canlı dildə tələffüzü). 1. Odlu silahlarda: alt hissəsində barıt və yandırıcı maddə, yuxarı hissəsində isə güllə və ya mərmi yerləşən altı bağlı silindrik borucuq. Deyib göstərdi o, iki...

GİLQARIŞDIRAN, GİLQARIŞDIRICI (ID - 14974)

sif. xüs. Tikinti işlərində gil məhlulu hazırlamaq üçün gili su ilə qarışdıran. Gilqarışdıran qurğu. // is. mənasında. Gil məhlulu hazırlamaq üçün gili su ilə qarışdıran maşın. Maşınqayırma zavodundan .. gilqarışdıranlar...

GİLLƏ (ID - 14975)

is. məh. Təndirdə alma və ya armud qaxı qurutmaq üçün dayaz palçıq qab.

GİLLƏDİLMƏ (ID - 14976)

“Gillədilmək” dən f.is.

GİLLƏDİLMƏK (ID - 14977)

məch. Diyirlədilmək, yumaladılmaq.

Bu səhifə 16 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
antanta1.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif